Buňka

Buňka

EUKARYOTICKÁ BUŇKA
 • od prokaryotické se liší strukturou jádra a jaderných chromozomů
 • různý tvar (oválný, kulovitý, dlaždicovitý…)
Stavba živočišné buňky:
 • BUNĚČNÁ STĚNA

-není, místo ní je slizový obal glykokalyx

 • CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA
  • stejná jako u prokaryotické b.
  • izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího
  • navíc obsahuje cholesterol (drží fosfolipidy u sebe, důležitý pro její propustnost),
  • mohou se z ní tvořit organely (vakuola)
 • CYTOPLAZMA
  • tekutá součást buňky, místo pro biochemické reakce
  • směs roztoků organických a anorganických látek
  • udržuje tvar buňky, je místem uložení buněčných organel
 • JÁDRO
  • v buňce jedno jádro, ale může mít i více (trepka)
  • červené krvinky jádro nemají
  • ohraničeno jadernou membránou (dvojitá) – je pórovitá (drobné otvůrky – jimi procházejí látky)
  • uvnitř jaderná hmota KARYOPLAZMA
  • podstatnou část karyoplazmy tvoří CHROMATIN – vytvářejí ho NUKLEOZÓMY – jsou tvořeny DNK + HISTONY = nukleohistonové vlákno
  • jádro řídí a kontroluje činnost buňky
  • je nositelem důležitých genetických informací, které jsou předávány do dceřiných buněk

Uvnitř jádra:

 • jadérko (NUKLEOLUS)
 • bývá jedno, max. dvě
 • není ohraničeno membránou
 • na stavbě: RNK, bílkoviny
 • probíhá syntéza ribonukleových RNK a ribozomů
 • funkce: genetická, metabolická

ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM (ER)

  • v blízkosti jádra
  • tvořeno soustavou váčků a trubiček
  • ohraničené membránou
  • a) drsné – má na sobě ribozomy (syntéza bílkovin)
  • b) hladké – nejsou ribozomy (syntéza lipidů a polysacharidů)
 • RIBOZOMY
  • drobné kulovité váčky
  • vznikají v jadérku
  • tvořeny ze 2 částí, tzv. podjednotek
  • malá
  • velká
  • mohou se pohybovat i volně v cytoplazmě
  • funkce: syntéza bílkovin
  • tvořeny hlavně r-RNA a bílkovinami
 • GOLGIHO APARÁT
  • soustava plochých váčků uspořádaných rovnoběžně
  • (váčky=diktiozomy) – v blízkosti jádra
  • funkce: hromadění produktů metabolismu, odpadních látek
  • odškrcením GA mohou vznikat: LYZOZOMY, CYTOZOMY
  • zajišťuje vylučování odpadních látek = exocytóza
 • MITOCHONDRIE
  • oválný tvar
  • ohraničena 2 membránami: vnitřní, vnější
  • výběžky vnitřní – KRISTY
  • mitochondriální hodnota – MATRIX (uvnitř mitochondrie)
  • mají vlastní DNA a proteosyntetický aparát (semiautonomní organely)
  • důležitým energetickým a dýchacím centrem buňky
  • probíhají zde oxidace a fosforylace živin
 • LYZOZÓMY
  • obsahují hydrobiotické enzymy (HYDROLÁZY)
  • kulovité váčky ohraničené membránou
  • funkce: rozklad (bílkoviny na aminokyseliny)
  • vznikají odškrcováním GA = primární lyzozómy
 • CYTOZÓMY
  • tvar a velikost jako lyzozómy
  • podílejí se na štěpení mezimolekulárních látek
  • nemusí je obsahovat všechny buňky
  • podle typů enzymů rozlišujeme peroxyzómy a glyoxyzómy
 • VAKUOLY
  • váčky ohraničené membránou (TONOPLAST)
  • hromadí se tam rezervní a odpadní produkty metabolismu
  • soubor všech vakuol v 1 buňce = VAKUOM
  • potravní, vylučovací a pulzující vakuoly
 • CENTRIOLA = dělící tělísko
  • stavba: mikrotubuly (1 váleček = 9 trojic mikrotubulů)
  • v bízkosti 2 válečků → CENTROZÓM (centrosféra, astrosféra + centriola)
  • funkce centrozómu: při dělení buňky, organizační centrum mikrotubulů
 • CYTOSKELET
  • buněčná kostra
  • tvořen bílkovinnými vlákny – MIKROFILAMENTA
  • MIKROTUBULY
  • má opornou a ochrannou funkci – udržuje tvar buňky
  • podílí se na stavbě dělícího vřeténka (centriola)
  • pohybové ústrojí buňky (brvy, bičík)
  • transport látek
Stavba rostlinné buňky
 • BUNĚČNÁ STĚNA
  • neživá součást všech rostlinných buněk
  • funkce oporná a ochranná
  • plněpropustná (permeabilní)
  • stavba: celulózové mikrofibrily (vystužují BS)
   • Amorfní hmota (bílkoviny, peptiny, hemicelulózy)
   • BS – PRIMÁRNÍ (mladé buňky, pružná, růst do plochy, tvořena sítí)
   • SEKUNDÁRNÍ (starší b., uspořádané do svazků, není pružná, tloustnutí dovnitř do buňky)
   • sama se podílí na tvorbě
   • mezi dvěma bun. Stěnami je střední lamela (zajišťuje kontakt)
 • PLAZMODESMY – kanálky mezi BS
  • mezibuněčné spojky
  • kde je jich hodně, tam dochází ke ztenčení (tečky)
  • BS – ANORGANICKÉ L. = inkrustace (ukládání AL do BS, hlavně CaCO3)
  • ORAGANICKÉ L. = impregnace – Lignin = lignifikace (dřevnatění)
  • Suberin = suberinizace (korkovatění)
  • Kutin = kutinizace – KUTIKULA
 • ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM
  • u rostl. b.se navíc podílí na stavbě b. stěn, prostupuje plazmodesmami do sousedních b.
 • GOLGIHO APARÁT
  • váčky odškrcované z GA se podílejí na vzniku b. stěny svým obsahem
 • LYZOZÓM
  • u rostl. b. se nevyskytuje (jeho fci. plní vakuola)
 • VAKUOLY
  • stará jen 1 vakuolu
  • mladé mají více vakuol (malé)
  • zásobárnou vody
  • pomáhají udržovat buněčné napětí (TURGOR)
  • ukládají se cukry, bílkoviny, anorg. látky (ionty)
  • jsou tam meziprodukty met., enzymy
  • probíhá v nich rozklad látek
 • PLASTIDY (semiautonomní organely)
 • bezbarvé = LEUKOPLASTY – neobsahují pigmenty, slouží k ukládání zásobních látek (škrob, bílkoviny), v zásobních orgánech (kořeny, oddenky)
 • barevné = FOTOSYNTETICKY NEAKTIVNÍ
  • (př. chromoplasty – obsahují různé typy pigmentů, jsou v rostl. b. které vytvářejí květy a v kořenech)
  • =FOTOSYNT. AKTIVNÍ
 • RODOPLASTY – fykoeritrin = červené rostl. barvivo
  • fykokyanin = modré rostl. barvivo
 • FEOPLASTY – gukoxantin = hnědé řasy
 • CHLOROPLASTY – chlorofyl = zelené rostl. barvivo
  • ohraničené 2 membránami, funkce: fotosyntéza (fotosynt. asimilace)
  • zevní je hladká, vnitřní tvoří vychlípeniny dovnitř
  • drobné váčky – THYLAKOIDY →vznikají odškrcením vnitřní membrány
  • uvnitř hmota (STROMA)
  • obsahují DNK, RNK, proteosynt. aparát
Stavba buňky hub
 • má BS – na stavbě se podílí CHITIN
 • JÁDRO – 1,2, více
 • neobsahují plastidy
 • plodnice obsahují barviva
 • zásobní látky – GLYKOGEN, OLEJ
 • není tam škrob!!
BUNĚČNÝ CYKLUS

Životní cyklus buňky = období od konce jednoho dělení po ukončení dělení následujícího

Generační doba buňky = doba trvání buněčného cyklu

Buněčný cyklus lze rozdělit na dvě části:

 • Dělení buněk (mitóza, meióza)
  • původní mateřská buňka se rozdělí obvykle na 2 (případně 4) buňky dceřiné
  • skládá se ze dvou fází: dělení jádra = karyokineze a dělení celé buňky = cytokineze
 • Interfáze
  • buňka roste, vytvářejí se potřebné organely, buňka koná svoji činnost
  • několik fází:
 1. G1 fáze (postmitotická fáze)
 • období růstu, tvorby organel (tvorba RNA – transkripce, tvorba bílkovin-translace)
 • buňka koná svoji činnost
 1. S fáze (syntetická fáze)
 • příprava na dělení: syntéza DNA (replikace)
 1. G2 fáze (premitotická fáze)
 • tvorba dalších struktur potřebných pro dělení buňky
 • mezi G1 x S a S x G2 je G0 fáze – nic se neděje
MITÓZA (NEPŘÍMÉ DĚLENÍ)

-zabezpečuje rovnoměrné rozmístění genetického materiálu mezi dceřiné buňky

1.)KARYOKINEZE

-4 fáze

 • PROFÁZE = centriola se dělí
  • vznikají dceřiné centrioly, které se posouvají k pólům buňky
  • rozpouští se jaderná membrána
  • vznikají vlákna dělícího vřeténka
  • z jadérka chromatinu vznikají chromozomy
  • každý druh org. má v jádře buněk charakteristický tvar a počet chromozomů (karyotip)

DIPLOIDNÍ SADA CHROMOZOMŮ = 2n = 46 (člověk)

HAPLOIDNÍ SADA = 23 + 23

primární zaškrcení = centromera

 • METAFÁZE
  • chromozomy se navážou na vlákna dělícího vřeténka – dojde k podélnému rozdělení
  • jednotlivé chromozomy se posouvají na střed buňky = rovníková rovina = ekvatoriální
 • ANAFÁZE
  • zdvojené chromozomy se od sebe oddělí → posouvají se k pólům buňky
  • začíná cytokineze
 • TELOFÁZE
  • zaniká dělící vřeténko
  • kolem chromozomů se vytváří jaderná membrána
  • chromozomy se rozpadají na chromatin a objeví se jadérka
  • současně probíhá cytokineze

2.)CYTOKINEZE

Buňka se protahuje → rozdělí se na dvě dceřiné buňky

3 způsoby telofází

 1. Pučení (kvasinky, prvoci)
 • buňky nejsou stejně velké
 • vytvoří se vychlípenina na mateřské buňce
 1. Zaškrcování
 • u živočišné buňky
 • buňka se protáhne
 • dojde k zaškrcení PM směrem dovnitř → okraje se spojí
 1. Přehrádečné dělení
 • rostlinné buňky
 • ve středu se vytvoří přepážka → dorůstá od středu buňky k okrajům
MEIÓZA (REDUKČNÍ DĚLENÍ, ZRACÍ D.)

-zrání pohlavní buňky – GAMETY → 2n → 1n

-dochází ke snížení genetického vybavení na poloviční

-na konci dělení vznikají 4 buňky

 1. HETEROLYTICKÉ DĚLENÍ = první redukční dělení
 • Karyokineze: 4 fáze
 1. Profáze

1.stádium LEPTOTENE – spiralizací vznikají chromozomy

2.stádium ZYGOTENE – chromozomy se k sobě podélně přikládají,vznikají bivalenty

3.stádium PACHYTENE

-dochází k podélnému rozštěpení chromozomů v bivalentu → tetrády (=4 chromatiny)

-chromatiny se mezi sebou proplétají a kříží → vyměňují si chromozomové hmoty

= crossing over

4.stádium DIPLOTENE – rozplétání chromozomů

5.stádium DIAKINEZE

-dokončen rozpad chromozomů

-rozpouští se jaderná membrána a vytváří se dělící vřeténko

 1. Metafáze
 • tetrády se navážou na dělící vřeténko a uspořádají se v rovníkové rovině
 1. Anafáze
 • rozchody chromozomů z tetrád k jednotlivým pólům buňky → počet chromozomů se už zredukoval na polovinu
 1. Telofáze
 • protažení mateřské buňky
 • kolem chromozomů se vytváří jaderná membrána a zaniká dělící vřeténko
 • u rostlinných buněk není telofáze dokončena
 • Cytokineze
  • buňka se protahuje a vytváří se 2 dceřinné buňky
  • tady končí heterolytické dělení
 1. HOMEOTYPICKÉ DĚLENÍ
 • u živočišné buňky po telofázi nastává chvilka klidu
 • stejný průběh jako mitóza
 • vznikají 4 dceřinné buňky
PROKARYOTICKÁ BUŇKA (bakterie, sinice)
 • protoplast = celý živý obsah buňky
 • biogenní prvky: C, O, N, H, S, P
 • cytoplazma – viskózní, vyplňuje prostor buňky
 • jaderná hmota (nukleoid) – šroubovice DNA, je jediným chromozomem, jsou zde i ribozomy
 • cytoplazmatická membrána – izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího, má polopropustné vlastnosti
 • buněčná stěna – tuhý obal, uděluje buňce tvar a chrání ji před vlivy vnějšího prostředí
 • tylakoidy – vychlípenina povrchové membrány, na ní umístěny enzymy pro fotosyntézu a dýchání
 • glykokalix – slouží k přichycení prokaryotického organismu na jinou buňku
 • fimbrie – krátké nepohyblivé brvy, pomáhají buče udržet se na určitém místě
 • bičíky – slouží k pohybu, jeden nebo i více
 • cytoskelet
 • mikrofilamenta
 • mikrotubuly – vyztužují buňku, pomáhají udržet si tvar
reklama