VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je web ucseonline.cz, (dále jen "Provozovatel"). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 15 let se považuje osoba, jež dovršila 15 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžní odpovědi dle těchto pravidel. Za účelem kontroly věku účastníka soutěže je organizátor oprávněn kdykoli v průběhu soutěže nebo po jejím skončení před předáním ceny požádat účastníka o předložení platného dokladu totožnosti, případně o zaslání jeho kopie emailem. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

2. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou. Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených na webových stránkách organizátora, případně v časopisech vydaných organizátorem.

Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena na jeho webových stránkách a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

3. CENY

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

4. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PRAVIDEL SOUTĚŽE

Tato všeobecná pravidla soutěže jsou platná a účinná jejich zveřejněním na internetových stránkách www.ucseonline.cz (https://ucseonline.cz/soutez/) a to až do vydání nových všeobecných pravidel zveřejněných na téže webové stránce. Organizátor si vyhrazuje právo tato všeobecná pravidla kdykoli upravit či změnit.