Reklama:

Rozmnožování rostlin

-je to základní vlastnost rostlin

-umožňuje zachování druhu, udržení jeho charakter. znaků a vlastností

1. Pohlavní rozmnožování

-jedinec vzniká splynutím dvou pohl. buněk=GAMET - dochází ke splynutí haploidních samičích a samčích buněk za vzniku zygoty. Ta se mnohonásobně dělí a vzniká zárodek  nového organismu

-gamety pocházejí ze dvou rodičovských organismů->potomek má vlastnosti obou rodičů

-tento typ rozmnožování je u nižších rostlin - řasy

                                             vyšších rostlin - mechorosty,...

-významné z důvodu dědičnosti a evoluce

-často střídání pohl. a nepohl. generace=RODOZMĚNA (metageneze)

 • pohl. generace=GAMETOFYT
 • nepohl. generace=SPOROFYT

2. Nepohlavní rozmnožování

-charakteristické pro výtrusné rostliny ( řasy, mechorosty, kapraďorosty, houby)

-z části těla jednoho rodičovského organismu vzniká nový jedinec

-tvorba výtrusů-SPOR=speciální haploidní částice, tvoří se ve výtrusnicích=sporangiích

3. Vegetativní rozmnožování

-jedinec vzniká z vegetativní části mateřského organismu

-biologický význam

-u některých rostlin je to jediná forma rozmnožování, zabezpečují jejich rozšíření na Zemi

-vznik klonů

-hodně rostlin si vytvořilo zvláštní útvary, které jim umožní se rozmnožovat:

 • přirozené:       šlahouny (jahodník)

cibule (sněženka)

                             hlízy (brambor)

                             oddenky (pýr)

                             opadavé pupeny

 • umělé:            řízkování (pelargonie, rybíz)

                   roubování (ovocné dřeviny)             

                             očkování (růže)

-rozmnožují se tak i kulturní rostliny (obiloviny,...)

-význam v zahradnictví-roubování,...

ŽIVOTNÍ CYKLUS NIŽŠÍCH ROSTLIN - ŘAS

Rozmnožování

1.)NEPOHLAVNÍ

 • pomocí zoospor(jednobuněčné výtrusy,pohyblivé s bičíkem)
 • nebo pomocí nepohlavních bezbičíkatých výtrusů à oboje vznikají uvnitř mateřské buňky a prasknutím se dostanou do okolí =vzniká tím nový jedinec

2.)POHLAVNÍ

 • vytváří se haploidní gamety s polovičním počtem chromozomů

a) samčí = spermatozoidy

 • s bičíkem à pohyblivé

b)samičí = vaječné buňky

 • nepohyblivé

při spojení vzniká diploidní zygota (úplný počet chromozomů)

 • setkáváme se i s rodozměnou

Střídání generací=RODOZMĚNA

-generace pohlavní = gametofyt(pohl.gamety,kt.splynou) à *diploidní zygota(z ní vyrůstá stélka) à *sporofyt = generace nepohlavní à *haploidní spory à nový gametofyt

 • sporofyt žije nezávisle na gametofytu

ŽIVOTNÍ CYKLUS MECHOROSTŮ

-dochází k  rodozměně

-převládá gametofyt nad sporofytem

-rostlina je gametofytem

-sporofyt je štět s tobolkou

-jediné oddělení, kde gametofyt převládá nad sporofytem

-gametangia= pohlavní orgány

-dvoudomé= zvlášť samčí a samičí pohlavní orgány

-samčí pohlavní orgány: pelatky= antheridia è spermatozoid (pohyblivá gameta opatřená bičíky)-haploidní

-samičí pohlavní orgány: zárodečníky = archegonia → vaječná buňka (oosféra)- haploidní oplození → zygota(diploidní) è vyrůstá diploidní sporofyt – nese výtrusnice è redukčním dělením výtrusy

 -k oplození je potřeba voda

-mechorosty jsou nízké i kvůli vysokému umístění pohlavních orgánů

-pohlavní generace je haploidní, sporofyt je diploidní

ŽIVOTNÍ CYKLUS KAPRAĎOROSTŮ

- kapradiny: Na rubu či okraji listů vyrůstají výtrusnicové kupky, chráněné u mnoha druhů blanitou ostěrou. Výtrusnice mívají často na obvodu řadu charakteristicky ztloustlých buněk – prstenec, který při vysychání v době zralosti výtrusů umožňuje otvírání sporáangií a uvolňování drobných spor.

-převládá sporofyt nad gametofytem- ten je redukovaný a je výživou na sporofytu nezávislý

-sporofyt-stonek, listy, pravé kořeny

-netvoří květy ani semena

-výtrusy:         stejně velké=stejnovýtrusné kapraďorosty

                        velikostně i funkčně rozděleny na menší(samčí)=mikrospory

                                                                               větší(samičí)=megaspory

ŽIVOTNÍ CYKLUS SEMENNÝCH ROSTLIN

-sporofyt převládá nad gametofytem-ten není schopen samostatné existence a je jen součástí sporofytu

-dva důležité momenty: 

 • nezávislost oplození na vodním prostředí
 • tvorba dokonalých (mnohobuněčných) rozmn. částic- semen

-nedokonalá ochrana vajíček-vyrůstají volně na listech, dozrávají v semena,semenné plody

-absence květních obalů i blizny, k opylení dochází přenosem pylu přímo na vajíčko

-k opylení dochází větrem

REPRODUKČNÍ ORGÁNY KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN

-slouží k rozmnožování, rozšiřování, udržování rostlin v určitém prostředí

KVĚT

-k pohl. rozmn.

-zákl. stavba:

 • květní stopka

-připevňuje květ ke stonku

 • květní lůžko

-horní část stopky

-ploché a vyklenuté

-vyrůstají z něj květní obaly

 • květní obaly

-ve šroubovici nebo v kruhu

-tvarově a barevně rozlišené -kalich, koruna

 • kališní lístky ( kalich)

-volné X srostlé

-vnější část obalu, zelené

-chrání ostatní části květu

-značí se symbolem K v květním vzorci

 • koruna

-vnitřní část obalu

-pestré – lákají opylovače

-volné, srostlé

-značí se C

-po opylení korunní lístky opadají

-tvarově a barevně nerozlišený obal-okvětí ( jednoděložné rostliny) -značí se P

-mohou chybět obaly-bezobalné květy

-uvnitř obalů jsou tyčinky a pestík (y)

-pokud jsou v rostlině tyčinky i pestík-OBOUPOHLAVNÉ KVĚTY

- pokud jsou v rostlině jen tyčinky nebo pestík-JEDNOPOHLAVNÉ KVĚTY

-jen tyčinky=samčí (prašníkové) květy

-jen pestík=samičí (pestíkové) květy

-oboupohlavné r.=JEDNODOMÉ – samčí i samičí květy

-rostliny s jedním typem květů=DVOUDOMÉ – rozlišujeme samčí i samičí rostliny

 • tyčinka – samčí pohl. orgán květu

-nitka, na ní je prašník -obsahuje 2 prašné váčky a uvnitř váčků jsou 2 prašná pouzdra, v kterých vznikají pilová zrna (haploidní)

-pilová zrna se liší tvarem, barvou a stavbou

-soubor všech tyčinek v 1 květu=ANDRECEUM – značí se A

 • pestík – samičí pohl. orgán květu

-vzniká srůstem jednoho i více plodolistů

-soubor plodolistů v 1 květu=GYNECEUM – značí se G

-horní část – blizna-lepkavá, vylučuje tekutinu obsahující cukr

-prostřední – čnělka

-dolní – semeník – uvnitř jsou vajíčka

-podle toho odkud vyrůstají květní obaly rozlišujeme semeník:

 • svrchní – kv. obaly vyrůstají zpod semeníku
 • polospodní – kv. obaly vyrůstají uprostřed semeníku
 • spodní – vyrůstají nad semeníkem

-vajíčka v semeníku jsou mnohobun. útvary

            -na povrchu kryto vaj. obaly, v nichž je otvor-prorůstá jím pylová láčka

-pod obaly je zárodečný vak, uvnitř jsou buňky – vaječná, pomocné buňky, jádro, protistojné b.           

-květní vzorec-slouží k vyjádření stavby květu      

                        k. oboupohlavný

                        k. jednopohlavný

                        k. pravidelný

                        k. souměrný               ↓

                        okvětí                          P

                        koruna                        C

                        kalich                          K

-souměrnost květu

 • souměrný-jedna osa souměrnosti-dvě stejné části
 • pravidelný-několik os souměrnosti(trojčetný, pětičetný,..)
 • nepravidelný-žádná osa

-květenství

 • jednoduchá – dělení dle způsobu větvení stonku
 1. hroznovitá – postranní stonky nepřerůstají hlavní stonek

hrozen – rybíz

chocholík – jabloň

okolík – prvosenka

jehněda – vrba

hlávka – jetel

klas – jitrocel

úbor

šiška – jehličnany

 1. vrcholičnatá – postranní stonky přerůstají hlavní stonek

vijan – pomněnka

 šroubel – třezalka

vidlan – bez černý

vějířek – kosatec

 • složená – několik stejných květenství nebo více typů jednoduchých

složený okolík

složený klas – obiloviny

-význam květů: estetický, léčivky, koření, potrava, pivovarnictví, kosmetika, med

OPYLENÍ

-přenos pylových zrn z tyčinek na bliznu

-opylení vlastním pylem=SAMOSPRAŠNOST (samoopylení)

-opylení cizím pylem=CIZOSPRAŠNOST-častá

-k přenosu pylových zrn dojde pomocí hmyzu=ENTOMOGAMIE, takovým rostlinám se říká HMYZOSNUBNÉ

-k přenosu pyl. zrn dojde i větrem=ANEMOGAMIE= rostliny VĚTROSNUBNÉ

-životaschopnost pylu je různá (několik dní-let)

-alergie dých. cest na pyl=senná rýma

-pyl. zrna se zachytí na bliznu, klíčí v pylovou láčku, prorůstá celým pestíkem až do semeníku, pylová láčka otvorem proroste do vajíčka v semeníku

- u krytosem. rostlin dochází uvnitř vajíčka k dvojímu oplození:

1. spermat. buňka splývá s bun. vaječnou->zygota->zárodek

2. spermat. buňka splývá s jádrem zár. vaku->živné pletivo=ENDOSPERM(výživa zárodku)

-po oplození se cel vajíčko mění v semeno, z vaj. obalů vzniká OSEMENÍ

-semení se mění v OPLODÍ

-semena +oplodí tvoří PLOD

semena = mnohobuněčný útvar

-nejmenší semena –vstavačovité rostliny

-největší semena –palma(18kg)

-skladba: osemení, živné pletivo, zárodek (tvoří ho kořínek, 1.článek podděložní, 1 nebo 2 dělohy, vzrostný vrchol)

PLOD

-rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin

-vzniká ze semeníku

-čnělka a blizna usychají a  opadávají

-fce: chrání a vyživuje semena, rozšiřuje je

1) plody pravé

-vznikají jen z pestíku

 a)suché

 • pukavé – jedno i vícesemenné, v době zralosti se otevírají

měchýřek – blatouch, pivoňky

šešule – kokos, řepka olejka

lusk – fazole, hrách

tobolka – mák, tulipán

šešulka – penízek rolní, kokoška

 • nepukavé – jednosemenné i vícesemenné, neotevírají se, odděluje se od mateřské rostliny

oříšek – líska, lípa

nažka – smetanka lékařská

obilka – obilniny, trávy

 • poltivé – vícesemenné, neotevírají se, rozpadají se na jednotlivé dílky

struk

tvrdka – hluchavky

dvojnažka – javor

b)dužnaté

            malvice – hruška

            peckovice – broskev

            bobule – borůvka

2) Plody nepravé

-patří sem i malvice

-vznikají ze semeníku a tzv. ČEŠULE=spodní část kalichu, koruny a tyčinek

-SOUPLODÍ=hustě nahloučené plody vzniklé z 1 květu

            souplodí měchýřků – blatouch

            souplodí peckoviček – jahoda, ostružina

            souplodí nažek – jahoda

-HESPERIDIUM = zvláštní typ bobule – citrus

-význam plodu: potrava, koření (kmín, pepř) , technické suroviny (lisování oliv → olej)