23. Charakteristika kapitalismu 2. poloviny 19. st. a počátku 20. st. a vznik ohnisek napětí před 1. SV

23. Kapitalismu na přelomu 19. a 20. st.

Kapitalismus:

1870 – 1914 → v těchto letech proběhla velká změna životních podmínek, hlavně v Evropě, Severní Americe a v Japonsku

→ rychlý hospodářský růst

→ sociální proměna

→ mnoho nových vynálezů

→ velké zásahy do přírody a jejího nerostného bohatství

            ╚ za těmito změnami stál nový politický a sociální systém = KAPITALISMUS

Kapitalismus je založen na:

→ osobní a hospodářské svobodě

→ vzájemném působení nabídky a poptávky

→ obyvatelstvo je pouze pod správním dohledem státu

 

            →hospodářskou činnost ovládl soutěživý duch a hon za co největším ziskem

            → vznik bankovních domů a akciových společností

                        ╚ vznik další vývojové fáze kapitalismu = MONOPOLNÍ KAPITALISMUS/ IMPERIALISMUS/ 2. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

 1. Průmyslová revoluce:

→ technicko – vědecká

→ změna ve výrobě železa a oceli = rozvoj navazujících odvětví (strojírenský průmysl, stavebnictví, doprava, zbrojní průmysl)

→ využívání nových zdrojů energie (nafta, plyn, elektřina)

→ vynález spalovacího motoru = rozvoj dopravy

→ žárovka (Edison), oblouková lampa (Křižík), telefon (Bell) bezdrátové spojení (Marconi)

 

→ zavedení pásové výroby (urychlení a zjednodušení)

            ╚ krachují malé firmy nebo jsou pohlceny velkou firmou

                        ╚ průmysl se začíná koncentrovat do velkých podniků = vznik MONOPOLŮ

Monopoly:

→ vydělávají velké peníze a ukládají je v bankách

            ╚ banky s penězi hospodaří → z čehož je další zisk = FINANČNÍ KAPITÁL

→ rovnice: průmyslový zisk + bankovní zisk = finanční kapitál

Vývoz finančního kapitálu:

→ Bohaté firmy, za účelem zvýšení zisku, zakládaly FILIALKY (= pobočky) v zaostalejších zemí, kde byla levnější pracovní síla a zároveň odbytiště surovin.

            ╚ firmy tak pronikají do zámoří a vznikají tak koloniální říše impéria = IMPERIALISMUS

Hospodářské rozdělení světa:

            Většinu hospodářského světa si rozdělila Francie a Velká Británie, protože tyto dvě mocnosti, jako první vstoupily do monopolní fáze kapitalismu.

            ╚ VB měla DOMÍNIA (větší míra nezávislosti, žije zde více Britů, než původních obyvatel = Austrálie, Nový Zéland, Kanada), KOLONIE (menší nezávislost, žije zde původní obyvatelstvo = Indie, Afrika)

 

 

Vznik ohnisek před 1. světovou válkou

 

 • Francouzsko – Německé nepřátelství

      → napětí mezi těmito státy panovalo už od středověku

      → jedním z hlavních důvodů nepřátelství byla Francouzská ztráta Alsaska a Lotrinska

                  ╚ Francie o ně přišla v důsledku Francouzsko – Pruské války = 3. sjednocovací

                             (bitva u Sedanu 1871) + museli Německu platit reparace

→ na straně Německa se v této době rodí SCHLIEFENŮV PLÁN = plán na dobytí Francie přes státy Beneluxu (byl použit v 1. i 2. světové válce)

 • Vznik dvou mocenských bloků
 • TROJSPOLEK

            → Německo hledalo spojence

            → 1879 se spojuje s Rakousko – Uherskem = vzniká DVOJSPOLEK (podpora a            spolupráce ve všech oblastech)

            → Rakousko si uvědomuje své podřízené postavení, ale vydobylo si, že nebude útočit    na Francii, pouze pokud by Francie napadla Německo, pak Rakousko zaútočí.

            → 1882 se ke spolku přidává Itálie a vzniká TROJSPOLEK

            → trojdohoda je ale nestabilní, protože:

 1. je složena z nevyspělých států závislých na vyspělém Německu
 2. mezi Rakouskem a Itálií jsou politické a národnostní spory → zejména kvůli oblastem Terstu a Istrie, které patří Rakousku, ale žije zde více Italů

            → Itálie nakonec vystupuje z trojspolku a stává se neutrálním státem, následně se ale     přidává ke straně DOHODY

            → místo Itálie ve spolku zaujímá roku 1914 Osmanská říše

 • TROJDOHODA

            → 1904 se spojila Velká Británie a Francie pomocí SRDEČNÉ DOHODY

                        ╚ VB se obávala německého zbrojení a Francie hledala spojence proti silnému               Německu

            → 1907 se k dohodě přidává Rusko (na přání Francie, která s ním má dobré vztahy)

            = vzniká TROJDOHODA

 • Německé zbrojení

      →armáda je základem státu

      → Německo klade důraz na posilování a obnovování zbrojařského průmyslu (rychlý      rozvoj a nové technologie)

      → mají silnou pozemní armádu

      → císař Vilém II. vidí ale handicap v boji na moři → chce z Německa udělat námořní    velmoc a dohnat tak VB

      → začínají stavět válečné lodě a budovat silnou flotilu

 • Kolonialismus/ Moderní přerozdělování světa
 • Boj o Balkánský poloostrov

            → 1877 konflikt mezi Ruskem a Tureckem

            → Rusko mělo opět zájem o Bospor a Dardanely a tak porušilo Pařížskou smlouvu        z roku 1856 (= mírová smlouva ukončující Krymskou válku)

            → Rusko mělo převahu, ale Osmanům přišla na pomoc VB a Francie a Rusové se          stáhli

                        ╚ po Rusko – Turecké válce (1877) se konal BERLÍNSKÝ KONGRES 1878

                       Berlínský kongres:

            → řešila se zde situace na Balkáně po rusko – turecké válce

            → Osmanská říše musela uznat nezávislost Bulharska, Rumunska, Černé Hory a            Srbska

            → Rusko si mohlo nechat asijské državy

            → vznik Bosny a Hercegoviny, která je ale pod vlivem Rakousko – Uherska

                        ╚ 1908 anexe Bosny a Hercegoviny = připojení B a H k Rakouské monarchii → to posílilo anarchistická hnutí, protože se slovanské národy obávaly  Rakousko –Uherska

 1. První Balkánská válka (1912 – 1913)

→ Bulharsko, Srbsko, Černá Hora a Řecko se spojili proti Osmanské říši a osvobodili Makedonii a Thrákii

→ územní zisky si rozdělili mezi sebe

→ 1912 vzniká Albánie

 1. Druhá Balkánská válka (1913)

→ Srbsko, Černá Hora a Řecko se spojili proto Bulharsku

→ Bulharsko přichází o územní zisky z první balkánské války

→ na Balkáně přetrvává napětí

 1. Vyhrocení situace roku 1914 zastřelením následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu.
 • Afrika

            → kolonizována převážně Velkou Británií a Francií

                        ╚ měli spolu několik sporů → Fašodská krize, která byla nakonec vyřešena a                  potvrzena Srdečnou dohodou a spory tak byly ukončeny

            → své zájmy mělo v Africe i Německé císařství

 • Búrská válka

            → Búrové byli potomci Nizozemských přistěhovalců (založili Kapsko už v 17. stol.)

            → v 18. století do této oblasti přišli Britové a vytlačili Búry do vnitrozemí (zde si           Búrové založili dva státy: Transvaal a Oranžsko)

            → koncem 19. století chtěli Britové spojit své africké kolonie od severu k jihu (na          búrském území zásoby zlata a diamantů) = dobré důvody k útoku

            → 1899 vypuká válka mezi Brity a Búry (Búrové = válka partizánského typu)

            →1902 kapitulace búrských státu, je jim ale přislíbena částečná samospráva

            → 1910 vznik Jihoafrické unie se statusem britského dominia

 • Dálný východ

            → Rusko – Japonská válka (1904-1905)

            → Japonsko se cítilo ohroženo ruskou expanzí ve východní Asii

            → rozbuškou pro vypuknutí války byl ruský záměr vést transsibiřskou magistrálu přes   Mandžusko do přístavu Port Arthur (RUS)

            → Japonci nečekaně zaútočili na ruskou vojenskou základnu Port Arthur, kde byla         umístěna ruská flotila

            → 1905 proběhla do té doby největší bitva u Mukdenu, kde Rusové prohráli

            → v květnu 1905 proběhla námořní bitva u Cušimy, kde byla ruská flotila poražena

            → díky zapojení USA prezidenta Theodora Roosevelta byl v září uzavřen mír

            → Rusko ztratilo Port Arthur, okolí Port Arthuru, část ostrova Sachalin, větší část          Mandžuska a Korejský poloostrov

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.