Karel Jaromír Erben – Kytice

Karel Jaromír Erben – Kytice

ŽÁNR:

 • Jedná se o soubor 13 balad – velmi pesimistických lyricko-epických básní s pochmurným dějem a tragickým koncem.
 • Některé nám mohou připomínat také pohádku (Zlatý kolovrat, Vrba) či se svým obsahem blíží legendě (Záhořovo lože).

MOTIVY:

 • vina a trest – trest je nevyhnutelný a krutý
 • mezilidské vztahy – hlavně mateřská láska
 • motiv osudovosti
 • marný boj proti nadpřirozeným silám a přírodě

VERŠ:

 • (základní jednotka poezie, většinou jeden řádek, 2 verše tvoří jeden rým)

RÝM:

 • (zvuková shoda jedné nebo více slabik na konci veršů)
 • Sdružený – rýmují se dva po sobě jdoucí verše

A) Svatební košile, Zlatý kolovrat, Vodník, Vrba, Lilie                                       

 • Střídavý – sudý verš se sudým, lichý s lichým

B) Kytice, Poklad, Polednice, Štědrý den, Věštkyně

 • Obkročný – první verš se čtvrtým a druhý se třetím
 • Přerývaný – rýmují se pouze sudé verše, liché bez rýmu

C) Holoubek

VÝZNAM A AKTUÁLNOST:

 • s Kyticí přináší Erben do literatury dva nové principy:
 1. komponovanost – rozmyšlené rozvržení básníàzrcadlově protilehlé básně – první a poslední (Kytice, Věštkyně), druhá a předposlední (Poklad, Dceřina kletba), třetí a třetí od konce (Svatební košile a Vrba), čtvrtá a čtvrtá od konce (Polednice, Vodník), pátá a pátá odzadu (Zlatý kolovrat, Záhořovo lože), prostřední balady (Štědrý den, Holoubek)
 2. etičnost – (etika – nauka o morálce, jak by se měl člověk správně chovat)
 • porušení morálky ukrutý trest
 • zakladatel moderní české balady
 • balady bez sociálního podtextu (až Bezruč, Wolker, Neruda)
 • inspirace v mýtech, strašidelnost, zázračnost
 • čerpá z lidové slovesnosti
 • rozpor s Máchou à polemika s ním v díle Záhořovo lože (symbol poutníka, sugestivní obraz noční krajiny, Erben nesouhlasí s odporem jedince proti vyšší vůli, ale pokora a pokání jsou cestou k spáse)àErben se na rozdíl od Máchy od svého hrdiny distancuje
 • v 70. letech parodicky přepracována divadlem Semafor (Jiří Suchý)àU lavice dítě stálo, z plna hrdla zpívalo!
 • zfilmováno animovaně i hraně (režisér Brabec)

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

 • dějová zkratka
 • zkratka v popisech přírody
 • úsporný jazyk (neslovesné věty, chybí spojky, místo sloves citoslovce)
 • stručné dialogy
 • dokonalá zvukomalba (onomatopoie) – ve Vodníkovi (vyvalily se vlny zdola, na topole podle skal, zelený mužík zatleskal)

AUTOROVA TVORBA:

 • čerpání z lidové slovesnosti, mýtů
 • hrdina se vymyká romantismu
 • nijak rozsáhlé popisy přírody
 • neobjevují se typické protiklady
 • vše se odehraje ve velmi krátkou dobuàbaladická zkratka
 • čas se zastavil, je neměnný a absolutní
 • prostředí je romantické (jezera, hřbitovy, lesy)
 • výskyt nadpřirozených bytostí
 • zvláštní chápání vinyàErben ji spojuje s těmi, kteří se jí chtě nechtě dopustili à hrdinové se proti trestu nebouří (jako u Máchy)

Další tvorba:

a) pohádky:

 • (pohádkové bytosti pro něj byly alegoriemi dějů v přírodě) – Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, široký a bystrozraký (vítr, voda, země)

OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA:

 • Kytice vydána roku 1853 a obsahovala 12 balad, Lilie dodána až později roku 1861
 • psána přes 20 let
 • první báseň Kytice vyšla již dříve v časopisech a byla velmi kladně přijata (později ovlivnila i jiné autory)
 • Kytice celkově přijata velmi kladně, lidé v ní viděli ztvárněnou lidovou moudrost a tradice

SOUČASNÁ LITERATURA:

 • Erben se řadí k romantikům českých zemí
 • 30. léta 19. století
 • myšlenky slovanské vzájemnosti
 • vytlačení učeneckého rázu literatury
 • díla slouží k účelům výchovným a zábavným

Další autoři:

 • Karel Hynek Mácha (Máj – lyrickoepická báseň)
 • Josef Kajetán Tyl (časopis Květy české, Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Fidlovačka aneb Žádná hněv a žádná rvačka)

Znaky romantismu:

 • autobiografičnost (hrdina totožný s autorem)
 • hrdina je vně velmi ošklivý, ale vnitřně krásný („v ošklivosti je krása“)
 • hrdinovi nikdo nerozumí, cítí se osamělým (individualista), touží po lásce, ale miluje nešťastně
 • většinou končí život tragicky, jeho původ je opředen záhadou
 • výjimečný člověk ve výjimečné situaci
 • není schopen se přizpůsobit společnosti, často znuděný životem, vnitřně rozerván

Romantické prostředí:

 • výjimečné
 • tajemné
 • až hrůzné
 • hrady
 • katedrály
 • sklepení
 • temné lesy a jezera

OBSAH KYTICE:

1) Kytice

atmosféra: 

 • velmi smutná a pochmurná na začátkuàsmrt milované matky
 • místy i radostná – děti poznaly svou matku v květině
 • na závěr velmi vlastenecká

téma:

 • smrt matky, která po sobě zanechala mnoho dětí, sirotků, ty nyní truchlí, obrovské vlastenectví (matka = vlast)

motiv:

 • mezilidské vztahyàmateřská láska
 • motiv smrti
 • motiv vlasti

hlavní myšlenka:

 • matka = symbol národa a vlasti
 •   báseň ukazuje jak krásu jazyka (mateří – douška), tak i krásu naší vlasti
 • květy mateřídoušky jsou vlastně i prosté pověsti naší země

hlavní postavy:

 • zemřelá matka
 • siroty

básnické prostředky:

 • epiteton – konstans (drobnolistý kvítek, vlasti milé)
 • inverze (vlasti naší milé)
 • apostrofa (vy prosté naše pověsti!)
 • personifikace (duše její se vrátila)
 • anafora (poznaly dítky..poznaly ji..)
 • celá báseň je jakási alegorie

rým:

 • střídavý

 2) Poklad

atmosféra:

 • slavnostní (Velký pátek)
 • plná tajemství
 • později velmi tragická
 • kouzelná

téma:

 • matka na velký pátek spěchá na mši, když narazí na vchod do jeskyně plné zlata, stříbra a jiného bohatství, je tím tam okouzlena, že chce víc a víc, zapomene na své dítě, a stále ho přemlouvá, aby ještě chvíli počkalo, nakonec se vchod zavře i s dítětem. Až za rok se vchod znovu otevře a matka se shledá se svým dítětem, bohatství už ji dál nezajímá

motiv:

 • mateřská láska (zde narušena touhou po bohatství)
 • vina a trest: (matka musela celý rok čekat na své dítě, myslela, že už je mrtvé, skoro se zbláznila)
 • motiv: čekání, pochopení

hlavní myšlenka:

 • často se necháme odradit od důležitých věcí kvůli slávě a bohatství, až příliš pozdě přijdeme na to, že jsme to dobré propásli a připravili se o to vlastní hloupostí

hlavní postavy:

 • matka
 • její dítě

básnické prostředky (rým):

 • střídavý
 • později se mění

3) Svatební košile

atmosféra:

 • milostná
 • hrůzyplná
 • tajemná

téma:

 • rouhající se dívka, která neujde trestu (typické pro Erbena)
 • příliš pozdě si uvědomuje, že to není ten chlapec, kterého kdysi měla ráda
 • milý si ji odvede na hřbitov, a tam si ji chce vzít
 • zachrání se jen díky motlitbám

motiv:

 • hlavní motiv viny a trestu – dívka se rouhala („milého z ciziny mi vrať, aneb život můj náhle zkrať“)
 • smrt
 • utrpení

hlavní myšlenka:

 • neměli bychom se tak rouhat a nehodně prosit
 • velký důraz kladen na víru (kdyby se dívka nemodlila, zemřela by)

hlavní postavy:

 • mladá dívka – prosí Panenku Marii, aby jí vrátila jejího milého z ciziny
 • dívčin milý – mrtvý, vrací se pro svou dívku na svět, aby se stala jeho ženou

básnické prostředky:

 • anafora (a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela; Hoj má panenko tu jsem již! Hoj má panenko co děláš?..)
 • eufemismus (žel bohu! kde můj tatíček? Již na něm roste trávníček!)
 • apostrofa (Maria, panno přemocná!)
 • epanastrofa (..skoč a pojď, skoč a pojď a mě doprovoď..)
 • synekdocha (ve dne mé oči tlačí sen, oko boží nade mnou)
 • epiteton
 • hyperboly (byli skokem 20 mil)
 • ornans i konstans
 • přirovnání

rým:

 • sdružený

4) Polednice

atmosféra:

 • napjatá
 • planá nervozity
 • hrůzyplná

téma:

 • matka v návalu rozčilení přivolá na své ukřičené dítě Polednici, jakousi tajemnou bytost, ta opravdu přijde a požaduje na matce dítě, matka je k smrti vyděšená, dítě k sobě tiskne takovou silou, že jej udusí

motiv:

 • mateřská láska
 • vina a trestàmatka je potrestaná tím, že udusí vlastní dítě
 • motiv poledne

hlavní myšlenka:

 • kvůli naprostým maličkostem se člověk rozzlobí na svého bližního, a až příliš pozdě si uvědomuje, že to nebylo třeba, že dítě mělo matku jen rádo a chtělo, aby se mu více věnovala, matka si to však uvědomila až příliš pozdě, sama se vlastně potrestá

hlavní postavy:

 • matka
 • dítě
 • Polednice
 • otec (spolu s ním a polednem přichází jakési uvolnění)

básnické prostředky:

 • anafora (Pojď si proň…pojď, vem si ho zlostníka..)
 • onomatopoie (ke stolu se plíží tiše, Polednice jako stín)
 • epizeuxis (běda, běda dítěti!)

rým:

 • střídavý

5) Zlatý kolovrat

atmosféra:

 • pohádková
 • ponurá (strašidelný les)

téma:

 • mladý pán (šlechtic) se zamiluje do dívky, kterou náhodně potká při lovu.
 • její matce nařídí, aby ji dovedla na zámek
 • babice a její druhá dcera však Dorničce štěstí závidí a tak ji v lese zabijí, usekají končetiny a vypíchnou oči.
 • Vše je prozrazeno poté, co ji najde dědeček, za zlatý kolovrat, kužel a přeslici vymění Dořiny údy a ji oživí.
 • Její zlá sestra je prozrazena když začne na zlatém kolovratu příst.

motiv:

 • mateřská láska (k druhé dceři, kterou měla radši a jí přála bohatého ženicha)
 • trest (za vraždu nebohé dívky)
 • láska
 • závist
 • osudovost (ty dvě byly stejně potrestány)

hlavní myšlenka:

 • autor poukazuje na lidskou závist, její následné potrestání (Boží mlýny melou), každý je po zásluze potrestán („Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!“)

hlavní postavy:

 • matka – babice
 • její dvě dcery
 • mladý šlechtic

básnické prostředky:

 • metafory
 • personifikace
 • epiteton
 • epizeuxis

rým:

 • sdružený
 • na závěr jeden verš jako nějaký dodatek

6) Štědrý den

atmosféra:

 • mladistvá
 • rozverná
 • bezstarostná
 • osudová
 • později velmi tragická a pesimistická

téma:

 • dvě mladé dívky Hana a Marie se na Štědrý den vydaly prosekat ledy na jezeře, aby zjistily, jaká je čeká budoucnost
 • Hana se viděla se švarným Václavem
 • Marie spatřila jen rakev a kostel
 • do roka se vše vyplnilo, Hana se vdala, Marie zemřela

motiv:

 • motiv lidových zvyklostí
 • láska
 • osudovost
 • smrt

hlavní myšlenka:

 • slovy autora: „je lépe v mylné naději sníti, nežli budoucnost odhaliti a strašlivou poznat jistotu“ – tedy jakési ponaučení na závěr balady

hlavní postavy:

 • Marie
 • Hana

básnické prostředky:

 • epitetony
 • přirovnání
 • metafory (sníh na šedé hlavě, panenská lilie)
 • perifráze (svatební šije košile)
 • apostrofa (hoj ty štědrý večere)
 • personifikace (vítr laškuje)

rým:

 • střídavý

 

7) Holoubek

atmosféra:

 • zpočátku velmi smutná a tragická
 • milostná
 • plná hrůzy

téma:

 • mladé ženě zemře muž, ona však velmi brzy přestane truchlit a vezme si jiného muže.
 • Holoubek, který sedává na dubu nad nebožtíkovým hrobem, vrká tak žalostně, že ženě vinu připomene a ta spáchá sebevraždu – utopí se v řece

motiv:

 • viny a trestu (za to, že na nebožtíka manžela tak brzy zapomněla)
 • osudovosti (osud si ji stejně našel)
 • motiv výčitek svědomí
 • motiv pobláznění

hlavní myšlenka:

 • holoubek symbolizuje svědomí a to právě ženu dohnalo až k sebevraždě

hlavní postavy:

 • mladá vdova
 • její nový manžel

básnické prostředky:

 • přirovnání
 • metafory
 • personifikace (žel její zahynul, běží časy, běží)
 • epitetony
 • epizeuxis (beží časy, běží)

rým:

 • střídavý

8) Záhořovo lože

atmosféra:

 • atmosféra je prosycena vírou v Boha
 • velmi smutná
 • kajícná
 • na závěr radostná

téma:

 • Mladý poutník potká na své cestě do pekla zlosyna Záhoře, který zabil mnoho lidí. Záhoř jej nechá projít jen díky tomu, že mu poutník slíbí, že mu přijde říct, co v pekle viděl a slyšel. Po roce se poutník vrací a vypravuje, že ďábel, který sepsal smlouvu s jeho otcem a tím poskvrnil duše i všech svých potomků, odmítal vydat tuto smlouvu a tak jej musel Satan (vládce pekel) mučit. Nejprve v pekelné koupeli, pak s pekelnou děvou a nakonec ho rozkázal dát na Záhořovo lože. Záhoře to vyděsí, prosí za odpuštění a ptá se poutníka, jak odčinit své hříchy. Ten vezme jeho kyj z jabloně, zarazí jej do skály a přikáže mu, aby u něj klečel a prosil za odpuštění, má na něj počkat. Poutník se až jako starý muž vrací po 90 letech, aby oba se Záhořem konečně dosáhli klidu a jako dvě bílé holubičky se vznesou na nebesa

motiv:

 • hlavním motivem je vina a trest
 • motiv odpuštění
 • pokory
 • motiv víry

hlavní myšlenka:

 • víra v Boha vede k vykoupení
 • rozpor s Máchou a symbol poutníka, sugestivní obraz noční krajiny
 • Erben nesouhlasí s odporem jedince proti vyšší vůli, ale pokora a pokání jsou cestou k spáse a Erben se na rozdíl od Máchy od svého hrdiny distancuje
 • symboly holubice a očištění duše, osvobození, odpuštění
 • spojení s přírodou – Záhoř tak dlouho klečel, až obrostl mechem

hlavní postavy:

 • poutník, jehož duši otec zaprodal ďáblu a který se pro ni vydává
 • Záhoř, zločinec, který svou duši pokáním osvobodí

básnické prostředky:

 • nejmetaforičtější báseň celé sbírky
 • plno metafor
 • personifikace
 • anafory
 • hyperboly
 • epifory
 • metonymie
 • synekdocha

rým:

 • střídavý
 • sdružený
 • obkročný

9) Vodník

atmosféra:

zpočátku:

 • mladistvá
 • radostná
 • plná optimismu

prostředí jezera:

 • velmi truchlivá
 •  pesimistická, přímo to na nás z básně dýchá (àtypické romantické prostředí)

téma:

 • mladé děvče neuposlechne svou matku, a je vtažena do vodního světa.
 • Následně se stává Vodníkovou ženou, a narodí se jí dítě.

motiv:

 • převažující motiv mateřské lásky (matka nechce pustit dceru k jezeru, dcera nechce poslechnout matku, aby se za vodníkem nevracela, slyší jen křik svého dítěte), viny a trestu (za to, že se k Vodníkovi nevrátila zabil její dítě, za to, že na počátku neuposlechla svou matku a Vodník ji vtáhl do hlubin)

hlavní myšlenka:

 • mateřská láska
 • lidová slovesnost
 • pověsti o vodnících

hlavní postavy:

 • matka
 • dcera
 • vodník
 • vodníkovo dítě

básnické prostředky:

 • personifikace
 • epiteton (o i k)
 • inverze
 • přirovnání
 • onomatopoie (vyvalily se vlny zdola)
 • ironie (tam na zemi za kostelem u černého kříže, aby má matička zlatá měla ke mně blíže
 • hyperbola (stokrát jsem tě prosila), anafora (vari od našeho prahu, vari pryč ty lstivý vrahu)

rým:

 • sdružený

10) Vrba

téma:

 • sepětí mladé ženy s vrbou, když vrbu její manžel pokácí, žena umírá, muž dá z jejího dřeva vyrobit kolébku, aby bylo jejich dítě stále s matkou

rým:

 • sdružený

11) Lilie

téma:

 • mladá dívka zemře a na jejím hrobě vyroste překrásná lilie
 • jistý šlechtic ji v lese najde a nechá si ji přesadit k domu
 • je jí okouzlen
 • v noci dívka ožívá a chodí po sadě
 • muž se do ní zamiluje
 • po svatbě mu dívka dokonce porodí dítě, ale muž musí nachvíli odjet
 • pověří svou matku, aby se o lilii starala, ta jich však naschvál zahubí

rým:

 • sdružený

12) Dceřina kletba

atmosféra:

 • ponurá
 • velmi tragická
 • smutná

téma:

 • mladá dívka prokleje svou matku, za to, že ji podporovala v jejím lehkomyslném životě
 • dívka otěhotněla a zabila své dítě, teď se chystá oběsit

motiv:

 • vina a trest
 • mateřská láska
 • osudovost

13) Věštkyně

téma:

 • věštkyně promlouvá o českém národu
 • o věštbě kněžny Libuše, o Přemyslu Oráčovi

hlavní myšlenka:

 • vlastenectví
 • víra v budoucnost národa
 • snaha probudit vlastenectví v čtenáři