Fyziologie rostlin

Fyziologie rostlin

AUTOTROFIE:

 • Příjem C z anorganických látek (CO2) a následná syntéza uhlíkatých řetězců
 • fotosyntéza

HETEROTROFIE:

 • Příjem C z organických látek

SPOROFITÉ = příjem C z odumřelých rostlin a živočichů, houby a bakterie

PARAZITÉ = příjem C z živých organismů

 • HEMIPARAZITÉ = schopni fotosyntézy – poloparazit – haustoria (jmelí)
 • HOLOPARAZITÉ = nezelené rostliny – od hostitele berou vše, kokotice, podbílek šupinatý

MIXOTROFIE = smíšený typ výživy, masožravé rostliny, mucholapka

SYMBIÓZA = vztah dvou organismů, které si jsou navzájem prospěšní – hlízkovité bakterie a kořeny bobovitých rostlin (hrách, fazol)

MYKORHIZA = houby a kořeny stromů /rostlina dodává hodu a minerální látky/ hřib smrkový…

HYDROPONIE = pěstování v živných roztocích

SUŠINA = zbavení se vody, sušení

POPEL = spálení, odchází voda, CO2, NO2

BIOGENNÍ PRVKY = nezbytné pro život

 • Makrobiogenní = C, O, N, H, S, P
 • Mikrobiogenní = Cu, Zn, Mn, Mo, B

FOTOSYNTÉZA:

 • Autotrofní
 • Přeměna látek anorganických na látky organické
 • V chloroplastech
 • Sluneční energie, v listech, stonku – chlorofyl
 • CO2 + H2O  O2 + H2O + C6H12O6

PRIMÁRNÍ DĚJ:

= světelná fáze = přeměna energií

 • V thylakoidech chloroplastů (vnitřní membrána)
 • Pohlcení světla – chlorofyl A – redukce koenzymu
 • syntéza ATP
 • fotolýza vody  O2 (H2O  O2 + 2H+)

SEKUNDÁRNÍ DĚJ:

= temnostní fáze = přeměna látek

 • Ve stromatu chloroplastů (vyplňuje vnitřek)
 • Redukce CO2 a vznik glukózy
 • Akceptor = pětiuhlíkový cukr = příjemce CO2
 • Rychlost ovlivňuje: Světlo, koncentrace CO2, teplo, H2O, množství chlorofylu, stáří listů, minerální výživa

DÝCHÁNÍ:

= respirace

 • Aerobní disimilační děj
 • Ve všech buňkách – celý život
 • C6H12O6 + 6O2  6CO2 + H2O + energie
 1. FÁZE = GLYKOLÝZA = ANAEROBNÍ:
 • V cytoplazmě
 • Bez O2, odštěpení H+
 • Oxidace glukózy, uvolnění 2 molekul ATP
 1. FÁZE = AEROBNÍ:
 • V mitochondriích
 • Krebsův cyklus = cyklus kyseliny citrónové
 • Dekarboxylace = odštěpení CO2
 • Dehydrogenace = odštěpení H+
 • H spolu s koenzymem vstupuje do dýchacího řetězce – oxidace kyslíku na H2O
 • Uvolnění 6 molekul ATP + 2 z první fáze

Ovlivnění = stáří rostliny, teplota, koncentrace O2

FERMENTACE= kvašení = bez kyslíku, vzniká málo energie  etanolu, toxický

 

FOTOSYNTÉZA

DÝCHÁNÍ

KDE

Ve všech zelených částech rostliny

Všechny buňky dýchají

KDY

Za přístupu světla

Neustále (ve dne intenzivnější)

VSTUPNÍ PR.

H2O + CO2

Glukóza + O2 + H2O

VÝSTUPNÍ PR.

O2 + H2O + C6H12O6

H2O + CO2

ENERGIE

vzniká

spotřebovává

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN:

POHLAVNÍ = splynutí pohlavních buněk, semena nesou znaky rodičů

NEPOHLAVNÍ = výtrusy – spóry (houby, kapradiny)

RODOZMĚNA = metageneze = střídání pohlavní a nepohlavní generace (mechy)

VEGETATIVNÍ = pomocí částí rostlinného těla (K, S, L) klon = identický se svými rodiči

 • Řízkování = muškát, rybíz
 • Roubování stromů = ovocné dřeviny
 • Hřížení = malina

VODNÍ REŽIM:

 • Příjem + vedení + výdej vody

Fce H2O: rozpouštědlo, prostředí pro reakce, transport látek, účastní se metabolických reakcí, termoregulace, oplození, rozšiřování semene

PŘÍJEM:

 • nižší a ponořené rostliny – celým povrchem těla
 • vyšší rosa – kořenový systém
 • podíl difúze a osmózy

OSMÓZA = pronikání látek přes semipermeabilní membránu (jen pro H2O)

OSMOTICKÝ TLAK = tlak toku vody, pronikající přes semipermeabilní membránu do roztoku, kde je vyšší koncentrace rozpuštěných látek

TURGOR = tlak vakuoly na buněčnou stěnu

Vadnoucí rostliny = nízký turgor X dobré zásobení = vysoký turgor

Opak turgoru = plazmolýza

VÝDEJ:

TRANSPIRACE= vypařování vod z nadzemních částí rostlin, pasivní děj, sluneční energie

rychlost = maximální před polednem

stomatární transpirace = průduchy

kutikulární transpirace = interceluáry – probíhá stále

ovlivnění:

 • vnitřní faktory = velikost + počet průduchů, stavba listů, vlastnosti kutikuly
 • vnější faktory = teplota a vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu, půdní vlhkost
 • transpirační koeficient = hmotnost H2O v gramech potřebné na vytvoření 1g sušiny
 • intenzita transpirace = množství vydané vody, odpařené za jednotku času

GUTACE = vytlačování přebytečné vody skulinami /hytadoty/ – kontryhel

VEDENÍ:

TRANSPIRAČNÍ PROUD DŘEVNÍ ČÁSTI – od kořenů k listům (cévách a cévicích)

 • transpirace, kořenový vztlak, koheze (soudržnost)
 • kohezní síly = soudržnost molekul H2O
 • kapilární vzlínání = úzké prostory – vytlačování vody

KOŘENOVÝ VZTLAK = vytlačování H2O do nadzemních částí + rozpuštěné látky xylémy

 • poraněný kmen – vytéká míza

+ KAAPILARITA + ADHEZE

vodní bilance rostliny = poměr mezi přijatou a vydanou vodou

vodní deficit = nadměrný výpar

MINERÁLNÍ VÝŽIVA:

 • procesy příjmu a vedení a využití minerálních látek = iontů anorganických solí
 • jednobuněčné – celým povrchem těla
 • vyšší – kořenový systém (kořenoví vlášení)
 • hlavní zdroj je půda – prvotní zdroj je pevná fáze půdy = jíl, humusové částice
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.