Diblastika, Triblastika

Diblastika, Triblastika

DIBLASTICA
 • mnohobuněční živočichové se 2 zárodečnými listy – ektoderm, entoderm ->jejich vývin se zastavil ve stádiu gastruly
 • někteří paprsčitě souměrné tělo (radiální), kromě vločkovců, houbovců

KMEN: VLOČKOVCI

 • nejjednodušší mnohob. živočichové
 • asymetrický tvar těla – dvouvrstevná plochá vločka – hřbetní strana tvořena bičíkatými

buňkami, břišní stranu těla tvoří váčkovité buňky (žlaznaté) a cylindrické buňky

 • mezi těmito vrstvami-> prostor vyplněný tekutinou, kde jsou vláknité buňky,

mitochondrie a symbiotické bakterie

 • rozmnož. se nepohlavně, příčným dělením
 • živí se prvoky, řasami
 • mořští ž.-> 2 zástupci jsou známé (objeveny u pobřeží Rudého moře)

KMEN: HOUBOVCI (živočišné houby)

 • starobylá skupina org.
 • vyvinuty pravděpodobně z bičíkovců
 • slepě končící, vývojová větev
 • vývoj končí ve stádiu gastruly
 • v dospělosti->nepohyblivá stádia
 • vodní organismy – přes 97% žije v mořích
 • vzhledem připomínají trsy řas, tvoří kolonie, nebo jednotlivě
 • tělo tvořeno vnější vrstvou b. – ektoderm->krycí fce + vnitřní vrstva b. – límečkovité buňky – entoderm – trávicí fce =>prostor mezi těmito vrstvami vyplněn rosolovitou hmotou (=MEZENCHYM) – pružná
 • Límečkovité buňky->límeček z plazmy, uvnitř pohyblivý bičík->pohybem vzniká proud vody, kt.vodu v těle žene směrem od ostií do tělní dutiny, při pohybu vody se části potravy zachycují na límečcích, plazmou vnikají dovnitř a jsou předávány amebocytům, které je pohltí
 • tvar těla->džbánek, uvnitř těla->velká centrální dutina->spojena s okolním prostředím drobnými otvory = OSTIE a nahoře vyvrhovacím otvorem = OSCULUM

diferenciací některých b. ektodermu vznikají specializované buňky:

 • 1, amoebocyty->schopné měňavkovitého pohybu, fagocytózy, roznášejí částečky potravy
 • 2, skleroblasty->vylučují jehlice=sklerity – vzniká vnitřní kostra houby->opora těla
 • 3, spongoblasty->vylučují pevná,pružná vlákna
 • 4, archeocyty->vznikají z nich pohlavní buňky ,vytvářejí vnitřní pupeny – nepohl.roz.
 • 5, porocyty-> prochází jimi dutý kanálek vnitřní, kterým proudí okyslič.voda s částečkami potravy do dutiny tělní

ROZMNOŽOVÁNÍ HOUBOVCŮ:

NEPOHLAVNĚ: a) pučení -> na mateřské houbě vzniká pupen, ze kterého vzniká nový

jedinec=>od mateř.organismu se neodděluje, kolonie

b) vnitřní pučení-> u sladkovod.hub, pupen uvnitř v mezenchymatické

hmotě, vzniká shlukem archeocytů a kolem něj se tvoří dvouvrstvý obal – ze sponginu

zárodek vnitřního jedince = gemule

 • na konci veget.období sladkovod.houby odumírají, rozpadají se, přežívají gemule – na

jaře se z nich uvolňují archeocyty a vzniká nový jedinec

POHLAVNĚ: jsou hermafrodité, spermie opouštějí mat.jedince do vod.prostředí, pokud

narazí na jiného jedince téhož druhu, ostiemi vnikají dovnitř do mezenchym.vrstvy,

kde jsou zralá vajíčka->splynutí

 • rýhováním oplozeného vajíčka vzniká larva=amfiblastula->uvolní se do vodního pr.,

přisedne a vzniká nový jedinec

 • většina houbovců žije moři, 150 druhů sladkovodních
 • živí se jimi někteří živočichové (např.jehla mořská-ryba)

DĚLÍ SE DO 3 TŘÍD:

1, vápenaté houby – mořské

 • jehlice z uhličitanu vápenatého, žijí v koloniích, chladná moře

př. Houba voštinatá

2, křemičité houby – mořské, sladkovodní

 • mořské->teplejší vody, vytvářejí si jehlice z oxidu křemičitého, žijí jednotlivě, složitá                   stavba jehlic

př. Houba pletená – pobřeží vody u Filipín

Houba rybničná – sladkovodní, gemule nemají jehlice

Houba říční-gemule mají jehlice

3, rohovité

 • nevytvářejí jehlice, oporou těla jsou spongiová vlákna
 • mořští – Houba mycí, Houba koňská
 • nemají další vývojovou větev

KMEN :    ŽAHAVCI

 • vodní živočichové, paprsčitě souměrná těla
 • vývoj pouze do stádia gastruly
 • tělo tvořeno ektodermem,entodermem, mezi nimi rosolovitá hmota=mezoglea(oporná fce)
 • slepě končící dut.trávicí->láčka->Láčkovci
 • rodozměna=metageneze->střídání nepohl.stádia polypa s pohl.stádiem medůzy
 • většina žije v mořích
 • přítomnost žahav.buněk=KNIDOBLASTY->hruškovitý tvar,uvnitř malá dutina se stočeným žahavým vláknem, největší z knidoblastů mají na povrchu výběžek=KNIDOCIL-podráždění->vymrštění žahav.vlákna a zabodnutí do kořisti
 • dutinkou v žah.vláknu se dostává do kořisti jed=Hypnotoxin-omráčená kořist
 • knidoblasty se neregenerují,musí být neustále doplňovány,vytvářeny z  buněk ektodermu
 • hospodářský význam nemají žádný, výjimkou korálnatci->tvoří zem.kůru(korálové útesy,ostrovy->atoly)

3 TŘÍDY ŽAHAVCŮ:

1, Polypovci – převládá nepohl.stádium = polypa-nepohyblivé stádium, na těle mají

nožní terč-buňky vylučují lep, na volném konci těla mají otvor – přijímací,

vyvrhovaní chapadla

př. Nezmar obecný -> 6 chapadel-volně se vznášejí->podráždění->smrsknutí(díky

přítomnosti myofibril) do malého útvaru, na jednotl.chapadlech knidoblasty->kořist,

 • nejjednodušší typ NS->nervová  soustava rozptýlená – DIFÚSNÍ->tvořena jednotl.

nervovými buňkami a smyslovými->propojeny->tvoří síť

 • uvnitř těla láčka, kam je kořist posunována, je zde začátek trávení->dokončeno

vnitrobuněčně

 • vysoká regenerační schopnost

Nezmar hnědý -> dlouhé tělo, chapadla,  rozmnožování-nepohlavně pučením

Nezmar zelený ->malé tělo 10mm, 8 chapadel

Medůza sladkovodní ->jediná si zachovala rodozměnu, živí se mikroplanktonem

Trubýši : mnohotvárné kolonie-jedinci různých tvarů a fcí, průhlední, podivné tvary,

nápadně zbarveni, členové kolonie si zachovají pouze určitou část těla,pospojovány

stvolem-prostupuje jím trávicí dutina

 • kolonie mají charakteristickou stavbu: nahoře je pneumatofor, pod ním medúzomy ->

dobře vyvinuté svalové buňky, pod ním daktylozoidy->zajišťují potravu,pod ním gonozoidy->funkce rozmnožovací

zástupci: Měchýřovka vznášivá

2, Medúzovci – střídáno nepohl.nepohyblivé stadium polypa s pohyblivým pohl.

stadiem medúzovce=rodozměna

 • polypové stadium-velmi malé, žijí jednotlivě
 • pohybl.stadium=SKYFOMEDÚZY, převážná část život.cyklu,tělo tvar zvonu,klobouku,na spodní části peristom,pohl.orgány,chapadla, ve středu těla-trávicí

dutina-paprsčité kanálky,kt.jsou spojeny okružním kanálkem=>gastrovaskulární ústrojí, jsou odděleného pohlaví=gonochoristé, k oploz.dochází ve vodním prostředí,pohl buňky uvolněny do gastrovas.ústrojí,z oploz.vajíčka vzniká pohyblivá larva=planula->po několika dnech přisedne a mění se v polyp.stádium->rozmnož.se nepohlavně=strobiláci->odškrcují se malé medúzky=efyry(jednoduchá stavba) vytváří složité SKYFOMEDÚZY(živí se dravě)

   zástupci: Talířovky: Talířovka ušatá->dravé, živí se rybím potěrem

Kořenoústky: živí se planktonem,mají příústní chapadla s kanálky do

kterých nasávají plankton, Středozemní moře

Čtyřhranky: hranatý zvon, v prodloužení jsou 4 výrůstky z nichž vyrůstají

dlouhá chapadla,některé druhy smrtelně jedovaté-Filipíny,chapadla-žahavé buňky                     

3, Korálnatci – převládá stadium polypa,stádium medúzy potlačeno

 • mořští-mělké,teplé moře, žijí přisedle, vytváří si kosterní útvary,vyjímkou scesanky
 • kosterní útvary->tvořen.uhl.vápenatým nebo z tzv.koralenia->díky kostrám se podílejí

na tvorbě korál.útesů,ostrovů, nejčastěji se rozmnožují pučením-nepohlavně->noví jedinci se neoddělí->vznik kolonií,nebo pohlavně-hermafroditi

 • tělo-válcovitý tvar,rozděleno přepážkami – SEPTA

zástupci: OSMIČETNÉ – tělní dutina->8 přepážek,8chapadel,tvoří kolonie

 • Korál červený – z jeho skeletu se vytvářejí šperky

ŠESTIČETNÉ – Sasanky ( nevytvářejí si kostru,kolonie)

 • Sasanka plášťová, Sasanka koňská, Krab-klepeta, rak Poustevníček mořský

VĚTEVNÍCI – masivní vápencovité kostry, kolonie– Větevník mozkový

KMEN :    ŽEBERNATKY

 • mořští – teplé a mírné pásmo, nemají žahavé buňky
 • dravé – nejčastěji larvy moř.živočichů, nejč.tvar – vejčitý,hruškovitý,pásovitý
 • na povrchu je podélně uloženo 8 pásů destiček, které kmitají->pohyb
 • přední konec těla – statický orgán a 2 nápadná chapadla-lepivé b.->uchycování kořisti
 • na spodní straně těla – ústní otvor,pokračuje jako jícen – vstupuje do gastrovas.ústrojí

zástupci: Žebrovlna vejčitá, Pásovnice venušina

KMEN :    MORULOVCI

 • endoparazité bezobratlých mořských živočichů->způsobu tohoto života přizpůsobena stavba těla->povrch-obrněné somatické buňky,uvnitř-buňky rozmnožovací
 • malí živočichové

zástupci: Dicyema mirabilis –parazituje ve vyluč.soustavě hlavonožců

TRIBLASTICA – PRVOÚSTÍ
 • 3 zárodečné listy, evolučně dokonalejší, většina má bilaterální souměrnost těla->

->vzniká jako důsledek pohybu jedním směrem, vyjímkou ostnokožci

 • na těle rozlišujeme : příď – hlavový konec těla(NS,smyslové orgány)

záď – tvorba specializ.soustav např. gangliová nervová soustava,

průchodná tráv.trubice, lokomoční=pohyblivé orgány,vnitřní skelet,cévní a dýchací

soustava,osmoregulační a vyluč.soustava

 • vyskytují se ve všech živ.prostředích
 • systematicky se dělí do dvou řad:

1, Alfa řada

 • prvoústí – živočich, u kterého se ústní otvor vytvořil z blastoporu a těmito otvory

začíná tráv.soustava…např. Ploštěnci, Měkkýši, Kroužkovci, hlísti, členovci

2, Beta řada

–    druhoústí – živoč.,u kterých se z blastoporu vytváří řitní otvor,ústní otvor se prolamuje

na opačném konci těla…např. Ostronožci, Strunatci

            PRVOÚSTÍ (alfa řada)

 • podle jejich dokonalosti vznikají 3 typy tělní dutiny:

1, Schizocoel

 • nepravá těl.dutina vyplněna parenchym.skulinami,mezi parenchymem prochází tělní

míza

 • tento typ vzniká u ploštěnců, pásnic

2, Pseudocoel

 • nepravá tělní dutina, vzniká ze schizocoelu potlačením těl parenchymu->dutina,která

je umístěna v osové části těla, vyplněna mízou

 • pokud ho mají endoparazité, tak se kromě mízy u nich nacházejí i jiné zplodiny->

->anaerobního dýchání, podélně jim prochází tráv.trubice

3,Coelom

 • pravá tělní dutina,živočichy rozlišujeme podle toho jaké mají tělo:

nečlánkované – měkkýši, stejnocenně článkované-kroužkovci, nestejnocenně článkované-členovci,všichni druhoústí

      Prvoústí s schizocoelní dutinou tělní:

KMEN :    PLOŠTĚNCI

 • zploštělé tělo z obou stran, uvnitř řídké parenchymatické pletivo-vnitřní orgány, hermafrodité,nepřímý vývoj
 • parazitují, mají velmi složitý živ.cyklus
 • zahrnuje 3 třídy
 1. Ploštěnky
 • vodní prostředí,vlhká půda,zploštělé tělo,protáhlé, na hřbetě hmatové buňky
 • pokožkové buňky-silně pigmentované, pohyb umožňuje řasinkový epitel,svaly,které jsou součástí podkožního sval.vaku
 • přijímací otvor je i vyvrhovacím-vakovitá trávicí dutina, dýchají celým povrchem těla
 • nervová soustava-nervové zauzliny->soustředěny na hlavovém konci těla->vychází z nich nervy->k čichovým lalokům,očím->tělo na obou stranách
 • vylučovacím ústrojím jsou PROTONEFRIDIE(tvořeny plaménkovými buňkami)
 • hermafrodité, vajíčka uzavírají do kokonů->přichycení na kamenech
 • Ploštěnka mléčná – pod kameny, menší říčky
 1. Motolice
 • cizopasní ploštěnci, dospělí parazitují na obratlovcích, jejich vývojová stádia na

bezobratlých, často hostitele střídají, vývoj některých orgánů potlačen (díky parazitismu)

 • Motolice jaterní – parazituje ve žlučových kanálcích ovcí, přední část těla->                    ->2přísavky
 • pokožkové buňky vylučují kutikulu->ochrana před tráv.šťávami ovce
 • vylučuje org.->protonefridie
 • dýchání anaerobní-endoparazité, hermafrodité, vysoká výkonnost pohl.org.
 • spermie dozrávají jindy než vajíčka-oplození jiným jedincem
 • oplozená vajíčka se z těla ovce dostávají výkaly->do vod.prostředí->vyvíjí se obrvená pohyblivá larva-MIRACIDIUM-během 24 hodin se musí dostat do těla mezihostitele=

= plž Bahnatka malá->mění se v SPOROCYSTU, rýhováním uvnitř sporocysty vzniká vakovitá larva=REDIE(uvnitř jejího těla pohyblivé larvy s přísavkami=cerkárie)->

->opouštějí tělo mezihostitele, zachytí se na trávě->spásá ovce -> poruchy: trávicí-> vedou až k uhynutí, ovce se nesmí využívat k daným účelům

 • může se dostat i do těla člověka
 • Krevnička močová – způsobuje těžké záněty močového měchýře->vajíčka,kt.kladou samičky mají ostrou hranu->protrhnou stěnu vlásečnice->

krvácení do moč.cest->druhotná infekce->zánět, nemoc BILLHARZIÓZA

 • mezihostitel – plž, hostitel – člověk
 1. Tasemnice
 • parazité,endoparazité, dospělí ve střevech obratlovců, larva= ONKOSFÉRA-žije v těle

mezihostitele

 • některé druhy se mohou usadit v játrech, mozku nebo korýších

dosp.jedinec: 1.část: hlavička-velikost špendl.hlavičky, na jednom konci zúžení s věncem háčků->určovací znak druhů tasemnic, pod háčky přísavky,přísavní rýhy

2. část-krček

3.část-ploché články- čím dále od hlavičky,tím širší a protáhlejší, dorůstají až několik m, tělo kryto kutikulou->ochrana před tráv.šťávami hostitele,

 • články: pohl.orgány (hermafrodité)- dochází k oplození->v posledních článcích je mnoho opl.vajíček->odlamují se spolu s výkaly z těla hostitele
 • Tasemnice druhočlenná – v tenkém střevě člověka(2-3m),mezihostitelem prase domácí
 • Tasemnice bezbranná – může v tenkém střevě člověka, hlavička bez háčků, tělo asi 2000 článků, 4-10cm dlouhá, v syrovém hovězím mase->člověk, mezihostitelem je kráva- pastviny hnojené fekáliemi ze septiků
 • Špulavec široký – v oblasti,kde se lidi živí rybolovem, tělo až 4000 článků, až 10 cm dlouhý, hlavička má přísavné rýhy= BOTRIDIE

KMEN:   PÁSNICE

 • vodní živočichové, jsou příbuzní ploštěnkám, nečlánkované, mírně zploštělé
 • dá se rozeznat hlavová část, tělo kryto pokožkou(pod ní svalový vak)-kryto

řasinkovým epitelem, tráv.trubice prostupuje celým tělem, cévní soustava uzavřená,

nervová je gangliová, dýchají celým povrchem těla

 • oplození mimo tělo-vnější,nepřímý vývoj
 •    př. Pásmovka veliká

Prvoústí s pseudocelní tělní dutinou:

KMEN:    VÍŘNÍCI

 •   drobní, mnohobuněční, mikroskopické rozměry
 •   součástí zooplanktonu, v rybnících, jezerech
 •   tělo: hlavová část: nese smyslová tykadla, pohárové oči, 2 věnce brv

tělní část: vakovitě rozšířena-kryta kutikulárním krunýřem

noha: hustě příčně pruhovaná+lepivé žlázky

 •    v průběhu roku se rozmnožují partenogeneticky->vyvíjí se neoplozená vajíčka->

->vznikají samičky

 •    na podzim se objevují i samečci, přes zimu zůstávají jen oplozená vajíčka

př. Krunýřenka obecná

KMEN:    HLÍSTI

 • tělo dvouvrstevné, protáhlé,nečlánkované->kryto kutikulou
 • těl.dutina vyplněna mízou,zplodiny anaerobního dýchání
 • trávící trubice-ústní i řitní otvor, prostupuje tělem
 • nevyvinutá cévní a dýchací soustava, gonochoristé-oddělené pohlaví

Třída: Hlístice

 • zástupci jsou parazité,početná skupina, způsobují onemoc.člověka-epidemie
 • pružné, pevné tělo kryto kutikulou, gonochoristé->pohl. dimorfismus->sameček
 • drobnější než samička
 • samička, samci mají 2 štětinky->rozevírání pohl.vývodu samiček=kopulace
 • samičky-párové pohl.orgány, vajíčka->lehká, malá, odolná

zástupci: Škrkavka dětská

 • v tenkém střevě(hl.u dětí), odebírá živiny,narušuje stěnu kapilár (ucpávání střev -> perforace stěny)
 • způsobuje ASCARIDÓZA->nechutenství,zvracení,bolesti hlavy, oplozená vajíčka se z těla hostitele dostanou výkaly-šíří se mimo hostitel.organ.-.rýhování->infekční vajíčko->hostitel>vaj. se mění v larvu, přes stěnu tenkého střeva se dostanou do krve -> játra -> plíce -> kašel, vykašlávání hlenu, opět polykán -> larva do tráv.ústrojí -> dokončen vývoj larvy do dospělého jedince

Roup dětský

 • parazituje ve tlustém střevě a konečníku(hl.u dětí), způsobuje OXYURIÓZA -> únava,svědění,kopřivka
 • samičky produkují hodně vajíček,kladou v noci,blízko žilního otvoru->přenášejí se na oděv, AUTOINFEKCE->svědění, škrábání

Vlasovec mízní

       –        nebezpečný parazit-v mízních cévách, larvy mohou být roznášeny bodavým

hmyzem, ELEFANTIÓZA->vysoké teploty se střídají se zimnicí

Svalovec stočený

 • původní hostitelé-potkani->larvy se dostanou do svalů, narušují sval.vlákna
 • další hostitelé-šelmy,prasata
 • 2 fáze : 1)střevní->dá se vyléčit,teploty,bolesti břicha, zvracení, edémy

2)svalová-> řezavá bolest ve svalech, 1 lidí umírá

Srostlice trvalá

 • napadá ptáky, kt. patří mezi kurovité-parazitují v průduškách → frkají → vykašlávají hlen plný vajíček → šíří se
Prvoústí coelomovití

a) s nečlánkovaným tělem

KMEN : MĚKKÝŠI

 • měkké tělo bez končetin, orgán pohybu=svalnatá noha-tvořena mohutně vyvinutou svalovinou z břišní strany těla -> zatlačení vnitřních orgánů do útrobního vaku -> na hřbetní straně těla vybíhá v kožní záhyby -> vylučují skořápku
 • 50 000 druhů

třída: Plži

 • na těle vytvořena zřetelně hlava, tělo chráněno ulitou, kt. je stočená,někteří ji nemají
 • tělo kryto 1 vrstevnným epitelem->velké množství hlenových žlázek

zástupci: Hlemýžd zahradní

 • ulita-široká,pravotočivá,silnostěnná,drobné rýhy,fce:chrání tělo
 • na těle: svalnatá noha-pohyb-umožňuje Hemolymfa-tělní tekutina,vháněna do nohy,která ztuhne, poté opouští a noha se uvolní- pohyb hlava-kratší pár tykadel-hmatová, delší pár tykadel-na vrcholu oči(teleskopické) přítomny jsou i čichové buňky, ústní otvor- v dutině->slinné žlázy+ RADULA = chitinová->potrava na jednotlivá sousta
 • za dutinou ústní je jícen, žaludek, střevo
 • střevo opisuje tvar ulity, vyúsťuje do plášťové komory, do žaludku ústí slinivkojaterní žláza->zdokonaluje trávení
 • hlemýžď dýchá plicním vakem->prokrvená zřasená část,která je součástí plášť.dutiny->ústí na pravé straně těla pod okrajem ulity
 • vylučovacím orgánem jsou METANEFRIDIE
 • má otevřenou cévní soustavu-součástí srdce-1 komora a 1 síň
 • nervová soustava-gangliová-5 párů ganglií->z nich nervové výběžky do těla
 • rozmnožování: hermafrodit-přímý vývoj, výměna spermií mezi jedinci->
 • uchovávají si je ve váčku- kladení vajíček do půdy

zástupci třídy plžů se dělí do 3 skupin dle dýchacího ústrojí:

a) předožábří

 • Homolice středomořská->jedové žláza místo slinných
 • Zavinutec tygrovaný, Bahenka živorodá

b) zadožábří

 • Zej obecný->,,mořský zajíc´´
 • Valovky

c) plicnatí

 • Plovatka bahenní-pravotočivá,zašpičatělá ulita, Bahnatka malá->podél břehů
 • Páskovka žíhaná->vápencový podklad, ulitá má podélné proužky
 • Slimák popelavý, žlutý->kýtnalý hřeb, žlutý se živí plodnicemi hub
 • Plzák lesní-> na svalnaté noze nemá kýl

třída: Mlži

 • Škeble rybničná ->sladkovodní, stojaté i mírně tekoucí vody, nemají zřetelně oddělenou hlavu od těla, tělo z obou stran zploštělé, kryto 2-chlopňovým pláštěm>produkuje 2 skořápky: lastury- na povrchu kružnice=výsledek pravid.růstu – lastury:miskovitý tvar, spojené pevným vazem, na vnitřní straně-vrstva perleti
 • širší část těla: hlavový oddíl
 • užší část těla : záď – na konci jsou dva otvory jedním je: přijímací otvor: nasávání vody, živin do plášťové dutiny vyvrhovací otvor: vylučována voda a nestravitelné zbytky potravy
 • po obou stranách těla-žábry, na břišní straně je svalnatá noha-pohyb
 • tráv.soustava->začíná ústním otvorem,nemají slinné žlázy->jícen¬>žaludek
 • obklopen játry->střevo->konečník(prochází osrdečníkem)
 • součástí cévní soustavy je srdce- 1komora, 2předsíně
 • krev obsahuje hemokyanin-namodralá
 • krev nejdříve prochází metanefridiemi-odevzdá škodlivé látky
 • nervová soustava je gangliová, bilaterálně souměrná, nerv.uzliny spojeny
 • nervovými vlákny
 • nemá oči,ale vyvinuté čichové ústrojí=OSFRADIUM
 • párová STATOCYSTA-ve svalové noze, umožňuje vnímat polohu těla
 • gonochorista-nepřímý vývoj,dospívá v 5-ti letech
 • zástupci: Velevrub malířský->potoky,řeky, protáhlé vejčité lastury
 • Perlorodka říční, Srdcovka jedlá, Střenka jedlá, Ústřice jedlá, Slávka jedlá, Perlotvorka mořská

třída: Hlavonožci

 •  nejpokročilejší, nemají schránky,jsou dravci, noha se přeměnila ve svalnatou nálevku a ramena
 •  mohou se pohybovat REAKTIVNĚ- v momentě ohrožení,nálevka se smrští, vypudí vodu a ,,couvne´´
 •  tráv.ústrojí->tráv.trubice-začíná ústním otvorem,radula-zpracování potravy+čelisti a slinné žlázy, jícen-vole->žaludek->střevní kličky-ústí v přední části plášťové dutiny
 • cévní soustava->srdce tvořeno 1komorou a 2 nebo 4 předsíně
 • mají mozek který vzniká splyntutím ganglií v hlavové části těla, má chrupavčitou schránku -> vychází z ní nervová vlákna → pohyb
 • gonochoristé, pohl.dimorfismus-samci jsou menší 1 z ramen se mění na tzv.rameno-
 • HEKTOKOTYLOVÉ-obsahuje přidatnou žlázu,kt.produkuje obaly spermií->
 • SPERMATOFORY-slouží k zavádění spermií do pohl.otvoru samičky
 • přímý vývoj, mláďata jsou průsvitná, vznášejí se volně ve vodě=PELAGICKÁ
 • zástupci: Loděnka hlubinná, Sépie obecná->dravec, kolem ústního otvoru-10ramen
 • Chobotnice pobřežní, Krakatice->největší-20metrů,živí se jimi Vorvani
 • Oliheň obecná->chutné maso, Středozemní moře

b) prvoústí coelomovití článkovaní (článkované tělo)

 • mají pravou dutinu tělní-coelom,článkované tělo=SEGMENTACE
 • vývoj spec.pohybového ústrojí
 • rozdělujeme do 2 skupin:
 1. Stejnocenné článkování -> články jsou stejné, kmen Kroužkovci
 2. Nestejnocenné -> kmen členovci

KMEN: KROUŽKOVCI

 • stejnocenné tělo, vnější článkování odpovídá vnitřnímu, s vyjímkou 1. a posledních článků mají stejný vzhled
 • u plovoucích dravých jsou v přední části těla se soustřeďují smyslové orgány=CEFALIZACE
 • poslední články jsou srůstající a tvoří tzv.konečný článek=PYGIDIUM
 • některé těl.orgány se opakují v jednotlivých článcích,jiné prostupují celým tělem
 • články odděleny blanitou přepážkou

třída: Mnohoštětinatci

 • v mělkých mořích, na těle je hlavová část,články,konečný článek
 • povrch těla kryt jednovrstevnou pokožkou-ochranná a dýchací fce
 • pod pokožkou je podkožní svalový vak
 • na bocích článků jsou tzv.parapodia=orgány pohybu se štětinkami
 • cévní soustava:uzavřená, krev:narůžovělá
 • vyluč.orgány-metanefridie
 • nervová soustava:gangliová-žebříčkovitého typu-párová ganglia spojená vlákny na břišní straně těla
 • gonochoristé, nepřímý vývoj, larva plave=TROCHOFORA-přilbovitý tvar->po obvodu dva věnce brv,mezi ním je ústní otvor->další vývoj.stádium = METATROCHOFORA-začínají vznikat tělní články
 • pohlavní i nepohl.rozmnožování-> tělo se rozpadne na články=FISIPARIE a z každého doroste a vznikne nový jedinec
 • zástupci: Afroditka plsnatá, Rournatec vějířový

třída: Opaskovci

 • nevytvářejí si parapodia(orgán pohybu), v 1/3 těla mají zduřelé tělní články->obsahují kožní žlázy=OPASEK=CLITELLUM
 • kožní žlázy vylučují sekret,kt.opaskovcům umožňuje spojit se při kopulaci a přenos spermií,vytvářejí ochranný obal kolem nakladených vajíček(kokon)

podtřída: Máloštětinatci

            zástupci: Žížala obecná

 • každý článek má 4 páry krátkých štětin,hřbetní strana těla klenutější a tmavší než břišní, na břišní straně prosvítá hřbetní céva, tělo kryto vlhkou jednovrstevnou pokožkou-dých.orgán,hustá síť krevních vlásečnic,dýchá celým povrchem těla
 • pokožka má četné hmatové a světločidné buňky-rozezná tmu a světlo
 • tráv.ústrojí-tráv.trubice-celé tělo, součástí je žlaznatý žaludek, po stranách jsou nápadné vápenaté žlázy, tráv.trubice je široká-velké množství potravy(málo energie) -> pro využití veškeré energie prochází tělem epitelární řasa
 • vně je střevo obaleno ekrečními buňkami(epitelem)->tvořen buňkami,kt.přijímají škodlivé látky,b.se odlupují,vyluč.ústrojím ven
 • cévní soustava uzavřená,krev obsahuje hemoglobin, pohyb krve zajišťuje hřbetní céva,bohatě větvená, CS končí sítí vlásečnic
 • NS je gangliová, žebříčkovitého typu
 • hermafrodité,ale kopulují a získávají spermie z jiného jedince-ukládají je do váčku než dozrají vajíčka
 • vývoj je přímý, mají regenerační schopnost
 •     Žížala hnojní, Žížala horská, Nítěnka obecná,Potočnice račí

podtřída:Pijavice

 • tělo na řezu mírně zploštělé, na povrchu zmnožené článkování,
 • mají 2 přísavky:

hlavová část=ústní,pření-pokračuje tráv.trubice

konec těla=zadní-přichycovací fce

 • uvnitř ústní přísavky jsou chytinové čelisti-naruší povrch hostitele
 • živí se krví, svalnatý hltan-má žlázy-produkují HIRUDIN
 • střevo charakt.vychlípeninami,kde se hromadí krev žijí tu mikroorgan.,kt krev konzervují, tráv.trubice končí žilním otvorem
 • píďalkovitý pohyb-pomocí přísavek nebo ve vodě vlnivým pohybem
 • CS a NS stejná jako u mnohoštětinatců, dýchají celým povrchem těla
 • vyluč.organ=metanefridie
 • hermafrodité-oplozená vajíčka v kokonu,kladena na vod.rostl.nebo vlhké půdy
 • zástupci: Pijavka lékařská, Pijavka koňská, Chobotnatka rybí
reklama