Struktura a funkce buňky

Struktura a funkce buňky

Obecná struktura buňky:

Na každé buňce můžeme rozlišovat cytoplazmu, jádro a buněční povrchy.

 • CYTOPLAZMA – se skládá z množství drobných buněčných struktur
 • Biomembrány – tvoří je molekuly fosfolipidů a bílkovin
 • Ribozomy – zrníčka složená z RNA a bílkovin – TVORBA NOVÝCH BÍLKOVIN
 • Cytoskeletární aparát
 • JÁDRO – tvořeno chromozomy – každý chromozom obsahuje molekulu DNA = jádro je nositelem informací pro dědičné vlastnosti
 • BUNĚČNÉ POVRCHY
  • CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA – tvořena membránou z GLYKOPROTEINŮ – reguluje příjem a výdej látek –reaguje na podněty zvenčí – je SEMIPERMEABILNÍ
  • BUNĚČNÁ STĚNA – není u živočišných buněk – tvořena u rostlin CELULÓZOU a u hub CHITINEM
Prokaryotická x Eukaryotická

P – buňka bakterií a sinic

 • Jádro tvořeno jediným chromozomem (1 molekula DNA)
 • Bičíky – slouží k pohybu jednobuněčných organismů – rychlá regenerace
 • Fimbrie – malé výrůstky – umožňují lépe přilnout k rostlinným nebo živočišným buňkám
 • Buněčná stěna se podstatně liší od buněčných stěn rostlin a hub
 • Glykokalyx – ochranný plášť chránící před mechanickým i chemickým poškozením
 • Peptidoglykan – složka buněčné stěny bakterií 
 • Plazmidy – malé kruhovité molekuly DNA obsahující geny nezbytné pro přežití
 • Nukleoid – obsahuje kruhovou dvoušroubovici DNA
  • Volně uložen v cytoplazmě
  • Bakteriální chromozom
  • U SINIC nukleoplazma

E – buňka hub rostlin a živočichů

Membránová soustava buňky –
 • Mitochondrie – oválné útvary s vlastní DNA
  • Buněčné dýchání – Krebsův cyklus
  • 2 biomembrány – vnitřní strany vytváří neúplné přepážky KRISTY
   • Prostor mezi membránami vyplněn hmotou MATRIX
  • Endoplazmatické retikulum – systém plochých váčků a kanálků – obsahuje četné enzymy
   • Drsné ER – místo syntézy bílkovin – na membránách připojeny ribozomy
   • Hladké ER – místo syntézy glykolipidů – bez ribozomů
  • Golgiho aparát – soustava měchýřků propojených kanálky – biochemické reakce látek z ER
   • Tvorba, uskladnění, třídění a transport látek v buňce
  • Lysozomy – naplněny trávicími enzymy
   • Rozklad pohlcených makromolekul
  • Cytoskelet – tvoří kostru buňky
   • Složen z vláken – mikrofilament a trubiček – mikrotubulů
   • Zajišťuje pohyb struktur uvnitř buňky- svazky – zkracování a prodlužování
  • Jádro – ohraničeno dvojitou jadernou membránou s póry
   • Vnitřek vyplněn KARYOPLAZMOU – v ní chromozomy s obsahem DNA – uvnitř jedno nebo více jadérek – SYNTÉZA rRNA
   • Jadérko – jedno nebo více obsaženo v jádře
   • Vytvářejí částice RNA – stavba Ribozomů
 • Plastidy – oválná tělíska chráněná dvěma membránami, mají vlastní DNA
  • Chloroplasty – zelené – uvnitř bílkovinná plazma – STROMA – v ní je síť váčků – THYLAKOIDY – na sebe naskládané tvoří GRANA, které obsahují CHLOROFYL
  • Chromoplasty – barevné – červené nebo žluté barvivo – KARETENOIDY a XANTIFYLY – v plodech, květech a listech
  • Leukoplasty – bezbarvé (neosvětlené části rostlin) – kořen, oddenek – hromadění zásobních látek – škrob, bílkoviny a lipidy
 • Vakuoly – u rostlinných buněk, plní fci lysozomů – obsahují enzymy, důležité pro metabolické přeměny
  • Antokyany – barviva ve vakuolách některých rostlin – červená (k), modrá (z), fialová (n) – Barva se mění v závislosti na pH
Živočišná x Rostlinná

R – obsahuje plastidy – fotosyntéza – je AUTOTROFNÍ – sama si umí vyrobit glukózu

Ž –– glukózu si neumí vyrobit a musí ji přijímat

Příjem a výdej látek

 • Transport malých molekul a iontů
  • Pasivní přesun – bez vydání energie ve směru koncentračního spádu (z místa s vysokou koncentrací do místa s nižší koncentrací)
   • Volná difuze
   • Pomocí bílkovinných přenašečů zabudovaných do membrány (iontové kanálky)
  • Aktivní přesun – pomocí přenašečů – přesun proti směru koncentračního spádu (látka je přenesena z míst s nižší koncentrací do místa s větší koncentrací)
   • ATP se musí dodávat
  • Transport makromolekul
   • Endocytóza – buňka pohlcuje látky ze svého okolí
    • Fagocytóza – buňka přijímá pevné částice (bakterie, sinice..) ) pomocí panožek – vytváří aktivně – částečku obklopí a uzavře
    • Pinocytóza – buňka přijímá tekuté látky (tukové kapičky) vchlípí se do cytoplazmatické membrány
   • Exocytóza – vylučování látek z buňky – transportní měchýřek (z membrány ER) – Golgiho komplex – cytoplazmatická membrána
 • Buněčný cyklus – doba od vzniku do „zániku“, kde se buňka rozdělí na 2 dceřiné
  • V době interfáze se konají metabolické funkce – v době dělení jsou utlumeny
  • Generační doba – doma mezi dvěma děleními buňky
  • Interfáze – nejdelší fáze – mezi dvěma mitózami
   • Buňka roste a připravuje se na dělení
   • Obsahuje CHROMATIN – rozvolněná vlákna DNA obtočená kolem molekul bílkovin
   • Dochází k REPLIKACI (zdvojení) všech molekul DNA – dokončena před začátkem buněčného dělení
   • G1 – následuje hned po mitóze – buňka roste
   • S – replikace DNA , DNA je pomocí enzymů rozpleteno a ke každému z úvodních vláken se vytvoří kopie z 1 DNA vznikají 2 totožné dvoušroubovice
   • G2 – příprava k dělení jádra
  • Buněčné dělení
   • Dělení jádra – Mitóza a meióza
    • Mitóza dělení jader tělních buněk
    • Meióza – vznik pohlavních buněk
   • MITÓZA
    • Z jedné mateřské buňky vzniknou dvě buňky dceřiné, které mají v jádrech stejný počet chromozomů, jako měla buňka mateřská
    • Zajišťuje růst organismu nebo náhradu poškozených buněk v tkáních
    • NEPOHLAVNÍ
    • 4 fáze – profáze, metafáze, anafáze a telofáze
 • Profáze – chromozomy – každý tvořen 2 sesterskými chromatidami – ty spojeny v místě CENTROMERA – rozpadá se jaderný obal a mizí jadérko
 • Živočišná buňka – centrozom – DĚLÍCÍ VŘETÉNKO – mikrotubuly
 • Rostlinná buňka – vřeténko mezi protilehlými póly buňky
 • Metafáze – tvorba dělícího vřeténka dokončena – chromozomy v místě centromer – rovníková rovina – metafázní destička
 • Anafáze – spojení mezi sesterskými chromatidami se přeruší a chromatidy se oddělí – nové chromozomy nových jader
 • Telofáze – kolem chromozomů nový jaderný obal, zaniká dělící vřeténko – nově vzniklá jádra stejný počet chromozomů jako buňka mateřská.

CROSSING – OVER – dvě nesesterské chromatidy si vymění odpovídající části chromatid

 • Genetická rekombinace

Haploidní buňka = n

 • Má pouze 1 sadu chromozomů

Diploidní buňka = 2n

 • 2 sady chromozomů

Endosymbiotická teorie – mitochondrie a chloroplasty dříve byly samostatné prokaryontní organismy – pohltily je větší buňky a začlenily je do svého těla

 • Lynn Margullis
 • Mitochondrie evoluční původ v proteobakterií, chloroplasty ze sinic

Buněčná teorie – Schwann, Shleidler

 • Pochází z 19. Století
 • Všechny živé systémy jsou tvořeny buňkami a jejich produkty
 • Chemické sloužení buněk je obdobné – poukazuje na původ života z „jedné buňky“
 • Nové buňky vznikají jen dělení buněk
 • Vnitřní prostor buňky mezi jádrem a cytoplazmatickou membránou je vyplněn cytoplazmou. Cytoplazma obsahuje polotekutý vodný roztok CYTOSOL – v něm jsou uložené organely.
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.