Uhry, Polsko a Litva

Zikmund bojuje o uherskou korunu
Zakládá rytířský řád Draka
– hrabě Dracula
- Za nezletilého Ladislava Pohrobka vládne Vladislav III. Varnenčik
- Umírá v bitvě u Varny, vláda 7 hejtmanů
Reálná hrozba útoků Turků – bitva na Kosově poli, 1448
Jan Hunyady – 1441 sedmihradským vévodou, 1446 gubernátorem Uher za Ladislava
- 1452 se vzdává regentství, po dohodě 1463 s císařem vládne Hunyadyho syn Matyáš Korvín
- Rozvoj měst a řemesel, těžba zlata – ražba zlatých dukátů
Stavba univerzity v Bratislavě – 1467 Academia Istropolitana
Tři výpravy proti Turkům do Osmanské říše – bez výsledku
Válka s Jiřím z Poděbrad – Matyáš zajat, po propuštění se nechává zvolit českým králem
Válka s Vladislavem Jagellonským – končí smírem
- Dobyl dědičné habsburské země, roku 1480 se Matyáš usazuje ve Vídni
1490 Matyáš umírá, na trůn Jagellonci
1514 Dóžovo povstání – selská válka, potlačena, Dóža upálen
- Zavedeno nevolnictví, ohlas v hornických městech
1526 umírá v bitvě u Moháče Ludvík Jagellonský – osudové následky pro uherský stát

 

Polsko a Litva

Poslední Piastovec Kazimír III. Veliký
Polsko složené ze tří částí – Malopolsko, Velkopolsko a Mazovsko
- Po Kazimírově smrti na polský trůn litevský kníže Jagello – po křtu Vladislav Jagellonský
- Sblížení Polska a Litvy vedlo k vytvoření svazku (unie) mezi oběma státy
- Christianizace Litvy, rozšíření území až k Černému moři
- 1410 vítězství v bitvě u Grunwaldu proti řádu německých rytířů