Energický metabolismus

Energický metabolismus

Metabolismus = je souhrn všech enzymově katalyzovaných procesů, kterými si buňka získává energii.

Katabolické – rozkladné – vznik látek jednodušších – Energie se uvolňuje

Anabolické – skladné – vznik složitějších látek – energie se spotřebovává

 • Enzymy – enzymová katalýza se uskutečňuje tak, že na molekulu enzymu se naváže molekula reagující látky – S substrát – vzájemným působením se S substrát přemění na P produkt, přičemž enzym zůstane nezměněný
  • Endogenní – jsou vytvářeny trávicími žlázami a usměrňují proces trávení
  • Exogenní – řídí nejsložitější procesy buněk a zajišťují látkovou výměnu – tělo si je nedokáže vyrobit samo, musí být dodány zvenčí
 • Nitrobuněčné enzymy jsou specifické – přeměňují pouze jeden určitý produkt na jeden určitý substrát.
 • Koenzym – neproteinová část enzymu (vitamin)

Specifita účinku – enzym katalyzuje pouze jednu z několika termodynamicky možných přeměn substrátu

 • Určuje ji koenzym

Substrátová specifita – schopnost enzymu katalyzovat přeměnu pouze určitého substrátu

 • Určuje ji apoenzym = bílkovinná část enzymu

Na činnost enzymů má vliv – teplota (účinnost od 20°C do 40°C – pak denaturace), pH, tlak

 • Aktivátory – podporují činnost enzymu
 • Inhibitory – potlačují činnost enzymu, navážou se na místo pro substrát
Způsoby získávání energie
 • Buněčné dýchání
 • Kvašení
 • Fotosyntéza
Buněčné dýchání
 • Katabolická reakce
 • C6H12O6 + 6 O2           6 CO2 + 6 H2O + E
 • Proces při kterém dochází k rozkladu složitějších látek (lipidy, sacharidy, proteiny) a UVOLŇUJE SE ENERGIE
 • Etapa – Glykolýza – odbourání glukózy na kyselinu pyrohroznovou – probíhá anaerobně – bez přístupu kyslíku – enzymy uloženy v cytoplazmě – zisk E = 2 ATP na 1 molekulu glukozy
 • Etapa – kyselina pyrohroznová je odbourána řadou reakcí = KREBSŮV CYKLUS, kde je kyselina dekarboxylována a dehydrogenována. Z –COOH vzniká CO2 a z vodíku se v dýchacím řetězci stane H2O (oxidací vzdušným kyslíkem) – reakce probíhají za přítomnosti kyslíku = AEROBNÍ
  • Uvolňuje se velké množství energie – ukládání do ATP
  • Enzymy uloženy v biomembránách mitochondrií – Krebsův cyklus probíhá v mitochondriích
  • Energický zisk 36 molekul ATP
Kvašení – FERMENTACE
 • Anaerobní proces – pouze 2 molekuly ATP – energeticky chudší
 • Kvašení mělo smysl hlavně před 3 – 4 mld. lety, když nebyl v atmosféře kyslík
 • Kvašení
  • Mléčné kvašení – z glukózy vzniká kyselina mléčná
  • Alkoholové kvašení
   • C6H12O6                   2 CH3CH2OH + 2 CO2 + E
Fotosyntéza
 • Anabolická reakce, při které buňka mění světelnou energii na energii chemických vazeb
 • Využívá sluneční záření, teplo – z anorganických látek CO2 a H2O syntetizuje energeticky bohaté organické cukry.
 • Probíhá v CHLOROPLASTECH rostlin a jedná se o autotrofní výživu – získávání C z anorganických látek
 • Energie se ukládá do ATP (adenosin-trifosfat) = adenin – ribóza – 3 fosfáty
 • 2 fáze
  • Světelná fáze – probíhá za přítomnosti světla – světelná energie štěpí vodu na protony a elektrony a jako vedlejší produkt vzniká kyslík = FOTOLÝZA VODY
  • Temnostní fáze – Calvinův cyklus – nevyžaduje přítomnost světla – vodíkem je vzdušný CO2 redukován na cukr
   • Při zvýšené aktivitě fotosyntézy se sluneční energie ukládá do molekul škrobu (stroma chloroplastu – zrna) – škrob je v noci odbourán na jednodušší sacharidy a pak transportován
  • 6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2

Fotorespirace

 • světelné dýchání, při kterém rostlina přijímá kyslík a produkuje CO2 – způsobeno enzymem RubisCo
 • Nikotinamid adenin dinukleotid, zkráceně NAD, je koenzym –  dýchací řetězec – důležitá nikotinamidová část, která vystupuje v oxidované (NAD+) nebo redukované (NADH) formě.
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.