18. Příčiny a průběh Americké revoluce, vznik USA a jejich vývoj v 19. století

18. Americká revoluce, vznik USA - vývoj v 19. století

VZNIK USA

 • Počátek 17. století – VB a Nizozemí  dochází k většímu přílivu obyvatel do Severní Ameriky
 • VB a Nizozemí => hegemony v ekonomice, největší loďstva
 • Od ½ 17. st. obecně roste populace v Americe
 • V této době je v Americe největším hegemonem VB, postupně se dostává do popředí 13 anglických obchodních osad (osady vznikají postupně 1624 – 1752)
 • Dochází k velkým bojům mezi Evropany a Indiány
 • Indiánské války začínají v 17. st. a trvají až do 19. st.
 • Mnoho Evropanů utíká do Ameriky kvůli náboženství, politice a Americe se snaží vyvrátit politické tradice z Evropy =. vytvoření moderní kapitalistické společnosti, nechává se inspirovat osvíceneckými myšlenkami J. Locka, Ch. Montesquieu a Voltaire
 • 2 významné osobnosti: Thomas Jefferson, Benjamin Franklin
 • Vývoj nebyl jednotný- ekonomické rozdíly se projevily i do mentality a politických názorů 

Severní osady

 • Ekonomicky nejsilnější centra (NY, New Jersey, Boston)
 • Zaměření na řemeslo, obchod
 • Kapitalistická společnost – jeví zájem Evropa
 • Velmi rozmanitá společnost – VB (1/3), Nizozemí, Německo, Skotové

Střední osady

 • Řemeslo, manufaktury, objevuje se i zemědělství => fungují kapitalistické vztahy

Jižní osady

 • Hodně odlišné – hlavně katolíci, nejvíce se podobají Evropanům a feudálním poměrům => jsou na ně vázaní
 • Hlavně zemědělství => založeno na otrocké práci, plantážnictví
 • Půda rozdělena mezi několik jedinců
 • Černí otroci, dováženi z Afriky
 • Hlavně kukuřice a bavlna
 • Známá centra: Jižní Karolina, Maryland

Příčiny revoluce

 • Konflikt VB x osady
 • pol. 18. st. vznikají velké spory mezi VB a jejími osadami
 • VB považovala americké kolonie pouze za kolonie – žádná politická autonomie, pouze zdroj (pracovní síly a surovin, VB neměla zájem finančně podporovat)
 • 1768 konec Sedmileté války (VB x Francie), VB vítězem; VB se rozrůstá území => roste finanční zátěž => vojsko, válka vyčerpala,VB začíná uvalovat daně na americké osady, aby mohla financovat vojsko (záležitost VB, amerických osad se to netýkalo)
 • Kolkovné – clo na tiskoviny a tabák (VB tím financovala vojáky, státní pokladnu); VB rozhodovala o daních a clu bez účasti amerických osad
 • Franklin vystupuje a myšlenkově ovlivňuje společnost => vznik patriotismu => cítit se jako jednotný národ, chtěli zatím jen uvolnění od VB
 • Začalo docházet k demonstracím, sporům
 • 1773 Bostonské pití čaje – přepadení VB lodí, náklad vhozen do moře  negativní reakce: VB posiluje vojsko v Americe, uzavírá přístav v Bostonu
 • Odpor se dostává do celé společnosti, do popředí osvícenci
 • 1774 – 1. Kontinentální kongres ve Philadelphii
 • Sjezd všech osad vyjma Georgie

AMERICKÁ REVOLUCE

 • 1774 – 1. Kontinentální kongres; poprvé do popředí G. Washington
 • Řeší se problém nesouhlasu s politikou VB; nepanuje myšlenka na definitivní odtržení
 • Dochází ke spolupráci mezi osadami
 • Washington má zformovat armádu
 • Po kongresu snahy o vyjednávání USA x VB, nic se nevyřešilo
 • 1775 dochází k velkému střetu: mění se přístup Američanů vůči VB
 • 1775 – 2. Kontinentální kongres
 • Příčinou je spor s VB
 • Téma: nutnost zasáhnout rázně proti VB, vytvoření americké armády, v čele G. Washington
 • 7. 1776 – vyhlášení Nezávislosti a unie (autorem T. Jefferson, inspirace Montesquieu); Ustanovil, na jakých základních principech bude vznikat americká společnost, principy ovlivněné osvícenstvím
 • 2 základní principy:
 1. Přirozená práva (+ rovnost před zákonem)
 2. Veškerá politická moc vychází z vůle lidu (princip dělby státní moci, pokud by nesouhlasili s politikou, mají právo svrhnout)
 • VB nesouhlasí, dochází k otevřeným bojům
 • Kontinentální armáda X britská armáda

      má ohlas v Evropě, podpora Francouzů, Španělů; podpora i finanční (chtějí oslabit postavení VB); markýz de la Fayette v čele přistěhovalců (Š, FR); Koszuzcsko

 • 1777 bitva u Saratogy; přítomni Evropané, VB poražena
 • 1781 bitva u Yorktownu – A x VB, definitivní porážka VB
 • VB ztrácí moc nad 13 koloniemi
 • Podcenili americkou armádu, projevilo se v bitvě
 • 1782 uznána nezávislost USA; ještě neexistuje stabilní politická činnost
 • Dělení na 2 proudy v otázce budoucího uspořádání USA:
 • Konfederace – T. Jefferson; volné spojení států
 • orientace na Francii (ekonomicky), USA má být zemědělskou, farmářskou unií
 • Federace – G. Washington, A. Hamilton
 • Těsné spojení států, silná ústav a vláda => společné pro všechny státy, silně jednotný stát
 • Ekonomika – průmyslový stát, orientace na VB
 • Prosazuje se konfederace – 1781/1782 Články konfederace (= 1. ústava), definují USA jako decentralizovaný stát
 • Vytváří se velký rozdíl mezi severem a jihem, mentalitou 

1787 Ústavní kongres – cílem změnit politický systém, mělo dojít ke změně ústavy

 • 1789 vzniká nová Federální ústava; budou se vyvíjet jako federace, ale budou se navzájem tolerovat a respektovat
 • 1789 se na severu ruší otroctví
 • Vytvořena silná vláda  Silný prezident + poradní sbor

3 politické orgány:

 • Kongres (dvoukomorový – senát, sněmovna)
 • Prezident (1789 – 1. G. W.)
 • Nejvyšší soudní dvůr
 • 1791 vydána listina práv a svobod + 10 dodatků ústavy (listina pouze formální, netýká se indiánů a černochů
 • Diskriminace indiánů a černochů i žen => nemají politická práva
 • Koncem 19. st. 1. rozšíření volebního práva na ženy

Válka za nezávislost 1775 – 1783

 • Severní Amerika byla rozdělena na několik západoevropských států
 1. Severní Nizozemí  Nový Amsterdam (New York)
 2. Francie  Quebec, Louisiana, Kanada
 • Anglie 13 kolonií při pobřeží Atlantického oceánu
 • Anglie postupně získala převahu na severoamerickém kontinentě
 • Vývoj severoamerického kontinentu byl rozdílný, jih byl spíše zemědělský s velkými plantážemi, zato sever byl průmyslový s manufakturami a továrnami
 • Samozřejmý byl střet vyspělých civilizací z Evr. s původními obyvateli Ameriky – Indiány
 • Indiáni byli postupně zatlačeni daleko na západ severoamerického kontinentu
 • Nejdříve byli první přistěhovalci s Indiány přátelé, naučili se od nich mnohému, hlavně jak přežít na novém kontinentě, ale pozdější přistěhovalci potřebovali více půdy, tak začal několik staletí trvající konflikt s Indiány
 • V druhé polovině 18. století začali kolonisté vnímat britskou vládu jako přitěžující prvek, hlavně daně uvalené na kolonie bez toho, že by o nich kolonisté mohli hlasovat
 • Kolonisté považovali za největší zradu kolkovou daň a daně na čaj
 • Parlament postupně většinu daní zrušil, ale nechal daň z čaje, která roku 1773 vyústila v první nenávistnou událost
 • prosince 1773 se skupina obyvatel Bostonu převlékla za indiány z kmene Mohawků, vloupala se na britskou obchodní loď s čajem a naházeli 342 beden čaje do vody = Bostonské pití čaje
 • Anglie vyhlásila blokádu bostonského přístavu jako odstrašující příklad pro ostatní kolonie
 • Roku 1774 kolonie svolaly sněm do Filadelfie, kde zasedl První kontinentální kongres
 • Válka začala o rok později první bitvou u Bostonu na Bunker Hill, Američané byli sice poraženi, ale Britové utrpěli velkou porážku, co se týkalo ztrát
 • První kontinentální kongres pověřil George Washingtona, plantážníka z jihu, aby vytvořil armádu, domobranu
 • 7. 1776 vydal Druhý kontinentální kongres Deklaraci nezávislosti Spojených státu amerických
 • Američané získali spojence ve Francii (La Fayette), i Tadeusz Kosciuszko pomohl
 • Roku 1777 proběhla bitva u Saratogy, kde byli Britové poraženi americkou armádou
 • 1783 proběhla bitva u Yorktownu, kde Američané znovu vyhráli
 • 1783 bylo uzavřeno příměří v Paříži a Britové uznali nezávislost amerických kolonií
 • Roku 1787 USA vydaly ústavu, která vešla v platnost až roku 1789
 • USA byla prvně konfederace, až později federace
 • Nejvyšším představitelem byl prezident volený na 4 roky, prvním prezidentem byl George Washington
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.