17. Rakouská monarchie a Rusko v období osvícenského absolutismu

17. Rakouská monarchie a Rusko - osvícenský absolutismus

 • Osvícenský absolutismus
 • Na prvním místě byl rozum, panovník se snažil vládnout rozumně
 • Objevoval se v méně vyspělých zemích jako Rakouská monarchie či Rusko
 • Cílem bylo především dohnat vyspělé země po hospodářské stránce, ale zároveň tím neohrozit feudalismus
 • Rakousko – Marie Terezie a Josef II.
 • Rusko – Petr I. Veliký a Kateřina II. Veliká
RAKOUSKÁ MONARCHIE

MARIE TEREZIE (1740 – 1780)

 • Na trůn nastoupila po svém otci Karlu VI. díky Pragmatické sankci
 • Ostatní státy Pragmatickou sankci sice nuceně uznaly, ale po nástupu Marie Terezie vypukla Válka o rakouské dědictví, protože Marii nakonec neuznaly
 • Evropské mocnosti vytvořili koalici s cílem rozdělit Rakouskou monarchii, v čele byl Friedrich II. z Pruska, dále Sasko, Bavorsko a Francie
 • Marie Terezie si vzala Františka Lotrinského, který byl zvolen císařem SŘŘ národa německého
 • Během sedmileté války (1756 – 1763) vtrhla do Čech pruská vojska a obléhala Prahu, následně proběhla bitva u Kolína a Prusové byli vytlačováni z Monarchie
 • Válka byla ale předčasně ukončena roku 1763, když z ní vystoupilo Rusko
 • Prusko Friedricha II. si během této války potvrdilo nárok na Slezsko a Kladsko
 • Marie Terezie začíná vládnout podle osvícenského absolutismu
 • Reformy Marie Terezie
 1. Správní reformy
 • Centralizovala Rak. monarchii, všechny úřady byly ve Vídni
 • Ostatní místní úřady omezeny nebo zrušeny
 • Pro celou monarchii byly zaváděny jednotné právní normy
 • Problémem byl jazyk, byl zaveden jeden úřední jazyk – němčina => začíná proces germanizace
 1. Hospodářské reformy
 • Podporovala rozvoj výroby a obchodu
 • Podporovala zakládání manufaktur podle vzoru Francie, nedostatek pracovní síly ovšem
 • Zaváděla vysoká dovozní zla
 • Školská reforma
 • Roku 1774 zavedla povinnou školní docházku
 • Nižší školy byly pod dohledem církve, vysoké škole byly do roku 1773 pod dohledem jezuitského řádu, ale ten byl zrušen a VŠ tak pod dohledem státu
 1. Další reformy
 • 1748 nechala sepsat Tereziánský katastr  soupis poddanské půdy
 • 1767 vydala Urbariální patent pro Uhry  přesná vymezení pravomocí šlechty a povinností poddaných (šlechta mohla libovolně zvyšovat požadavky na poddané)
 • V důsledku nevolnického povstání v Čechách a na Moravě (bitva u Chlumce roku 1775), které bylo poraženo, vydala téhož roku robotní patent, který snížil robotní povinnosti poddaných

JOSEF II. (1780 – 1790)

 • Reformy Josefa II.:
 • 1781 zrušil nevolnictví v Čechách
 • 1785 zrušil nevolnictví v Uhrách
 • Přesto robota trvala nadále
 • Roku 1781 vydal Tolerantní patent, čímž zrovnoprávnil v Rakouské monarchii, katolíci, luteráni, kalvinisté, pravoslavní a židé byli všichni rovnoprávní
 • 1789 vydal berní a urbariální patent  robota měla přejít na peněžní dávky, ale nikdy se tak nestalo, protože zemřel a Leopold II. to zrušil
 • Josef II. zrušil polovinu klášterů a zkonfiskoval jejich majetek, vládl v počátcích českého národního obrození
 • Díky zrušení nevolnictví nastalo velké stěhování lidí do měst
RUSKO
 • Na přelomu 16. a 17. století se Rusko dostalo do období úpadku, protože vymřela vládnoucí dynastie Rurikovců
 • Tohoto zmatku využili Poláci a s Ruskem bojovali
 • Roku 1613 byli Poláci definitivně z Ruska a nastoupila nová dynastie – Romanovci
 • Rusko bylo hospodářsky velmi zaostalé
 • Nová dynastie měla dva cíle
 1. Upevnit politickou moc a budovat absolutismus
 2. Hospodářsky povznést Rusko

PETR I. VELIKÝ (1689 – 1725)

 • Byl současníkem Leopolda I. a Ludvíka XIV.
 • Trápil ho problém ruského území, neměl přístup k Baltskému ani Černému moři, kvůli špatným vztahům s Polskem nemohl navázat dobré obchodní vztahy
 • Na jihu bojoval s Turky o přístup k Černému moři, ale neuspěl, zato získal přístup ke Kaspickému moři na východě
 • Severní válce (1700 – 1721) bojoval proti Švédsku o přístup k Baltu, měl za spojence Dánsko a Polsko
 • Už roku 1703 se dostal poprvé k Baltu a na řece Něvě založil město Petrohrad
 • Roku 1709 porazil Švédy v bitvě u Poltavy a rozšířil kontakty se západním světem

Reformy Petra I. Velikého

 1. Vojenské reformy
 • Zavedl stálou armádu
 • Rozšířil dělostřelectvo
 • Budoval vojenské loďstvo
 • Zakládal vojenské školy
 1. Správní reformy
 • Centralizoval říši
 • Sídelním městem udělal Petrohrad
 • Rozdělil Rusko na gubernie, které řídil z Petrohradu
 • Hospodářské reformy
 • Podporoval obchod, ale protože neměl zkušenosti a znalosti, podnikl cestu do Anglie, Nizozemí, kde se nechával najmout jako dělník
 • Po návratu do Ruska zakládal manufaktury, zval cizí ministry a odborníky, chránil hospodářství cly
 • Nechával budovat lepší cesty, průplavy a přístavy
 • Protože do manufaktur nebylo k dispozici moc dělníků kvůli nevolnictví, mohl si její majitel koupit celou vesnici, ale ta musela pracovat jak na poli, tak v továrně
 • Protože Petr I. potřeboval spousty peněz, zavedl daně třeba z hlavy nebo plnovousu
 1. Kulturní reformy
 • Církev byla stále konzervativní
 • Petr I. sám byl velmi vzdělaný a jeho cílem bylo povznést vzdělanost
 • Zjednodušil azbuku
 • Roku 1725 založil akademii v Petrohradě
 • Nechal překládat cizí knihy, vydával noviny a zakládal tiskárny
 • Petr I. roku 1725 umírá a poté nastává období palácových převratů, upevnila se pozice šlechty a carské gardy, ti dosazovali a sesazovali panovníky
 • Díky palácovému převratu se na trůn dostala Kateřina II.

 

KATEŘINA II. VELIKÁ (1762 – 1796)

 • Pocházela z Pruska, roku 1744 si ji ruská carevna Alžběta I. vybrala jako manželku pro svého synovce Petra, kterého předurčila jako dědice ruského trůnu
 • Kateřina se naučila rusky, konvertovala k pravoslaví a Petra si vzala
 • Její manžel se stal carem Petrem III., ale byl to mizerný panovník, psychicky nevyrovnaný a velmi neoblíbený
 • Petr III. ukončil válku s Pruskem, vystoupil ze Sedmileté války, Petr III. bezmezně obdivoval Friedricha II.
 • Roku 1762 Kateřina provedla se svými stoupenci palácový převrat (dámská revoluce) a Petra svrhla a uvěznila
 • Téhož roku (1762) se stala carevnou Kateřinou II.
 • Kateřina II. pokračovala v politice Petra I. Velikého a dobyla přístup k Černému moři
 • Toto nové území bylo potřeba osídlit a tím byl pověřen kníže Potěmkin, osidlování bylo často i násilné
 • Když byla Kateřina II. na inspekční cestě s rakouským císařem Josefem II., vznikly tzv. Potěmkinovy vesnice na jihu (kulisy vesnice, pořád jen jedna kachna …)
 • Kateřina se účastnila všech tří dělení Polska v letech 1772, 1793 a 1795
 • Za její vlády se zhoršovalo postavení rolníků a v letech 1773 – 1775 proběhlo nevolnické povstání vedené Jemeljanem Pugačovem, ten se dokonce prohlásil za nevolnického cara
 • Povstání bylo nakonec potlačeno a Pugačov byl popraven

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

 • Expanze a snaha o rozšíření Ruska po vzoru Petra I.
 1. Snaha získat přístup k Černému moři
 • Vrchní velitel kníže Potěmkin + generál Suvorov a Kuzakov
 • 1783 dobyt Krym; vzniká přístav Sevastopol
 1. Expanze na východ – oblast Sibiře, zakládání obchodních stanic + osidlování oblastí Kamčatky
 2. Expanze na západ – Polsko
 • Rusko se účastní dělení Polska
 • Dělení Polska
 • léta 18. století
 • Krátce po 30leté válce
 • 1772 1. etapa dělení Polska
 • Účastní se Rusko, Prusko, Habsburská monarchie, ztráta 1/3 území a obyvatel
 • Postoj Polska: dochází k rozdělení názorů polské šlechty:
 1. Oligarchové – nevolníci a panství jim zůstává; dohodli se s cizinci
 2. Polští liberálové – osvícenci – řeší otázku suverenity, postavení státu, jsou slabí na rozdíl od polské armády
 • 1791 vydána ústava:
  • psaná ústava v Evropě, liberální
  • řeší politicko-kulturně-hospodářskou krizi
  • ruší Libertatum veto
  • snaží se o obnovení autority Polska; do čela Polský panovník, ne oligarchové
 • Targovická konfederace
 • složena z oligarchů = konzervativců
 • odmítají uznat ústavu
 • obrací se na Kateřinu II ta vysílá ruskou armádu zrušení ústavy
 • 1793 2. etapa dělení Polska
 • Polsko se dělí mezi Rusko a Prusko
 • Rakousko se neúčastní 
 • 1794 Polské povstání
 • Liberálové povstali proti dělení Polska X armádě Pruska a Ruska
 • V čele Tadeusz Kosciuzsko
 • Nakonec potlačeno, prohra polských liberálů z důvodu spojení armád Ruska a Pruska
 • Politická aristokracie se distancuje

 

 • etapa dělení Polska
 • Účastní se Rusko, Prusko, Rakousko
 • definitivní zánik Polského státu
 • Prusko – zabírají Varšavu
 • Rakousko – zabírají území až k Záp. Hasiči
 • Rusko – zabírá oblast Malopolska (část)

1797 – smlouva mezi Ruskem, Rakouskem a Pruskem: Definitivně potvrzuje záběry, Polsko bylo obnoveno až po r. 1918

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.