Chemické složení organismů

Chemické složení organismů

1. Látkové složení

 • A) Organické látky (Sacharidy,Lipidy,Proteiny,Nukleonové kyseliny,Enzymy,Vitamíny)
 • B) Anorganické látky (soli,plyny,voda)
Organické látky

1. Sacharidy   

 • Sloučeniny kyslíku,uhlíku,vodíku
 • Vznikají při fotosyntéze v zelených rostlinách
 • Význam-zdroj energie,stavební a zásobní látky

a) MONOSACHARIDY (jednoduché cukry)

 • skládají se z 1 molekuly cukru
 • fruktosa(ovocný cukr)
 • glukosa(hroznový cukr)
 • galaktosa(součást mléčného cukru)
 • riboza(součást nukleonových kys.-RNA)
 • deoxyriboza(součást nukleonových kys.-DNA)

b) DISACHARIDY

 • 2 molekuly monosacharidů
 • spojeny glykosidovou vazbou
 • maltosa=sladový cukr(2x glukosa)
 • laktosa=mléčný cukr(glukosa+galaktosa)
 • sacharosa=řepný cukr(glukosa.+fruktosa)

c, POLYSACHARIDY

 • Mnoho molekul monosacharidů
 • Mají různé vlastnosti a v organismu plní různé funkce

Zásobní polysacharidy

 • Nerozpouštějí se v roztoku,jen bobtnají
 • Škrob – u rostlin
 • Glykogen – u živočichů

Stavební poloyscharidy

 • Jsou plně nerozpustné ve vodě
 • Celulosa-u rostlin v buněčné stěně,v přírodě nejrozšířenější)
 • Chitin-ve spojení s proteiny je základem kutikuly hmyzu,ve spojení uhličitanem vápenatým součást schránek,krunýřů
 • Mannan-v buněčné stěně kvasinek

Se speciálními funkcemi

Glykosaminoglykany

 • v hlenovitých sekretech trávicí a dýchací  soustavy

Proteoglykany

 • tvoří vnější povrch buněk

2. Lipidy

 • hydrofobní látky (= neslučitelné s vodou)
 • estery vyšších karboxylových kyselin (stearová,palmitová,olejová) a alkoholu (glycerol)
 • a) nasycené – stearová,palmitová (tuhá konzistence tuků)
 • b) nenasycené – olejová (oleje)

Význam:

 • zdroj energie
 • ochranná fce
 • stavební l.
 • termoregulace
 • zásobní  látky

Lipidy:

 • A) jednoduché (tuky,vosky)
 • B) složené (fosfolipidy,glykolipidy)

A) Jednoduché lipidy

Tuky

 • Důležité pro pohybující se organismus,výhodný zdroj energie
 • Zásobní l.(podkožní tuk u živočichů,oleje u rostlin))

Vosky

 • Regulace odpařování vody
 • Ochranná fce (rostlina voskovka)
 • Termoregulace(lanolin(ovčí vlna)včelí vosk)

B) Složené lipidy

Fosfolipidy

 • navíc v molekule kyselina fosforečná+dusíkaté l
 • jsou  důležitou součástí biomembrán

Glykolipidy

 • obsahují jiný typ alkoholu (sfingosin)
 • obsahují cukernou složku
 • součást biomembrán
 • v nervových pochvách
 • v mozku

Izoprenoidní lipidy

 • od lipidů se liší ,mají jednu společnou vlastnost-rozpustnost v organických rozpouštědlech

Steroidy

 • Steroly-cholesterol
 • Žlučové kyseliny(cholová)
 • Steroidní hormony (testosteron, progesteron, estogeny)

Terpeny (=Karotenoidy) – rostlinná barviva (karoteny,xantofyly,vitamin A,kaučuk,mentol,kafr)

3. Bílkoviny = Proteiny

 • makromolekulární látky
 • zákl.stav. jednotka bílkovin:aminokyseliny
 • spojeny peptidovou vazbou
 • počet a pořadí aminokyselin v bílkovin. řetězci ovlivňuje vlastnosti bílkovin
 • počet,druh pořadí jsou pro každou b. charakteristické
 • pořadí aminokyselin určuje prim. strukturu bílkovin
 • Aminokyseliny-COOH-karboxilová
  • NH2       -aminová
  • Obecný vzorec aminokys.    R-CH-COOH-NH2
 • Podílejí se na stavbě a obnově bioplazmy
 • Na obranných pochodech v organismu (imunoglobuliny)
 • Specializované bílkoviny. mají schopnost na sebe vázat urč. látky a rozvádět je po těle (Hemoglobin,-kyslík,Transferin-železo)
 • V těle také jako hormony –mají regulační význam(řídí růst a vývoj organismu)
 • Jako biokatalyzátory-řídí průběh biochem..reakcí)
 • Některé produkovány mimo buňky-součást ochranných oporných struktur-(Kolagen,Sklerotik-součást kutikuly hmyzu)

Dělení dle tvaru:

 1. Globulární(do klubíčka)
 2. Fibrilární(vlákno)

Dělení dle rozpustnosti:

 1. Rozpustné (koloidní roztoky)
 2. Nerozpustné (součást pojivových struktur)

Dělení dle stavby:

1. Jednoduché

 • tvořeny jen aminokys.
 • Např.:Histony (v jádře),albuminy,globuliny,protaminy

2.Složené

 • aminokys.+nebílkovinná složka

Nukleoproteiny

 • v jádře(např. nukleohistonový komplex-DNA+histony),v cytoplazmě

Chromoproteiny

 • obsahují barevnou složku
 • vážou na sebe např.kyslík,železo
 • Hemoglobin,Hemokyanin,Myoglobin

Glykoproteiny

 • obsahují cukernou složku
 • součást membrán
 • některé enzymy,hormony

Lipoproteiny

 • obsahují  tukovou složku
 • součást membrán
 • v krvi jako plazmatické bílkoviny

4. Nukleonové kyseliny

 • makromolekulární látky složené z nukleotidů:RNA a DNA
 • význam – nositelé genetické informace,umožňují syntézu bílkovin
 • v organismu je jich asi 1% z celkového množství organických látek
 • spojeny vodíkovými můstky-vznikají mezi párovými dusíkatými bázemi

A-T

C-G

T-A

G-C

Deoxyribonukleová kyselina  DNA(DNK)-tvořena 2 vlákny(pravotočivá dvoušroubovice)

Dusíkaté báze-Adenin,thymin,cytosin,guanin.+ deoxyribóza(=cukerná složka)+H3PO4

 • v jádře buněk,mitochondriích,v některých plastidech
 • hlavní nositelky genetických informací
 • řídí syntézu bílkovin
 • důležité  při reprodukci živočišných virů

REPLIKACE  DNA

Při replikaci vznikají z 1 molekuly DNA 2 strukturně shodné molekuly dceřiné

 • Dochází k rozvinutí a uvolnění jednotlivých řetězů dvoušroubovice DNA (zanikají vodíkové vazby mezi bázemi nukleotidových párů)
 • Polynukleotidové řetězce slouží jako vzory(matrice),ke kterým se na základě komplementarity přiřazují volné nukleotidy (např. k nukleotidu ,který obsahuje adenin se přiřazuje nukleotid s thyminem apod.)
 • Jednotlivé nukleotidy se mezi sebou spojují vazbami a vytvoří nový polynukleotidový řetězec,jehož pořadí nukleotidů je komplementárně určeno pořadí nukleotidů v matricovém  řetězci

Z původní molekuly DNA  vznikají dvě dvouřetězcové dceřiné molekuly ve které jeden řetězec pochází z původní mateřské molekuly DNA a druhý je nově vytvořený.

Ribonukleová kyselina RNA (RNK)-jednovláknová

Adenin,cytosin,guanin,uracil+ ribóza(=cukerná složka)+H3PO4

 • v jádře,v ribozomech,cytoplazmě
 • důležité pro tvorbu bílkovin
 • důležité pro pochody v organismu(růst,vývoj)
 • důl. pro reprodukci rostlinných virů

druhy RNA:

 • mRNA-informační-informace o pořadí aminokyselin
 • tRNA-transferová-přenos aminokyselin
 • rRNA-ribozomální-tvoří stavební složku ribozomálních podjednotek

5. Enzymy = biokatalyzátory

 • látky bilkoviného charakteru
 • řídí průběh všech biochemických reakcí
 • zpomalují či zrychlují průběh reakce
 • zajišťují průběh reakce
 • usměrňují průběh biochem. reakce

Složení:

 1. Bílkoviná složka = APOENZYM – zajišťuje vazbu enzymu na substrát
 2. nebílkoviná složka =KOENZIM(např. vitamín,iont kovu) – odpovídá za průběh reakce

6. Vitamíny

 • -nezbytné pro živočišné organismy (-nemohou si je sami vyrobit)
 • -vznikají v rostlinách
 • Hypovitaminóza= nedostatek vitamínů v těle(méně než optim. množství)
 • Avitaminóza= úplný nedostatek vitamínu v těle
 • Hypervitaminóza= nadbytek

Dělení:Rozpustné v tucích-A,D,E,K

Rozpustné ve vodě-B,C,H…

A-Retinol

 • provitamín-betakaroten
 • součást rhodopsinu(oční purpur)
 • zajišťuje dobré vidění,ovlivňuje tvorbu epitelu,vaziva ,sliznic,působí na růst kostí,má protizánětlivé účinky)
 • nedostatek: šeroslepost,rohovatění sliznic,poruchy růstu
 • nadbytek – poruchy trávicí soustavy
 • zdroj :ovoce,zelenina,játra,rybí tuk,mléčný tuk

D-Kalciferol

 • provitamíny-ergosterol,7-dehydrocholesterol
 • tvorba vitamínu D v kůži za účasti UV záření
 • další zpracování v ledvinách,ukládání v játrech
 • Význam: metabolismus CA a P,mineralizace kostí
 • Nedostatek: u dětí – křivice=měknutí a deformace kostí, u starších odvápnění kostí osteoporóza,větší kazivost zubů
 • Nadbytek: nadbytečné ukládání Ca do tkání
 • zdroj: mléko,ryby,droždí,játra

E-Tokoferol

 • Význam: podporuje činnost pohlavních žláz,pro správný průběh těhotenství,prevence křečových žil,prevence nádorových onemocnění,antioxidační účinky
 • Nedostatek: poruchy plodnosti ,poškození jaterních buněk.,rozpad  ČK,poruchy svalového metabolismu
 • Nadbytek: nevolnost,zvracení, bolesti svalů
 • Zdroj: obilné klíčky,vejce,mléko,maso

K-Fylochinon 

 • Význam: důležitý pro tvorbu krevní srážlivosti(podílí se na syntéze krevních srážecích faktorů
 • Nedostatek: svévolné krvácení,zpomalení srážení krve- nedostatečná tvorba  protrombinu
 • Nadbytek: rozpad červených krvinek, poškození  jater
 • Zdroj: zelenina,tvoří ho střevní bakterie

B1-Thiamin

 • Význam: metabolismus cukrů,chrání nervovou tkán a  srdce(myokard)
 • Nedostatek: únava,bolest hlavy,záněty periferních nervů,otoky,svalová atrofie,selhávání srdce,při avitaminóze BERI BERI
 • Zdroj: droždí,obilné klíčky,mléko

B2-Riboflavin

 • Význam: důl.součást dýchacích enzymů
 • Nedostatek: křeče,záněty sliznic,oční choroby(poškození sítnice a rohovky)
 • Zdroj: droždí,mléko,játra,vejce

B3-Niacin (kyselina nikotinová,vit PP)

 • Význam: součást koenzymů,pro metabolismus
 • Nedostatek: nechutenství,deprese,záněty sliznic,průjmová onemocnění
 • Zdroj: droždí,mléko,obilí,játra,zelenina,ryby,maso

B5 – kyselina pantothenová

 • Význam: součást koenzymu vit A,pro metabolismus,ovlivňuje tvorbu krve
 • Nedostatek: poruchy CNS,křeče svalů
 • Zdroj: droždí obilí,mléko,játra

B6 – Pyridoxin

 • Význam: metabolismus aminokyselin
 • Nedostatek: křeče,kožní záněty,deprese,chudokrevnost
 • Zdroj: obilí,mléko,droždí

B12

 • Význam: důležitý pro krvetvorbu ,pro tvorbu NK,podporuje chuť k jídlu,podporuje činnost CNS
 • Nedostatek: nervové poruchy,záněty sliznic,poruchy krvetvorby(anémie)
 • Zdroj: játra,střevní bakterie,ledviny

M – kyselina listová, vitamin B10

 • Význam: Syntéza NK,tvorba aminokyselin,tvorba protilátek v těle,podporuje růst
 • Nedostatek: poruchy růstu,nervové poruchy
 • Zdroj: droždí játra,obilí, zelenina

H – Biotin

 • obsahují ho všechny živočišné buňky
 • podporuje růst a dělení buněk
 • součást enzymů
 • Nedostatek: kožní záněty,deprese
 • Zdroj: střevní bakterie.,mléko, maso,droždí,obilí

C – kyselina askorbová

 • Význam: podporuje obranyschopnost organismu,antioxidační účinky,působí na tvorbu opěrných tkání,brání vzniku nitrosaminů(karcinogeních látek vznikajících z dusičnanů)
 • Nedostatek: únava,náchylnost k nemocem,avitaminóza-krvácení z dásní,vypadávání zubů,kurděje
 • Zdroj: šípek,černý bez,citrusy,papriky,zelí

Hormony

 • důležité pro růst vývoj org.,rozmnožování,látková přeměna
 • vznik v žlázách s vnitřní sekrecí
 • vylučovány do krve,rozváděny do patřičných orgánů
 • řídící úlohu mezi žlázami s vnitřní sekrecí má hypofýza(podvěsek mozkový)
 • činnost  žláz s vnitřní sekrecí kontroluje nervová soustava
  • Např.: štítná žláza.,příštítná tělíska,šišinka(epifýza),brzlík(thymus),nadledvinky,slinivka břišní,pohlavní žlázy

B) Anorganické látky

Voda

 • 75% v organismu
 • důležité rozpouštědlo
 • vhodné prostředí pro průběh chemických reakcí
 • sama je významná reakční složka
 • podílí se na termoregulaci(schopnost hromadit hodně energie,dle potřeby ji uvolňuje)
 • zůstává kapalná v širokém rozsahu teplot
 • zdroj protonů a neutronů

Soli

 1. ve formě iontů-kationty Na +,K+Ca2+,Mg2+,aniony-Cl¨
 2. ve formě sloučenin-součást opěrných a ochranných struktur(křemičitany,uhličitany)
 • -důležité pro transportní pochody
 • význam při osmotických pochodech
 • reakce s některými makromolekulárními látkami-ovlivňují jejich funkci

Plyny-Co2,O2,N2

2.prvkové složení organismu

-Prvky vyskytující se  v bioplazmě´= biogenní prvky

rozdělení dle  % zastoupení:

 Makrobiogenní 0,1-50% sušiny

C,O,H,N P,S,Ca,Mg,Na,K,Cl,Fe

Mikrobiogenní 0,01-0,001% sušiny

Zn,,Mn,Cu,Mo,I,Co

Ultramikrobiogenní=Stopové prvky-méně než 0,001%sušiny

F,B,Br,Se,As,Si,Al,Li,TI,V,Ni,Au

Makrobiogenní prvky jsou základní stavební částice látek,z nichž jsou budována těla organismů.Mikrobiogenní a stopové prvky podminují funkci katalyzátorů. Pro zdravý život organismu jsou důležité všechny biogenní prvky .

SUŠINA = zbytek těla organismu po odstranění vody,obsahuje organické a anorganické  látky

POPELOVINA = zbytek těla po spálení-obsahuje jen anorganické látky

reklama