Nižší rostliny – řasy

Nižší rostliny - řasy

 • latinsky: Algae algologie = věda o řasách
Charakteristika
 • autotrofní organismy = výživu si dokáží sami vytvořit,bez pomoci jiného organismu
 • malý počet druhů patří mezi saptofity či parazity
 •  fotoautotrofní-energii získávají ze slunečního záření fotosyntézou-jejich plastidy obsahují chlorofyl a,b,c nebo d+jiná barviva,kt.mohou zelenou barvu chlorof.překrýt
 • vázány na vodní prostředí(moře,stojaté vody,…)
 • tělo nazýváme stélkou(jednobuněčná či mnohobuněčná).
Typy stélek:

1.) bičíkatá (monádoidní)

 • jednobuněčná,kapkovitý tvar,ohraničená buněčnou stěnou
 • 2 bičíky(slouží k pohybu ve vodním prostředí)-u kořene bičíků jsou pulzující vakuoly pro regulaci vody, vnitřek vyplňuje chloroplast s pyrenoidem a červenou stigmou(pro zachycení světla)
 • př.pláštěnka

2.) měňavkovitá

 • jednobuněčná,nemá pevnou buněčnou stěnu- loví pomocí panožek
 • př.chrysamoeba,tř.Zlativky

3.) kapsální

 • jednobuněčná,ohraničená slizem
 • žije ve slizových koloniích,které může opustit(vytvoří si bičík a odtrhne se,vytvoří novou kolonii a ztratí bičík)
 • př.hydrurus,tř.Zlativky

4.) buněčná (kokální)

 • jednobuněčná,kulovitý či oválný tvar,ohraničena pevnou bun.stěnou(jako u rostlin)
 • př.zelenivka(chlorela)

5.) vláknitá( mnohobuněčná)

 • složitější stavba,tvar jednoduchých vláken nebo se vlákna mohou větvit(př. Žabí vlas)
 • př.kadeřnatka

6.) trubicovitá(syfonální)

 • mnohob.,vlákno není rozděleno příčnými přehrádkami
 • př.caulerpa-mořská řasa

7.) pletivná

 • z rozvětveného vlákna se rozrůstá do několika směrů(2-3),velké několik cm
 • 3části:
  • rhizoidy(obdoba kořenů)
  • kauloid(obdoba-stonek)
  • fyloid(listům podobný)
 • v rámci evoluce je základní bičíkatá stélka
Rozmnožování

1.) NEPOHLAVNÍ

 • pomocí zoospor(jednobuněčné výtrusy,pohyblivé s bičíkem)
 • nebo pomocí nepohlavních bezbičíkatých výtrusů à oboje vznikají uvnitř mateřské buňky a prasknutím se dostanou do okolí =vzniká tím nový jedinec

2.) POHLAVNÍ

 • vytváří se haploidní gamety s polovičním počtem chromozomů

a) samčí = spermatozoidy

 • s bičíkem à pohyblivé

b) samičí = vaječné buňky

 • poloviční počet chramozomů, nepohyblivé
 • při spojení vzniká diploidní zygota (úplný počet chromozomů)
 • oba typy rozmnožování mohou vznikat na jedné či na rozdílných stélkách
 • setkáváme se i s rodozměnou

Střídání generací=RODOZMĚNA

generace pohlavní = gametofyt(představují ho pohl.gamety,kt.splynou) à *diploidní zygota(z ní vyrůstá stélka) à *sporofyt = generace nepohlavní à *haploidní spory à nový gametofyt

 • generace nepohlavní-žije nezávisle na gametofytu
 • cyklus se stále opakuje
Rozdělení řas

Oddělení :RUDUCHY (RODOFYTA)-červené řasy

 • většinou mořské i sladkovodní(zřídka)
 • choulostivé na znečištění
 • vláknité či pletivné stélky,nikdy ne bičíkaté
 • barva závisí na přítomnosti fotosyntetického barviva à většina jasně nebo tmavě červené,některé ale i modré¨
 • záleží na poměru fotosynt.pigmentů:
  • červený=FYKOERYTRIN
  • zelený=CHLOROFYL A
  • modrý=FYKOCYANIN

Využití ruduch:

 • louhováním stélek se získává AGAR(=gel,kt.se užívá v cukrářství),pěstují se na něm mikroorganismy
 • konzumace à pěstují se uměle v moři a přidávají se do pokrmů

Zástupci:

Rod PORHYRA

 • tmavě červená stélka,30-60 cm
 • pěstovány uměle

Rod HILDEBRANDIA

 • obrůstá kameny na dně potoky à vytváří na nich červené skvrny
 • sladkovodní

př.Potěrka-nachází se v horských potůčcích

Oddělení:OBRNĚNKY (DINOFYTA)

 • jednobuněčné bičíkaté stélky
 • kolem stélky je pancíř à tvořen celulózními destičkami
 • v mořích se mohou přemnožit,mohou být jedovaté(produkují toxiny)

Zástupci:

CERATIUM

 • sladkovodní,u nás v rybnících
 • v buňkách mají hnědé chloroplasty(FEOPLASTY)
 • probíhá v nich fotosyntéza,ale živí se drobnými mikroorganismy

Oddělení: SKRYTĚNKY (CRYPTOFYTA)

 • jednobuněčné,bičíkaté
 • u nás v rybnících součást planktonu
 • v buňce jsou olivově hnědé plastidy

Zástupci:

CRYPTOMONAS

 • v rybnících(v jarním planktonu)

Oddělení: CHROMOFYTA

Třída ZLATIVKY

 • zlatohnědé plastidy v buňce
 • jednobuněčné

zástupci:DINOBRYON

 • buňky uzavřeny v toulcovitých schránkách
 • tvoří buněčné kolonie v rybnících à součást planktonu

zástupci: CHRYSAMOEBA

 • měňavkovitá stélka
 • hnědé plastidy à fotosyntézapřesto se také živí lovem bakterií

zástupci: HYDRURUS

 • kapsální stélka,připomíná mechovou rostlinku
 • buněčné kolonie obalené slizem
 • v horských potocích

Třída ROZSIVKY (bacillariophyceae)

 • jednob.řasy,kokální typ stélky
 • vytváří si křemičitou buněčnou stěnu(víčko+dno),uvnitř je protoplast
 • aby si ji mohly vytvářet,žijí ve vodním protředí s HSiO2
 • jedn.buňky vytvářejí pravidelné geom.tvary
 • mají hnědé plastidy(hnědé barvivo-FUCOXANTIN)
 • výskyt v mořích,ve sladkých stojatých vodách,součást planktonu+producenti organ.hmoty
 • hojné na jaře a na podzim
 • staré řasy žili před mnoha miliony lety à z nich se vytvořily ložiska křemeliny (diatomit) àschránky sladkovodních starých rozsivek(jezerních druhů)
 • ložiska se těží a používají se k výrobě filtrů a stav.hmot

Zástupci sladkovodních rozsivek:

 • Fragilaria
 • Pinnularia
 • Navicula
 • Meridion
 • Diatoma

Třída CHALUHY -hnědé řasy

 • mořské
 • mají velké pletivné stélky(rhizoidy,kauloid,fyloidy)
 • hnědé (mají hodně fukoxantinu) + chlorofyl A a C
 • pohlavní a nepohlavní rozmnožování à RODOZMĚNA
 • sbírají se a pěstují uměle(Čína,Japonsko)
 • výtažky se používají v tradičním lékařství
 • usušené stélky na palivo a neusušené na hnojivo
 • * v nich ALGINOVÉ KYSELINY(gely),kt. se využívají v cukrářství na tzv.alginátové želé

Zástupci:

Chaluha bublinatá

 • tvoří husté porosty na mořském pobřeží
 • stélky až 50 cm

Laminarie

 • 1-2,5 m
 • husté porosty ve větších hloubkách-tam,kam nesahá odliv

Makrocystis a Nereocystis

 • v chladnějších mořích nebo na pobřeží Tichého oceánu

Třída RŮZNOBRVKY

 • tzv.žlutozelené řasy,neobsahují fucoxantin ale chlorofyl A a C
 • v rybnících a tůních

Zástupci:

Posypanka

 • na dně tůní,…
 • vláknitá stélka à není rozdělena příčnými přepážkami

Botrydium granulatum

 • na břehu rybníků
 • vytváří kulovité buňky
 • 2-3cm velké,jsou vidět pouhým okem

Oddělení: KRÁSNOOČKA (EUGLENOPHYTA)=EUGLENY

 • zahrnují jednobuněčné bičíkovce

Zástupci:

KRÁSNOOČKO ŠTÍHLÉ:

 • bývá využíváno jako modelový organismus
 • má bičík=pohyb
 • mění svůj tvar
 • má chloroplasty s chlorofylem A a B
 • má nápadné červené stigma(reaguje na světlo) a pyrenoidy
 • ve vodách s org.látkami,i v kalužích a znečištěných vodách

Oddělení: ZELENÉ ŘASY (CHLOROPHYTA)

 • bičíkaté až pletivné stélky
 • obsahují zelený pigment à chlorofyl A a B
 • má nejvíce zástupců

Třída :CHLAMYDOPHYCEAE

 • zelení bičíkovci:jednobuněčné,stélka opatřena bičíky

Zástupci:

Pláštěnka(chlamydomonas)

 • modelový organismus à uvnitř jasně zelený chloroplast + červená stigma + pyrenoid(enzymy à fotosyntéza)
 • 2 bičíky

Váleč(volvox)

 • charakteristický typ kolonie(CENOBIUM) = koule vyplněná slizem,uvnitř vznikají cenobia

Třída :ZELENIVKY

 • kokální zelené řasy:jednobuněčné řasy
 • v rybnících

Zástupci:

Zelenivky(chlorela,pediastrum)

 • využití při biotechnologiích

Krásivky

 • buňky mají měsícovitý tvar(closterium) nebo zářezem rozděleny na půlbuňky
 • neexistují bičíkatá stadia
 • rozmnožování konjugací(spájením)

Třída:SPÁJIVKY

 • zelené vláknité řasy:vláknitý typ stélky

Zástupci:

Kadeřnatka

 • nevětvená vlákna,nachází se v potocích

Žabí vlas

 • síťovité chloroplasty a mnoho jader
 • v potocích a proudících vodách je přichycena na kameny

Šroubatka

 • šroubovité stočení chloroplastů s pyrenoidy
 • rozmnožuje se konjugací

Třída:PAROŽNATKY

 • řasy s pletivnou či jinou stélkou

Zástupci:

Rod Parožnatka(Chara)

 • matně zelené,10-15cm,stavbou připomíná přesličky
 • choulostivé na znečištěné prostředí,žijí na dně čistých tůní
 • stélka je drsná ,lámavá à přítomnost uhličitanuvápenatého à vylučuje se na povrch stélky
 • mohou se i pohlavně rozmnožovat à gametangia se nacházejí v místě větvení pohl.větviček
 • stará skupina zelených řas,objeveny v sedimentech před 350 miliony let
 • Rod Enteromorpha
 • nepravidelně kulicovitá stélka
 • zástupce nacházíme i u nás ve stojatých vodách
 • Porost locokový-k přípravě salátů
 • v mořích
Význam řas

1.) producenti organické hmoty+O2

 • díky asimilačním barvivům
 • na začátku potravního řetězce
 • Perifyton = mnohobuněčné stélky=nárůstové řasy
 • na dně vody,obrůstají jezy a tvoří souvislé porosty
 • Fytoplankton = jednobuněčné stélky,které jsou součástí planktonu
 • nacházejí se u povrchu stojatých vo
 • Zooplankton-živočišný plankton(další součást planktonu)
 • !!!!!přemnožením vzniká nerovnováha-řasy začnou vylučovat toxické látky!!!!

2.) farmaceutický průmysl + kosmetika

3.) potrava lidem

4.) medicína, výzkumy

5.) palivo, hnojivo

reklama