05. Vznik a vývoj raně feudálních států

05. Vznik a vývoj raně feudálních států

Stěhování národů

 • probíhalo už od 1. století našeho letopočtu
 • pohybují se Barbarské kmeny
 • století našeho letopočtu- r. 375 oficiální začátek stěhování národů- vpád Hunů do Říma
 • ty ostatní národy se stěhují kvůli Hunům- cizí element v Evropě
 • dalšími příčinami jsou geografické a klimatické změny
 • stěhování severogermánských kmenů do střední Evropy
 • postupně se také navyšovala populace

 

KMENY

 • Slované, Germáni

 

GERMÁNI

 • přicházejí ze Skandinávie
 • původní Godské kmeny- směřují na východ a rozpadají se na Ostrogóty a Vizigóty
 • Vizigóti útočí na Římskou říši a dostávají se až do Španělska
 • VANDALOVE– SV Evropa, směřují na jih a dobývají Řím, dostávají se dál do Španělska
 • Dále stěhování v západní Evropě- Alemáni, Frankové, Langobardi
 • Příchod dalších kmenů- Anglové, Sasové, Jůlové

 

SLOVANÉ

 • přicházejí až v 5. Století
 • původem z východní Evropy, oblast dnešního Ruska
 • 3 skupiny- západní, jižní, východní
 • probíhal proces romanizace- rodí se jednotná evropská kultura
 • nejdůležitějším prvkem té jednotné kultury byla christianizace, jednotné náboženství

 

STŘEDOVĚK

 • první raně feudální státy se rozvíjejí v období raného středověku
 • středověk- raný, vrcholný, pozdní
 • středověk byl od 4. Století do roku 1492
 • procesy charakteristické pro středověk- vznik prvních trvalých státních útvarů, křesťanství- christianizace, vznik jednotné kultury, církev nositel té kultury- církevní hodnostáři byli vzdělaní, přepisovali listiny, formování sociálních tříd- vytvořily se SPOLEČENSKÉ TŘÍDY- vládnoucí vrstva, duchovní, lid
 • tento model uspořádání společnosti přetrval v některých oblastech až do 19. století

 

RANÝ Středověk 

HOSPODAŘSTVÍ

 • zemědělství- hlavní zdroj obživy
 • primitivní obdělávání půdy
 • dvojpolní systém, pozdější trojpolní
 • byly časté hladomory
 • křížová orba, oradlo, zapojuje se dobytek
 • řemeslo- bylo primitivní
 • kovářství, tesařství, hrnčířství, tkalcovství
 • řídké osídlení- vesnice byly daleko od sebe, hluboké lesy, polozemnice

 

SPOLEČNOST

 • společenská pyramida- vládce, šlechta, poddaní, církev

Vládce

 • shromažduje zákony
 • vlastník půdy ve státě
 • hlavní vojevůdce
 • nejvyšší feudál
 • jmenuje úředníky
 • obklopen vojenskou družinou

Šlechta

 • aristokracie
 • jsou panovníkem odměňováni – dostávají půdu
 • odměny jsou dvojího typu- benefikace (není dědičná), feudum (je dědičná)
 • jsou ale zavázáni poslušností panovníkovi
 • ta půda je pak dále propůjčována rolníkům

Poddaní

 • mají závazky vůči šlechtě
 • ztrácí svobody- jsou nevolníky
 • půda se dělí na dominikál– půda, kterou spravuje šlechta, rustikál– půda, která je určena pro obživu poddaným
 • poddaní na tom dominikálu vykonávají robotu
 • poddaní platí RENTY- finanční- daně, naturální- produkty, v úkonech- vlastní práce
 • pravidelnou rentu platí také církvi- desátky

Církev

 • 313- edikt milánský- křesťanství povolené v Římské říši
 • 380- křesťanství se stává jediným náboženstvím v říši
 • má velký majetek- půdu, nemovitosti
 • ten majetek jí stále roste
 • vzniká organizace církve- fara, děkanát, biskupství, arcibiskupství
 • hlavou západokřesťanské oblasti církve byl papež- sídlil v Římě
 • Evropa je prudce pokřesťanšťována
 • Křesťanství je jednotící prvek
 • Církev se schází na koncilech
 • Základní pramen víry je bible
 • Zakládají scriptoria- centra vzdělání, opisují tu knihy
 • V 6. století vznikají mnišské řády- benediktíni (Benedikt z Nursie)
 • Mezi východním a západním křesťanstvím dochází ke konfliktům- způsobeny jinými bohoslužbami
 • Ceasaropappismus- hlavou východního křesťanství je panovník Východořímské říše
 • 1054 dochází k velkému SCHYZMATU– oficiálně východní a západní křesťanství

 

Vznik prvních raně feudálních států

FRANCKÁ ŘÍŠE

5-9. století

 • vzniká v oblasti západní a střední Evropy
 • kmen Franků
 • nejdůležitější státní útvar v oblasti
 • základy hospodářství a politiky pro Německo, Nizozemí, Francii, Benelux

 

CHLUDVÍK I

 • první vládce Francké říše
 • vojensky sjednotil obyvatelstvo
 • byl z rodu Merovejců
 • přijal KŘEST od papeže
 • Francká říše se tak stává prvním křesťanským státem
 • Spolupráce s papežem
 • Říše je ohrožena VIZIGOTY- tažení proti nim
 • Jeho nástupníci byli slabší panovníci, ale i presto se Francká říše rozrůstá do střední Evropy a na sever dnešní Itálie
 • MAJORDOMOVE– úředníci, kteří spravují královské hrady, spravují armáda, soudí a vybírají daně, postupně jim roste politický vliv
 • v 8. Století je Francká říše ohrožována nájezdy Arabů
 • do čela armády se dostává KAREL MARTEL- majordom
 • roku 732 bitva U POITIERS
 • Arabové jsou zatlačení zpět do oblasti Pyrenejského poloostrova
 • Karlu Martelovi byla nabídnuta koruna ale odmítl ji

PIPIN

 • syn Karla Martela
 • uzavřel smlouvu s papežem
 • svrhnul Merovejce z trůnu
 • dostává se do čela říše a zakládá novou dynastii- KARLOVCI
 • PIPINOVA donace- věnuje papeži kus území v Římě a vzniká papežský stat

 

KAREL VELIKÝ

 • Francká říše zažívá největší rozkvět
 • Kulturní rozkvět
 • Dobrá politika

Zahraniční politika

 • expanze
 • expandoval do Itálie- tato expanze úspěšná, získal Longobardii
 • expanze na PYRENEJSKÝ poloostrov- obranná expanze, kdy vytváří Španělskou marku- brání útoku na Franckou říši
 • expanze do střední Evropy- neúspěšné
 • dále šířil křesťanství
 • měl dobré vztahy s papežem
 • r 800 KORUNOVACE PAPEŽEM NA CÍSAŘE – obnova Římské říše, obnova tradice existence dvou císařů

Kultura

 • rozkvět kultury
 • vznikají kláštery
 • podporuje umělce
 • vzniká nové písmo- karolínská miniscula

Domácí politika

 • dále feudální hospodářství
 • vznikají organizační jednotky- hrabství
 • vznik marek- menší podjednotky- územněsprávní
 • hlavním zdrojem obživy bylo zemědělství
 • snaha o sjednocení práva- neúspěšné

 

VERDUNSKÁ SMLOUVA

 • 843
 • rozděluje říši na tři části
 • Západofranská říše- dnešní Francie
 • Východofrancká říše- dnešní Německo
 • Střední část-dnešní Burgundsko, tato oblast zdědila titul císaře ale brzy zaniká

 

FRANCKÁ OBLAST V OBDOBÍ 10. STOLETÍ

 • dochází ke změnám- postupně slábne vliv KARLOVCU– vzniká šlechtická opozice
 • probíhají útoky Normanů, dobyvačné výpravy- r. 911 zastaveni a dali jim území Normandie

 

HUGO KAPET

 • 987 dostává se k vládě
 • nová organizace státu
 • veliká autorita
 • Francie ovlivňuje církev, která se chce osamostatnit
 • Klášter CLUNIJ- nova církevní ideologie. Clunijské hnutí- poslušnost, podřízení papeži, přísná pravidla, dodržování božích zásad

 

BYZANTSKÁ ŘÍŠE

 • pozůstatek Římské říše
 • volně pokračuje až do 15. Století
 • byzantský císař
 • přebírá model vlády Říma
 • žije tu mnoho národů
 • kulturně pomíchané-islám, křesťanství

 

NÁBOŽENSTVÍ

 • v čele stojí císař
 • rozvoj východního křesťanství- pravoslaví
 • ceasaropapismus
 • řečtina, pravoslaví

HOSPODÁŘSTVI

 • vyspělé
 • zemědělství
 • nejsou závislí na otrocích
 • výroba luxusních věcí
 • hlavním centrem Konstantinopol

SPOLEČNOST

 • v čele panovník
 • armáda
 • svobodní lidé
 • otroci

 

JUSTICIÁN I

 • století
 • významný vojevůdce
 • největší územní rozmach
 • absolutistická vláda
 • dochází k porovnávání panovníka s bohem, je na úrovni Krista
 • vydává JUSTICIAUV ZAKONIK– zvyšuje daně a zpřísňuje poměry
 • je proti tomu povstání
 • po jeho smrti úpadek
 • nájezdy nepřátelských kmenů

 

ARABSKÁ ŘÍŠE

 • v oblasti Arabského poloostrova
 • kočovné arabské kmeny
 • dočasně vytvářejí KMENOVÝ SVAZ- vzniká vždy při nebezpečí
 • v čele RADA STARŠÍCH– rozhodovali o pravidlech v daných kmenech, duševní život, vyjednávají s okolím
 • každý kmen vyznával své bohy
 • MEKKA– jednotné místo pro všechny kmeny, je tu Černý kámen- všichni ho uctívají
 • V 6. Století SJEDNOCENÍ
 • Okolo r. 570 se narodil MUHAMMAD- uvědomil si slabost kmenů, začal hlásat myšlenku sjednocení arabských kmenů, stal se odpůrcem regionálních bohů, zakladatel ISLAMU
 • Jeden bůh- ALÁH
 • Přívrženci se nazývají muslimové
 • Inspirace křesťanstvím
 • Vychází ze Starého zákona
 • Duchovním pramenem KORÁN- jsou zde určená pravidla- modlení, uctívání, džihád
 • Snaha podrobit svět náboženství- džihád
 • Vyžadují uskromnění života
 • Ramadán- měsíc, kdy nesmí jíst přes den
 • Zakládají mešity- modlitební místnost
 • Minaret- hlásá modlitby
 • Muhhamed čelí útokům, a proto r. 622 odchází do MEDINY- HIDŽRA- začátek arabského letopočtu
 • V MEDINĚ šíří náboženství a vrací se do MEKKY kde poráží svou opozici a ISLAM se stává jednotným náboženstvím
 • Postupně dochází k Arabské expanzi do okolí- Mezopotámie, Afrika, Blízký východ, Španělsko
 • V 8. A 9. Století dochází k největšímu rozmachu- v čele AL RAŚÍD
 • Vznik měst- Baghdát, Damašek, Mekka
 • Říše se dělí na Emiráty

 

RECONQUISTA

 • probíhá v 9. a 10. století
 • oslabuje se říše v oblasti Španělska
 • křesťané chtějí vrátit oblast Pyrenejského poloostrova do jejich rukou- dobyta Granada
 • Arabové byli skvělí obchodníci
 • Obchod a kontakt se světem
 • Obchod s luxusním zbožím
 • Arabové zavádí zavlažovací systém
 • Ovlivnili vědu a vzdělání
 • Matematika
 • Mluvili arabsky
 • Prolínání křesťanství a islámu
 • Dělí se na ŠIITY– v čele jen přímý potomek proroka a na SUMITY– není nutné dodržovat rodinnou posloupnost

 

KYJEVSKÁ RUS

 • prudký pohyb obyvatelstva v této oblasti
 • usazují se zde východní Slované
 • zakládají města- Kyjev, Novograd
 • nalézá se to na obchodní stezce
 • 830 dobyto první ruské město- dobyt Novograd
 • RURIKOVCI– Rurik, první vládnoucí dynastie
 • 882 dobyta Kyjev a vzniká první státní útvar- KYJEVSKÁ RUS- stvořena Olekem

 

VLADIMIR I

 • 10 a 11 století
 • rozkvět říše
 • přijímají křesťanství
 • azbuka
 • obchod s Byzantskou říší

 

JAROSLAV

 • zlaté období
 • pravoslaví
 • reformy
 • výstavba Kyjeva
 • 1051 reforma církve- vzniká funkce patriarchy- duchovní vůdce Kyjevské říše
 • dále postupně úpadek Kyjevské říše
 • nájezdy z okolí- 13 století- z Činghistánu
 • 1233- porážka Rusů na řece Kolce
 • vznik Zlaté Hordy
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.