06. Vznik a vývoj feudálních států na našem dnešním území

06. Vznik a vývoj feudálních států na našem dnešním území

Slované

 • jsou to lidé původem z oblasti východního Polska, Karpatského oblouku, Ukrajiny
 • rychlý nárust obyvatel
 • zapojili se do stěhování národů
 • jejich původní obživou bylo brtictví
 • jazyk: praslovanština
 • hlavním zdrojem obživy bylo zemědělství
 • pohané
 • při nebezpečí se uchylovali do hradišt

 

SÁMOVA ŘÍŠE

 • v 6. století Slované přišli do České kotliny a nahradili zde Germány
 • ve střední Evropě se jejich zájmy střetly sse zájmy kmenů AVARŮ, kteří na Slovany najížděli z jihovýchodu
 • právě na obranu proti Avarům vznikl kolem roku 623 první slovanský útvar na našem územíSÁMOVA ŘÍŠE
 • je pojmenována po francém kupci SÁMOVI, jenž se stal náčelníkem tohoto KMENOVÉHO SVAZU
 • na Sámovu říši také najížděla vojska z Francké říše- ze západu
 • 631 se střetli v bitvě U VOGASTISBURGU, v této bitvě Slované odrazili útok Franků a zajistili si tak život toho útvaru
 • tato bitva je popsána ve Fredegarově kronice, právě díky této kronice se dozvídáme o Sámově říši
 • tato říše však po smrti Sáma zaniká

 

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

 • z iniciativy Francké říše docházelo k christianizaci Slovanů
 • christianizace probíhala pomocí misionářů, kteří sem přicházeli z Řezna a dalších měst Francké říše
 • na začátku 9. století byl založen kostel v Nitře knížetem Pribinem
 • všeobecně moravská knížata také přijímala křestanství a díky tomu získala větší respekt u západních národů

MOJMÍR I

 • zakladatel Velkomoravské říše
 • sváděl boje s Pribinou, ale nakonec to rozhodující postavení získal Mojmír

RASTISLAV

 • Rastislav se dostal do sporu s Východofranckou říší, jelikož odmítl platit TRIBUT, což byl poplatek za mír
 • Vojensky však Franky porazil a uhájil nezávislost říše
 • Pokračoval v rozšiřování říše
 • Pro získání většího respektu se rozhodl založit vlastní církev, poslal žádost papeži na vznik biskupství
 • Papež ho však odmítl, a tak se obrátil na Byzantského císaře Michala a ten mu VYHOVĚL
 • Michal na Moravu vyslal své 2 věrozvěsty- Cyrila a Metoděje
 • Ještě předtím však bylo v Řezně pokřtěno 14 českých pánů a naše území bylo připoutáno k západnímu křestanství

CYRIL A METODĚJ

 • věrozvěsti původem z Řecka, které poslal na naše území císař Michal
 • Soluň je jejich rodné město
 • Jsou z oblasti, kde se rozvíjelo východní křestanství- pravoslaví
 • Oni sestavili první písmo- hlaholici
 • Jazyk- STAROSLOVENSTINA
 • Do staroslověnštiny přeložili také bibli
 • Staroslověnštinu používali také jako jazyk při bohoslužbách
 • Na Moravu přichází okolo roku 843
 • Na Moravě měli úspěch a začali zde vychovávat kněží
 • Na Moravě bylo založeno arcibiskupství
 • Metoděj pokřtil Bořivoje, který uznával tu vládu Svatopluka
 • Metoděj se stal arcibiskupem
 • Gorazd přebírá pak tu funkci po Bořivoji
 • Díky nim se Morava přiklání k východnímu křestanství

SVATOPLUK

 • během své vlády vyhání přívržence Cyrila a Metoděje
 • náboženství se opět připoutává k západnímu křestanství
 • platil tribut, který mu zajištoval mír s Franckou říší
 • expandoval na východ
 • centra- Mikulov, Velehrad
 • říše se rozrůstá do Čech, Slovenska, jižního Polska, Slezska

MOJMÍR II

 • nedokázal udržet jednotu říše
 • Čechy se chtěly odtrhnout od Moravy- kníže Spytihněv I
 • Oslabená Velká Morava pak podlehla nájezdům maďarských kmenů
 • ZÁNIK Velkomoravské říše (906 n.l.)

VÝZNAM A KULTURA VELKÉ MORAVY

 • byly zde položeny základy pro českou kulturu
 • dochovaly se velkomoravské šperky
 • architektonické památky
 • zrod prvních písemných pramenů- PROGLAS- předmluva k evangeliu
 • významné centrum Velké Moravy byly Mikulčice

 

Český raně feudální stát

VZNIK ČESKÉHO STÁTU

 • polovina 9. století
 • 845- křest 14 českých knížat v Řezně
 • česká kotlina byla podmaněna Velkou Moravou
 • Bořivoj byl zástupcem Svatopluka na českém území
 • Čechy zemědělsky orientované
 • Kmenové uspořádání
 • Otroctví
 • Trojpolní systém
 • Bořivoj se odtrhává od Moravy a zakládá rod PŘEMYSLOVCŮ

BOŘIVOJ

 • doložený kníže
 • zastával funkci Svatopluka
 • po jeho smrti se formuje český stát
 • v této době je zde ještě vliv východního křestanství, protože Bořivoj se nechal pokřtít Metodějem
 • vznikly první kostely- kostel svatého Klimenta, kostel svaté Panny Marie
 • postupně jeho vládu přebírají synové, čímž se ukázala jednota českého státu

VRATISLAV

 • syn Bořivoje
 • vládne na začátku 10. Století
 • stát se musí vypořádat s prvními problémy
 • vnější problém- útoky Východofrancké říše, problém prosadit české státnictví
 • vnitřní problém- stát nebyl politicky stabilní, jelikož tu bylo 14 knížat, která měla svou autoritu
 • je dál christianizováno území
 • postavil kostel svatého Jiří
 • manželka Drahomíra- pohanka

VÁCLAV

 • po smrti Vratislava byla politická krize, jelikož Václav byl příliš mladý
 • měl babičku Ludmilu a matku Drahomíru
 • tyto ženy mezi sebou měly spory a ty vyvrcholily vraždou Ludmily
 • Václav byl zbožný, jelikož byl vychováván svou babičkou
 • Václav podporoval christianizaci
 • Upřednostnoval mírovou politiku
 • Založil kostel svatého Víta- chrám sv Víta- hlavní náboženské centrum Přemyslovců
 • V zahraniční politice byl velmi slabý
 • Neřešil celistvost státu, autoritu 14 knížat
 • Vůči Východofrancké říši vedl slabošskou politiku- prohrál boj s Jindřichem Ptáčníkem a platil TRIBUT PACIS- dan z míru
 • Toto kritizoval jeho bratr Boleslav
 • 9.935 zabit Václav
 • Václav byl svatořečen a označen za zakladatele české státnosti
 • Vzniká svatováclavský kult

BOLESLAV UKRUTNÝ

 • vládl od roku 935 do roku 972
 • vybudoval jednotný politický útvar
 • centrem byla Praha
 • zlikvidoval autoritu 14 knížat
 • Přemyslovci se stávají jediným vládnoucím rodem
 • Vytvořena HRADSKÁ SOUSTAVA– systém panovnických hradů, hrad má přidělenou oblast, kterou spravuje, tu oblast spravuje kastelán, který je zástupcem knížete v oblasti, hrad má také náboženskou , politickou a hospodářskou funkci, tyto hrady se budují i v nově dobytých oblastech
 • PODPORA NÁBOŽENSTVÍ– vznik českého biskupství, žádá papeže o vybudování náboženského celku- s papežem vyjednává jeho dcera Mlada
 • České biskupství je založeno roku 973- v čele Dětmar
 • Příchod prvních mnišských řádů na naše území- Benediktíni
 • VZTAH K FRANCKÉ ŘÍŠI– konflikt s Otou I
 • Byl vojensky úspěšný
 • NEPLATÍ TRIBUT PACIS
 • Pak se spojuje s Otou kvůli nájezdům Maďarů
 • Ota svolává vojska a bojují proti Maďarům v bitvě u LECHU- vznik Uherského státu
 • HOSPODÁŘSTVÍ– obrovský vývoj, Praha se stává centrem, obchod vzkvétá
 • Ražení první české mince-DENÁRY

BOLESLAV II

 • za jeho vlády právě vyhlášeno první české biskupství
 • pražské biskupství
 • toto biskupství bylo podřízeno Řeznu- tím vzrostl vliv západního křestantsví, polepšil si také český panovník v zahraniční politice
 • Čechy tak přestaly být vnímány jako barbarská země

VOJTĚCH SLAVNÍKOVEC

 • vysoký církevní hodnostář
 • významná autorita
 • měl dobré vztahy s papežem
 • byl druhým pražským biskupem
 • měl spory s Boleslavem II, kvůli morálce a utíká z Čech
 • misionářská činnost
 • christianizace v oblasti Pruska
 • 997 byl zavražděn
 • je pochován v Hnězdně- svatořečen
 • 999 první přemyslovská KRIZE
 • Boleslav měl tři syny- Boleslava, Jaromíra, Oldřicha

BOLESLAV III

 • neschopný
 • měl despotické rysy
 • neměl cíle
 • konkurence bratrů
 • ve střední Evropě se formuje PROTIČESKÁ KOALICE- Polsko, Uhry
 • 1002 svržen polským králem Boleslavem Polským

VLADIVOJ

 • neschopný

BOLESLAV POLSKÝ

 • vytvořil českopolskou unii
 • jeden panovník spojuje dva státy

OLDŘICH

 • stabilizuje stat
 • pečuje o obchod
 • dale christianizace
 • expanduje na Moravu a PŘIPOJUJE JI
 • po jeho smrti nastupuje na trůn jeho bratr, který se ovšem vzdává trůnu- KONEC DYNASTICKÉ KRIZE

BŘETISLAV

 • Vládne v polovině 11. Století
 • Období prosperity
 • Centralizoval stát
 • Autorita střední Evropy
 • Byl dobrý vojevůdce
 • Chtěl docilit českého arcibiskupství
 • 1039- výprava do Polska (Hnězdna)
 • chtěl přenést ostatky svatého Vojtěcha
 • podmanil si okolí Hnězdna
 • vyhlásil HNĚZDECKOU DEKRETU– zákoník, úprava křestanské morálky, o morálce v Čechách
 • nechal přenést ty ostatky do Čech
 • doufá v povýšení na arcibiskupství
 • německý císař podniká proti Břetislavovi bitvu
 • 1040- bitva u Brůdku- výhra Břetislava
 • 1041- Břetislav byl poražen, Vazalský slib- stat nezaniká
 • stat se klidně rozvíjí
 • dale řeší otázku NÁSTUPNICTVÍ- r 1055 svolal SENIORAT- upravuje nástupnictví, po smrti knížete nastupuje nejsatrší muž z rodu
 • Moravu rozdělil na údělná knížectví- připadají synům

VRATISLAV II

 • konec 11. Století
 • syn Břetislava
 • stal se prvním českým králem
 • spolupracoval s Jindřichem IV- německý císař, podporoval jeho politiku, podpořil ho v boji o investituru- boj o jmenování biskupů do úřadu
 • 1085 královský titul
 • stal se prvním českým KRÁLEM
 • titul nedědičný
 • díky tomu konflikt s bratrem Jaromírem- biskup, který podporoval papeže
 • 1063 založil druhé české biskupství v Olomouci
 • po jeho smrti druhá DYNASTICKÁ KRIZE

SOBĚSLAV

 • od 1125 do 1140
 • má diplomatické schopnosti
 • autorita
 • měl konflikt s německým císařem LOTHAREM III- bitva u Chlumce- vítězí česká armáda
 • na počest tohoto vítězství postavena rotunda svatého Jiří na Řípu
 • staví hradby kolem Prahy

VLADISLAV II

 • zlaté časy
 • schopný panovník
 • získal královský titul
 • 1147 účastnil se křížové výpravy
 • dale pomohl německému císaří Friedrichovi v dobytí Milána
 • 1058 získal díky tomu královský titul, nedědičně
 • nechal postavit Juditin most
 • pokračuje v christianizaci
 • příchod dalších mnišských řádů- Johanité, Cisterciáti
 • založil Strahovský klášter
 • po jeho smrti pře o trůn

KONRÁD OTA

 • byl z Moravy
 • vydal KONRÁDOVA STATUTA- vztah Čech s Moravou

– postupně končí boje o trún

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.