Reklama:

Soustava žláz a vnitřních sekrecí

 

Funkce:

 • s CNS zajišťují tzv. neurohumorální regulaci orgánů a organismu→v žlázách vznikají hormony→jsou krví předány do krve→krví do orgánů (zpomalují nebo zrychlují funkci)
 • vyměšují hormony do krve

Řízeno:

zpětné vazby

zvýšená nebo snížená sekrece hormonů je ovlivněna

 • 1)koncentrací hormonů v krvi
 • 2)koncentrací regulačních látek
 • -   může být: 1)pozitivní - zvýšení hladiny glukózy→zvýšená sekrece inzulinu
 •                                  2)negativní - zvýšení Ca v krvi→snižuje se produkce parahormonu

- projevy poruch – snížená činnost→fce se omezí→hypofunkce

                                       -zvýšená fce→ nadprodukce→hyperfunkce

 • hormony:a)gendotropní-ovlivňují činnost jiných žláz a produkují je (adenohypofýza)
 •                   b)efektorové-přímo ovlivňují činnost orgánů a ostatní edokrijní žlázy (neurohypofýza)

přehled žláz s vnitř.sekrecí:

 •           hypofýza (podvěsek mozkový)
 •             epyfýza (šišinka, nadvěsek mozkový)
 •             štítná žláza
 •             příštitná tělíska
 •             nadledvinky
 •             brzlík
 •             langerhansovi ostrůvky
 •             varlata, vaječníky

-nemají vývod

-bohatě protkány krevními a mízními vlásečnicemi->hormony rovnou do krve

1)HORMONY ŘÍDÍCÍ PŘEMĚNU ŽIVIN

 •             -inzulin
 •             -glukagon
 •             -thyroxin
 •             -růst.hormon
 •             -glukokortikoidy

2)HORMONY ŘÍDÍCÍ PŘEMĚNU MINERÁLNÍCH LÁTEK

 •             -mineralokortikoidy
 •             -antidiuretický hormon
 •             -parathormon

3)HORMONY V ÚZKÉM VZTAHU K NERVOVÉ SOUSTAVĚ

 •             -adrenalin
 •             -noradrenalin
 •             -melatonin

4)HORMONY OVLIVŇUJÍCÍ ČINNOST JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘ.SEKRECÍ

 •             -tyreotropní hormon
 •             -gonádotropní hormony
 •             -adrenokortikotropní hormon

5)POHLAVNÍ HORMONY          

 •             -estrogeny
 •             -progesteron
 •             -testosteron

 

A)HYPOFÝZA (podvěsek mozkový)

 •             -uložen v tureckém sedle kosti klínové
 •             -velký asi jako třešeň
 •             -spojen s podhrbolím mezimozku
 •             -má nadřazenou fci
 •             -stavba
 •                         -přední lalok (adenohypofýza)
 •                         -zasní lalok (neurohypofýza)

            -hormonony předního laloku

                        a)somatotropní (růstový) hormon (STM)

 • -          podporuje syntézu bílkovin
 • -          urychluje přenos aminokyselin přes buň.membránu
 • -          má anabolický efekt
 • -          ovlivňuje uvolňování tuků z tuk.tkání při fyzické zátěži
 • -          ovlivňuje růst v dětství a při dospívání (působí na růst chrupavky→růst kostí
 • -          snížená produkce→růst se zpomaluje→trpasličí vzrůst (nanismus)
 • -          nadprodukce→obr (gigantintismus)
 • -          zvýší-li se produkce až v dospělosti→akromegálie - růst okrajových částí těla v dospělosti

                        b)prolaktin (laktační) hormon

 • -          rozvoj buněk v mléčné žláze
 • -          vyvolává sekreci mléka
 • -          v těhotenství a v obdob kojení stoupá
 • -          vysoká hodnota→poruchy plodnosti – to se může projevit nepravidelnou nebo žádnou menstruací

                        c)tyreotropní hormon

 • -          působí na štítnou žlázu, ovlivňuje její činnost a zpetnovazebné ovlivňování vnitřní sekrece

                        d)adrenokortikotropní hormon

 •                                    - složitý komplex látek
 •                                    - ovlivňuje činnnost kůry nadledvinek

                        e)gonádotropní hormony

 • -          ovlivńují růst i činnost pohl. žláz ženských i mužských
 •                                    1)folikulostimulační hormon
 •                                                - u žen posporuje zrání Gráfova folikulu>ovulaci ve vaječníku
 •                                                - u mužů růst semoenotvorných kanálků a zrání spermií
 •                                    2)luteinizační hormon
 •                                                - u žen udržuje činnost žlutého tělíska
 •                                                - u mužů působí na vyměšování pohl.hormonu
 •                                                - zajišťují pohl.vývoj
 •                                                - podporují činnost pohl.žláz

                        f)β-endorfin

 • -          objeveny později
 • -          jsou roztroušeny po mozku (v místech, které mají význam pro různé stavy i pro vnímání bolesti)
 • -          vnímání bolesti                     
 • -          při stresových situacích
 • -          činnost adenohypofýzy je ovlivňován hypotalamem – tvoří spolu hypotalamo-hypofýzní systém

            -hormony zadního laloku

 • -          při vývoji vznikl jako vychlípenina mezimozku
 • -          vznikají v nervových buňkách v podhrbolí→nervovými výběžky se dostávají do laloku a tam se hromadí→pak se krví dostávají na místo působení

                        a)antidiuretický hormon

 • -          ovlivňuje ledviny
 • -          zvyšuje propustnost ledv.kanálků→zpětné vstřebávání vody →zahušťování moči
 • -          nedostatek→ztráta vody z těla→časté močení(moč je řidká)→velká žízeň→nemoc žíznivka (úplavice močová)
 • -          s aldestoronem řídí metabolismus vody a solí v organismu (zjišťuje rovnováhu)

                        b)oxytocin

 • -          ovlivňuje hladkou svalovinu dělohy při porodu→vyvolává stah při porodu
 • -          žena není těhotná - svaly nejsou drážděny
 • -          ovlivňuje hladkou svalovinu ve vývodech mléč.žlázy (při kojení→stahy podporují vypuzování mléka)

 

B)ŠIŠINKA (epifýza)

 •             - shora připojená k mezimozku
 •             - ovlivňuje fci NS a celého organismu→životně nezbytná  
 •             - produkuje melatonin - zajišťuje biolog.rytmicitu ostatních žláz s vnitř.sekrecí
 •                         - ovlivňuje důležité pochody v organismu (růst, vývoj, imunita, psych.procesy)

C)ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

 •             - největší endokrinní žláza
 •             - rozdělena na 2laloky (spojeny úzkým můstkem)
 •             - pokud není zvětšená→není na přední straně krku ani vidět ani není hmatatelná
 •             - váží asi 20g (při patologickém zvětšení až několik kilo)

            - tkáň žlázy je tvořena

 • -          mikrostopickými váčky (vystlané jednovrstev.epitelem a  vyplněný vazkou bílkovinou)
 • -          váčky jsou spojeny vazivem (prostoupeno krevními a mízními vlásečnicemi)
 • -          epitelové buňky váčků mají schopnost z krve vychytávat jód
 •                                    →nezbytný pro syntézu hormonu št.žlázy tyroxinu

            - tyroxin

 • -          částečně do krve a ukládá se ve formě tyreoglobulinu
 • -          uvolňuje hormon tyroxin do krve dle potřeby
 • -          zabezpečuje normální oxidaci živin v buňkách (např. vedou k vyšší spotřebě O2 a uvolňování E, k spotřebě všech živin ubývá tuk, zrychluje se metabolismus bílkovin, mobilizuje se jaterní glykogen a zvyšuje se tvorba tepla, zrychluje se krevní oběh a srd. činnost…)
 • -          podporuje tělesný růst a duševní vývoj

            -porucha - zvětšením = struma

 • -          při nedostatku jódu (v potravě a vodě)
 • -          vyklenuje se na krku - tlačí na jícen a dých.cesty - polykací a dýchací potíže       
 • -          hypofunkce v dětství - spojena s nedostatečným vylučováním tyroxinu - poruchy těl. i duševního vývoje
 • -          projevy -zpomalení růstu, ochablost svalstva, snížená přeměna látek, duševní opoždění těžkého stupně= kretenismus
 • -          v dospělosti vzniká MYXEDÉM
 • -          častější u žen
 • -          snížení látkové přeměny, zkleslost, zpomalení srdeční činnosti, tvorba rosolovitých otoků v podkožním vazivu obličeje a končetin
 • -          hyperfunkce- zvýšené vylučování tyroxinu = BASEDOWOVA NEMOC
 • -          příznaky - zrychlená látková přeměna, zrychlená srdeč.činnost, neklid, dráždivost, třes prstů, hubnutí, vlhká kůže, vystouplé oční koule

D)PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA (glandulae parathyroideae)

 •             -dva páry čočkovitých útvarů
 •             -uložené při zadní straně laloku štít.žlázy
 •             -cca 100mg
 •             -tvoří hormon - parathormon
 • -          zajišťuje stálou haldinu Ca a P v krvi (nutné pro srážení krve, dráždivost nerv. a sval.buněk)
 • -          uvolńuje Ca z kostí a omezuje jeho vylučování ledvinami
 • -          při nedostatku - těžké poruchy zdraví – zvyšuje se nervosvalová dráždivost (křeče svalstva = tetanie) →postiženo i svalstvo hltanu a dých.svalů→znemožňuje dýchání
 • -          při nadbytku - vyplavování Ca a P z kostí – jejich zvýšené vylučování močí→snadná lámavost kostí - horší hojení zlomenin

E)BRZLÍK(thymus)

 •             - ze dvou laloků
 •             - uloženy v dutině hrudní za hrudní kostí
 •             - velikost se během života mění
 •             - důležitá součást imunitního systému dítěte
 •             - zrají zde prvotní lymfocyty→T-lymfocyty

F)NADLEDVINY

 •             - párové žlázy
 •             - umístěny na polích ledvin
 •             - hmotnost 5-10g
 •             -s kládají se ze dvou vrstev
 •                         kůra a dřeň - jsou funkčně naprosto odlišné
 •                                                -dvě endokrinní žlázy

            KŮRA

 •                         - k životu nezbytná
 •                         - zasahaju do metabolismu solí a živin
 •                         - její hormony - KORTIKOIDY (steroidy)
 •                                    -dělí se podle účinku: 1)glukokortikoidy
 •                                                                          2)mineralokortikoidy

 1)glukokortikoidy

 • -          nejdůležitější látkami jsou kortizon, kortizol, kotikosterol
 • -          zúčastňují na přeměny bílkovin na AMK(→játra zpracovávají na glukózu→v játrech hromadí glykogen + část do krve a zvyšuje glykémii)
 • -          jejich význam stoupá při zátěži i psychickém stresu
 • -          při nedostatku klesá odolost vůči zátěžím
 • -          jejich vyměšovaní je řízeno adrenokortikotropním hormonem (předního laloku hypofýzy)

                        2)mineralokortikoidy 

 • -          největší význam má aldosteron - řídí metabolismus Na, K(→zvyšuje vstřebávání Na a vylučování K v ledvinách→zvyšuje koncentraci Na v organismu→váže na sebe vodu→zvyšuje se objem mimobuň.tekutiny ve tkáních)
 • -          v kůře se tvoří  též hormony podobné pohl.hormonům
 •                                                -mužský - androgenní hoírmon
 •                                                -ženský -estrogenní hormon
 • -          pří hypofunkci - závažné poruchy→narušení vnitřního prostředí→ztráta vody
 • -          při nedostatku glukokortikoidů není schopen člověk obstát při zátěži
 • -          při sníženém vyměšování obou hormonů - ADDISONOVA CHOROBA - bronzová kůže, svalová slabost, únavnost až vyčerpanost
 • -          hypofunkce se vyskytuje zřídka
 • -          zvýšená produkce androgenů (u plodu žen) →získá jejich zevní pohl.ústrojí→mužské znaky - pseudohermafroditismus

            DŘEŇ           

                        -vznikají dva hormony - adrenalin, noradrenalin -=>nazývají se katecholaminy

                        1)adrenalin

 • -          zrychluje a prohlubuje srdeční činnost
 • -          zvyšuje minutový objem srdce
 • -          zrychluje tep a tlak
 • -          v kožních cévách způsobuje smrštění
 • -          v kosterních svalech, srdci a v játrech naopak rozšíření
 • -          podílí se na přesunu krve z nečinných oblastí a krev.zásobáren do prac.svalů
 • -          má vliv na met.sacharidů
 • -          vyvolává rozklad glykogenu v játrech a svalech
 • -          zvyšuje koncentraci glukózy v krvi
 • -          působí na hladké svaly→rozšiřuje průdušky a tlumí činnost svalstva žaludku a střev

                        2)noradrenalin

 •                                    - zpomaluje srd.frekvenci
 •                                    - nemění se minutový objem srdce
 •                                    - vyvolává smrštění cév s výjimkou mozku a srdce
 • -          oba hormony zvyšují krev.tlak
 • -          v krvi jsou krátce - hned se rozkládají
 • -          důležité při zátěži (stresu)
 • -          zajišťují přesun krve do svalů, vyprázdňují krev.zásobárny, zvyšují činnosti a dráždivost CNS a oddalují svalovou únavu
 • -          dřeň nadledvinek + sympatické nervy = sympatoadrenalní systém→řízena sekrece hormonů

G)LANGERHANSOVY OSTRŮVKY

 •             -skupina buněk rozptýlené ve slinivce břišní
 •             -oválné útvary
 •             -bohatě krevně zásobeny
 •             -tvoří hormnony bílkovinné povahy: inzulin,  glukagon

            1)inzulin

 • -          umožňuje přenos krevní glukózy do buněk srdčního a kosterního svalstva
 • -          zvyšuje ukládání sacharidů do zásoby vytvářením jater. a sval. glykogenu
 • -          zasahuje do metabolismu bílkovin a tuků (podporuje syntézu bílkovin z AMK a zmenšuje tvorbu cukrů  a bílkovin)
 • -          hl.roli má při snižování hladiny cukru v krvi (glykémie)
 • -          vyměšování inzulinu je řízeno jednak množstvím glukózy v krvi a také nerv.vlivy
 • -          →když stoupne koncentrace glukózy v krvi→stoupá i vyměšování inzulinu a naopak
 • -          nedostatek = CUKROVKA(úplavice cukrová, diabetes mellitus)
 • -          nadbytek = hyperfunkce Langerhansových ostrůvků je znám při nádorech této endokrinní tkáně nebo při předávkování inzulinem u diabetiků →rychlí pokles glykémie(např. ráno před snídaní, po vynechaném jidle)

            2)glukagon

 • -          opačný účinek
 • -          podporuje štěpení jat.glykogenu na glukózu ->vstupuje do krve a zvyšuje glykémii
 • -          stimuluje štěpení tuků v tuk.tkáni

H)POHLAVNÍ ŽLÁZY

 • -          funkce - vytvářet pohl.hormony a pohl.buňky
 • -          na začátku puberty urychluje růst a produkci pohl.hormonů
 • -          pod vlivem těchto hormonů začnou růst vnitř. a zevní pohl.orgány →vyvíjejí se druhotné pohl.znaky a dozrávají pohl.buňky
 • -          ovlivňují vývoj oplozeného vyjíčka, růst zárodku a plodu a celý průběh těhotenství v těle ženy
 • -          důležité pro sex.chování a sex.život
 • -          zasahují do metabolismu tkání
 • -          ovlivňují tedy anabolické procesy metabolismu

            1)VAJEČNÍKY

 •       - ženské pohl.žlázy

                        - estrogeny

 • -          tvoří se v buňkách Graafova folikulu v korové vrstvě
 • -          v těhotenství také v placentě
 • -          způsobují cyklické bujení děložní sliznice v profilační fázi a připravují ji k přijetí oplozeného vajíčka
 • -          v pubertě vývoj druhotných pohl.znaků

                        - progesteron

 • -          vzniká ve žlutém tělísku a v placentě
 • -          se zánikem žlutého tělísky ke konci cyklu hladina progesteronu prudce klesá
 • -          přivádí zbujelou děl.sliznici do sekrečního stádia
 • -          v těhotenství tlumí činnost hl.svalstva dělohy (brání předčasnému porodu)

            2)VARLATA

 •                         - mužské pohl.žlázy
 •                         - testosteron
 •                                    - vytváří se e varletech v Leydigových buňkách
 •                                    - až na začátku v pubertě
 •                                    - vliv na růst a vývoj vnitř. a zevních pohl.orgánů
 •                                    - ovlivňuje tvorbu bílkovin ve všech tkáních→rozvoj svalstva
 •                                    - podporuje metabolismus Ca a P→uzavírání růst.štěrbin
 •                                    - udržuje vitalitu spermií

TKÁŇOVÉ HORMONY

 •             -nejsou vylučovány zvláštními žlázami
 •             -gastrin, enterogastron, sekretin – vznikají v tráv.ústrojí
 •             -serotonin - uvolňován na některých zakončeních mozku z krev.destiček
 •             -erytropoetin - stimulační tvorba červ.krvinek
 •             -renin - zvyšuje krevní tlak