Reklama:

Antická kultura a její vliv na pozdější umělecké slohy - maturita

(vypracovaná maturitní otázka)
Reklama:

Antická kultura a její vliv na pozdější umělecké slohy

 

Celkový přínos řecké kultury:

 • ukázněné a logické myšlení
 • nové formy politického uspořádání (monarchie, oligarchie, demokracie)
 • nové pojetí gramotnosti člověka (vzdělávání, abeceda)
 • realistické zobrazení člověka v umění
 • nový pokrok v souvislosti se zavedením železa Architektura:
 • Města: podle plánů, pravoúhlé ulice, kanalizace, vodovody, radnice a divadla, gymnasia = cvičiště.
 • Základní slohy - 1. dórský ( silné sloupy + ostré žlábky + jednoduchá hlavice); 2. iónský (štíhlé sloupy, mělké žlábky, hlavice se dvěma volutami); 3. korintský (štíhlé sloupy, mělké žlábky, složitá hlavice s volutami a motivem listů).

CHRÁMY

 • – souvislost s náboženstvím → příbytek boha
 • není to shromaždiště věřících při obřadu (bůh nesmí být vyrušován)
 • obřady a oltář jsou venku
 • barvené, polychromované – modrá,červená,žlutá
 • sloupy, římsy, trojúhelníkové štíty
 • PARTTHENON – chrám bohyně Athény, Dórsky styl
 • chrám bohyně Nike – Jónský
 • chrám ERECHTEIÓN – Jónský, proslulý předsíní, místo sloupů→  sochy žen- Kariatidy

DIVADLO

 • kruhový prostor = orchestr – místo pro sbor
 • půlkruhové hlediště je vysekáno a vyhloubeno do kopce
 • skéná – místo pro herce
 • Dionýsovo divadlo

ODEON 

 • stejné jako divadlo,ale menších rozměrů
 • určen k recitaci a hudbě

NÁMĚSTÍ – AGORA:

 • přirozené centrum města
 • politický společenský, kulturní, hospodářské centrum
 • kolem sloupová loubí

VEŘEJNÉ LÁZNĚ

GYMNAZION

 • stavby pro vzdělání mládeže
 • studovny, knihovny, sportoviště - stadia

Věda

 - Řekové položili základy mnoha moderních vědních oborů:

a) matematika - Pythagoras (věta o součtu čtverců nad stranami pravoúhlého trojúhelníka), Euklides (věta o odvěsně), Archimedes (geometrie, v Syrakusách konstruoval válečné zbraně proti Římanům, Archimedův zákon o tělese ponořeném do kapaliny)

b) zeměpisEratosthenes (spočítal přesně obvod Země, mapa Země)

c) lékařství - Hippokrates (dělí lidi podle temperamentu - sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik; Hippokratova lékařská přísaha), Galén (fyziologie těla)

d) astronomie - Hipparchos - idea o oběhu planet a Slunce kolem Země (geocentrismus)

e) dějepis - Herodotos a Thukydides

 

Umění

 • založeno realisticky, na člověka - kult krásného těla, atletiky, později i duševní stavy člověka.
 • Absence perspektivy

Sochařství 

 • Polykleitos – socha Doriforos – ideální proporce těla
 • Feidias – socha bohyně Athény se slonoviny a zlata
 • socha Dia v Olympii za zlata a slonoviny – DIV SVĚTA

Malířství – dochovalo se v podobě římských kopií – v podobě mozaiek

 • řecké malby na nádobách → náměty Řeckých bájí

·  Literatura - viz předmět český jazyk

·  Sport - idea olympijských her, od roku 776 př.n.l. v Olympii na počest boha Dia, všeřecký význam, po dobu konání stop válkám, 1x za 4 roky

·  Náboženství - polyteismus - rodina bohů žijících na Olympu - Zeus, Héra, Apollón, Poseidón, Hádés, Athéna, Afrodíta atd.

a)    architektura

 • chrámy – dochovány do dnes, barevné, 3 typy hlavic (sloupy), schéma průčelí
 • město – opevněné centrum, tržiště, loubí
 • divadlo – půlkruhové, do kopce, orchestr, jeviště
 • odeiony – menší než divadlo, pro recitaci
 • budovy pro vzdělávání

b)    sochařství

 • náměty: bohové, nikdo jiný nesměl být vytvořen, kromě vítěze olymp. Her
 • Práxiteles – dal sochám výraz
 • Feidias – pověřen výstavbou Akropole, vytvořil sochu Dia v Olympii
 • Lakonovo sousoší – týká se Tróji
 • Helénistická kultura = řecká + východní kultura

c)     malířství

 • nedochovalo se, známe jen zprostředkovaně (v Říma – mozaiky)
 • zdobení nádob, postav (černé, ženy-bílé)
 • Athénská Akropole
 • Dionýsovo divadlo
 • Odeión

d)    věda

 • Herodotos: dějiny perských válek, vysvětloval zásahy bohů
 • Thukydides: dějiny peloponéské války
 • Pythagoras: matika
 • Hippokrates: lékařství
 • Euklides: matika
 • Archimédes: fyzika
 • astronomové – heliocentrický názor
 • Aristoteles + Alexandr Makedonský – o vydělení věd z filozofie

e)    náboženství

 • nejdříve uctívají přírodní síly, pak ztotožnili podobu bohů s lidmi, bydleli v chrámech
 • hlavní: Zeus + žena Héra (ochránkyně domácnosti)
 • Apollón (Slunce), Artemis (lov), Áres (ničivé války), Hádes (podsvětí), Athéna (moudrost, lstivé války), Afrodita (krása, láska),
 • Na jejich počest jednou za 4 roky Olympijské hry (běh, hod diskem a oštěpem, skok do dálky, box, jezdectví, zápas)

f)    Filozofie - hledá nový výklad světa

 • Milétská škola
 • Démokritos - atomista
 • sofisté - Protágoras
 • Sokrates
 • Platón (427 - 347) → Založil Akademii.
 • Aristoteles vychovatel Alexandra Velikého.
 • skeptikové -  helénistické období(pochybují o poznatelnosti světa), př. - epikurejci

 

Románská kultura

 • formuje se na území bývalých římských provincií, hlavním ohniskem bylo na území dnešní Francie, na šíření měli podíl benediktýni, cisterciaci – mnišské řády
 • vzdělání bylo výsadou kněžích, bohoslužby vedeny v latině
 • ve školách se učila: gramatika (latina), rétorika (latina), logika (filosofie)
 • centrem vzdělanosti: kláštery, věnovali se přepisování antických děl, vznikali knihovny

Architektura

 • 2 předstupně: karolínská (u nás rotunda sv.Víta) a otónská (u nás bazilika sv. Jiří) renesance
 • u nás s opožděním, až v letech 1100-1250
 • rotunda: tvar válce zakončeného kopulí s lucernou, směrem na východ půlkruhový výběžek = absida (oltář)
 • bazilika: obdélníkový půdorys, větší absida, 3 i více lodní, hlavní loď vyšší, dvě postraní nižší, uvnitř odděleno sloupy, když jsou 4 lodě ta čtvrtá je napříč, všechny lodě mají směrem na východ absidy, směrem na západ věže
 • k uzavření prostoru dva typy kleneb:kopule a valená klenba, oboje-těžké a masivní, silné tlakové síly do stran (hrozilo rozvalení staveb)-proto tak silné zdi (typické)-mají velkou nosnou funkci, jen malé okenní a dveřní otvory
 • sdružená okna – dveře a více oken vedle sebe
 • malé stavby, málo členité
 • stavební materiál: kámen, nebo cihla – neomítnuté zvenku, zevnitř ano – nástěnné malby
 • dva typy zdiva: lomové (nalámané nepravidelné tvary, spojeno malbou) nebo kvádříkové (nespojované)
 • zdobný tvar: obloučkový vlys, zdobné portály a absidy
 • hlavní stavby: rotunda sv. Martina (na Vyšehradě), sv.Kříže (Staré Město) sv.Longina (Nové Město), bazilika sv.Jiří (Pražský hrad)
 • světské stavby:
 • hrady – od 11.století opevněná sídla, kamenné pevnosti čtvercového půdorysu, 1.ve Francii v povodí Loiry (dnes zámky), věžové stavby
 • tvrze – pro nižší šlechtu, opevněné, i u nás:Přimda (hrad) na Tachovsku, koncem 11.století
 • základy Pražského hradu – obrana tržiště, v 9.století dřevěná stavba, ze 3 stran hradby, na východě trůn pro panovníka (v den nástupu moci)
 • tržiště v místech Staroměstského náměstí, mezinárodní obchod (celnice, ungeld-sklad zboží, kostel, špitál)
 • románské obytné domy-klenuté místnosti, dnes sklepy, stály volně na vyhraženém prostoru, klikaté uličky (Týnská) nebo do uliční linie (Celetná ulice)
 • Itálie: šikmá věž v Pize, zvonice s arkádami

Sochařství:

 • jen reliéfy, náboženský charakter, doplňuje architekturu

Malířství:

 • Náboženské náměty, uvnitř architektury, nástěnné malby ve znojemské rotundě (světské náměty-Přemyslovci), knižní malba