Reklama:

Smyslové ogány člověka

SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ

- funkce smyslových ústrojí:

 • Činnost nervové soustavy je úzce spjata s činností smyslových orgánů (čidel)
 • Smyslové orgány zprostředkují centrální nervové soustavě informace o vnitřníma vnějším prostředí
 • Podle terminologie reflexní teorie označujeme čidlo též jako analyzátor, neboť vybírá (analyzuje) z rozmanitých podnětů prostředí podněty adekvátní (zrakový analyzátor reaguje na světlo, sluchový na zvuk atd.)

- každé smyslové ústrojí se skládá ze tří částí:

 1. receptor (zvaný též periferní analyzátor)
 2. dostředivá nervová dráha
 3. korové projekční centrum (korový analyzátor)
 • - receptory jsou buď jednoduchá volná nervová zakončení, nebo složitá zařízení
 • - funkce receptorů je příjímání podnětů
 • - vzruchová aktivita, kterou podnět vyvolá, je vedena dostředivou drahou do korového analyzátoru, kde probíhá zpracování vzruchů
 • - teprve v mozkové kůře vzniká počitek, vjem a poznání

- rozdělení receptorů:

 • podle toho, odkud přichází podnět, se receptory dělí na exteroreceptory, interoreceptory a prioreceptory
 • - exteroreceptory    
 • - přijímají podněty ze zevního prostředí
 • - patří sem receptory pro dotyk, tlak, teplo, chlad, bolest a chuť
 • - zvláštní skupinu tvoří telereceptory, které přijímají podněty ze vzdáleného zdroje (zrakový, čichový a sluchový receptor)

- interoreceptory       

 • - uloženy na začátku aorty , v rozvětvení krkavic a v útrobách
 • - zachycují podněty z vnitřního prostředí
 • - zaznamenávají změny pH, změny napětí O2 a CO2, změny osmotického tlaku krevní plazmy, chemické složení krve aj.

- proprioreceptory    - ve svalech, šlachách a kloubních pouzdrech a opatřují informace o poloze a pohybu těla v prostoru

ÚSTROJÍ ZRAKOVÉ

- ústrojí zrakové je citlivé na světelné vlny

- umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětů

- u člověka je nejdůležitějším čidlem pro orientaci v prostoru

- orgánem zraku je oko

- OKO (oculus) je složeno z oční koule a přídatných orgánů

OČNÍ KOULE

- oční koule (bulbus oculi) je uložena v obličejové části lebky v očnici

- v hrotu očnice jsou otvory, které ji spojují s mozkovnou

- tudy vystupuje z oko zrakový nerv a žíly a vstupuje tepna, která přivádí krev pro celé oko, a nervy pro okohybné svaly a další drobné svaly v oku

- tyto útvary spolu s okohybnými svaly a tukovou tkání vyplňují prostor mezi očnicí a oční koulí

- STĚNA OČNÍ KOULE

- stěna oční koule je třívrstevná

- vnější vrstvu tvoří bělima a rohovka

- střední vrstva je živnatka

- oční kouli vystýlá vnitřní vrstva – sítnice

- bělima

- sclera

- zaujímá asi 4/5 povrchu oční koule

- tuhá bílá vazivová blána, u malých dětí namodralá, ve stáří nažloutlá od usazených kapének tuku

- do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu jí prostupuje zrakový nerv

- vpředu přechází bělima v průhlednou rohovku, která tvoří zbývající 1/5 povrchu oční koule

 rohovka

- cornea

- není prostoupena cévami, je však inervována

- při pohledu z profilu je patrno, že je více vyklenutá než bělima

- nepravidelné zakřivení rohovky způsobuje, že pozorovaný předmět je rozmazaný ( nemoc = astigmatismus)

- při dotyku rohovky se vybavuje nepodmíněný rohovkový reflex sevření víček

živnatka

- uvea

- středná vrstva oka

- v zadní části je tvořena cévnatkou, vpředu přechází v řasnaté tělísko a duhovku

cévnatka

- choroidea

- obsahuje velké množství cév a pigmentových buněk

- má proto hnědo- červenou barvu

- pigmentová vrstva pohlcuje světelné paprsky a zabraňuje jejich zpětnému odrazu

řasnaté tělísko

- corpus ciliare

- paprsčitě uspořádaný sval z hladkého svalstva

- na povrchu má četné výběžky, na něž je tenkými vlákny zavěšena čočka

- svalovina řasnatého tělíska je důležitá pro zvyšování lomivosti čočky

- z krve, protékající vlásečnicemi řasnatého tělíska, se tvoří komorový mok

duhovka

- iris

- tvar mezikruží

- uprostřed je kruhovitý otvor zornice (pupilla)

- paprsčitě a kruhovitě uspořádané hladké svaly v duhovce způsobují rozšíření nebo zúžení zornice

- tento zornicový reflex je vyvoláván různou intenzitou světla

- centrum zornicového reflexu je ve středním mozku

- v duhovce jsou pigmentové buňky, jejichž množství a hloubka uložení určují její barvu

- při malém množství a hlouběji uložením pigmentu je duhovka modrá až šedá

- větší množství pigmentů ve svrchní vrstvě dodává duhovce barvu zelenou, hnědou až tmavohnědou

- při albinismu chybí pigment úplně a duhovkou prosvítá červená barva cévnatky

- pigmentová vrstva duhovky zabraňuje, aby světlo pronikalo jinudy než zornicí

- vnitřní vrstvu oční koule tvoří tenká a průhledná

sítnice

- retina

-při prohlížení očním zrcátkem je ji vidět jako tzv.: oční pozadí oranžové až červené barvy, v němž je síť drobných tepen a žil

- v místě, kde se spojují vlákna zrakového nervu, je bělavá slepá skvrna

- asi 4 mm zevně od ní je žlutá skvrna, která je místem nejostřejšího vidění

- pozorujeme-li nějaký předmět, pohybují se oči tak, aby se jeho obraz promítl ve žluté skvrně

- sítnice je jemná několikavrstevná blána

- vnitřní vrstva, přivrácená k cévnatce, je vrstva pigmentová

- pod ní jsou smyslové buňky sítnice – tyčinky a čípky

- výběžky těchto světločivých buněk jsou spojeny s několika vrstvami nervových buněk

- neurity poslední vrstvy nervových buněk se sbíhají ke slepé skvrně a vytvářejí zrakový nerv

OČNÍ KOMORY

- přední část oční koule je uvnitř přepážena duhovkou na přední oční komoru ( mezi rohovkou a duhovkou) a zadní oční komoru ( mezi duhovkou a čočkou)

- jsou to poměrně malé prostory vyplněné komorovým mokem

- mezi čočkou a sítnicí je poměrně velká dutina, která obsahuje průhledný rosolovitý sklivec (corpus vitreum)

OPTICKÁ SOUSTAVA OKO

- optickou soustavu oka tvoří rohovka, komorový mok, čočka a sklivec

- umožňují ostré zobrazení předmětů, které leží v různých vzdálenostech od oka

- pro tuto funkci má stěžejní význam čočka

čočka

- lens

- průhledná dvojvypuklá spojka s více zakřivenou zadní plochou

- tahem závěsných vláken řasnatého tělíska je zplošťována

- při ochabnutí závěsného aparátu se čočka svou pružností více vyklene

- tím se zvětší její lomná schopnost

- optická schopnost čočky se udává v dioptriích

- funkcí čočky je lámat paprsky tak, aby se sbíhaly na sítnici

- svým základním tvarem je čočka přizpůsobena ostrému zobrazení předmětů vzdálenějších než 5 metrů

- při pozorování bližších předmětů se čočka více zakřivuje

- tato její schopnost se nazývá akomodace

- čočka má omezenou hranici akomodace

- paprsky z předmětů ležícího příliš blízko oka nelze na sítnici již soustředit, a proto jej nevidíme ostře

- bod ležící nejblíže k oku, který můžeme při největší akomodaci ještě ostře vidět, se nazývá blízký bod

- v dětství je od oka vzdálen asi 8 cm

- s postupujícím věkem se od oka stále vzdaluje poněvadž čočka ztrácí pružnost a tím i schopnost akomodace

- v 60 letech je ve vzdálenosti asi 80 cm

- staří lidé nevidí proto ostře blízké předměty a zejména při čtení zvětšují vzdálenost knihy od očí

- tato porucha vidění je ve stáří obvyklá a nazývá se stařecká dalekozrakost

- poruchy lomivosti se nazývají refrakční vady

- upravují se brýlemi

- nejběžnější je krátkozrakost a dalekozrakost, u kterých je nejčastější příčinou příliš dlouhá nebo příliš krátká oční osa

BAREVNÉ VIDĚNÍ

- rozlišování barev umožňují čípky , které jsou soustředěny ve žluté skvrně

- slouží pro vidění za dne

- tři druhy čípků rozlišují tři druhy barev: červenou, zelenou a modrou

- různým kombinováním těchto tří barev vznikají nejrůznější barevné vjemy

- schopnost rozeznávat barvy se nazývá barvocit

VIDĚNÍ ZA TMY

- vidění za tmy umožňují tyčinky

- jsou mnohem citlivější na světlo než čípky, ale nerozlišují barvy

- slouží tedy k vidění za šera a v noci, kdy rozlišujeme pouze různě temné odstíny šedé barvy

- tyčinky jsou umístěny v okrajových částech sítnice

- nejsou vůbec ve žluté skvrně

- činnost tyčinek umožňuje zraková červeň (= rodopsin), která je v nich uložena

- vlivem světla se zraková červeň rozkládá a vzniká zraková žluť, která je derivátem vitamínu A

- úbytek rodopsinu snižuje citlivost tyčinek za světla → proto za dne jsou vyřazeny z funkce a ve tmě se obnovují

PŘÍDATNÉ ORGÁNY OKA

- přídatné orgány oka jsou okohybné svaly, víčka, spojivky a slzné ústrojí

- podílejí se na správné funkci oka

okohybné svaly

- příčně pruhované

- začínají většinou při hrotu očnice a upínají se na oční kouli blíže rohovky

- rozeznávají se čtyři přímé svaly (horní, dolní, zevní a vnitřní) a dva šikmé (horní a dolní)

- pohybují oční koulí tak, aby obraz pozorovaného předmětu se promítal na sítnici ve žluté skvrně

- při poruše jejich koordinace se objevuje šilhání (strabismus)

- zpředu chrání oko horní a dolní víčko

- při rozevřených víčkách je vidět část bělimy, celou rohovku a pod ní duhovku se zornicí

- podkladem víček je kruhový oční sval, který přibližuje víčka a uzavírá štěrbinu oka

- volné okraje víček jsou opatřeny řasami, do jejichž pochvy ústí mazové žlázy

- jejich zánět je bolestivý a nazývá se ječné zrno

spojivka

- tunica conjunctiva

- pokrývá vnitřní plochu víček a kryje přední část bělimy až k rohovce

- je to slizniční blána sytě růžové barvy

- infekce, prudké ozáření nebo prach mohou vyvolat její překrvení

slzné ústrojí

- slouží ke zvlhčování přední stěny oka a k ochraně před infekcí

- slzy jsou sekretem slzné žlázy, která je uložena při horním zevním okraji očnice

- pohyby víček jsou slzy roztírány a přebytek se dostává k vnitřnímu očnímu koutku

- odtud odvodnými slznými cestami odtékají odtékají slzy do dutiny nosní

ÚSTROJÍ SLUCHOVÉ

- ve fylogenetickém vývoji obratlovců je sluch pozdní smysl

- vyvinul se až u živočichů žijících na souši

- u člověka má sluch největší význam pro interindividuální komunikace při navazování a udržování vztahů ve společenském prostředí

- význam pro rozvoj myšlení

- dítě, které od narození neslyší, se samo nenaučí mluvit

ucho

- ucho je receptorem sluchového analyzátoru

- slouží k rozlišování zvukových vln

- ze všech zvuků zevního světa slyší člověk určitý úsek v rozsahu 16 až 20 tisíc kmitů za sekundu

- horní hranice slyšitelnosti se s věkem snižuje, takže v 65 letech postihne lidské ucho ton již jen asi o 5 tisících kmitech (stařecká nedoslýchavost)

- ucho

- auris

- anatomicky i funkčně se dělí na tři části:

 1. zevní ucho
 2. střední ucho
 3. vnitřní ucho

zevní ucho

- auris externa

- skládá se z boltce a zevního zvukovodu

- boltec slouží k zachycování zvukových vln

- podkladem boltce je elastická chrupavka pokryta kůží, v jejímž podkožním vazivu chybí tuk

- dolní konec boltce tvoří ušní lalůček a do něho chrupavka již nezasahuje

- pokračováním boltce je zevní zvukovod

- jeho průběh je zakřivený

- kůže, která pokrývá zvukovod, obsahuje četné množství mazové žlázy

- produktem těchto žláz je žlutohnědý ušní maz

- zvukovod vede zvukové vlny k bubínku

- rezonanci se zde některé zvuky zesilují

bubínek

- membrana tympani

- tvoří rozhraní mezi zevním a středním uchem

- velmi pružný

- na jeho zevní stranu přechází tenká kůže zvukovodu, střední vrstva je vazivová a vnitřní vrstva je pokračováním slizniční výstelky bubínkové dutiny

- zvukové vlny přicházející zvukovodem narážejí na bubínek a rozkmitávají jej

střední ucho

- auris media

- malý, štěrbinovitý prostor v kosti spánkové, který souvisí s četnými dutinkami v bradavkovém výběžku kosti spánkové

- vpředu je sluchovou (Eustachovou) trubicí spojen s nosohltanem

- Eustachova trubice se při polykání otevírá, vpouští  do dutiny středoušní vzduchovou bublinu a tím vyrovnává tlak vzruchu před bubínkem a za ním

- při zánětu nosohltanu, který je u dětí častý, se tudy může zanést infekce do středního ucha

- zduřelá sliznice může též uzavřít ústí do Eustachovy trubice

- následkem toho se vzduch  v dutině středního ucha postupně vstřebává do krve, bubínek se vtlačí dovnitř, nemůže volně kmitat a nastane dočasná nedoslýchavost

- ve středním uchu jsou tři sluchové kůstky, které jsou navzájem kloubně spojeny

- nazývají se kladívko, kovadlinka a třmínek

- kladívko leží jedním koncem na bubínku, druhým je kloubně spojeno s kovadlinkou

- kovadlinka je spojena s třmínkem

- báze třmínku je připojena na oválné okénko na rozhraní středního a vnitřního ucha

- sluchové kůstky převádějí kmitání bubínku na oválné okénko

- přitom zmenšují amplitudu zvukových vln a tím zvětšují jejich energii

- malá energie by nestačila na rozkmitání tekutiny ve vnitřním uchu

- velká amplituda je u hlubokých tonů

- vysoké tony, které mají velkou energii, mohou být do vnitřního ucha převedeny též rozkmitáním spánkové kosti

- typickým projevem poruch převodního ústrojí je tedy zhoršené slyšení hlubokých tonů

vnitřní ucho

- auris interna

- ohraničeno pevným kostěným pouzdrem v kosti skalní zvaným kostěný labyrint

- v kostěném labyrintu je uložen blanitý labyrint a prostor mezi nimi vyplňuje čirá tekutina – zevní míza

=perilymfa

- kostěný labyrint se skládá z předsíně (vestibulum), tří polokruhových kanálků a hlemýždě (cochlea)

- v kostěné stěně je okénko oválné a okrouhlé

- jejich blanité výplně oddělují perilymfu od dutiny bubínkové

- v předsíni kostěného labyrintu je váček vejčitý a kulovitý

- s vejčitým váčkem jsou spojeny tři blanité polokruhové trubičky, které začínají baňkovitým rozšířením (ampula)

- na kulovitý váček je připojen blanitý hlemýžď

- uvnitř blanitého labyrintu je endolymfa

- blanitý hlemýžď nevyplňuje kostěný hlemýžď úplně

- odděluje v celé jeho části, s výjimkou hrotu, dvě chodbičky- patro předsíňové a patro bubínkové

- obě patra jsou vyplněna perilymfou

- uprostřed mezi nimi je blanitý hlemýžď

- hlemýžď má dva a půl závitu

- spodní stěnu hlemýždě tvoří bazální membrána složená z příčně napjatých vláken nestejné délky, která se rozkmitávají podle různých kmitočtů

- na začátku jsou nejkratší vlákna, a proto se zde přijímají vysoké tony

- hluboké tony jsou zachycovány až ve vrcholu hlemýždě

- na bazální membráně jsou umístěny vláskové buňky Cortiho orgánu

- rozprostírají se od vrcholu až k bázi hlemýždě

- na jejich těle začínají vlákna sluchového nervu

- nad Cortiho ústrojím se volně vznáší krycí membrána

ROVNOVÁŽNÉ ÚSTROJÍ

- kromě sluchového ústrojí je ve vnitřním uchu i ústrojí rovnovážné

- nazývá se též ústrojí vestibulární vzhledem k uložení ve vestibulu vnitřního ucha

- podle funkce se dělí na čidlo statické (pro vnímání polohy) a čidlo kinetické (vnímání pohybu)

ČIDLO STATICKÉ

- ústrojí pro vnímání polohy je ve vejčitém a kulovitém váčku

- v těchto blanitých útvarech jsou malá políčka s vysokými epitelovými buňkami, které mají na volném konci jemné vlásky

- nad nimi je větší množství vápenatých krystalků

- při změně polohy hlavy se vlivem gravitace krystalky posunou a tím nastane změna tlaku a tahu na vlásky smyslových buněk

- tyto změny vyvolají podráždění smyslových buněk

- smyslové buňky jsou drážděny statokoniemi vlivem gravitace, i když se hlava nepohybuje

- vzruchy jsou vedeny statickým nervem k vestibulárním jádrům na spodině IV. mozkové komory

- tato jádra jsou spojena jednak s motorickými buňkami předních sloupců míšních, jednak s jádry okohybných nervů

- část vláken statického nervu jde přímo do mozečku

- informace ze statického čidla mají význam pro nepodmíněně reflexní regulaci napětí antigravitačních svalů a koordinaci pohybů hlavy a očí

- to vše slouží k udržení rovnováhy těla v prostoru a k zajištění vzpřímeného postoje

ČIDLO KINETICKÉ

- ústrojí pro vnímání pohybu je uloženo a ampulách polokruhových trubiček

- v každé ampule je vyvýšenina s vysokými buňkami opatřenými dlouhými vlásky

- podnětem pro jejich podráždění je rotační pohyb hlavy, který uvede endolymfu do pohyby

- pohybem endolymfy se vychýlí vlásky smyslových buněk a buňky se podráždí

- činnost kinetického čidla je úzce spjata s činností čidla statického

- čidlo statokinetické řídí napětí kosterních svalů, a to nejen podle polohy hlavy, ale i podle jejich pohybů

- při jeho silném dráždění vzniká pocit nevolnosti

- při uvědomování polohy a pohybu těla a jeho částí se uplatňuje též zrak, kožní čití a propriocepce z kloubních pouzder a svalů

- hlavní úlohu má však ústrojí statokinetické

- informace z těchto čtyř zdrojů se syntetizují v mozkové kůře a poskytují stálou a uvědomělou orientaci člověka v prostoru

SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ KOŽNÍ

- smyslové ústrojí kožní sdružuje několik receptorů: čidla pro chlad, teplo, tlak, dotyk a bolest

- souhrnně se tato čidla nazývají kožní analyzátor

- jsou to buď volná nervová zakončení, nebo jednoduchá tělíska

- zajišťují povrchové čití

VNÍMÁNÍ CHLADU A TEPLA

- podle toho, jde-li o nižší nebo vyšší teplotu, než je teplota kůže, rozlišujeme vnímání chladu nebo tepla

- teplotu vnímáme dvěma druhy receptorů:

 • čidly pro chlad
 • čidly pro teplo

- chladových receptorů je v kůži asi 250 tisíc

- jsou uloženy pod pokožkou blíže povrchu těla

- kromě kůže se vyskytují také ve sliznici rtů, v dutině ústní, nosní, ve spojivce oka a jinde

- receptory pro teplo se nacházejí hlouběji ve škáře i v podkožním vazivu

- jsou též roztroušeny ve sliznici dýchacího a trávicího ústrojí

- je jich je jich asi dvacetkrát méně než chladových bodů

- dráždění těchto receptorů vyvolává někdy také hybné reakce

- když se dotkneme velmi horkého předmětu, okamžitě odtáhneme ruku, protože se tím vyvolala odpověď jako únikový  obranný reflex

VNÍMÁNÍ DOTYKU A TLAKU

- receptory pro dotyk a tlak reagují na mechanické podněty ( rychlou nebo dlouhodobější deformaci tkáně)

- na jejich činnosti závisí hmatová schopnost

- nejpočetnější jsou uloženy v kůži a sliznici těch orgánů, které přicházejí často do styku s různými předměty

- jejich prostřednictvím získáváme informace o velikosti, tvaru a vlastnostech povrchu předmětů

- hmatová rozlišovací schopnost se dá cvikem zdokonalit a je velmi jemná u nevidomých

- na vlasaté části kůže leží tlakové body u každého vlasu kolem vlasových pochev, na kůži bez vlasů jsou na různých místech v různé hustotě

- v podkožním vazivu jsou tlakové body zejména v dlaňové straně prstů, v dlani a v chodidle

- hmatová tělíska, která reagují na dotyk, jsou uložena v papilách škáry těsně pod pokožkou

- jsou nejhojnější v bříškách prstů, ve dlani a v plosce nohy

VNÍMÁNÍ BOLESTI

- receptory bolesti jsou volná nervová zakončení umístěná téměř ve všech tkáních

- jsou v kůži i ve vnitřních orgánech (v žaludku, střevech, játrech, ledvinách, pohlavních orgánech, kostech, zubech, svalech, cévách, oku, pohrudnici, pobřišnici, mozkových plenách a jinde)

- v kůži připadá 50- 100 bodů na cm čtverečný

- vzruchy z nich přicházejí zadními míšními kořeny do míchy a vzestupné dráhy je vedou do mozku

- zde se k nim přidávají vzruchy přicházející po dostředivých drahách z oblasti hlavy

- procházejí talamem a odtud do senzitivního ústředí v mozkové kůře, kde vzniká uvědomění bolesti

- bolest je nepříjemný pocit, který je však důležitý pro ochranu organismu

- bolestivý podnět obvykle vyvolává obranné reflexy

- při déletrvajícím dráždění nedochází k přizpůsobení receptorů a bolest trvá po celou dobu, po kterou trvá dráždění

- podněty vyvolávající bolest mají chemickou povahu

- jsou to látky uvolněné z poškozené nebo nemocné tkáně

- hluboká bolest vychází z vnitřních orgánů

- hlavní rozdíl proti bolesti povrchové je její nepřesná lokalizace a spojení s pocity celkové nevolnosti, úzkosti, pocením a změnami krevního tlaku

- tento odlišný charakter hluboké bolesti má zřejmě podklad ve vegetativní inervaci útrobních orgánů

ÚSTROJÍ CHUŤOVÉ

- receptorem chuti jsou chuťové buňky, seskupené v chuťových pohárcích

- nejvíce se vyskytují ve sliznici jazyka, dále ve sliznici měkkého patra a v zadní stěně hltanu

- jejich podráždění je vyvoláno různými látkami rozpuštěnými ve vodě

- z chuťových buněk vycházejí dostředivá vlákna několika mozkových nervů do jader v prodloužené míše

- centrální dráha odtud pokračuje do talamu a do kůry temenního laloku, kde je centrální část chuťového analyzátoru

- rozlišujeme čtyři základní chuťové pocity: sladkost, kyselost, hořkost a slanost

- chuťový receptor zprostředkuje nepodmíněné reflexní vyměšování slin

ÚSTROJÍ ČICHOVÉ

- čichovým receptorem jsou čichové buňky ve sliznici v horní části dutiny nosní

- v každé polovině dutiny nosní zaujímají plochu 1,5 cm čtverečných

- neurity čichových buněk tvoří vlákna čichového nervu

- vlákna procházejí dírkovanou ploténkou kosti čichové a končí na spodní straně čelních laloků koncového mozku

- čichový receptor se dráždí některými plynnými látkami obsaženými ve vdechovaném vzduchu

- při rýmě nastává dočasná ztráta čichu

SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ PROPRIORECEPTIVNÍ

- proprioreceptory jsou uloženy ve svalech, šlachách a kloubních pouzdrech

- jsou dvojího druhu: svalové vřeténka

                                   šlachová tělíska

- zajišťují hluboké čití (propriorecepci)

- jejich činnost umožňuje průběh proprioreceptivních reflexů, nazývané též jako napínací reflexy

- tyto reflexy mají základní význam pro řízení svalového napětí, zejména těch svalů, které slouží k zajištění vzpřímeného postoje

- ve svalech jsou početná svalová vřeténka, uložená v podélné ose svalu

- svalové vřeténko je tvořeno asi z deseti svalových vláken obalených vazivovým pouzdrem

- ze strany jsou připojena k ostatním svalovým vláknům, a proto mění svoji délku současně s délkou celého svalu

- na vláknech vřeténka se rozvětvují velmi dráždivá aferentní nervová zakončení

- svalová vřeténka reagují na protažení svalu

- vzruchy přicházejí k motorickým buňkám v předních rozích míšních

- u těchto buněk jdou impulsy po odstředivé dráze k témuž svalu, který se reflexně stáhne (např.: patelární reflex)

- tyto reflexy zajišťují stálou délku svalu

- šlachová tělíska jsou tvořena rozvětveným nervovým zakončením mezi šlachovými vlákny

- tělíska jsou drážděna natažením svalu i svalovou kontrakcí

- tím chrání sval před přetížením

- v kloubních pouzdrech jsou proprioreceptory, které jsou drážděny tahem i pohybem kloubu