Reklama:

Starověké Řecko - maturita

(vypracovaná maturitní otázka)
Reklama:

Starověké Řecko

 

Doba archaická 800- - 500-

 • dochází k rozvoji řemeslné výroby a obchodu, tvoří se městské státy
 • začíná se využívat otrocká práce
 • aristokracie zatlačuje bazilea, strhne na sebe moc
 • končí období vojenské demokracie, nástup oligarchie (=vláda několika vznešených rodů)
 • aristokracie si přivlastňuje více půdy, chudnou rolníci (málo půdy), to má za důsledek odchod mnoha rolníků pryč z Řecka do oblasti středomoří kde zakládají osady

Velká řecká kolonizace (8.-6.století-)

3 směry: 

 1. na západ - dnešní Neapol („neapolis“ = nová osada), Sicílie, Marseiles
 2. na jih - severní Afrika X střet s Féničany
 3. na severo-východ - pobřeží Černého moře
 • to má za důsledek příliv levného obilí z kolonií do Řecka, aristokracie přestala pěstovat obilí (nebyla schopna konkurovat), zavedla olivovníky a vinnou révu-zbohatla (místní rolníci zchudli, zadlužili se, stali se otroky – dlužní otroctví)
 • nespokojenost řemeslníků a obchodníků, protože bohatnou, ale nemají politická práva
 • všeobecné nespokojenosti využije silný jedinec a strhne na sebe moc

Raná řecká tyranis = vláda jednoho muže, vláda pokroková, jedinec zatlačuje do pozadí moc aristokracie a podporuje střední vrstvu

Athény

 • kamenitý poloostrov Atika, nedostatek úrodné půdy( L zemědělství X J mořeplavba, rybolov, obchod)

4 vrstvy obyvatel: 

 1. 1. urození - aristokracie, plnoprávní
 2. lid - řemeslníci, rolníci, obchodníci, svobodní, omezená pol. práva
 3. metoikové - přistěhovalci do Athén, osobně svobodní, bez politických práv
 4. otroci - nesvobodní, bezprávní
 • 8.-7.století- - moc v rukou aristokracie, 9 volených archontů, (rada starších = bývalí archonti)
 • v důsledku velké řecké kolonizace vzniklo otroctví pro dluhy, nespokojenost rolníků, obchodníků a řemeslníků (nemají taková politická práva, jaká by odpovídala jejich hospodářskému postavení

         Všeobecná nespokojenost, aristokracie dá příkaz 1. archontovi: Drakon sepsat zákony

621- Drakonovy zákony – přísné (podobné těm, co vydal Chamurappi), za malé přestupky tvrdé tresty, nespokojenost trvá

594- Solónovy reformy:

1.    hospodářské

 • zrušení otroctví pro dluhy
 • zákaz vývozu potravin z Afriky
 • podporuje rozvoj řemesla a obchodu

2.    politické 

 • lidé měli podíl na politickém dění podle majetku a ne podle původu
 • lidé rozděleni na 4 skupiny podle výnosu půdy: 
 1. z nich archonti
 2. jezdci -z nich dohlížitelé (úředníci)
 3. z nich členi rady (400)
 4. nemajetní – mohli se účastnit lidového shromáždění  - základy demokracie, mohli volit ale ne být voleni

- neudělal pozemkovou reformu, více půdy vlastní aristokracie, nespokojenost trvá, toho využil schopný jedinec a strhnul na sebe moc: Peisistratos

560- Raná řecká tyranis

 • začal výstavbu na athénské Akropoli (posvátné místo), chrámy…nedochováno
 • shromáždil zbytky Homérových eposů
 • byl velmi oblíbený, po jeho smrti vládu převzali jeho synové, ale zneužívali moci (vedou přepychový život, dojdou jim peníze – zdaňují)
 • 510- byli vyhnáni = konec rané řecké tyranis
 • 506- 1.archont Kleisthenes provede další reformy (rozšíří radu na 500, hlavním orgánem se stalo lidové shromáždění, rada starších ustoupila do pozadí, archonti ztratili moc)
 • na ochranu demokracie zavedl ostrakismus = střepinový soud (zabránil tomu, aby na sebe mohl jedinec strhnout moc, rozdány střepy se jmény, muž který získal  více než ½  byl zvolen na 10 let, L zmanipulováno, podplácení, negramotnost)

Sparta

 • leží na poloostrově Peloponés, kmen Dórové 11.století-
 • vojenský tábor, zabrali půdu, podmanili si obyvatelstvo, vyhlásili společné vlastnictví
 • ve vnitrozemí úrodná půda (u řeky), ( L daleko od moře) – městský stát
 • malá populace, aby udrželi poslušnost nastolili vojenský charakter

Společnost: 

 1. Sparťané - svobodní + plnoprávní
 2. perioikové - osobně svobodní, bez politických práv, původní obyvatelé, kteří se vzdali Sparťanům
 3. heiloti - otroci, bezprávní původní obyvatelé, kteří se bránili Sparťanům
 • všichni muži od 20-60 let sloužili v armádě (nepracovali), podřízena výchova mládeže (chlapci od 7 let vzati z rodin a vychováváni v táborech, důraz kladen na fyzickou zdatnost, tvrdá výchova, od 14 let se účastnili vnitrostátních tažení), (dívky také vychovávány s důrazem na fyzickou zdatnost, hlavní úkol porodit zdravé a silné dítě, handicapované dítě zabito)
 • zbraň = pěchota

V čele Sparty: 

 1. 1. dva dědiční králové (neomezenou moc měli jen v době války)
 2. rada starších - nejvíce urození Sparťané, rozhodovali o válce a míru
 3. lidové shromáždění - formálně potvrzovali rozhodnutí rady starších silou křiku
 4. 5 eforů (=dohlížitelé), měli nejvyšší moc, na vše dohlíželi, včetně králů

          Oligarchie (vláda nejbohatší aristokracie)

530- Sparta ovládla celý Peloponés – Peloponéský spolek – rozhoduje Sparta

 

Klasické období 500- - 338-

 • vrcholná fáze vývoje, začíná řecko-perskými válkami

Řecko-perské války

 • Příčina: perská říše se dostane až do Malé Asie (obsadila Mezopotámii a Egypt), na pobřeží malé řecké státy, kolem roku 500- povstali proti perské nadvládě, v čele stál stát Milétos, zpočátku byli úspěšní, dobili město Sardy (sídlo Satrapa-perský správce Malé Asie) + požádali o pomoc pevninské Řeky (na Balkáně), pomoc poskytly jen Athény a jen několik lodí, poraženi Peršany.
 • Řekové a Sparta vystupují jako spojenci proti Peršanům,kteří si je chtějí podmanit

Þ B.U MARATHONU 490př.n.l.

 1. Řecko-perská válka

492- Dareos – výprava proti Řecku v čele s Mardoniem (po souši i loďstvo)

 • neúspěšná, v Thrákii Mardonios zraněn, vrátil se s pěší armádou zpět, druhá část zničena bouří
 • Dareos vyslal do Řecka posly, aby vybírali vodu a půdu jako symbol že se podřizují Persii, Sparta a Athény se nepodřídili ale některé státy ano
 • 490 př. n. l. vypravil Dareios vyslance jejichž úkolem bylo požadovat po Řecích bezpodmínečné podrobení se. Mnozí nátlaku podlehli. V Athénách a Spartě však posly pobili, což z nich učinilo hlavní cíl Dáridova tažení.
 1. Řecko perská válka

490- Peršané se vylodí u Marathónu – bitva u Marathónu, ohrožení Athén, žádají o pomoc Spartu, ta s pomocí otálela, Athény se bránily samy a ubránily se, Peršané neúspěšní

 • řecké státy se dohodli na společné obraně proti Peršanům + v Athénách se rozhodlo o vybudování silného loďstva (Sparta má pěší) = příprava na další bitvy
 • Dareos umřel, nastoupil Xerxes
 1. Řecko perská válka

 • 480- v čele Xerxes, účastní se jí i Mardonios, 2 části (po souši i po moři), prošli Thrákií a Thesálií, střetli se v průsmyku, bitva u Thermopyl se Sparťany, v čele král Leonidas, zvítězili Peršané kvůli zradě, všichni Řekové včetně krále padli, Peršané postupovali dále na jih do Athén, pustošili Atiku a Athéňané se stáhli na ostrov Salamina
 • 480- bitva u Salamina, Peršané měli převahu lodí (J dobře vybavené X L velké a špatně ovladatelné), athénský velitel Themistokles (stratég) je donutil k boji v úžině, Peršané nemohli využít přesily, vítězství Athén, Xerxes naštvaný odjel do Persie, vojsko zůstalo
 • 479- bitva u Platají – největší bitva, několik dnů, pozemní armády, padl Mardonius, Peršané se dali na útěk, vítězství Řeků, boje neustávají, Řekové chtěli Peršany  vytlačit a osvobodit maloasijské státy

478- Delfská symmachie = athénský námořnický spolek = seskupení rovnoprávných nezávislých svrchovaných států

 • za účelem poskytnout Athénám lodě,bojovníky a peníze
 • Peršané vytlačeni z pevninského Řecka

449- končí řecko-perské války

      Kalliův mír – Peršané vytlačeni, musí uznat nezávislost Řecka

 • do popředí Athény, rozvoj demokracie (posílení středních vrstev), důvody: prosadili vybudování loďstva oproti aristokracii (prosazovala pěší)
 • vrcholí klasické otroctví, velké množství otroků, klesala jejich hodnota, otrok se stal věcí, otrok mohl být pánem kdykoli zabit

Athény v době demokracie (za vlády Perikla)

Perikles 443- - 429- doba vlády

 • provedl reformy, pochází z vyšších vrstev

Reformy:

 1. zavedl plat za vykonávání státních funkcí (úřady)
 2. zavedl plat pro vojáky, námořníky a vojenské velitele
 3. „přímé dary“ – pro nejchudší obyvatele (1x za rok otevírání sýpek, lístky do divadla)
 4. pozemková reforma – přiděloval Athéňanům půdu na území členů athénského spolku
 • měnil se Athénský námořní spolek na Athénskou námořní říši – rovnoprávné státy se měnili na podřízené, pokladna z Ostrova Déos převezena do Athén, splynula s athénskou
 • lidové shromáždění je nejvyšší zákonodárný orgán, rada 500 – hlavní výkonný orgán(uvádí zákony v praxi)

Sjezd všech Řeků – mírový návrh (všeřecký sněm):

 1. všeřecká pokladna na obnovu zničených řeckých památek po řecko-perských válkách
 2. společný postup proti pirátství
 3. mír

sněm se nekonal (Sparta s vládou oligarchie byla proti)

 

431- Peloponéská válka (do 404-)

Sparta + peloponéský spolek         X         Athény + Athénský námořní spolek

Příčina: boj o nadvládu nad Řeckem (oligarchie X demokracie)

Záminka: obchodní spor Korint vs. Athény

Průběh:

1.fáze: válka Archidámova – spartský král

 • Sparta – vylodění na Atice, pustošila pobřeží, postupovali dále do vnitrozemí, obyvatelé Athén se cítili ohrožení, stěhovali se do Athén (za hradby), na to Athény nebyli připraveny, vypukl mor (429- umírá Perikles), prvním stratégem se stal Kleón – začal vést válku se Spartou urputněji, potřeboval více peněz od spojenců, těm se to ale nelíbilo, držel je v klidu násilím
 • 422- bitva u Amfibole – porážka Athén
 • 421- Nihiův mír- vrátil poměry do předválečného stavu, L nebyl dodržován

2.fáze: Alkibiadovo tažení na Sicílii

 • Alkibiades byl představitel bohatých agrárních kruhů v Athénách, byl oblíbený
 • 420 - Alkibiades přišel s návrhem obsadit bohaté oblasti jižní Itálie, Sicílie a Kartága
 • 415 - návrh schválen, tažení v čele s Alkibiadem, po cestě byl dostihnut lodí, která mu vezla zprávu že byl střepinovým soudem označen za nepřítele demokracie, 10tileté vyhnanství, utekl do Sparty, tažení pokračovalo dál, neúspěšné
 • Sparta se spojila s Peršany proti Athénám, od Athén se odvrátili i spojenci, neplatili daně, Athény v krizi L, v Athénách spor: oligarchie X demokracie,povolali zpět Alkibiada, vrátil se, ze začátku úspěchy, později ztrácí autoritu a prchá do Persie (zabit)
 • 404 - Athény poraženy – uzavřen mír
 • podmínky míru: Athény – musely zbořit hradby, odevzdat loďstvo, rozpustit Athénskou námořní říši, zrušit demokracii, Ve Spartě zavedena vláda 30ti tyranů, to nevydrželo, 401- demokracie obnovena
 • důsledky pro Spartu: nedostala se do čela řeckých států, byla vyčerpána z války, do popředí Théby
 • oslabení řeckých států využije Makedonie (zaostalá oblast, nemají loďstvo, hornatá oblast), 5.století- kontakty s Řeckem, 4.století- sjednotil kmeny Filip Makedonský
 • 338 - porazil řecké městské státy v bitvě u Chaironeie

Helénistické období           338- - 146-

 • boje mezi Makedonci (Makedoncům se říkalo Heléni Þ helénistické období)
 • Makedonie získává nadvládu nad Řeckem

·Makedonie -  část jižního Balkánu – kromě rovinné oblasti uprostřed, kamenitá oblast, zaostalejší něž Řecko, Vojenská demokracie

 • 5. – 4.stol. př.n.l. Filip Makedonský sjednocuje Makedonské kmeny
 • Po Peloponéské válce využívají oslabení Řecka a poráží je – 338př.n.l. B. U CHAIRONIE
 • Démosthenés (Athénský řečník, politik) - rozpoznal nebezpečí, které Filip představoval pro svobodu Helénů, burcoval Athéňany sérií svých slavných řečí nazývaných filipiky
 • Filip II. – chce rozšířit území → připravuje výboje do Persie
 • 336 př.n.l.- zavražděn šlechtou, protože omezoval její moc

Alexandr Makedonský – Veliký

 - vyučován Aristotelem

 • za jeho vlády získává Makedonie největší územní rozsah – dobýjí Athény
 • chce porazit Persii - území největší mocností světa, zahrnující dnešní Írán, Mezopotámii, Egypt a mnohé jiné země)
 •                               - perský král Dareos III.
 • → vstup na Malou Asii

 

 • 334-     - tažení na Persii, Dareos III. vytáhl proti Alexandrovi
 • 333-              - táhne na Egypt (osvobodí od Peršanů), zakládá Alexandrii, v bitvě u Issu porazí Darea
 • 331-              - bitva u Guagamel, Alexandr vstoupil do Babylonu, prohlásil se perským králem, odpor obyvatel Bakterie, Alexandr si vzal ženu panovníka: Roxanu, pak táhne do Indie, období monzunových dešťů + únava vojáků, rýsuje se spiknutí, Alexandr ho potrestá
 • 325-              - táhne zpět, zakládá mnoho dalších Alexandrií
 • 323-              - Alexandr Mak. umírá na malárii, položil základy helénistické kultury
 • -       nástupce:jeho bratr Filip III., je psychicky nezpůsobilý, vládne Perdikes
 • 301 rozpad říše bitva u Ipsu

Rozdělení říše na:   

 1. Egypt – Ptolemájovci
 2. Makedonie a Řecko - Antigonovci
 3. Mezopotámie a Sýrie (persie) asijská část Alex. říše - Seleukovci

- 146 př. n. l. řecko dostává pod nadvládu Říma