Jan Neruda – Balady a romance

Jan Neruda – Balady a romance

druh:

 • lyricko-epická básnická sbírka

výrazová forma:

 • poezie

žánr:

 • romance nebo balada (Neruda zde však smazává tradiční chápání romance a balady, balady mají ráz spíše rozmarné romance nebo legendy)
 • (balada: lyrickoepická báseň ponurého děje a většinou tragického konce X romance: lyrickoepická báseň rozmanitého obsahu, nejčastěji milostná nebo romantická tematika, vyznívá optimisticky)
 • sbírka velmi zapadá do české národní tradice

Formální podoba

kompozice:

 • chronologická
 • členění textu: 12 balad a 6 romancí
 • častá er-forma

jazyk:

 • psáno ve verších (trochej- charakteristický pro češtinu)
 • několik typů rýmů
 • vyskytuje se zde knižní mluva i básnické prostředky (ale ne přemíra, protože Neruda tvrdil, že spousta obrazů myšlenku až dusí!), ale i hovorový jazyk

motivy:

 • náboženské
 • historické
 • biblické
 • o smrti
 • národu
 • přírodě
 • politické motivy
 • motiv viny a trestu
 • lidské vztahy…
 • epičnost
 • reflexivnost
 • vtip
 • humor
 • sarkasmus
 • sociální cítění
 • sebeironie (znaky Nerudovy poezie všeobecně)
 • využívání lidové poezie
 • bájí
 • obyčejů
 • (apokryfy = převyprávění obecně známého tématu)
 • skromný, chvílemi až drsný jazyk
 • říká věci přímo
 • ve svých básních vypráví krátké příběhy
 • prvky dynamizace – elipsy sloves, zvolací věty, hromadění interpunkce

básnické prostředky: 

 • přirovnání
 • metafory
 • anafory
 • anastrofy
 • archaismy
 • básnické přívlastky

Tématická výstavba

Balada pašijová:

 • náboženský motiv
 • základem obecně lidské problémy
 • názory prostého lidu

děj:

 • Satan přináší Bohu svou žalobu.
 • Nestačí mu Ježíšova oběť za spasení celého lidstva, požaduje víc.
 • Andělé tedy Ježíšovi přidávají další utrpení (nevděk, zrada).
 • Nakonec Satan požaduje muka největší – aby Ježíš viděl, jak jeho matka lká pod křížem.

Balada horská:

 • náboženský motiv
 • zobrazení naivity dítěte

děj:

 • Dítě se ptá babičky, jak vyléčit nemocného.
 • Poradí mu, že jitrocelem a jahodníkem.
 • Dítě byliny natrhá a snaží se vyléčit ukřižovaného Ježíše (na kříži v kostele).

Balada dětská:

 • naivní představa lidí o smrti

děj:

 • Pro nemocné dítě, jehož matka usnula, si přišla smrtka.
 • Dítě nejprve nechtělo odejít, avšak nakonec matku přece opustilo.

Balada česká:

 • národní motivy
 • nadpřirozeno

děj:

 • Rytíř Paleček potká lesní ženy.
 • Jedna z nich, Vesna, mu je ochotna splnit jedno přání.
 • Paleček si přeje, aby se mohl probudit každý rok na jaře, když je příroda nejkrásnější.
 • Vždy pouze na osm dní.

Romance o Černém jezeře:

 • přírodní a vlastenecké motivy

děj:

 • Na dně temného jezera je pohřbena dávná sláva českého národa, na kterou se již zapomnělo.
 • Toto magické tajemství přitahuje autorovo pozornost a nemůže od hladiny odtrhnout oči.
 • Autor pod jeho hladinou tuší hrdiny, kteří zesnuli pro vlast.

Romance o Karlu IV.:

 • historické a národní motivy

děj:

 • Králi nechutnalo české víno.
 • Kritizoval jej a přirovnával k českému národu.
 • Nakonec mu však zachutnalo a i český národ si oblíbil.

Romance o jaře 1848:

 • politický podtext

děj:

 • Jediná báseň ve sbírce s politickým podtextem.
 • Autor popisuje změny v chování společnosti během uvolnění režimu v revolučním roce.

Romance italská:

 • náboženský motiv

děj:

 • Ugo Bassi (mnich a republikán) je vydán do Říma během boje o sjednocení a má být popraven.
 • Mnich knězi, který se mu před smrtí vysmívá, říká, že jej Bůh pozná podle rudého praporu a přijme jako svého sluhu.

Romance Helgolandská:

 • motiv viny a trestu
 • je to spíše balada, než romance

děj:

 • John navede loď na břeh, aby ztroskotala.
 • Když k ní přijde a chce ji vykrást, z jejích útrob se ozývají prosby o záchranu.
 • Trosečník nabízí půl jmění z lodě.
 • John ho nechává umřít, protože chce vše.
 • Ráno, když se k lodi vrátí, zjistí, že muž byl jeho budoucí zeť.

Balada zimní:

 • motiv nadpřirozena
 • viny a trestu
 • zlo je potrestáno

děj:

 • Čaroděj osvobodil tři muže z šibenice.
 • Na oplátku pro něj mají sehnat polštář (ukraden chudě vdově), víno (ukradeno z kostela) a chléb (Hostie ukradená knězi, když ji nesl nemocnému).
 • Druhého dne jsou všichni čtyři nalezeni mrtví.

Balada stará – stará!:

 • o lidských vztazích
 • sociální tematika

děj:

 • Žena se vrhne i s dítětem do řeky, aby ukázala mlynáři, co jí provedl.

Balada tříkrálová:

 • náboženský a sociální motiv

děj:

 • Tři králové se chtěli po narození vnutit Ježíšovi.
 • Ten jim odvětil, že až ho budou popravovat, nepřijde žádný z nich.

Romance štědrovečerní:

 • náboženský motiv
 • vyznívá humorně

děj:

 • Sv. Petrovi ze zdá, že je spolu s celou vesnicí u zrození Páně.
 • Nejhezčí dívka ze vsi líbá Ježíška a Petr se velmi zlobí, když Panna Maria nezakročí.

Balada májová:

 • náboženské motivy
 • humorné
 • spíše romance

děj:

 • Mladá dívka prosí svatou Petronilu, aby jí našla chlapce.
 • Je jí jedno jakého, jen aby nebyl zrzavý.
 • Když panna najde právě zrzka, dívka jej ráda přijímá.

Balada rajská:

 • náboženské motivy
 • humorné
 • spíše romance

děj:

 • Svatá Alžběta je patronkou věrných žen.
 • Je však smutná, protože za pět set let nenašla jedinou.

Balada o duši Karla Borovského:

 • národnostní námět
 • na konci modlitba za záchranu národa (jeho ostrý jazyk nám bude chybět)

děj:

 • Dvě dobré duše jsou vpuštěny do ráje, ale třetí – Havlíčkova nejprve ne.
 • Svatý Petr ji přijímá teprve poté, co Borovský řekne jedinou modlitbu, kterou kdy napsal.

Balada o polce:

 • polka: představuje dívku
 • ve skutečnosti jde o tanec
 • spíše romance (veselé)

děj:

 • Vypráví o tom, jak do vesnice přijela polka (v básni personifikována jako krásná a veselá dívka)a všichni se roztancovali.

Balada o svatbě v Kanaán:

 • biblický motiv (Ježíš proměnil vodu na víno)

děj:

 • Na svatbě v městě Kanaán došlo víno.
 • Přítomen byl však Ježíš s matkou.
 • Když Ježíšovi přinesli vodu, přeměnil ji ve vynikající víno.

 

Zasazení do kontextu české literatury

 • Neruda patří do tzv. Generace Májovců. (literatura 2. poloviny 19. stol.)

Generace májovců

 • navazovala na odkaz K. H. Máchy (člověk, který neváhal bořit zažité představy o povaze a funkci českého básnictví)
 • život byl svázán a limitován absolutistickou vládou Františka Josefa I., který r. 1848 nastoupil na rakouský trůn
 • A. Bach byl ministrem vnitra, zavedl přísnou cenzuru, byla potlačena svobodná publicistika a svoboda projevu, omezení vydávání knih
 • 1867- rakousko-uherské vyrovnání, české země pocítily zvýšený centralizační tlak z Vídně
 • Neruda celou situaci pojmenoval jako „časy zaživa pohřbené“

Almanach Máj

 • vystoupení básnické generace, nelíbila se jim situace nejen v literární oblasti
 • hlavními organizátory byli Vítězslav Hálek a Jan Neruda
 • chtěli svým dílem prolomit „mrtvé“ období
 • chtěli dát najevo svou nespokojenost s politickým a kulturním životem, chtěli prosadit demokratické ideály
 • chtěli vytvořit novou literaturu, jež by pravdivě zobrazovala svět (tíhnutí k realismu)
 • požadavek světovosti literatury, překlady děl

Představitelé Almanachu Máj:

 • K. J. Erben
 • B. Němcová
 • Jan Neruda

Karolína Světlá

 • Vesnický román
 • Kříž u potoka

Vítězslav Hálek

 • Večerní písně
 • V přírodě
 • Pohádky z naší vesnice

Adolf Heyduk

Rudolf Mayer

Sofie Podlipská

Život autora a vliv na jeho tvorbu

Jan Neruda (1834-1891)

 • český básník
 • prozaik
 • novinář
 • fejetonista
 • divadelník
 • literární a výtvarný kritik
 • hlavní představitel generace májovců
 • Narodil se v Praze na Malé Straně v bývalých újezdských kasárnách; do Ostruhové (dnešní Nerudovy) ulice se přistěhoval až jako čtyřletý se svými rodiči ze Zásmuk; v Ostruhové ulici bydleli v domě U Dvou slunců.
 • Studoval na gymnáziu, poté neúspěšně práva
 • Novinářem deníku Čas, poté Hlas
 • byl ale také redaktorem časopisů – např. Rodinné kroniky, Květy, Lumír, psal fejetony
 • jako novinář byl uznáván, ale jako básník ne, protože psal o „ošklivých“ věcech
 • velmi nerad cestoval – všechna jeho díla se odehrávají v Praze
 • problémy s alkoholem
 • většinu života prožil v nouzi
 • nikdy se neoženil
 • jeho životními láskami byly Anna Holinová, Karolína Světlá, Terezka Macháčová, Anička Tichá

Znaky Nerudovy tvorby

1) Nerudova poezie

 • tíhne k realistickému pohledu na svět (odmítání idyličnosti, iluzí), nesmlouvavý a neskreslený obraz
 • epičnost
 • reflexivnost
 • vtip
 • humor
 • sarkasmus
 • sociální cítěni
 • sebeironie
 • skromný, chvílemi až drsný jazyk
 • využívání lidové poezie

2) Nerudova próza

 • realistické ztvárnění skutečnosti
 • drobnokresba – specifický záběr na jednotlivé postavy
 • umělecká stránka jazyka
 • výběr slov a větná stavba blízká spíše hovorové řeči
 • vše směřuje ke stručnosti a k úsečnosti
 • snaha o přesné zobrazení skutečnosti
 • pozorovací talent – uvědomoval si maličkosti, detaily

Dílo

1) novinář

 • vtip a satirický humor
 • dobrý postřeh
 • napsal přes 2000 fejetonů! (fejetony signoval malým trojúhelníkem pod textem)

2) poezie

a) Hřbitovní kvítí:

 • odraz atmosféry ve společnosti
 • pesimistické verše

b) Knihy veršů:

 • má tři oddíly
 • známá je báseň Dědova mísa (sociální balada, nadpřirozeno)

c) Písně kosmické:

 • víra v pokrok lidstva
 • optimismus v souvislosti se změněnými dobovými poměry
 • motiv kosmu

d) Balady a romance

e) Prosté motivy:

 • intimní zpověď stárnoucího básníka

f) Zpěvy páteční:

 • patetické
 • vlastenecké verše
 • vydané po jeho smrti
 • chápány v souvislosti s Velkým pátkem (= smrt po které následuje vzkříšení)
 • součástí je báseň Láska

2) próza

a) Povídky malostranské:

 • zpodobňuje malostranský život z dob svého mládí
 • starosvětské prostředí
 • svět maloměstských lidiček
 • střídá tón vážný a humorný
 • věrná charakterizace postav

b) Arabesky:

 • soubor povídek
 • obrázky z pražského života