25. Vznik a vývoj ČSR, postavení ČSR v roce 1938 a zánik 2. republiky

25. Vznik a vývoj ČSR, ČSR v roce 1938 a zánik 2. rep.

Vznik ČSR

→ vize ČSR vznikla už v pařížském odboji (Masaryk, Beneš, Štefánik)

→ založení českoslovanské NÁRODNÍ RADY = odbojový orgán rozšiřující spolupráci českých a slovenských emigrantů po celém světě (morální, finanční, politická pomoc)

 ╚ pomoc na základě Clevelandské  dohody, kde se prvně oficiálně mluví o samostatném státu Čechů a Slováků

→ probuzena česká politika → vznik NÁRODNÍHO VÝBORU (sdružující bývalé české poslance)

→ aby Masaryk dostal podporu od dohody, podložil své přesvědčování činem = organizování legií na straně dohody

→ 6.1. 1918 TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE = program Českých zástupců na říšském sněmu

 ╚ požadovali politickou a kulturní autonomii + platnost 14. bodů W. Wilsona

→ 30.5. 1918 podepsána PITTSBURSKÁ DOHODA → formuje se na půdě USA = dohoda mezi Čechy a Slováky, že vstupují do jednoho státu = Československa (stát dvou svobodných národů + přidávají se i Rusíni)

→ 16. 10. 1918 Karel I. vydává císařský manifest → slibuje federalizaci všech národů v monarchii

 ╚ snaží se tak zachránit Rakousko, ale všichni manifest odmítají

→ 18.10. 1918 WASHINGTONSKÁ DOHODA = dokument, který řeší politické uspořádání ČSR → republikánské, demokratické atd.

→ 27.10. 1918 vydána ANDRÁŠIHO NÓTA = otevřený dopis Rakouska ve kterém zjišťuje podmínky kapitulace + slib o ukončení války (u nás se slaví a strhávají se rakouské vlajky atd.)

→ 28.10. 1918 vyhlášení samostatného ČESKOSLOVANSKA

→ v čele státu byli „muži 28. října“ = politické dvojky, protože hlavní politici jsou v cizině

 ╚ Alois Rašín, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, František Soukup, Vavro Šrobár

→ 30.10. 1918 SVATOMARTINSKÁ DEKLARACE = oficiální přihlášení Slováků k českému národu

→ formuje se prozatímní výbor

→ 13. – 14. 11. se koná zasedání Národního shromáždění, kdy zasedají poslanci, co byli v říšské radě

→ 13.11. přijata prozatímní ÚSTAVA do roku 1920

→ ČS je oficiálně prohlášeno demokratickou republikou a jsou rozdány první politické fce.

→ Masaryk se stává prezidentem

→ je ustanovena 1. česká vláda (Beneš = ministr zahraničí, Raším = ministr financí)

→ předseda vlády = Karel Kramář

Problémy týkající se hranic

→ okolní státy zpochybňují podobu ČS, proto musíme bojovat za vymezení svých hranic

→ hájíme svou podobu = Čechy, Slovensko a Podkarpatská Rus

 

 1. a) konflikt s Německem

→ problémy s německou menšinou = nemohou rozdýchat status menšiny a argumentují tím, že je jich více než Slováků

→ vznik čtyřech německých provincií na našem území (SUDETY) = chtějí nezávislost a hlásí se k Rakousku nebo Německu (hlavní město – Liberec = Raichensberg, určili si i vlastní vládu)

→ zasáhla ČS armáda a následovala spolupráce s německou menšinou, která se mohla svobodně rozvíjet a kulturně vyvíjet (až do krize a nástupu nacismu)

 1. b) konflikt s Polskem

→ válka o Těšín (bohatá oblast na černé uhlí, je zde železniční síť)

→ vypuká týdenní válka – Poláci mají slabou armádu + bojují s Rusy

→ konflikt řeší SPOLEČNOST NÁRODŮ → určila hranice mezi Polskem a Českem

→ Těšín byl rozdělen, ale u nás zústala oblast s uhlím a železnicí

 1. c) konflikt s Maďarskem

→ Spor s Maďarskem kvůli jižní hranici na Slovensku, která nikdy neexistovala

→ střet ČS x MAĎ armády

→ zasahuje Společnost Národů

→ 1921 podepsána TRIANONSKÁ SMLOUVA = ve které je Maďarsko považováno za poražený stát a musí tak potvrdit naše hranice (Trianon = zámek ve Versailles)

Vývoj ČSR

1918 – 1938 (období 1. republiky)      

→ hospodářské problémy a krize, nízká životní úroveň

→ krize pramenila z důsledků 1. světové vílky a navíc, jsme nově vzniklý stát

→ nejhůře na tom ale nejsme

ČECHY + MORAVA                           SLOVENSKO        PODKARPATSKÁ RUS

╚ vyspělé                                              ╚ agrární                 ╚ středověká

→ velké finanční prostředky nakonec vyrovnaly zbylé části ČS

→ ztrácíme odbytiště a oblasti odkud máme suroviny → musíme sjednávat nové smlouvy

→ problémy s měnou, musíme vytvořit vlastní měnovou soustavu

→ 1920 měnová reforma – odloučení od rakouské měny

→ reformu vedl Alois Rašín = jedna z nejúspěšnějších reforem → inflace v kurzu 1:1 vůči rakouské koruně

→ sociální potíže – lidé jsou nespokojeni se svou sociální úrovní

→ do roku 1921 dělnické generální stávky, demonstrace atd.

→ silnou tradici mají levicové strany → sociálně demokratická vyhrává volby

→ z ČSR se stává vyvinutý sociální stát (ČS patří mezi první v Evropě, co vytvořili sociální plán = investuje se do institucí – domovy důchodců, dětské domovy atd.)

+ zavedena osmihodinová pracovní směna s nárokem na ošetření a dovolenou

→ reforma k přispění sociální rovnosti = pozemková reforma → systém zákonů, které přerozdělovaly půdu

 • půda zkonfiskovaná šlechtě (zemědělská, lesy, louky) se přerozděluje zájemcům = nárůst střední zemědělské vrstvy

→ vznik pozemkového úřadu

→ během dvacátých let se obnovují obchodní kontakty + přichází nové

→ obnova průmyslu (strojírenský: Škoda, Tatra, ČUD Praha)

→ jsme ekonomicky silný a stabilní stát 

Politika:

→ domácí:

– jsme homogenní stát dvou rovných národů + německá, židovská, polská menšina a Rusíni a Ukrajinci

– ČS ve Washingtonské smlouvě definována jako demokratická republika

– 1029 ÚNOROVÁ ÚSTAVA – vliv Francouzské, Švýcarské a Americké ústavy

– dělba státní moci → výkonná moc = prezident a vláda (prezident volen na 7 let), zákonodárná moc = národní shromáždění/parlament, soudní moc

– stranické uspořádání: extrémní pluralismus = systém ve kterém působí 6 a více stran (strany zastupující Němce, Poláky atd.)

– strany:

→ republikánská strana zemědělství a malorolnického lidu (Antonín Švehla)

→ československá strana sociálně demokratická → radikální část se odděluje a vzniká komunistická strana (Klement Gottwald) – nevládní strana

→ národně socialistická strana (vlastenecká)

→ lidová strana křesťanská

→ zahraniční:

– patřili jsme mezi vítěze války (účast na Versailleské konferenci)

– angažovali jsme se v mezinárodních vztazích a myšlence odstranění války a posílení bezpečnostní politiky (hlavní tvůrce Edvard Beneš)

– 20. léta orientace na Francii, dále pak na VB a USA

– ve 30. letech přijímáme politiku appeasementu

– hledání nového spojence = SSSR → československá – sovětská smlouva o spolupráci a přátelství

– 1920 MALÁ DOHODA sdružovala ČS, Jugoslávii a Rumunsko → zamezení obnovení rakouské monarchie

 

ČSR  v roce 1938 a zánik 2. republiky

1937/1938 německý štáb vymýšlí plány na vojenské obsazení ČS → Fall Grün

→ příprava na Mnichov = německá politika se zaměřuje na odtržení hranic ČS

→ vojenský program ČS:

 • armáda má velice vysoké postavení
 • ČS se angažuje v mezinárodní politice
 • Kvůli víře ve Versailleský systém začínáme pozdě se stavbou opevnění
 • Po krizi, kdy bylo vidět, že společnost národů nemá pravomoc, začalo se stavět
 • Buduje se v oblasti severních a severovýchodních Čech → kvůli Mnichovu nedokončeno

Mnichov

→ Němci otevřeně provádí politiku v rozporu s Versailleskou smlouvou

→11.3. 1938 anschlus Rakouska

→ v ČS pohraničí sílí aktivita sudetských němců – výrazný atak na čs vládu → formují politické požadavky

→ 8.4. 1938 KARLOVARSKÝ SJEZD = sjezd členů SDP (v čele Konrád Henlein)

– výsledek sjezdu: 8. bodový program, který vede k získání autonomie

 1. politická autonomie
 2. úřady v němčině
 3. propuštění něm. Politických vězňů
 4. řízení podle německých zákonů atd.

→ čs vláda program odmítá – napětí sílí

→ Hitler v Evropě prohlašuje, že ČS brání německé autonomii a rozvoji

→ v květnu ČS armáda dostává informaci, že Němci přesouvají vojenské jednotky k hranicím (možnost útoku) → částečná mobilizace

→ další eso v rukou Hitlera – zpráva byla falešná a on tak ČS obviňuje z cíleného konfliktu

→ 30.5. protičeské povstání na Slovensku – připomínání 20 let od Pittsburské deklarace a L’uďáci toho využívají a vyvolávají povstání (cítí se nesvobodni, Pragocentrismus)

→ další bod pro Hitlera – říká, že ČS je na rozpad a nejednotné

→ léto 1938 Runcimanova mise = nezávislý britský pozorovatel z ministerstva zahraničí – úkol zmapovat situaci v ČS a vztahy se sudeťákama  (nejdříve se setkal s Henleinem, až poté s Benešem) → výsledek: ČS vláda by měla udělat ústupky

→ srpen 1938 Beneš nabízí přijetí 8. bodového programu → odmítají a zvyšují nároky

→ požadují odtržení německého pohraničí a přidružení ke 3. říši (ČS vláda odmítá)

→ 22. – 24. 9. GODESBERSKÁ JEDNÁNÍ = Hitler a Chamberlain jednají o  podstoupení  něm. Pohraničí

→ Chamberlain povoluje oddělení a tak mu Hitler sděluje, že podstoupíme hranice vůči Polsku a Maďarsku, což mu bylo také schváleno

→ reakce v ČS: demonstrace, lid projevuje podporu své vládě, demise Hodžovy vlády, jmenována 1. vláda gen. Syrového (vyznamenám v 1. světové)

→ 23.9. vyhlášena mobilizace

→ 29. – 30. 9. 1938 MNICHOVSKÁ KONFERENCE (o nás bez nás) – Hitler, Mussolini, Daladier a Chamberlain

 1. probíráno německé, maďarské a polské pohraničí
 2. udány podmínky pro ČS obyvatelstvo o vystěhování (od 1. do 10. října, s sebou jen určené věci)
 3. teprve po podepsání dohody je Beneš puštěn na konferenci → 30. 9. dohodu podepisuje

→ Beneš vinu bere na sebe a za pár dní podává demisi – kolem 5. 10. prchá do exilu

→ 2.11. VÍDEŇSKÁ ARBITRÁŽ = podstoupení Slezska, jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi 

 1. Československá republika
 2. říjen 1938 – 15. březen 1939

→ přicházíme o 30% svého území a 1/3 obyvatelstva

→ společenské, ekonomické a hospodářské důsledky

→ od listopadu platné norimberské zákony

→ zemědělci a řemeslníci měli na výběr, opustit pohraničí a nebo se stát součástí 3. říše

→ státníci, úředníci a učitelé jsou majetkově omezeni a musí pohraničí opustit

→ ztrácíme 1/3  orné půdy, hor a lesů, 2/5 průmyslu (hutnický, železárenský)

→ omezení strojírenského, chemického a potravinářského průmyslu

→ zničena železniční síť

→ přicházíme o obchodní smlouvy a přestáváme být hospodářsky soběstační

 

→ politické důsledky:

 1. autonomní nálady od menšin, které u nás zůstaly
 2. Slováci a Rusíni volají po autonomii a vlastních politických institucích
 3. Slováci získávají autonomii 6. 10. 1938 – Tiso v čele → MANIFEST SLOVANSKÉHO NÁRODA = klerofašismus (křesťanská strana spojena s totalitním režimem)
 4. změna názvu republiky na Česko – Slovenskou federaci
 5. Podkarpatská Rus získává autonomii 22.11. → název mění na Karpatskou Ukrajinu (inklinovali k fašismu)

 

→ politická situace:

→ hybridní demokracie = odklon

→ po Mnichovu zavedena 2. vláda gen, Syrového

→ zaváděna proněmecká politika (František Chvalkovský – ministr zahraničí) → snaha navázat přátelskou politiku s Hitlerem, ale po první schůzce bylo jasné, že nás chce zlikvidovat

→ do listopadu je ČS bez prezidenta – řízena vládou a stranou národní jednoty (agrárníci)

→ 30. 11. 1938 nový prezident Emil Hácha (s politikou nemá nic společného, dělal u soudu)

→ zvolena nová vláda – v čele agrárník Rudolf Beran

→ strany jsou kontrolovány a komunistická strana je zakázána

→ vznik umělých stran, aby ČS nevypadala jako totalitní stát

→ 15. 12. 1938 přijaty zákony předávající veškerou politickou moc do rukou vlády = zmocňovací zákony (řízení společnosti i měnění ústavy)

 

slovenské odtržení:

 1. autonomie jim nestačí
 2. napětí tvoří L’uďáci (HSL’S)
 3. v popředí Tiso, Tuka, Durčanský → hlásali slovenskou nespokojenost
 4. otevírají otázku separace = úplné samostatnosti
 5. Hitler souhlasí, protože se mu tyto státy hodí při útoku na SSSR
 6. únor 1939 Tiso a spol. odjíždí do Berlína → žádali podporu při odtržení → Hitler jim podporu slibuje
 7. 14.3. 1939 Tiso a Tuka předstupují před sněm a ohlašují vznik samostatného Slovenského státu a odtržení od Česka

→ Rusíny také vyhlašují samostatnost (ale hned je zabírají Maďaři)

→ RORPAD II. ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

→ 14. – 15. 3. 1939 je Hácha pozván Hitlerem na jednání

            ╚ předem připravená smlouva o protektorátu → Německo bere pod svou správu české   území – jako ochrana po rozpadu 2. ČS rep.

→ Hácha podepisuje pod hrozbou útoku Luftwaffe

→ 16. 3. 1939 PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.