20. Účetní závěrka

20. Účetní závěrka

  • Navazuje na účetní uzávěrku.
  • Vyhotovení účetních výkazů.

Obsah závěrky:
– Rozvaha (účetní výkaz)
– Výkaz zisků a ztrát – Přehled o peněžních tocích
– Přehled o změnách ZK
– Přílohy

Rozvaha, účet zisků a ztrát – může být v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném. Zákon určuje, kdo musí sestavit plný rozsah:
– Společnosti, které mají povinný audit
– Akciové společnosti

Druhy účetní závěrky

Zákon o účetnictví definuje účetní závěrku, druhy, rozsah.

  1. Řádná (k 31. 12.) – k poslednímu dni účetního období
  2. Mimořádná – Pokud firma končí (krach) při zániku, rozdělení na 2 firmy. Jestliže nastane mimořádná událost 
  3. Konsolidovaná – U jednotek, které tvoří konsolidační celek (vnitřně se člení na části. Nezakládá daňovou povinnosti, nedochází k přerozdělování zisku mezi částmi konsolidačního celku. Slouží pro informační účel. 
  4. Mezitímní – může se sestavovat v průběhu účetního období, bez provedení inventarizace, nemusí být uzavřeny účetní knihy. Př. pokud chce společnost zvýšit ZK (déle než půl roku po řádné), u úvěru bank.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.