Látkový a energetický metabolismus rostlin

Látkový a energetický metabolismus rostlin

 •  metabolismus = výměna látek
 •  anabolické reakce (A) = syntéza látek, spotřeba energie (např. fotosyntéza)
 •  katabolické reakce (K) = rozklad látek, výdej energie (např. dýchání)
 •  normální stav: A = K; v mládí: A > K; ve stáří: A < K
Fotosyntéza
 • jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík
 • funguje už cca 2 mld. let (prahory, vznik sinic)
 • důležitá společenstva (řasy, tropické deštné lesy)
 • podstatné faktory: sluneční energie, oxid uhličitý, voda, chlorofyl
 • souhrnná sumární rovnice fotosyntézy (ve skutečnosti jde o sled rovnic!): 6 CO2 + 12 H2O ® C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
 • zdroj energie = světelné záření Þ energie chemické vazby Þ redukce oxidu uhličitého a jeho zabudování do organických látek
 • děje fotosyntézy: primární + sekundární procesy
A) PRIMÁRNÍ PROCESY (SVĚTELNÁ FÁZE)
 • chemické děje spojené s absorpcí světelné energie a její přeměny na energii chemické vazby (ATP)
 • 1. absorpce světelné energie
 • 2. přenos elektronů
 • 3. fotolýza vody
 • 4. vznik ATP
1. absorpce světelné energie
 • fungují dva fotosystémy („pasti“ na fotony)
 • fotosystém I: karoteny ® karotenoidy ® chlorofyl b ® různé druhy chlorofylu a ® chlorofyl a1 (l = 700 nm)
 • fotosystém II: xantofyly ® karotenoidy ® chlorofyl b ® různé druhy chlorofylu a ® chlorofyl a2 (l = 680 nm)
2. přenos elektronů
 • chlorofyl a absorbuje energii 2 fotonů (= excitace) > obohacené elektrony se uvolní a jsou přenášeny redox systémy
 • z elektropozitivní soustavy voda-kyslík (+ 0,8 V) na elektronegativní soustavu koenzymu (– 0,4 V)
 • redoxní soustavy:
 • příjem elektronů – redukují se (akceptor)
 • odevzdání elektronů – oxidují se (donor)
 • fotosystémy jsou zabudované v tylakoidech
3. fotolýza vody
 • pracuje fotosystém II
 • 2 H2O ® ½ O2 + 2 H+ + 2 e–
4. vznik ATP
 • redoxní systémy jsou řazeny za sebou
 • elektrony ztrácejí při přechodu část energie ® její fixace v chemické vazbě
 • získávání ATP:
 • cyklická fosforylace – pracuje fs I, uvolněný elektron se vrací do chlorofylu a1
 • necyklická fosforylace – pracují oba fotosystémy
B) SEKUNDÁRNÍ PROCESY (TEMNOSTNÍ FÁZE)
 • chemická energie ATP je využita na vázání oxidu uhličitého a jeho redukci na sacharidy
 • soubor těchto reakcí se nazývá Calvinův cyklus
VNĚJŠÍ FAKTORY FOTOSYNTÉZY
 • oxid uhličitý: dnes 0,03 % – není to nejvhodnější; jeho množství lze uměle zvýšit
 • světlo: využitelná je pouze část světla (l = 400–700 nm)
 • voda: fotolýza; nedostatek vede k zavření průduchů
 • teplo: optimum 15–20 °C, nejvíce 25–30 °C; pro C4 rostliny platí teploty o trochu vyšší
C4 ROSTLINY
 • v Calvinově cyklu vytváří čtyřuhlíkatou kyselinu
 • karboxylace (vázání oxidu uhličitého): dvojí, dva typy chlorofylu, Hatch-Slackův cyklus; mohou být uzavřeny průduchy proti odparu (např. u tropických rostlin)
 • př. kukuřice, proso, třtina
 • odlišná anatomie listu
 • vyšší nároky na oxid uhličitý, sluneční záření a teplotu
 • vyšší produkce, nižší rychlost transpirace
 • nízká fotorespirace (= dýchání při fotosyntéze; čím nižší, tím větší výnos)
 • prostorové oddělení dvojí karboxylace (buňky mezofylu, buňky pochev CS)
CAM ROSTLINY
 • časové oddělení dvojí karboxylace (v noci příjem oxidu uhličitého; ve dne rozklad oxidu uhličitého)
Dýchání
 • katabolický proces opačný k fotosyntéze
 • rozklad složitých látek + uvolnění energie
 • rostliny mohou žít nějakou dobu bez fotosyntézy (klíčení, kvetení)
 • energie je třeba ke krytí energetických potřeb (růst, plodění, pohyb)
 • probíhá neustále (den i noc)
 • ve dne je intenzita fotosyntézy větší než dýchání
 • dýchají všechny buňky kromě anaerobních
 • intenzivní dýchání > mladé a klíčící rostliny
 • souhrnná sumární rovnice: C6H12O6 + 6 O2 ® 6 H2O + 6 CO2 + energie
 • 2 fáze dýchání:
A) ANAEROBNÍ FÁZE
 • probíhá v cytoplazmě
 • kyslík není třeba, ale může být přítomen
1. glykolýza
 • rozklad cukru
 • spouští se enzymaticky
 • molekula glukózy se rozštěpí na dvě molekuly kyseliny pyrohroznové
 • uvolní se malé množství energie Þ 2 ATP)
 • vše se přetransportuje do mitochondrií
B) AEROBNÍ FÁZE
 • probíhá v mitochondriích
1. dekarboxylace
 • odštěpení molekuly oxidu uhličitého z molekuly kyseliny pyrohroznové
 • opět enzymatický proces
 • oxid uhličitý se uvolňuje do prostředí
 • vzniká acetyl-CoA (acetylkoenzym A)
2. dehydrogenace
 • odštěpení molekuly vodíku
 • řada reakcí (postupně se odštěpí 8 molekul)
 • cyklus kyseliny citrónové (Krebsův cyklus) Þ 2 ATP
3. oxidace
 • dýchací řetězec
 • postupná oxidace vodíku až na vodu
 • uvolňuje se mnoho tepla (reakce probíhají postupně) 32 ATP
 • z jedné molekuly glukózy se postupně uvolní energie k syntéze 36 molekul ATP
VNĚJŠÍ FAKTORY DÝCHÁNÍ
 • oxid uhličitý: když se zvýší koncentrace, snižuje se dýchání
 • kyslík: zatím je ho dostatek
 • voda: když je jí málo, tak se dýchání nejprve zrychlí a pak ustává
 • teplo: optimum 30 °C, > 45 °C snížení, > 50 °C enzymatické změny (zastavení); jehličnany až do –25°C
reklama