Anamnia

Anamnia

Obratlovci
 • aktivně pohyblivý, bilaterárně symetričtí
 • dokonale vyvinutá vnitřní opora těla
 • výkonná nervová soustava a smyslové orgány à umožnění vysoké aktivity, orientace v prostoru
 • tělo členěno na: hlava, trup, ocas
 • pokožka je vícevrstevná a produkuje různé deriváty ( např.: pancíř, šupiny, peří, srst)
 • uzavřená CS: centrem srdce – přenos kyslíku pomocí erytrocytů obsahující červené krevní barvivo hemoglobin
 • vylučování – pomocí párových ledvin
 • specializovaný nervový systém a soustava žláz s vnitřní sekrecí řídí životní pochody
 • na hlavě smyslové ústrojí à informace o okolí
 • schopnost ukládat zásobní látky s vysokou hodnotou spalné energie
 • intenzivní látková výměna umožňuje nebývalou časoprostorovou aktivitu

Dělení podle různých hledisek

 1. podle prostředí, kde žijí:

obratlovci vodní s ploutvemi

obratolvci suchozemští s kráčejícíma nohama

 1. podle prostředí, kde se vyvíjejí jejich vajíčka:
 • obratlovci kladoucí vejce do vody, jejichž zárodky nemají obaly amnion a allantois
 • obratlovci, jejichž vejce se vyvíjejí mimo vodu – přítomnost ochranných obalů
 • bezčelistnatci
 • čelistníci
 1. nadtřída: BEZČELISTNATCI
 • nemají čelisti a párové končetiny
 • žijí ve vodě
 • po celý život mají zachovalou chordu
 • živí se filtrací nasávané vody nebo paraziticky
 1. třída: Kruhoústí
 • tvar těla hadovitě protáhlý, nepárový ploutevní lem na zadní části těla, v dospělosti mají jednu ploutev hřbetní
 • kostra je chrupavčitá
 • vývoj probíha přes larvu = minoha
 • minoha nemá obžaberní prostor, živí se řasami, které jsou filtrované z nasávané vody
 • žijí v mořích i sladkovodních vodách
Zástupci:
 • Mihule potoční
  • velikost 15 cm
  • hlava, trup a ocas nejsou zřetelně odlišeny
  • na předním konci těla má širokou přísavnou nálevku s ústním otvorem
  • v dospělosti nepřijímá žádnou potravu à trávicí soustava zakrňuje
  • 7 žaberních otvorů za hlavou
  • kůže je lysá se žlaznatými buňkami, produkující ochranný slizový hlen
  • ploutevní lem vytváří souměrnou ocasní ploutev
  • venózní srdce – 1 předsíň, 1 komora (prochází pouze odkysličená krev
  • prvoledniny – vylučování škodlivých látek
  • odděleného pohlaví
  • larvě se po 3-4 letech mění na dospělou mihuli
 • Mihule říční
 • Mihule mořská
 • Sliznatky
  • oči mají přerostlé kůží a jsou druhotně redukovány
  • pohlavní žláza má v přední části stavbu samičí gonády a vzadu stavbu samčí gonády = anatomicky jsou teda hermafroditi
  • každý jedinec má aktivní pouze jednu z obou gonád = funkčně jsou pohlaví odděleného
  • mimořádně vyvinuté slizotvorné žlázy (proto pojmenování sliznatky) à sliz je obranná reakce při pohybu v útrobách napadených ryb
  • Sliznatka cizopasná: napadá poraněné, oslabené a uhynulé ryby
 1. nadtřída: ČELISTNATCI
 • složitá stavba těla, mimořádná životní aktivita
 • kořist získávají čelistmi, vyvinutými z žaberních oblouků
 • mají vyvinuté párové končetiny s vnitřní kostrou
 1. větev: Ploutvovci
 • nižší vodní obratlovci
 • končetiny typu ploutve
 • lebka s páteří spojena nepohyblivě, není vytvořen krční oddíl páteře
 • dýchají žábrami, srdce je venózní à mají jediný krevní oběh
 1. třída: PARYBY
 • vnitřní kostra po celý život chrupavčitá
 • živí se dravě
 • tvar těla vřetenovitý à dosažení značné rychlosti
 • lebka má protáhlou obličejovou část
 • ústní otvor uložen vespod hlavy
 • ústní otvor tvořen mohutnými čelistmi a několika řadami zubů
 • oplození je vnitřní
 1. řád: Žraloci:
 • mořští živočichové, v teplých mořích
 • velikost 1-15 m
 • Žralok modraví– má 4m, středomoří, nebezpečný člověku, loví makrely a tuňáky
 • Žralok bílí– 8m, nejnebezpečnější, u Australie
 • Žralok kladivoun– hlava do T, větší hloubky
 • Žralok obrovský– 20m, neškodný člověku, loví korýše malé rybky
 • Žralok veliký– 15m, neškodný, plankton

Máčka skvrnitá: – při březích evropských moří

 • velikost cca 70 cm
 • vřetenové tělo, směrem dozadu se zužuje
 • heterocerkní ocasní ploutev (mohutnější horní část) à umožňuje pohyb
 • má 2 nepárové hřbetní ploutve, 1 ploutev za řitním otvorem
 • mnohovrstevná pokožka à  pod ní škára à ve škáře jsou bazálními destičkami kosodélníkovitého tvaru ukotveny plakoidní šupiny
 • plakoidní šupiny jsou na čelistech přeměněny na mohutné zuby
 • páteř je tvořena amficélními obratli = tělo je zepředu i zezadu vyduté
 • v trupové části se na obratle napojují žebra
 • lebka je široká, očnice daleko od sebe
 • dutina ústní à hltan à jícen à zahnutý žaludek à  střevo (nerozlišené, v zadní části poměrně široké à kloaka
 • veliká játra ( až 10% hmotnosti těla) – zásobárna tuku, funkce hydrostatického orgánu
 • 5 párů žaber à zajišťuje dýchání
 • mozek je protáhlý s vyvinutým mohutný čichovým lalokem a mozečkem
 • nemá plynový měchýř
 • na hlavě Lorenziniho ampule – několik set, pro vnímání elektrických podnětů (svalového potenciálu) pohybující se kořisti
 • venózní srdce, krev je čerpána jednosměrně do břišní aorty, z ní vychází 5 párů žaberních tepen à okysličená krev je sbírána hřbetní aortou
 • má vysoký obsah hladiny močoviny v krvi à vyrovnání osmotického tlaku okolní mořské vody
 • vylučovací orgán: prvoledviny, ústí do kloaky
 • oddělené pohlaví, vaječníky, varlata a jejich vývody jsou párové
 • vajíčka jsou velká s velkým množstvím žloutku
 • 2-4 mláďata ročně (nízký se srovnáním s jinými rybami)
 1. řád: Rejnoci:
 • mají ploché tělo
 • párové ploutve srůstají a tvoří lem těla
 • ocas protažen do bičíkovitého výběžku . u některých druhů
 • hřbetní a ocasní ploutve zakrňují
 • žijí u dna
 • ve spodu těla mají 5 žaberních štěrbin, čichové jamky a ústa
 • Trnucha obecná
  • na hřbetě u kořenu ocasu trn s jedovatou žlázou à obranná fce
 • Parejnok elektrický
  • svalovou činností vytváří statickou elektřinu (až 300V) à výboj k omračování kořisti nebo obrany
 1. řád: Chiméry:
 • protáhlé tělo, velké prsní ploutve, bičovitý ocas
 • mají 4 žaberní štěrbiny kryté kožním záhybem
 • nemají kloaku
 • pohlavní diformismus – samci mají na hlavě výrůstek, který slouží k přichycení samice při páření
 • Chiméra hlavatá
 1. třída: RYBY
 • nejpočetnější třída obratlovců (asi 24 000 druhů)
 • dýchají žábrami po celý život
 • vyvinuli se ve sladkovodním prostředí, mořské vodní prostředí osídlili až druhotně
 • převažují kosti nad chrupavkami
 • ve škáře se vytvářejí kostěné šupiny
 • plynový měchýř = vnikl vychlípěním části hltanu, má hydrostatickou fci
 • oplození je vnější, obrovská produkce potomstva

podtřída: PAPRSKOPLOUTVÍ:

 • většina dnes žijících druhů ryb
 •  mají slepé čichové jamky, plynový měchýř

nadřád: CHRUPAVČITÍ:

 • některými znaky připomínají paryby: vespod hlavy příčně postavená ústa, spodní nozdry, heterocerkní ocasní ploutev, vodorovné prsní ploutve

řád: Jeseteři:

 • kostěné skřele, plynový měchýř, vnější oplození, ganoidní šupiny
 • kostra je chrupavčitá
 • chorda zachována po celý život
 • hlava vpředu nápadně prodloužená v rypec
 • ústa extrémně spodní, bezzubá, česné hmatové výrůstky
 • tělo je lysé shora kryté pěti řadami velkých kosočtverečných šupin, které jsou kryty sklovitým ganoinem
 • obývají moře severní polokoule
 • živí se bezobratlým živočichy mořského dna
 • jikry = kaviár
 • Jeseter velký, Jeseter malý, Vyza velká

Nadřád: KOSTNATÍ:

Kapr obecný:

 • hydrodynamický tvar těla pro snadný pohyb ve vodě
 • odpor vodního prostředí snižuje vylučováním slizu z jednobuň. žláz v pokožce
 • hlava je v předu zahrocená, vzadu se rozšiřuje a přechází přímo v trup
 • hlava s trupem je nepohyblivě spojená
 • trup se zužuje k ocasní ploutvi
 • kůže kapra je hladká, slizovitá, na hřbetě olivově zelená, ve spod těla bělavě žlutá
 • ze škáry vyrůstají šupiny cykloidního tvaru, rostou po celý život
 • postranní čára – po stranách těla, je patrná a temnější, táhne se od hlavy až po ploutev
 • otvůrky v postranní čáře proniká voda do podélného kanálku pod šupinami, tam nervová zakončení zaznamenávají chvění vody à orientace ryb za tmy a v kalné vodě
 • hmatové výběžky při koutcích úst à vyhmatávání potravy na dně
 • 2 oči bez víček, 2 nozdry na hřebetní části hlavy
 • žábry jsou kryty skřelemi = párová, tenká, pohyblivá kostěná šupina porostlá kůží
 • na hřbetě je hřbetní ploutev
 • ocasní ploutev je vně symetrická, vnitřně asymetrická, hlavní zdroj pohybu
 • ostatní ploutve pomáhají udržovat stabilitu a měnit směr
 • zkostnatělá vnitřní kostra vunikající osifikací chrupavek nebo osifikací kstí kožního původu
 • potrava à bezzubé ústa à hltan, na dně hltanu jsou požerákové zuby, které potravu rozmělňují mechanicky à krátký jícenà žaludek tvaru vaku à střeva, zde jsou výběžky s funkcí sekrece enzymů, střevo je nedělené à řitní otvor
 • velká játra s žlučovým váčkem
 • dýchání: dýchá bohatě prokrvenými žaberními lupínky (párové, po stranách hlavy v žaberních dutinách, chráněny skřelemi), kapr nabere vodu do úst se zavřenými skřelemi, vodu přitom cedí (potravu polyká) – nikdy vodu nepolyká à voda omývá žaberní lupínky, tam dojde k výměně plynů à pod skřelemi voda opouští tělo
 • plynový měchýř: vychlípenina hřbetní části hltanu s funkcí hydrostatického ústrojí, stěny jsou bohatě prokrvené vlásečnicemi, umožňuje regulovat hustotu těla ryby podle hmotnosti vody, ve které se nachází
 • cévní soustava: venózní srdce à prochází výhradně odkysličená krev
 • červení krvinky jsou velké, vejčité a mají jádro
 • v CNS převládá hmota míchy nad hmotou mozku, mozek je z 5 částí
 • ploché oči na stranách hlavy, má tyčinky i čípky à barevné vidění, zaostřování oka pomocí přiblížení čočky
 • pohlaví oddělené, samci produkují mlíčí, samičky jikry, oplození je vnější
 • z oplozených jiker, se líhne plůdek à vývoj kapra je přímý

Úhoř říční:

 • hladké slizké tělo, malé prsní ploutve
 • olovově zelení až černí
 • po dosažení dospělosti odplouvají do moře
 • dospělí jedinci po tření hynou
 • dorůstají délky kolem 100 cm
  • Sleď obecný
  • Sardinka obecná
  • Šprot obecný
  • Losos obecný
  • Pstruh obecný
  • Štika obecná
  • Karas obecný
  • Sumec velký

Podtřída: NOZDRATÍ:

Nadřád: Lalokoploutví:

 • fosilní zástupci žili v devonských sladkých vodách
 • předci všech suchozemských obratlovců

Latimerie podivná:

 • jediná dnes žijící toho druhu
 • tzv. „živá zkamenělina“
 • první exemplář objeven roku 1938
 • žije pod pobřežními skalisky v hloubkách od 100 m níže

Nadřád: Dvojdyšní:

 • protáhlé přes 1 m dlouhé ryby
 • chorda zachována po celý život
 • chrupavčitá kostra
 • obývají sladké periodicky vysychající vody tropické oblasti
 • mají vyvinuté i dýchání plicní i žeberní
 • dýchají vzdušný kyslík za období sucha
  • Bahník australský
  • Bahník americký
  • Bahník východoafrický

třída: OBOJŽIVELNÍCI:

 • čtyřnožci schopní žít na souši a dýchat vzdušný kyslík
 • rozmnožování je trvale vázáno na vodu à larvy mají tělesnou stavbu i způsob života podobný rybám
 • samice kladou do vody vajíčka, nemají zárodečné obaly ani skořápky
 • larvy = pulci à mají odlišně utvářené tělo a ocásek, mají lysou kůži bez ochranných žláz, jejich hlavním smyslovým ústrojím je postranní čára
 • dospělí jedinci žijí převážně na souši, vyvinuté dýchání plícemi i doplňkové dýchání kožní, srdce má 2 předsíně a 1 komoru s neúplnou přepážkou, lymfatický systém velmi vyvinutý, žlázy vylučují ochranný hlen
 • nejvíce rozšíření v tropických oblastech, kde je relativně vysoká a poměrně stejnoměrná teplota a vlhkost
 • mají proměnlivou teplotu těla
 • studenokrevní obratlovci
 • pohyblivost malá
 • nevyskytují se v mořích, Arktidě a v pouštích
 • nepřízniví klimatické podmínky přežívají zahrabáni v bahně na dně nádrží nebo ve vlhké půdě
 • období největší aktivity je jaro
 • loví převážně hmyz a samo jsou potravou pro některé živočichy
 • v České republice jsou všechny obojživelníci chráněni zákonem

Podtřída: BEZOCASÍ:

Řád: Žáby:

Skokan hnědý:

 • běžní na celém našem území
 • velikost těla do 10 cm
 • hnědí s tmavými skvrnami, na břiše bělaví
 • zploštělá tupě trojúhelníková hlava nasedá na krátký trup
 • mají nápadně velké oči s drobným nepohyblivým horním víčkem a velkým pohyblivým dolním víčkem, třetí průhledné víčko = mžurka chrání oko ve vodě
 • před očima 2 nosní otvory
 • trup je měkký à nemají žebra
 • přední končetiny mají 4 volné prsty, na zadních nohách mají 5 prstů, které jsou propojené plovacími blánami
 • pohybuje se skákáním
 • kůže je lysá, četné mnohobuněčné žlázy à chrání kůži před vysycháním, dodatkové kožní dýchání
 • převládají kosti nad chrupavkami, páteř tvořena obratli, skokani ( a obecně žáby) mají poprvé vyvinutou hrudní kost u obratlovců
 • stavba končetin je typická pro suchozemské živočichy, v těle zakotveny pletencem lopatkovým a pánevním
 • kosterní svalstvo je příčně pruhované, útrobní svalstvo je hladké
 • trávící soustava: ústní dutina – na jejím dně a vpředu přirostlý a vzadu volný lepkavý jazyk, jeho vymršťováním lapá hmyz à jícen à žaludek à střevo – rozdělené na tenké a tlusté à kloaka; + játra, žlučník, slinivka břišní
 • očnice svou bází zasahuje do dutiny ústní(odděleny jen tenkou sliznicí)à podílí se na mechanizmu polykání; zatažením očních bulev à posun potravy do jícnu
 • larvy dýchaní žábrami, dospělí jedinci plícemi
 • protože nemají žebra ani bránici vzduch „polykají“
 • v hrtanu jsou uloženy hlasivkové vazy à typické skřehotavé zvuky
 • cévní soustava:srdce má 2 síně a 1 komoru à v komoře se krev okysličená částečně mísí s krví odkysličenou
 • párové prvoledviny à močovody à močový měchýř à kloaka
 • nervová soustava je ve srovnání s rybami pokročilejší
 • sluchový orgán má vyvinuté střední ucho
 • pulci mají po celou dobu vyvinut proudový orgán, jako ryby
 • odděleného pohlaví, samečkové jsou menší
 • samičky kladou tmavá vajíčka v rosolovitém obalu, které samečci ihned oplodňují à vnější oplození
 • pro pulce je jediným zdrojem pohybu ocásek lemovaný plovací blánou
 • v prvních dnech pulce dýchá keříčkovitými žábrami po stranách hlavy, postupně jsou nahrazeny žábrami vnitřními, cévní soustava pulce je stejná s cévní soustavou ryb
  • Kuňka obecná
  • Blatnice skvrnitá
  • Ropucha obecná
  • Rosnička zelená
  • Skokan zelený, skřehotavý
  • Drápatka vodní

Podtřída: OCASATÍ:

 • jsou převážnou část života vázáni na vodu
 • 2 páry končetin
 • hlava je zřetelně oddělena od těla, které má ocas
 • vyvinuta poměrně vysoká schopnost regenerace
 • obývají pouze mírné pásmo severní polokoule
 • larvy se podobají dospělým jedincům
 • jsou převážně vejcorodí
 • Čolek obecný, čolek velký, čolek horský:
  • mají ocas zploštělý ze stran
  • zimují v půdě mimo vodu
  • jejich vývoj trvá asi 3 měsíce
 • Mlok skvrnitý:
  • žijí je vlhkých lesích
  • aktivní v noci, pohybují se pomalu
  • vyžaduje vysokou vlhkost prostředí
 • Axolotl mexický:
  • neotenické larvy se schopností pohlavního rozmnožování
 • Macarát jeskynní:
  • slepý, endemitem podzemních vod
 • Velemlok japonský:
  • největší obojživelník – asi 150 m
reklama