Vláda Lucemburků

 

- Rudolf Habsburský se žení s Eliškou Rejčkou (vdovou po Václavovi II.)
- Proti jeho úsporné politice se otevřeně staví šlechta
- 1307 Rudolf umírá při obléhání, vláda Jindřicha Korutanského
Eliška Přemyslovna – naděje pro církev a šlechtu, po vraždě Václava III. nechtěná, v klášteře
1308 sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
1311 Jan Lucemburský korunován českým králem
1313 císařem SŘŘ Ludvík IV. Bavor
Inaugurační diplomy krále Jana – 1310, úřady a majetky v zemi jen Češi, vybírání zemské berně (daní) jen při zvláštních příležitostech, šlechta není povinna účastnit se válečných tažení
Právo odúmrti – po šlechtici dědí synové, dcery i další příbuzní, počátky stavovské monarchie
Domažlické úmluvy – mezi Janem a šlechtou, vyhlášení války, 1318 potvrzení diplomů
- Jan rezignuje na vnitřní politiku, neoficiálně vládne Jindřich z Lipé
- Jan reprezentuje Čechy v zahraničí – účastní se všech válek, turnajů, jednání, voleb
Připojuje – Lucembursko, Chebsko, Budyšínsko, Hořelecko, Slezsko, Tyrolsko

 

Karel IV. – křtěný Václav, 1323 přijímá jméno Karel IV., na vychování ve Francii, vzdělaný
1333 přijíždí do Čech
1334 zvolen moravským markrabětem
1346 korunován českým králem, 1349 říšským panovníkem
Majestas Carolina – zemský zákoník, omezení libovůle šlechty, neprosazen
Zlatá bula pro říši1356 (zánik 1806), stačí polovina kurfiřtů při volbě římského krále

 

Václav IV. – syn Karla IV. a třetí manželky Anny Svídnické
Vymodlený a rozmazlovaný syn, vynikající vzdělání, ale nechuť vládnout
Nepřátelské vtahy s nevlastními sourozenci, manželky Johana a Žofie Bavorská
Spory s arcibiskupem, mučení Jana Nepomuckého
Spory s českou šlechtou a moravskými bratranci, šlechta podniká přímý útok, zajetí krále
Opoziční skupina sesazuje Václava z německého trůnu, Ruprecht III. Falcký
Pokles ekonomiky, těžby stříbra, Václav se věnuje zábavě a umění
Krásný sloh – sochařství, madony a piety
Dekret kutnohorský1409 omezuje vliv cizinců na pražské univerzitě
Odchod německých a rakouských studentů a profesorů, úpadek univerzity