26. Charakteristika mezinárodních vztahů ve 20. letech 20. století, světová hospodářská krize a nástup fašismu ve 30. letech 20. století

26. Mezinárodní vztahy 20. let 20. st., hosp. krize, fašismus

Mezinárodní vztahy ve 20. letech

       – základem mezinárodních vztahů byl Versaillsko- Washingtonský systém

       – ten určoval pravidla vztahů ve světě, která měla zabránit vypuknutí další válce

       – pro svět byla 1. světová válka šok, celá společnost byla narušena

       – 2 konference- Pařížská (Versaillská), Washingtonská

PAŘÍŽSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE

       – probíhala v letech 1919-1920

       – byla to první poválečná konference

       – v čele stály DOHODOVÉ MOCNOSTI

       – vychází z výsledů 1. světové války

       2 cíle

  1. vytvoření mírových smluv s poraženými (Bulharsko, Turecko, Německo, Rakousko, Maďarsko)
  2. zabránění další válce- vytvoření mírové organizace

       – Německo bylo označeno za hlavního viníka- neslo důsledky porážky

Versaillská mírova smlouva

 – REPARACE- poválečné odškodnění vítězných států

 – Německo největší tresty

 – finanční i naturální reparace Francii, Belgii

 – reparace byly příliš vysoké- nerespektován fakt, že Německo velmi poškozené

– Německo ty reparace po nástupu Hitlera nerespektovalo

       – HRANICE- územní změny- Německo ztrácí území ve prospěch dohody

– ALSASKO,LOTRINSKO- ve prospěch Francie

– pravidla o hranicích okolo řeky Rýn- je vojensky omezeno => pravý břeh je okupován FRA, BEL vojsky, levý břeh je demilitarizován

– dále zábor města Gdansk- ve prospěch Polska

– KOLONIE- Německo ztrácí veškeré kolonie v Africe a tichomoří

 

– ODZBROJOVÁNÍ- demilitarizace Německa

              – omezení vojenské síly

– Německo nemá být schopné útoku

– omezení armády, zničení těžké vojenské techniky

– rozpuštění generálního štábu

– snaha omezit Německo

 

Vznik Společnosti národů

– funguje v letech 1920-1939(45)

– duchovním otcem organizace je W. Wilson

– USA do organizace nikdy nevstoupily- politika izolace

– největším problémem organizace jsou bezpečnostní složky, které postrádají

– ČSR je členem SN

– SSSR, Německo do SN nejsou přijati, SSSR se ale členem v roce 1934 stává, v zápětí je však vyloučen

– STRUKTURA SN- Všečlenské shromáždění– ústřední orgán, každý člen je  zde zastoupen, volí úředníky, nestálé členy

Rada SN- členové stálí a nestálí

Sekretariát- byrokratický aparát, pracovní skupiny

generální tajemník– stojí v čele organizace, tvář instituce

– Edvard Beneš byl v SN velmi aktivní

ČINNOST SN

       – zasahuje do sporů na území ČSR- s Maďarskem, Polskem

       RŮRSKÁ KRIZE- Německo x Francie, Belgie

– Německo nesplácí reparace

– Francie a Belgie obsazují Porúří a zabírají nerostné bohatství oblasti

– Německo vyčkává

– SN- apeluje na Francie, která se dostává do dočasné izolace, chtějí aby stáhli svá vojska

– do sporu vstupuje USA po EKONOMICKÉ stránce => DAVESŮV plán- plán na podporu Německa, půjčka Německu na reparace a obnovu hospodářství

– krize se vyřešila

– ve 30. letech byla činnost SN omezena- nastupuje politika appeasementu

– SN aktivní hlavně ve 20. letech

WASHINGTONSKÁ KONFERENCE

       – týká se uspořádání světa po válce

       – probíhá v letech 1921-1922

       – má určit pravidla vztahů mocností ve světě

       otázka Tichomoří- vztahy s Japonskem, Čínou

ČÍNA – také vítězná mocnost

       – po válce změna vztahů- Čína se více otevírá světu, svět se k ní chová jako    k rovnocennému

       – USA mají o Čínu zájem

       – v Číně v popředí demokratický režim

JAPONSKO  – vítězná mocnost

       – má sebejistou úlohu v regionu

       – USA nechce spolupráci, ale vymezují si sféry vlivu

       – cílem je udržet Japonsko tam kde, aby se nerozrostlo

       – regulace vojsk, flotil

       – FRA, VB na straně USA- mají tu kolonie

       – v budoucnu Japonsko smlouvy porušuje

Meziválečné konference

JANOVSKÁ KONFERENCE – 1922

       – projednává aktuální situaci, ale neřeší poválečné záležitosti

       – má ekonomicko- politický charakter

       – USA se konference neúčastní

       – přizván SSSR- snaha přesvědčit je aby se vzdali bolševismu, po válce byli v izolaci

– v izolaci kvůli komunistickému režimu, který odporuje Versaillsko-Washingtonskému systému

– jednání neúspěšná

– SSSR odmítá další jednání

Německo- poražený stát

– předmětem zájmu jsou reparace

– státy chtějí aby začali platit reparace, ale Německo je v troskách

– neúspěšné- Německo nemá peníze

=> Německo a SSSR se sblížili a vzniká RAPALLSKÁ SMLOUVA- přátelsko-hosp. smlouva, oběma státům pomohla vyvázat se z izolace, Německo jako první uznává SSSR

– r. 1922 oficiálně vzniká SSSR

 

LOCARNSKÁ KONFERENCE

– odehrává se v roce 1925

– většina států už se nevrací k válce

– ČSR, VB- nastartovali velmi dobře své ekonomiky

– účelem bylo zapojit všechny státy

– FRA ztrácí politickou důležitost, jdou do ústraní, ztrácí pozice

– Německo se dostává do popředí- jednání s VB, VB je chce zapojit do politiky a mít nad nimi kontrolu

=> RÝNSKÝ PAKT- FRA, BEL x Německo

– o hranicích mezi státy

– garance západních hranic Německa

– Německo garantuje, že v případě sporu budou jednat a ne útočit

– VB to vítá a arbitrem toho se stává SN, Německo ale není v SN- podmínkou proto je, že Německo vstoupí do SN

– Francie má přátelské vztahy s ČSR, Polskem a středoevropské státy se na Francii orientují

– myšlenka východního Locarna- Německo má garantovat východní hranice

– tento projekt neúspěšný

– dále se pořádají mírové a odzbrojovací konference v Haagu, Ženevě

 

1928 BRIANT-KELOGŮV PAKT- Fra, USA

– o vojenském uspořádání

– vyloučení války jako politického prostředku

– válka je definitivně brána jako zločin

– mírový projekt, za účelem odstranit válku

– ČSR to také podepsalo, ale pakt nebyl ratifikován

– po 2. válce díky tomu trestání válečných zločinců

Poválečná koloniální správa

       – po první válce nedochází k rozpadu impérií

       – Německá a Osmanská správa kolonií zaniká- z důvodu porážky ve válce

       => jejich kolonie byly rozděleny mezi VB, FRA

      

       – dochází však k UVOLŇOVÁNÍ VZTAHŮ- některé oblasti mají lepší     postavení

       => důvodem je ekonomické postavení kolonií- zlepšuje se, protože     mateřské země jsou závislé na jejich podpoře, dále pak nacionalismus-          rozvoj národnostních hnutí, uvědomují si svoje národy

 

ČÍNA

formálně samostatný stát

– je ekonomicky a politicky závislá na západě

– na přelomu staletí násilně otevřen obchod se západem

na začátku století proběhla revoluce- Čína republikou

– v popředí SUNJANSEN- demokrat, v čele se stranou KUOMITANG

– vytvářejí politický program, který je nacionalistický- budí v Číňanech hrdost, demokratický, ekonomický- chce vytvořit z Číny rovnocenného partneru Z

– jeho nástupce je ČANKAJŠEK- nový myšlenkový proud- KOMUNISMUS, vliv SSSR

– POLITICKÝ PŘEVRAT- oficiálně vzniká komunistická strana

– politickým rivalem je MAO C TUNG

– postavení si Čankajšek obhájil

– začíná občanská válka- komunisté x demokraté

– ve 3é. letech uklidnění situace uvnitř tátu a zaměřují se na obranu proti Japonsku

– po válce opět občanská válka a roku 1949 vzniká ČLR- v čele Mao c Tung

– Čankajšek utíká na Tchaj-wan

 

INDIE

– VB se snaží potlačit rozvoj indické kultury

– v Indii odpor k VB

– od konce 19. století chtějí být dominiem

– během války Indie podporuje VB, ale chtějí aby byli tím dominiem

– VB nic po válce nemění

– Indický národní kongres se radikalizuje  a mění se v politickou stranou

– postava Mahátma Ghándí- hlavní představitel odporu, antipolitika- chce dialog, drží hladovky, bojkot britských produktů

– Indie získává samostatnost až v roce 1947, kdy je vyhlášen suverénní stát Indie

 

OSMANSKÁ ŘÍŠE

– původně koloniální velmoc

– po roce 1918 ztráta kolonií

– Osmanská říše v problémech

– v popředí je Kemala MUSTAFA- kritik říše, republikán

– r. 1923 vyhlášena Turecká republika- Mustafa prvním prezidentem, přejmenován na ATATURKA

– nasměroval Turecko k Evropě

– zrovnoprávnění žen, zákaz nošení šátků, parlamentní demokracie, oddělení politiky od církve, přebírá latinku, pronásledování Kurdů- genocida

 

Poválečné hospodářství, Ekonomická krize

– hospodářství válkou negativně poznamenané

– vše se válce podřizovalo

– po r. 1918 se stává dominantou ekonomiky USA- nejsilnější stát

– ve 2é. letech probíhá obnova a snaží se dostat na původní úroveň

– v některých státech se ekonomika velmi rychle oživuje- ČSR, VB, někde naopak problémy- FRA, N

– návrat k tržnímu hospodářství

– rozvoj nových odvětví- telekomunikace, strojírenství- automobily, letadla

 

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

– je jednou z příčin rozpadu Versaillsko-Washingtonského systému

– 24.10.1929 krach na burze v NYC

– zhroucení automobilového průmyslu

– celý svět v krizi

– ovlivnila všechny vrstvy obyvatelstva

– nárust sociální nespokojenosti

– časté stávky a demonstrace

– konec éry ekonomického liberalismu- nastupuje podpora domácích výrobků

– např. USA, prezident Roosvelt vydal New DEAl- ek-soc program, kdy stát dáváa zakázky a vytváří umělá pracovní místa

– v ČSR silná sociální politika

– s hospodářskou krizí souvisí také politická krize, která je druhou příčinou rozpadu Globálního systému

– lidé přestávají věřit v demokracii

-ve společnosti napětí, navyšuje se extremismus

– sílí totalitní režimy

– dále politika appeasementu

 

Nástup fašismu ve 30. letech

       FAŠISMUS

       – rozvíjel se v Itálii

       – vzniká ve 20. letech

– v Itálii nespokojenost s výsledky války, cítí se poškozeni

– navíc Itálie ekonomicky slabá

– obyvatelé nevěří demokracii

– vzniká skupina fašistů- populistický program, mění se v masovou stranu, lidem slibují zaměstnání, zastrašují před komunisty, chtějí obnovit Římské impérium

– r. 1919 vzniká teroristické hnutí, které podniká násilnosti, v čele Mussolini

– 1921 založena fašistická strana, předsedou Mussolini

– vytváří politický program, který je značně populistický

– obliba mezi Italy rychle roste

– v této době ekonomická krize, strana nabízí ekonomický vzestup

– 1922 POCHOD NA ŘÍM- Viktor Emanuel jmenuje Mussoliniho premiérem

– nástup k moci legální

– postupně ničí zbytky demokracie

– král emigruje

– 1925 Lateránské dohody- dohoda Mussoliniho s papežem- papež nebude komentovat dění v Itálii, Mussolini mu nechá volnost v církvi

NACISMUS

– nacismus je ideologie, kombinuje prvky socialismu, extrémního nacionalismu, fašismu a rasismu

– je to eklektická ideologie

– silný antisemitistický a rasový podtext

– zdůrazňuje se biologický původ

– Německo nespokojeno s výsledky války

– hledají viníka

– 1920 vzniká NSDAP- Adolf Hitler

– Hitler pořádá besedy a hlásá své myšlenky

– poukazuje na židy, kteří se mají dobře, dává jim vinu

– nabízí lidem řešení

Hitler oslovuje zejména nižší vrstvy obyvatelstva

-1923 PIVNÍ PUČ

– pokus o převrat, který proběhl v Mnichově

– nacisté se chtěli dostat k rozhlasu a ohlásit převrat => prozrazeno a Hitler šel do vězení

– soudní přelíčení využil k obhajobě svých myšlenek

– ve vězení napsal Mein Kampf- odhaluje antisemitistickou podstatu, rozděluje obyvatele na podřadné, myšlenka likvidace židů

– po propuštění mu dál narůstá popularita

– sympatie i vyšších vrstev

– 1929 hospodářská krize, Hitler poukazuje na krizi demokracie

-1932 NSDAP vítězí ve volbách

-30.1.1933 prezident Hindenburg jmenuje Hitlera kancléřem

– dochází k nacifikaci Německa

– legální změny ústavy

– únor 1933 požár Říšského sněmu- obviněni komunisté => komunisté zakázáni

– 1934 smrt Hindenburga a Hitler se stal představitelem Německa, spojil funkci kancléře a prezidenta

– 1934 NOC DLOUHÝCH NOŽŮ- čistka v NSDAP, útoky na přední představitele, útok na členy SS

– v čele E. RHON- osobní strážce Hitlera

-1935 NORIMBERSKÉ ZÁKONY- na ochranu říšského občanství a na ochranu říšské krve a cti

– nařízení, která posílají židy na okraj společnosti

– zákaz styku Němců s Židy, Židé nesmějí nakupovat, chodit po chodníku, jezdit MHD, jsou jim vzaty byty

– izolace židů

– 9.-10.11. 1938 KŘIŠTÁLOVÁ NOC- ozbrojený útok na židy, novodobý pogrom, vypalování synagog, rozbíjení obchodů, první deportace do koncentračních táborů

– proběhlo i na území Čech

– 1941 přijetí KONEČNÉHO ŘEŠENÍ- program na vyhlazení nearijského obyvatelstva

– během války zabito 6 miliónů židů

– existence bezpečnostních oddílů- SS, SA

  1. Hess- spolupracovník Hitlera

R Hoss- velitel Osvětim, zavedl cyklon B

Goebels- ministr propagandy

Goring- ministr letectví

Heydrich- zastupující říšský protektor

Himmler- podílel se na konečném řešení

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.