Fyziologie rostlin

Fyziologie rostlin

Vodní režim = příjem + vedení + výdej vody
Příjem vody
 • Celým povrchem těla – nižší rostliny, vodní vyšší rostliny ponořené do vody
 • Kořenový příjem – pomocí kořenového vlášení – vyšší rostliny
 • Mimokořenový příjem – LISTY – vzdušná vlhkost, déšť, rosa – vyšší rostliny (liány)

2 způsoby

 • Apoplastická cesta (pasivně) – pouze buněčnými stěnami a volným mezibuněčným prostorem – bez spotřeby energie – rychlejší než aktivní způsob
 • Symplastická (aktivní) – z buňky do buňky přes membrány a cytoplazmu – za spotřeby energie – malá rychlost
Vedení vody
 • DIFUZE – fyzikální děj, při němž, probíhá transport částic z míst vyšší koncentrace na místa o nižší koncentraci rozpuštěné látky, současné pronikání vody v opačném směru vede nakonec k vyrovnání koncentrací
  • tento proces je účinný a dostatečně rychlý jen na krátké vzdálenosti (do 1cm)
 • Osmóza – zvláštní případ difuze, kdy dochází k pronikání molekul rozpouštědla (vody) do roztoku, odděleného polopropustnou membránou. Ta je dobře propustná pro vodu, nepropouští však molekuly rozpuštěné látky. V důsledku pronikání vody se daný roztok zřeďuje a současně zvětšuje svůj objem
 • Voda přijatá rostlinou je rozváděna po celém těle pomocí cévních svazků
 • Od kořenů nahoru dřevní částí cévních svazků = transpirační proud, umožňuje ho:
  • Transpirace – odpařování vody z nadzemních orgánů rostliny
  • Kořenový vztlak – tlak vytlačující vodu a v ní rozpuštěné látky z kořene do nadzemních částí rostliny
  • Koheze – soudržnost vodního sloupce
  • Kapilarita – vzlínání vody v úzkých trubicích (cévách a cévicích)
  • Adheze – přilnavost ke stěnám cév
 • Hypertonický roztok (hypertonikum) je oproti zkoumané buňce koncentrovanější (více rozpuštěných látek než v buňce). Buňka zpravidla odevzdává vodu. Dochází k zcvrknutí buňky a smrštění rostlinných vakuol – plazmolýza. Hypertonickým roztokem může být např. slaná (mořská) voda.
 • Hypotonický roztok (hypotonikum) je oproti zkoumané buňce méně koncentrovaný (méně rozpuštěných látek než v buňce). Proto buňka zpravidla přijímá vodu. U rostlinných buněk s pevnou buněčnou stěnou probíhá velký nárůst objemu buňky – plazmoptýza a zvětšuje se její turgor (tlak na buněčnou stěnu), živočišné buňky zpravidla praskají. Hypotonickým roztokem může být např. “sladká” (běžná, říční, povrchová…) voda.
 • Izotonické prostředí (izotonikum) má stejnou koncentraci jako zkoumaná buňka.
Výdej vody
 • Transpirací – odpařováním vody z nadzemních orgánů (hlavně z listů)
  • Stomární transpirace – probíhá přes skuliny průduchů, je regulována otevíráním a uzavíráním průduchů
  • Kutikulární transpirace – probíhá celým povrchem listů přes kutikulu
 • Gutací – ve formě kapek ( hydatodami), nastává při velké vzdušné vlhkosti, když je pozastavena transpirace
 •  
 • Ovlivnění:
  • obsah vody v rostlině  při přebytku se průduchy otevírají, při nedostatku uzavírají
  • stav listů (stáří rostliny)
  • teplota vzduchu – s rostoucí teplotou transpirace stoupá
  • vlhkost vzduchu – s rostoucí vlhkostí transpirace klesá
  • světlo – zvyšuje transpiraci, průduchy se otevírají
 • Vodní bilance = poměr mezi příjmem a výdejem vody
 • Vodní deficit = množství vody, které chybí rostlině k jejímu plnému nasycení, vzniká přinadměrném výparu

Voda je nenahraditelnou složkou rostlinného těla

 • významné rozpouštědlo
 • důležitá pro transport látek
 • účastní se metabolických procesů ( fotosyntéza, dýchání)
 • ovlivňuje termoregulaci (chrání rostlinu před prudkými teplotními změnami)
 • umožňuje šíření plodů oplození
Minerální výživa
Biogenní prvky

Z půdy – z půdních roztoků v podobě iontů  AKTIVNÍ  TRANSPORT

Prvotním zdrojem živin je pevná fáze půdy = jíl, humusové částice, pak půdní roztok  transport ke kořenům

Makrobiogenní prvky

Czákladní stavební prvek, hlavně listy, zdroj je CO2

O2  dýchání

H2  stavební prvek, význam v energetickém metabolismu

P  přijímán ve formě fosfátů (hlavně dihydrogenfosforečnany), nejdůležitější biogenní prvek, součástí nukleových kyselin, ATP, membrány (fosfolipidové)

S  jen malé množství, v podobě síranů

K  v podobě draselných solí, zvyšuje odolnost rostlin proti nízkým teplotám a suchu, zajišťuje správnou funkci průduchů

Mg  ve formě iontů, aktivuje činnost enzymů, důležitý pro fotosyntézu, pro chlorofyl, nedostatek  změna zbarvení listů

Ca  přijímán jako ionty,  význam pro činnost buněčných membrán, při nedostatku zpomalení růstu

Fe  především katalytická funkce, účastní se při dýchání a fotosyntéze, nejvíce v chloroplastech

N2  amonné soli, jako dusičnanové ionty  hlavně kořeny, v půdě je přeměňují hlízkovité bakterie ( žijí v symbióze s bobovitými rostlinami)

Mikrobiogenní prvky

B  nedostatek -> narušení metabolismu cukrů, tvorba květů a plodů

Zn při nedostatku narušení tvorby semen, aktivace enzymů

Cu  v podobě iontů, hromadí se v semenech,  při nedostatku zpomalení růstu květů

Heterotrofní výživa rostlin
 • Nezelené rostliny  plný parazitismus – holoparazitismus
  • př. kokotice, podbílek

1) mixotrofiekombinace heterotrofní a autotrofní výživy, chybí jim bílkoviny a dusík (masožravé rostliny), žijí na půdě, kde je málo dusíku

2) hemiparazitismusschopny fotosyntézy, (př. jmelí) neroste v půdě, ale vytváří haustoria – (příchytné kořeny, stahovací kořeny) patří mezi metamorfózy kořene u parazitických rostlin. Haustoria jsou kořeny, které zarůstají do cévních svazků hostitelské rostliny.

 • ZELENÁ – např. jmelí, tyto haustoria jsou napojená na dřevo, z kterého získávají vodu a minerály
 • NEZELENÁ – tyto haustoria jsou napojená na dřevo i lýko současně. Z lýka přijímají cukry, z dřeva vodu a minerály

3) symbiózavzájemně výhodný stav,(bobovité rostliny s hlízkovitými bakteriemi, řasy či sinice s houbou, mezi houbami a dřevinami = mykorhiza)

Růst
 • Účastní se dělivá pletiva

3 fáze:

 • Zárodečná – dochází k intenzivnímu dělení buněk dělivých pletiv a k nárůstu cytoplazmy buněk, od zygoty až po zárodek
 • Prodlužovací – silné zvětšování objemu buněk, především plošný růst buněčné stěny a vznik velkých centrálních vakuol, množství cytoplazmy se však nemění, klesá rychlost
 • Rozlišovací – buňky získávají stavební i funkční specializace v rámci pletiv a orgánů diferenciace (konečný tvar a velikost)
Faktory růstu: 

Vnější

 • světlo (při nedostatku dochází k etiolizaci  rostliny mají bleděžlutou barvu,málo vyvinuté)
 • teplota (minimum, optimum, maximum)
 • voda (hlavně zárodečná a prodlužovací část)

Vnitřní

 • rostlinné hormony – FYTOHORMONY
  • Auxiny (růst buněk kambia a tvorba kořenů, stimulační)
  • Gibereliny (urychlují růst rostlinných orgánů, přerušují období klidu u semen)
  • Cytokininy (urychlují buněčné dělení a zpomalují stárnutí)
  • Kyselina abcisová (urychluje opad listů a plodů, uplatňuje se i při uzavírání průduchů)
  • Ethylen (dozrávání banánů, zpomaluje růst, inhibiční)
 Vývoj – ontogeneze
 • 4 fáze:
 1. embryonální (vývoj embrya od vzniku zygoty až po dozrání semena)
 2. vegetativní (klíčení semene + tvorba vegetativních orgánů)  rozmnožování pouze nepohlavně)
 3. období dospělosti (schopnost tvorby pohlavních buněk či výtrusů)
 4. období stárnutí (převaha katabolických dějů a odumírání jednotlivých orgánů)

Životní cyklus

-podle toho rostliny dělíme na:

 • efeméry – celý vývoj, od vyklíčení do vytvoření plodů, trvá jen několik týdnů (osivka jarní)
 • ozimy – na podzim vyklíčí, přezimují, na jaře opět rostou (ozimý ječmen)
 • jednoleté – v jednom roce vytvářejí květy, plody a odumírají, zimu přežívají v podobě semen (netýkavka, kopr, salát, fazole)
 • dvouleté – prvým rokem vytvářejí růžici přízemních listů, druhým rokem kvetou, přinášejí plody a odumírají (mrkev, cukrovka.petržel, celer)
 • vytrvalé – žijí více vegetačních období, opakovaně přinášejí plody, zimu přečkávají v podobě oddenků (kosatec, keře)

Pohyby

1) pasivní (výtrusy hub, semena ze šišky = rozšiřování plodů vzduchem, vodou, zvířaty

2) aktivní

Lokomoční pohyby (taxe)

 • Pohyb celého organismu z místa na místo.
 • indukované (vyvolané nějakým podrážděním) a orientované
 • Pozitivní (= směrem ke zdroji podráždění) x negativní chemo-, foto-, geotaxe ( chloroplasty se natáčejí při silném záření ke zdroji světla hranou místo plochou – fototaxe
 • Chemotaxe– reakce na nestejné rozdělení chemických látek v prostředí. Vykonávají je jednobuněčné rostliny.

Tropismy

 • Orientované vůči zdroji podráždění – většinou růstové, vyvolané jednosměrným vnějším faktorem.
 • fototropismus, termotropismus, geotropismus (= gravitace), tigmotropismus (= reakce na dotyk), chemotropismus

Nastie

 • Jsou indukované, neorientované (všesměrné ) pohyby rostlin.
 • Mohou je vyvolat změny teplot, změny intenzity světla, otřesy aj.
 • růstové (termonastie, fotonastie ) i turgorové ( seizmonastie, nyktinastie, tigmonastie)
Růstové korelace
 • Všechny části rostlinného těla tvoří jednotnou soustavu. Změna v jedné části rostlinného těla působí fyziologicky na části ostatní. Toto vzájemné působení a ovlivňování se nazývá korelace. Cílem korelace je to, aby byla dosažena rovnováha, která byla nějakým způsobem  porušena.
Regenerace ( obnova ) porušení celistvosti rostliny
 • Části těla, které rostlina ztratila nebo se v průběhu jejího života opotřebovaly, nahrazuje rostlina fyziologickou regenerací. Například jizvy po opadaných listech se hojí korkem a z pupenů vyrůstají nové listy. Jako patologická regenerace se označuje proces, jímž poraněná rostlina nahrazuje odejmuté orgány nebo zaceluje rány.
Jarovizace
 • Jarovizace neboli vernalizace je proces v individuálním vývojovém koloběhu rostlin, kdy se semena či cibule vystaví přesně stanovené teplotě po určitou dobu. V důsledku teplotní změny se vyvolá změna fyziologická.
Dormance
 • Dormance u rostlin znamená preventivní zastavení růstu v nepříznivém období roku. Je řízena biologickými „hodinami“ a reaguje na teplotu, zkrácený sluneční svit nebo nízké vodní srážky.
  • Vernalizaceje dormance rostlin, kterou lze na dlouhou dobu potlačit například umělým osvětlením. Pokud se však dormance potlačuje příliš dlouho, rostlina uhyne.
  • Dormance semenznamená inhibici klíčení, i když jsou pro ně vhodné podmínky. Zahrnuje jednak vnitřní (genetickou) inhibici klíčení, jednak vnější inhibici neprodyšnou kůrou.
Fotoperioda
 • Délka doby denního světla za 24 hodin.
 • Po tento čas je rostlina schopna primárně fotosyntetizovat.
  • Rostliny krátkodenní – kvetení vyvoláno krátkou nebo zkracující se délkou dne /rostliny subtropického a tropického pásma/
  • Rostliny dlouhodenní – zakládají své květy při dlouhém nebo prodlužujícím se dni /rostliny mírného pásma/
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.