Genetika populací

Genetika populací

Gonozomální dědičnost kvalitativních znaků

 • gonozomy = pohl. chromozomy
 • nesou geny ovlivňující tvorbu pohl. znaků i geny, které s pohl. nesouvisí (geny řídící metabol. děje, fce svalů, nerv. činnost, zrak, schopnosti, srážení krve…)

 

Určení pohlaví organismu:

 • dáno geneticky či vnějšími podmínkami

2 typy:

 • typ Drosophila = octomilka – rychle se množí  často se na ní dělají pokusy (savčí typ) – savci, plazi, obojživelníci, většina hmyzu, dvoudomé rostliny
 • XX – samice (žena) – homogametní
 • XY – samec (muž) – heterogametní
 • typ Abraxas = motýl píďalka (ptačí typ) – motýli, ptáci, některé ryby
 • XX (značíme ZZ) – samec – homogametní
 • XY (značíme ZW) – samice – heterogametní

 

Fenotypový projev závisí na pohlaví:

 • u jedinců s pohl. chromozomy XX – u člověka žena (záleží na vztahu mezi alelami – viz autozom. dědičnost kvalit. znaků)
 • u jedinců s pohl. chromozomy XY – u člověka muž (situace jiná)

heterologická část gonozomu – geny umístěny na heterolog. části chrom. – pouze 1 alela (na chromozomu X), druhá alela (na chromozomu Y) chybí – alela na chromozomu X se vždy projeví (i pokud je recesivní)  takto se dědí některé choroby, např. hemofilie, daltonismus

 

Hemofilie

= chorobná nesrážlivost krve (způsobena mutovaným genem HEMO umístěným na pohl. chrom. X)

 • problémy s krvácení do kloubů, dutiny břišní, při poranění velké ohrožení na životě
 • léčba: injekční podávání srážecího faktoru
 • alela a – recesivní – pro hemofilii (leží na heterolog. části chrom. X)
 • alela A – dominantní – zdravá
 • hemofilie je gonozomálně recesivní onemocnění

žena:

 • XAXA = zdravá žena
 • XAXa = přenašečka hemofilie
 • XaXa= hemofilička

 

muž:

XAY = zdravý

XaY = hemofilik

mnohem častější u mužů – stačí jedna alela

 

příklady:

 1. Žena je zdravá a není přenašečkou hemofilie. Muž je hemofilik. Jaká je pravděpodobnost, že se těmto lidem narodí nemocné dítě?

p:         XAXA     x    XaY

gamety:  XA, XA    Xa, Y

 

 

Xa

Y

XA

XAXa

XAY

XA

XAXa

XAY

pravděpodobnost nulová

 

 1. Otec dívky je postižen hemofilii, její matka je zdravá a pochází z rodiny, ve které se tato choroba nikdy nevyskytovala. Jak mohou být postiženy touto chorobou děti této dívky, když se provdá za zdravého muže?

p:  XAXA   x  XaY

gamety: XA, Xa     Xa, Y

 

Xa

Y

XA

XAXa

XAY

XA

XAXa

XAY

 

f1: XAXa  x  XAY

gamety: XA, Xa     XA, Y

 

XA

Y

XA

XAXA

XAY

Xa

XaXA

XaY

50 % žena přenašečka, 50 % muž nemocný

 

Daltonismus

 • nejčastější forma barvosleposti
 • neschopnost rozlišit červenou a zelenou barvu
 • první ji popsal angl. chemik John Dalton – on sám tím trpěl, věnoval se popisu této nemoci, 18. st.
 • gonozomálně recesivní onemocnění – stejný typ dědičnosti jako u hemofilie  alela pro daltonismus je recesivní, nachází se na heterolog. části pohl. chromo. X
 • alela d – recesivní – pro daltonismus
 • alela D – dominantní – zdravý člověk

 

příklady:

 1. Jaké fenotypy se mohou vyskytovat u dětí ženy neschopné rozlišovat červenou a zelenou barvu s mužem tyto barvy rozlišující?

p:         XdXd     x  XDY

 

XD

Y

Xd

XdXD

XdY

Xd

XdXD

XdY

ženy přenašečky na  100 %

muži daltonici na 100 %

 1. Žena je přenašečkou daltonismu, muž je daltonik. Jaká je pravděpodobnost, že se jim narodí zdravé dítě?

p: XDXd   x   XdY

 

Xd

Y

XD

XDXd

XDY

Xd

XdXd

XdY

50% šance, že se jim narodí zdravé dítě

 

Celková fenotypová proměnlivost:

 • podíl dědičné složky na celkové proměnlivosti = dědivost (heritabilita)
 • dědivost se dá vyjádřit tzv. koeficientem dědivosti:

h2 = genotyp/fenotyp =  číslo v procentech, jak velký vliv má na fenotyp genotyp  vyjadřujeme v %

 

Proměnlivost organismů (variabilita):

 • faktory vedoucí k proměnlivosti organismů:
 1. vnitřní = faktory vedoucí k proměnlivosti genotypu (geny)
 2. vnější = faktory prostředí (podnebí, kamarádi…)

 

Vnitřní faktory:

děje probíhající při meióze:

 • segregace chromozomu (=rozdělení) – když probíhá meióza – po dvojicích se dvojice řadí v ekvatoriální rovině – vždy naproti sobě jsou homologické chr.  poté se od sebe oddalují – to jak se řadí do roviny, je věcí náhody  mnoho kombinací + vajíčka i spermie jsou od sebe trochu odlišné (jinak uspořádané chromozomy)
 • crossing over – na začátku meiózy se homolog. chr. uspořádávají do roviny a některé se překříží (místo zkřížení = chiasma), je otázka náhody, kde se část chro. utrhne a přesunuje se do druhého chr.  každý si nese trochu jiný gen
 • mutace – změna gen. informace tělní či pohl. b.
 1. spontánní – vznikají omylem, bez zásahu z vnějšku, vzácné
 2. indukované – způsobeny vnějšími faktory prostředí = mutageny – podle povahy  fyzikální (radioaktivita, UV záření, rentgen), chemické (aromatické uhlovodíky, ještě horší jsou polycyklické arom. uhl. – benzpyren – ve výfukových kouřech, léčiva, cytostatika, herbicidy, insekticidy, konz. prostředky), biologické (viry – při množení se dostává do dceřiných b.)

typy mutace:

 1. Genové – týkají se pouze 1 genu – inzerce = příjem nadbytečného nukleotidu  rozhodí se čtecí rámec, čte se jiné trojice – bude vyrábět úplně jinou bílkovinu, delece = ztráta nukleotidu změna významu genu, substituce = záměna nukleotidu, zařazení jiné AMK – až fatální následky (př. srpková anémie), mutací vznikne terminační triplet (př. UAU pro tyrozin  UAA  předčasné ukončení proteosyntézy, vznik tripletu, který kóduje stejnou AMK – např. GCU GCC – oba pro alanin)

choroby způsobené genovými mutacemi:

 

Hemofílie

Cystická fibróza (mukoviscidóza):

 • smrtelná dědičná nemoc – postihuje DS a TS
 • autozomální recesivní onemocnění (dvě recesivní alely – 25% šance onemocnění, pokud jsou 2 rodiče přenašeči)
 • způsobeno mutací genu
 • příznaky: vys. konc. Cl a Na+, záněty dých. cest – hromadění hlenu v trávicím a dých. traktu (výborná živná půda pro bakterie), 98 % mužů neplodných, objemná stolice, cirhóza jater
 • léčba: nedá se léčit – pouze příznaky, fyzioterapie (na odkašlávání), přijímání tr. enzymů (mají jich nedostatek)
 • děti ze začátku vůbec nepřibírají

 

Albinismus

Porfyrie:

 • metabolické onemocnění, porucha fce enzymů, které řídí systém hemoglobinu
 • autozomální recesivní onemocnění
 • zdravé alely – enzym – odbourávání zbytku hemoglobinu  nezdravý  nedokonalý rozklad hemu (červ. krv.)
 • porfyriny se hromadí v kůži  citlivost na světlo
 • příznaky: přecitlivělá kůže („světloplachost“ – neměli bychom se vystavovat světlu – praskání kůže), zčervenání zubů, „upíří nemoc“ – ustupují dásně
 • léčba: není možná – snížení hladiny Fe v těle, příjem vit., nevystavovat se světlu

 

Fenylketonurie – film na diagnóze

 • dědičné onemocnění
 • podstata: neschopnost přeměnit 1 na 2, hromadění škodlivého fenylalaninu do mozku  poškozují obaly nerv. b. – neumí ho štěpit na tyrosin (jen částečně se rozkládá)
 • projevy: mentální retardace, neschopnost samostatného života
 • léčba: potřebná včasná diagnostika – 3. až 5. dnu – dítě – krev z paty (bílé krv. obsahující geny), snížení hladiny fenylalaninu v krvi  strava neobsahující fenylalanin (málo přírodních bílkovin) – obsah – hodně umělých AMK – velice nechutné
 • zajímavost – 1. nejčastější metabolická porucha, vys. cena potravin

 

Srpkovitá anemie

 • změna tvaru červ. krvinek – gen je vytváří zmutované
 • projev: od dětství, většinou lidé v tropech, kde je malárie, lidé s 1 genem anémie  imunní vůči malárii (zimnička nemůže napadnout červ. krv., když je tak úzká)
 • příznaky: omezení průtoku krve  ucpávání cév, vzácně – bolesti v oblasti sleziny, snížení hemoglobinu
 • léčba: nejdříve kyanid (po celý život), dnes analgetika s opiáty, transfůze krve a kostní dřeně

 

Svalová dystrofie

 • degenerace sv. tkáně
 • vyskytuje se u chlapců v předškolním věku  zhoršování chůze, pády, podlamování kolen, velká lýtka (postupuje od nohou  pánev  ruce  krk)
 • je třeba dát si pozor, aby se svaly nezkracovaly
 • 8-13 let vozíček, klem 20 let umírají – kolabují dých. svaly
 • svalová vlákna odumírají a ukládá se tam tuk, jsou nahrazeny vazivem – neumí se smršťovat
 • kortikoidy zpomalují průběh nemoci, potravinové doplňky na podporu růstu sv. hmoty, nadějí je genová terapie

 

Daltonismus

Motýlí křídla:

 • děti mají velice tenkou kůži (jako křídla motýlů)
 • vzácné nevyléčitelné onemocnění
 • příznaky: puchýře na kůži (nohy, ruce), časté poškození + problémy s vylučováním
 • mutace genu, které se podílí na stavbě kůže
 • získaná i dědičná (3 typy)
 • velice často smrt – časté záněty do otevřených ran
 • léčba: není, pouze promašťování kůže

 

Huntingtonova choroba:

 • dědičné neurogenerativní onemocnění, vzácné
 • narušení bazálních ganglií
 • dědí se autozomálně dominantně
 • není smrtelná – oslabuje im. systém
 • nejčastěji v Evropě a v USA
 • příznaky: nekoordinované trhavé pohyby těla, kroutivé pohyby, porucha řeči, řeči, slinění, agresivita, nízké mentální schopnosti, porucha přijímání potravy – hubnutí
 • neléčitelná, dají se potlačovat trhavé pohyby
 • diagnóza podle počtu tripletů

 

 1. Chromozomové (strukturní aberace) mutace:
 • změna je na úrovni celého chromo. – zlom + následné přestavby chr.  výraznější projev
 • typy chrom. mutace:

delece = ztráta části chromozomu

duplikace = zdvojení části chromozomu v rámci 1 chrom.

inverze = chrom. se zlomí ve více místech a tyto 2 kousky se prohodí

translokace = utržení kousku chrom. a přilepí se na jiný chrom. – v rámci 2 chrom.

vznikající syndromy

 

Cri du chat = syndrom kočičího mňoukání

 • neléčitelná choroba
 • objevena v r. 1963
 • ztráta krátkého raménka z 5. chromozomu – delece jednoho z 5. chrom.
 • novorozenec vydává zvuky podobné kočičímu mňoukání (nemají dovyvinutý hrtan) – od 2 let již nemňouká
 • problémy se sáním a polykáním mléka
 • příznaky: mentální retardace, poruchy řeči, srdeční vady, poruchy koncentrace, problémy s motorikou

 

 1. Genomové mutace (chromozomové aberace):
 • změna v počtu celých chrom.

dělí se na:

 1. Aneuploidie
 • častější
 • v karyotypu má o 1 nebo 2 chrom. více (trisomie) či méně (monosomie)
 • normální meióza – seřazení do roviny po dvojicích, rozdělení do gamet – při chybě – některá z homolog. chrom. se nerozejde  jdou spolu do jedné buňky (ve 2 ze 4 je chrom. navíc a v těch dalších 2 je o jeden méně)

syndromy

 

Downův syndrom:

 • trisomie 21. páru chrom.
 • nejčastější těžká gen. vada – 1/700 dětí se takto rodí
 • dříve se o nich říkalo, že mají mongoloidní vzhled – šikmé postavení očí
 • příznaky: mají jinak tvarovaný jazyk (velký, silný), kratší a baculatější prsty – širší, menší lebka, mentální retardace (snížení inteligence), často mívají problémy se srdcem, často jsou neplodní
 • poměrně vys. úmrtnost dětí s tímto syndromem – 30 % z nich umře do 1. roku života, mnoho z nich se dožívá vys. věku
 • čím starší matka vyšší pravděpodobnost narození dítěte s DS – po 35 roce to začíná být rizikové
 • dá se včas diagnostikovat – ve 4. měsíci – amniocentéza, krevní testy

 

Edwardův syndrom:

 • trisomie 18. páru chrom.
 • pojmenovaná po Edwardsovi, který ji objevil
 • příznaky: nízká porodní váha, malá abnormálně tvarovaná hlava, malé čelisti, malá ústa, nízko posazené uši, sevření pěstí s překrývajícími se prsty, občas chybějící prsty „obrácený nos“, srdeční poruchy, potíže s dýcháním
 • velmi nízká možnost přežití – pol. plodů zemře již v těhotenství (spontánní potrat), 5-10 % přežije první rok života

 

Pataův syndrom:

 • trisomie 13. páru chrom.
 • 1/10 000 se takto rodí
 • příznaky: těžká růstová mentální retardace, poruchy očí (bez očí, ne pouze 1 roku), nedoslýchavost, rozštěpy, různé počty prstů, srdeční potíže, modré zbarvení kůže
 • odhalit v těhotenství – amniocentézou
 • nelze vyléčit
 • většina umírá po několika dnech či týdnech po narození

 

Turnerův syndrom:

 • chybí x chromozom mají pouze 1
 • monosomie pohl. chrom.
 • pouze u dívek (X)
 • není moc častá
 • diagnostika – v těhotenství, či v předškolním věku – malý vzrůst
 • příznaky: malý vzrůst (140 cm) – podávání růstového hormonu, porucha dospívání – nemůže otěhotnět (dodávání hormonů), srdeční vady, poruchy ledvin, moč. cest, miskovitý tvar nehtů
 • Lenka Kosinová – trpí tímto syndromem, zpěvačka
 • každý rok se u nás narodí 20-30 dívek s tímto syndromem

 

Klinefelterův syndrom:

 • 1 nebo 2 chrom. X  buď XXY nebo XXXY
 • o muže
 • příznaky: narušení vývoje varlat, porucha plodnosti, dlouhé ruce a nohy, nízká hladina testosteronu (malá varlata a penis), vysocí, mají prsa
 • není tak vážný, neplodní
 • nelze to vyléčit – podávání testosteronu

 

Syndrom supermuž:

 • ve 23. páru je o chrom. Y navíc – XYY
 • není to moc časté
 • příznaky: nemá to moc výrazné projevy, problémy s akné, vyšší postava, hyperaktivní, problémy s chování či s učením (špatně se vyjadřují, dyslexie…)

 

Syndrom superženy (nadsamice):

 • trisomie pohl. chrom. XXX
 • většina žen je normální
 • příznaky: snížené IQ, problémy s menstruací, předčasné klimakterium, časté potraty, vyšší vzrůst  nevýrazný fenotypový projev

 

 1. Polyploidie
 • zvýšení celé chromozomové sady – všude navíc nebo míň
 • rychle za sebou vniknou 2 spermie  dojde ke spontánnímu potratu (embryo se neudrží) časté u rostlin

 

 

Genetika člověka

 • na člověku nelze provádět pokusy a selekci
 • člověk má za život velmi málo potomků
 • život člověka je velmi dlouhý, genetik může sledovat max. 4 generace
 • etický problém – dělat pokusy na lidech
 • fenotyp je do velké míry ovlivňován vnějším prostředím (soc. podmínky) – hl. kvantitativní znaky
 • složitost lidského genomu
 • člověk se často kříží pouze s jedinci u určité populace (stejný národ, spol. vrstva, jedinci stejného vyznání) spíše v minulosti – dnes je to již více promícháno díky migracím

 

Metody studia:

 • Rodokmenová (genealogická) metoda:
 • využívá sestavení rodokmenu několika generací pomocí mezinárodních symbolů – sleduje se výskyt určitých znaků/chorob po několik generací (lze usoudit na způsob dědičnosti znaku/choroby)
 • proband = jedinec, který požádal o sestavení rodokmenu, od něj se odvozuje (kolečko)
 • Monozygotická (po 1. rýhování blastomery se oddělí a každá se vyvíjí samostatně – tj. mají stejnou gen. informaci klony):
 • to ještě neznamená stejný fenotyp obou jedinců (ani 1vaječná dvojčata nemají shodné otisky prstů)
 • zaznamenávání takovýchto rozdílů nám pomáhá zjistit, co a do jaké míry ovlivňují geny a co závisí na podmínkách, ve kterých jedinec vyrůstá
 • Cytogenetické metody:
 • vyšetřování karyotypu – lze zjistit odchylky v počtu a struktuře chr.
 • lze i prenatálně (choriová biopsie, amniocentéza)
 • choriová biopsie (biopsie = odebrání tkáně z těla), odebrání klků – shodná gen. informace jako plod – 10.- 14. týden těhotenství (injekcí – nasaje se), komplikace – krvácení, záněty, provádí se při riziku postižení plodu (u starších matek)
 • amniocentéza = vzorek plodové vody – jsou zde odloupané buňky plodu  namnoží se (kultivací) – sleduje se, 16. – 19. týden
 • Molekulární gen. metody:
 • studium molekul jaderné DNA (projekt HUGO)
 • izolace z lymfocytů periferní krve
 • pomocí genové sondy lze nalézt konkrétní geny

 

Eugenika

 • směr – obor gen., který se snaží vylepšit gen. stavbu – produkce nejlepšího potomstva
 • předchůdce: Platon (Ideální stát dokonalé ženy a muži)
 • v USA použito – sterilizace epileptiků, vězňů, ment. postižených
 • 1933 – tento zákon povolen i v Německu – proti židům, romům
 • inspirace Darwinem – nekvalitní jed. nahradí kvalitní
 • Francis Galton – zakladatel eugeniky
 • v dnešní době brána rasisticky – po 2 sv. válce byli souzeni
 • 1934 – největší obliba v Německu – zákon o sterilizaci postižených dědičnou nemocí – 300 – 400 000 sterilizací do r. 1943 + fyz. likvidace

Eufenika

 • směr
 • lékařský obor, který se snaží zlepšit lidský fenotyp, díky lékařské péči udržuje postižené při dobré kvalitě života  zhoršování gen. výbavy populace – předává se poškozená gen. informace

 

Dědičné choroby a dispozice:

 1. Genetika lidského jedince:

Dědičné choroby- podle podílu dědičnosti:

 1. choroby vznikající na základě vrozené dispozice (náchylností)
 • choroba vzniká spolupůsobením gen. dispozice a určitého vnějšího činitele
 • je možné jim předcházet (pokud o dispozici víme) – vyhnout se vyvolávajícímu činiteli
 • např. alergie (záleží s jakými antigeny se během života potkáme), esenciální hypertenze (prevence: pohyb, nepít alkohol, kafe a sůl), neurózy – deprese, halucinace… (faktor: stres, drogy), rakovina prsu (prevence: dlouhodobě nepoužívat horm. antikoncepci + vlastní screening)
 • typický rodinný výskyt
 1. choroby jejichž příčinou je specifická gen. mutace = vlastní dědičné choroby
 • vznikají genovými, chromozomovými a genomovými mutacemi (7000 genových chorob)
 • většinou neschopnost organismu syntetizovat určitou látku (tzv. molekulární choroby)
 1. Genetika populací:

= skupina jedinců stejného druhu žijících na určitém území

 • jedinci se mezi sebou mohou volně křížit a mají stejného předka
 • genofond (genový fond) = soubor všech alel v populaci
 1. Hardyho-Weinbergův zákon (pro gen. rovnováhu panmiktické populace)
 • četnost dominantní alely určitého genu v genofondu populace = p
 • četnost recesivní alely = q
 • pravděpodobnost setkání 2 dominantních alel (vznik dom. homozygota) = p x p = p2
 • pravděpodobnost setkání 2 recesivních alel = q x q = q2
 • pravděpodobnost vzniku heterozygota = (p x q) x (p x q) = 2pq
 • pro celkové genotypové složení populace platí: p2 + 2pq + q2 = 1

 

příklady:

 • 84 % obyvatel ČR má krev Rh+, 16 % Rh, Rh faktor je určen 1 genem – autozomálně dominantně dědičný  četnost dominantní alely pro Rh faktor ? p2 a 2pq

 

Rh+ = dominantní homozygot (AA) nebo heterozygot (Aa)

Rh = recesivní homozygot (aa)

p2 + 2pq + q2 = 1

p2 + 2pq = 84 % = 0, 84

q2 = 16 % = 0, 16

 

q2 = 0, 16 q = 0, 4 = 40 % = četnost recesivní alely

p + q =  1  (100 %)

1-0, 4 = 0, 6 = 60 % = četnost dominantní alely

p= 0, 6  p2 = 0, 36 = 36 % = četnost dom. homozygotů

2pq = 2 x 0, 6 x 0, 4 = 0, 48 = 48 % = četnost heterozygotů

 

 • Cystická fibróza je onemocnění s autozomálním přenosem (aa) – postihuje 1 z 2500 jedinců. Kolik je heterozygótů = zdravých jedinců, ael přenašečů? (Aa)

 

1:2500 = q2  q = 1:50 = 0, 02

p + q = 1

p= 1-0, 02 = 0, 98

přenašeči Aa

2pq = 2 x 0, 98 x 0, 02 = 0, 0392 = 3, 92 % = 4 % přenašeči

 

MENDELOVY ZÁKONY

 • věnují se autozomální (na autozomech- 1. -22. pár chrom.) dědičnosti kvalitativních znaků (buď a nebo)
 • autozomální dědičnost = dědičnost znaků, jejichž geny jsou uloženy na autozomech
 • kvalitativní znaky – určeny 1 genem, každý gen má na chromozomu své místo = LOCUS
 • v tělních buňkách (které jsou diploidní) existují pro 1 gen 2 alely – 1 konkrétní forma genu (jsou na homolog. chromozomech ve stejném místě)
 • HOMOZYGOT
 • HETEROZYGOT
 • v tělních buňkách existují pro 1 gen 2 alely – 2 konkrétní formy genu, tyto 2 alely mohou být:
 1. stejné (člověk je pro daný znak homozygot), od otce i od matky jedna alela pro skup. A
 2. různé (člověk je pro daný znak heterozygot), od otce budete mít jinou alelu než od matky
 • jaký bude znak navenek, záleží, jaký je mezi 2 alelami vztah:
 • úplná dominance a recesivita – jedna alela (dominantní) úplně potlačí projev té druhé (recesivní), dominantnost genů je daná, dominantní alela = A, recesivní = a
 • neúplná dominance a recesivita – dominantní alela potlačí recesivní jen částečně, dominantní alela se projeví ve fenotypu více, recesivní méně
 • kodominance – obě alely jsou stejně „silné“ a projeví se ve fenotypu stejnou mírou, např. alela pro skup. A a pro skup. B  krevní skupina AB
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.