Opěrná pohybová soustava člověka

Houby

21.OBECNÁ STAVBA KOSTÍ

 • okostice  – vazivová blána – kryje povrch kostí (PERIOSTERUM)
  • umožňuje růst kostí do šířky a hojení kostních zlomenin
  • dobře zásobená cévami a nervy
  • podílí se na vedení kostní bolesti
 • kompakta – tuhá trubicovitá vrstva, zajišťují pevnost a pružnost kosti
 • spongióza – další vrstva – houbovitá kostní tkáň
 • architektonikum kosti – uspořádání kompakty a spongiózy
 • kostní trámce – architektonikum spongiózy – zajišťují pevnost
 • kostní lamely – architektonikum kompakty – buď ploché nebo soustředěné uspořádání
 • ve střední části kompakty jsou lamely – vytváří vrstvy podle centrálního kanálku kterým v kosti procházejí nervy
 • kostní dřeň (medulla ossium) – vyplňuje dřeňové dutiny u dlouhých kostí
  • je tvořena jemnou sítí vazivových buněk, vláken a sítí cév, v mladém věku je červená a tvoří červené krvinky, při stárnutí je dřeň nahrazována tukovou tkání a mění se ve žlutou kostní dřeň
  • hrudní kost, obratle a žebra si ve stáří uchovávají kostní dřeň červenou
 • osifikace – vznik kostí –
  • 1) na vazivovém podkladu lebka a klíční kost
  • 2) na podkladě chrupavky vzniká většina ostatních kostí
  • osifikace probíhá z povrchu chrupavky a z malých ostrůvků, které jsou uloženy na konci a uprostřed kosti

POPIS KOSTRY

 • při popisu kostry používáme základní pojmy, které se opakují a z nich vycházejí i anatomické názvy
 • dělí se na názvy označující vyvýšeniny plochy a prohlubně
 • a) vyvýšeniny – hrboly, hrbolatiny, hlavice, výčnělky, drsnatina, kotníky, chocholík, processus, čáry
 • b) prohlubně – jamka, jáma
 • kostra se skládá z kostry končetin, hlavy a hrudníku

KOSTRA HRUDNÍKU

 • páteř, žebra a hrudní kost

PÁTEŘ

 • páteř tvoří kostru těla, oporné funkce, skládá se z obratlů kterých je 33-34
 • zajišťuje stabilitu, pevnost a omezenou pohyblivost těla, ochrana míchy(páteřní kanál)

OBRATLE

 • počty jednotlivých obratlů – 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 3-5 kostrčních
 • obratel se skládá z těla, oblouku a výběžků obratle

Spoje mezi jednotlivými obratli:

a) meziobratlové ploténky (disci intervertebrales)

 • jsou to chrupavčité destičky mezi těly obratlů
 • jsou různě vysoké, nejvyšší mezibederními obratli a nejnižší mezi krčními obratli

b) vazy

 • spojují těla obratlů a výběžky a zabraňují posunu obratlů

c)meziobratlové klouby

 • pohyblivá spojení, součet drobných posunů se sčítá a vzniká výsledný pohyb
 • páteř má dvojí esovité zakřivení – pružnost
 • vyklenutí páteře směrem dozadu – kyfóza
 • vyklenutí
  • hrudní kyfóza
  • křížová kyfóza
 • vyklenutí páteře směrem dopředu – lordóza –bederní lordóza, krční lordóza

KOSTRA HRUDNÍKU

Žebra (costae)

 • protáhlé, oploštělé a obloukovitě zahnuté kosti
 • jsou různě dlouhá
  • nejkratší je 1. pár žeber
  • nejdelší je 7. a 8. pár žeber
 • žebra jsou vzadu hlavicí připojeny k páteři
 • většina žeber je připojena chrupavkou ke kosti hrudní
 • máme 12 párů žeber
 • 1. až 7. pár jsou žebra pravá (costae verae) – tato žebra se chrupavkou připojují ke kosti hrudní
 • 8. až 10. pár žeber jsou žebra nepravá (costae spuriae) – tato žebra se chrupavkou připojují k 7. páru žeber
 • 11. až 12. pár žeber jsou žebra volná (costae fluctuantes) – nepřipojují se chrupavkou

Kost hrudní (sternum)

 • kost plochá
 • v horní části se připojuje kost klíční
 • skládá se ze 3 částí – rukojeť(manumbrium), tělo(corpus) a mečovitý výběžek(processus xiphoideus)
 • hrudník (torax)
 • hrudník je zepředu a zezadu oploštělý
 • kostra hrudníku tvoří kostěný podklad pro hrudník
 • pohyby hrudníku umožňují dýchání, chrání plíce a srdce

KOSTRA HLAVY

Lebka (cranium)

 • tvoří ji mozková část lebky (neurocranium) a obličejová část lebky (splanchocranium)
 • je to pevná schránka chránící mozek a některé smyslové orgány
 • je oporou pro začátek dýchacího a trávicího ústrojí
 • mozková část lebky vzniká částečně z vaziva – klenba lební, a z části vzniká z chrupavky – spodina lební
 • obličejová část vzniká taky z chrupavky
 • z chrupavčitých základů vznikají jazylka, štítná chrupavka a sluchové kůstky středního ucha
 • lebka je tvořena velkým počtem kostí, mnohé z nich jsou párové a mezi sebou jsou spojeny švy, pouze kloubně se připojuje dolní čelist

Mozková část lebky

 • ochranný obal mozku – klenba lební a spodina lední
 • skládá se z
  • kost týlní
  • kost klínová
  • kost čelní
  • kost čichová
  • kost spánková

Kost týlní (os occipitale)

 • ve spodní části se nachází týlní otvor – foramen magnum – po stranách otvoru jsou hrboly pro kloubní spojení s 1. krčním obratlem

Kost klínová (os sphenoidale)

 • z kosti klínové vybíhají 2 křídla – malé a velké
 • na její vnitřní bázi vytváří její tělo tzv. turecké sedlo, ve kterém je umístěn podvěsek mozkový, je spojena s dutinou nosní

Kost čelní (os frontale)

 • tvoří podklad čelní a stropy očnic
 • na přechodu čela a očnic jsou tzv. nadoboční oblouky
 • ve spodní části čela je velká párová dutina – sinus frontalis

Kost čichová (os ethmoidale)

 • z několika částí a pouze dírkovaná ploténka je mezi kostmi tvořícími hlavovou část lebky

Kost spánková (os temporale)

 • kost párová
 • z několika částí – kost skalní . pyramida (os petrosum/pars pyramidalis), výběžek bradavkový (procesus mastoideus), výběžek bodcovitý (proc. styloideus), kost bubínková (pars tympanica), kloubní jamka mandibuly a výběžek lícní
 • uzavírá dutinu lední ze strany a zespoda

Kosti temenní

 • párová kost ve tvaru čtyřhranné misky

OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY

 • kosti obličejové části (splanchnocranium, viscerocranium) obklopují začátek trávicího a dýchacího ústrojí, obličejová část se skládá z kostí párových (horní čelist, kost patrová a lícní) a z nepárové dolní čelisti a jazylky
 • 2 kosti horní čelisti (maxila): maxila sestává z těla, frontálního výběžku a výběžku lícního (proc. zygomaticus), ve kterém se spojuje s kostí lícní (os zygomaticum), hlavním podladem tvrdého patra je patrový výběžek. Lůžka pro zuby horního zubního oblouku jsou vytvořena v podkovitém dásňovitém výběžku
 • 2 kosti lícní (os zygomaticum): společně s proc. zygomaticus kosti spánkové vytváří tzv. jařmový oblouk (pons zygomaticus) jednou svojí plochou vytváří část stěny orbity (facies orbitalis) a jednou (facies lateralis) vytváří líc, přičemž její tvar i velikost je individuální a podílí se na celkovém výrazu tváře
 • 2 kosti nosní (os nasale): představují dvě stříškovitě k sobě postavené kůstky, jejichž velikost je individuální, tvoří kostěný podklad nosu
 • 2 kosti slzní (os lacrimale): párová kost obsahující otisk slzního váčku (fossa saci lacrimalis)
 • Nosní skořepy: 2 horní skořepy nosní, střední skořepy nosní, 2 dolní skořepy nosní
 • 2 patrové kosti (os pallatum): má dvě lamely ve tvaru písmene L (jsou na sebe prakticky kolmé). Jedna (lamina perpendicularis) tvoří část dutiny nosní (cavitas nasi) a druhá (lamina horisontalis) je součástí tvrdého patra
 • dolní čelist (Mandibula)
 • kost radličná (Vomer): je svisle postavená plochá kost, tvoří část nosní přepážky.
 • růst lebky zajišťují fontanely

KOSTRA KONČETIN

 • skládá se z kostry horních a dolních končetin

Kostra horní končetiny

 • z pletence a volné končetiny
 • díky kloubům na horní končetině se ruka může pohybovat všemi směry
 • pletenec
  • klíční kost + lopatka
  • díky pletenci je horní končetina připojena k trupu
 • klíční kost (clavivula)
  • mírně esovitě zahnutá 12-16 cm.
  • kloubně se připojuje k rukojeti kosti hrudní a k nadpažku (acromion), který je součástí lopatky
 • lopatka (scapula)
  • plochá, trojúhelníkovitá
  • vnitřní strana kterou se lopatka přikládá k žebru je vyhloubená
  • trn lopatky (spina scapulae)
 • Kostra volné horní končetiny
 • Kost pažní (humerus)
  • dlouhá kost – horní část zakončena polokulovitou hlavicí – spoj s lopatkou  – malý a velký hrbol – na ně se upínají svaly
 • Kost vřetení
  • na palcové straně – radius
  • spodní konec – rozšířený – bodcovitý výběžek (precessus styloideus)
 • Kost loketní
  • na malíkové straně
  • výběžek kosti loketní  (olecranon)
 • Kostra zápěstí (ossa carpi) carpus
  • tvořena 8 drobnými kůstkami – 2 řady po 4 a jsou spojeny drobnými klouby
  • 1. řada je kloubně spojena s předloktím
  • 2. řada je spojena s kostmi záprstními
 • Kostra záprstí (ossa metacarpalia) metacarpus
  • horní rozšířené konce jsou napojené na zápěstí a spodní na články prstů
 • Kostra prstů
  • tvořena články prstů (phalanges)
  • jednotlivé články kloubně spojeny
 • Kostra dolní končetiny
  • skládá se z pletence pánevního a volné dolní končetiny
 • Pletenec pánevní
  • skládá se z kosti křížové, 2 kostí pánevních a kostrči
  • vytváří kruh pánevních kostí – pospojovány křížokyčelním kloubem a chrupavčitou sponou
  • význam – opora, ochrana – zasahuje tam část břišních a pánevních orgánů které jsou uloženy v oblasti malé pánve – pohlavní orgány, děloha, vaječníky
  • ženská pánev je širší a prostornější, mužská užší a strmější
 • Kost pánevní (os coxae)
  • vzniká srůstem 3 kostí – kyčelní sedací, a stydké
 • Kost kyčelní (os ilium)
  • plochá, lopatovitá
  • lopata kosti kyčelní – vybíhá v ostrý hřeben a ten vybíhá v trn kosti kyčelní
 • Kost sedací (os ischii)
  • spodní část tvoří sedací hrbol
 • Kost stydká (os pubis)
  • dohromady se sedací kostí uzavírá otvor pánevní kosti – bývá vyplněn vazivem a svaly
 • Kost stehenní (femur)
  • nemohutnější dlouhá kost
  • horní konec zakončen hlavicí, která zapadá do acetabula – spojeno krčkem
  • pod krčkem je kostěný výběžek – velký chocholík (trochanter)
  • nad krčkem je malý chocholík
  • na malý a velký chocholík se upínají mohutné hýžďové svaly
  • ve spodu se rozšiřuje do 2 kloubních hrbolů
 • Kost holenní (tibia)
  • tvoří bérec, je na palcové straně, má trojboké tělo
  • horní část se rozšiřuje ve 2 kloubní hrboly – kondily
  • spodní část vybíhá ve vnitřní kotník
 • Kost lýtková (fibula)
  • štíhlá a často se láme, na malíkové straně bérce
  • dolní konec vybíhá v zevní kotník
 • Kosti nártní – 5 kostí
 • Kosti zánártní – 7 kostí
 • Články prstů – 13

SPOJENÍ KOSTÍ

 • Pevné spojení
  • dochází k němu tam kde kosti chrání orgány

a) chrupavkou (synchrondrosis)

 • spojení sponou stydkou
 • spojení žebra a kosti hrudní

b) vazivem (syndesmosis)

 • švy na lebce

c) srůstem kostí (chrondrosis synostosis)

 • kost pánevní – vzniká srůstem 3 kostí – kosti kyčelní, sedací a stydké

Pohyblivé spojení

 • kloubní – zajišťuje pohyblivost kostí
 • styk 2 a více kostí
 • kloub (articulacio)
 • stavba kloubu – kloubní plocha, kloubní dutina a kloubní pouzdro

Kloubní plochy

 • hlavice – vyklenutá část kosti , zapadá do jamky a obě jsou potaženy sklovitou hmotou
 • chrupavka je vyživována synoviální tekutinou
 • v některých kloubech mohou být mezi hlavicí a jamkou vloženy nitrokloubní chrupavčité destičky

Kloubní pouzdro

a) z vrstvy vazivové – pevnější vnější obal – v místech největšího namáhání spojeno vazy (ligamenta)

b) ze synoviální výstélky – tenká blanka, která vystýlá kloubní dutinu a produkuje synoviální tekutinu

 • kloubní pouzdro je dobře prokrveno a inervováno
 • třídění kloubů – 1)tvar kloubu – kulovitý kloub – ramenní, kyčelní

– vejčitý kloub – proximální ruční

– sedlový – kloub palce

– válcový – loketní kloub

– radio-ulnární – čepový

2)podle počtu kostí – jednoduché – styk 2 kostí

– složené – styk více jak 2 kostí

Klouby horní končetiny

 • ramenní kloub (artikulacio humeri)
 • spojení lopatky s kostí pažní
 • patří mezi nejpohyblivější klouby
 • loketní kloub (cubiti)
 • vřeteno – zápěstí – předloktí s 1. řadou zápěstních kůstek

Klouby dolní končetiny

 • kloub kyčelní (articulatio coxe) – provádí se abdukce a addukce, flexe a extanze
 • kloub kolenní (articulatio genus) – nejmohutnější a nejsložitější kloub na lidském těle, přední stranu tvoří češka, 2 menisky
  • kloubní pouzdro je spojeno vazy – flexe, extanze a rotace
 • kloub hlezenní (articulatio talocruralis) – spojení kostí bérce a kostmi zanártními

SVALOVÁ SOUSTAVA

 • tvoří ji svaly příčně pruhované neboli svaly kosterní – umožňují pohyb
 • tvoří asi 35% celkové hmotnosti těla
 • všechny svaly na těle – svalstvo
 • stavba svalu – svalové bříško (center) + šlacha (tendo)
 • základní stavební jednotkou svalu je svalové vlákno (myofibrily)
 • kontrastní jednotkou jsou miofibrily
 • svalové vlákno je ohraničeno membránou – sarkolema
 • svalová vlákna jsou sdružena do snopečků ohraničených vazivem
 • povrch svalového bříška je kryt vazivovou blánou, která je silná, pevná a pružná – povázka (facie)
 • šlachy se pevně připojují ke kostem a tvoří začátek a konec svalů
 • šlacha je tvořena kolagenními vlákny – drží je pohromadě řídké vazivo
 • chemické složení svalu – 75% voda, 24%organické látky, 1% látky anorganické
 • ve složení svalu převažují bílkoviny – albuminy, globuliny, myoglobin
 • aktin, myosám – součástí myofibril
 • myoglobin zásobuje svaly kyslíkem při svalovém vypětí, podobná fce a struktura jako myoglobin
 • fosfáty – ve formě ATP a glykogen – zdroj energie
 • kyselina mléčná – vzniká při svalovém vypětí
 • minerály – Na, Ca, Mg, K, P

Fyzikální a fyziologické vlastnosti svalů

 • jsou pružné a pevné
 • dráždivé – podnětem pro podráždění jsou nervové vzruchy, ty přivádějí motorická nervová vlákna – vzruchy jsou přenášeny na nervosvalové ploténky
 • reakce svalu na podráždění je stah svalu – kontrakce
 • prahové podměty – nervový podnět, který způsobí smrštění svalu, má určitou intenzitu
 • v izotonické fázi sval vykonává pohyb

Inervace svalů

 • svaly jsou inervovány míšními a mozkovými nervy
 • funkční jednotkou svalu je motorická jednotka – soubor svalových vláken patřících k jednomu neuronu
 • aby sval mohl pracovat musí ho zásobovat mozek a CNS
 • neuron se skládá se z buňky a axonu dlouhý výběžek – větví se a končí nervosvalovou ploténkou = jednoduchá synapse
 • ke kontrakci a uvolnění svaly potřebují velké množství kyslíku
 • zdroj energie pro svaly je cukr, který se štěpí na teplo, které se při činnosti svalu uvolňuje
 • poruchy svalu vznikají jeho nečinností
 • plegie – ochrnutí svalu
 • paréza – částečné ochrnutí
 • hyperkynéza – mimovolný pohyb – chorobný
  • třes – tremor
  • spazmy – křeče – záchvatové nebo dlouhodobé
  • tiky

Svaly hlavy

 1. svaly mimické – začátky na kosti a konce v kůži
 2. svaly žvýkací

Svaly mimické

 • podílejí se na výrazu obličeje, zužují nebo uzavírají oči, ústa a dýchací a trávicí soustavy
 • podílejí se na růstu a vývoji horní čelisti a dolní čelisti a na růstu a formování zubů
 • sval čelní – smršťují čelo a zvedají obočí
 • sval týlní – vypíná vrásky na čele
 • kruhový sval oční – musculus orbicularis oculi
 • kruhový sval ústní – musculus orbicularis oris – tvoří svalový podklad horního a dolního rtu a uzavírá ústní štěrbinu
 • sval tvářový – m. buccinator – nejmohutnější mimický sval – začíná nad stoličkou a končí v koutku úst – tímto svalem prochází vývod příušní žlázy, oplošťuje tváře
 • zdvihač hlavy – upíná se na rukojeť kosti hrudní, na vnitřní stranu klíční kosti a upíná se na kost spánkovou – musculus sternocleidomastoideus
 • podjazykové svaly táhnou hrtan a jazylku směrem dolů
 • svaly kloněné – musculi scaleni – v hlubších vrstvách – uplatňují se při pohybu hlavy – spojují krční obratel s 1. dvěma žebry jakožto pomocné dýchací svaly
 • dlouhý sval hlavy – musculus longus capitis
 • dlouhý sval krku – musculus longus colli

Svaly hrudníku

 • jsou uloženy v několika vrstvách
 • velký sval prsní – musculus pectoralis major – začíná na klíční kosti a na chrupavkách žeber a upíná se na hranu hrbolu kosti pažní
 • malý sval prsní – musculus pectoralis minor
 • sval podklíčkový – musculus subclavius
 • svaly mezižeberní – zevní a vnitřní
 • pilovitý sval přední – m. serratus anterior – začíná devíti zuby na žebrech a upíná se na lopatku – zajišťuje odtahování lopatek
 • bránice – plochý sval, vyklenuje se do dutiny hrudní – mezi dutinou hrudní a břišní
  • šlacha rozděluje bránici a v té části se o bránici opírá srdce
  • 2 masité části – pravá a levá brániční klenba
  • v bránici jsou 3 otvory – 1. otvor pro aortu, 2. otvor pro dolní dutou žílu a 3. otvor pro jícen
  • při kontrakci dochází k nádechu

Svaly břicha

 • přímý sval břišní – m. rectus abdominis – středem svalu prochází šlacha linea alba, která rozděluje sval na 2 poloviny
  • celý sval je kryt vazivovou pochvou
  • napomáhá předklonu a břišnímu lisu
 • šikmý sval břišní – vnitřní a vnější – m, obliquus abdominis externus – otočení trupu do strany a internus
  • jsou po stranách dutiny břišní
  • tříselný vaz – nad ním je tříselný kanál
 • čtyřhranný sval bederní – m. qadratus lumborum – podél bederní páteře – umožňuje napřímení a úklony v bedrech

Zádové svaly

 • uloženy v několika vrstvách
 • svaly na povrchu hrudní části – spojují končetiny
 • trapézový sval – plochý trojúhelníkový – od výběžku krčních a hrudních obratlů ke kosti klíční, nadpažek a hřeben lopatky – při pohybu končetiny zajišťuje stabilitu lopatky
 • široký sval zádový – m. latissimus dorsí – od kosti křížové a hřebenu kosti kyčelní a upíná se na hrbolku kosti pažní – umožňuje pronaci, zapažení a připažení
 • zadní pilovité svaly – podporují dýchání
 • vzpřimovače páteře – dlouhé svaly umístěné podél páteře
 • dutinu břišní uzavírá dno pánevní – zdvihač řitní – m. levator ani – procházejí jím močovody a pochva a jedna část tvoří svěrač konečníku

Svaly horní končetiny

 • pletenec – sval deltový – m. deltoideus – sval ramenní
  • začíná na kosti klíční, nadpažku, hřebeni lopatky a upíná se na drsnatinu kosti pažní – zvedá paži na upažení

Svaly oblé:

 • sval nadhřebenový – m. supraspinatus
 • sval podhřebenový – m. infraspinatus
 • sval podlopatkový – m. subscapularis
 • dvouhlavý sval pažní – m. biceps drachi – jde přes 2 klouby
  • začíná v dutině ramenního kloubu v drsnatině nad jamkou – 2. hlava začíná v hákovitém výběžku lopatky a upíná se na drsnatinu kosti vřetení – umožňuje flexi v loktu
 • hluboký sval pažní – m. brachialis
 • sval hákový – m. coracobrachialis – ohybač
 • trojhlavý sval pažní – m. triceps brachi – začíná na lopatce kosti pažní
  • má 3 hlavy, upína se k loketnímu výběžku kosti loketní, funkce – extenze
 • přední strana předloktí – pronátory:
 • sval oblý – m. pronator teres – začíná na kosti pažní přes loketní kloub a upíná se v polovině kosti loketní, umožňuje pronaci
 • sval čtyřhranný – m. pronator qadratus – promyce předloktí, ve spodní vrstvě
 • ohybače zápěstí a prstů
  • zevní ohybač zápěstí
  • dlouhý sval dlaňový
  • vnitřní ohybač prstů
 • sval vřetení – m. brachioradialis – na povrchu, podílí se na ohnutí lokte
  • je na zadní straně předloktí

Svaly dolní končetiny

 • sval bedrokyčlostehenní – m. iliopsoas – bederní a kyčelní
  • bederní – na posledním hrudním a 5 bederních obratlích
  • kyčelní – na vnitřní straně kosti stehenní – ohýbá a vytáčí stehno ven
 • velký hýžďový sval – m. gluteus maximus
 • střední hýžďový sval – m. gluteus medius
 • malý hýžďový sval – m. gluteus minimus
 • hýžďové svaly začínají na zadní straně kosti kyčelní a upínají se na velký chocholík kosti stehenní a na drsnatinu – zajišťují vzpřímenou chůzi, skákání a pohyb dolní končetiny
 • svaly na přední straně stehna – kryty zepředu i zezadu širokou vazivovou blánou, tam se upíná napínač povázky stehenní – začíná na předním kyčelním trnu
 • čtyřhlavý sval stehenní – m. quadriceps femoris – 4 hlavy sbíhající se do 1 šlachy která vede přes kolenní kloub a upíná čéšku a upíná se na drsnatinu kosti holení, umožňuje extenzi kolena
 • sval krejčovský – m. sartorius – nejdelší sval na lidském těle – jde šikmo přes stehno ,upíná se na kyčelní trn a poté na vnitřní kondyl kosti holení – ohýbá a přitahuje je v kyčelním kloubu a ohýbá v kolenním kloubu
 • svaly vnitřní strany stehna – přitahovače – adduktory – začínají na kosti stydké
 • velký přitahovač – m. adductor longus – upíná se na vnitřní epikondil kosti stehenní
 • štíhlý sval stehenní – m. dracilis – upíná se na vnitřní kondil kosti holenní
 • zadní strana stehna – ohybače – flexory:
 • dvojhlavý sval stehenní – m. biceps femoris – jedna hlava na kosti sedací a druhá na kosti stehenní a upíná se na hlavici kosti lýtkové

Synergisti tohoto svalu: sval poloblanitý

 • sval pološlašitý

Svaly zadní strany bérce:

  • trojhlavý sval lýtkový – m. triceps surae – 1. a 2. hlava se upíná na vnitřním a zevním epicondilu kosti stehenní a 3. hlava na kosti lýtkové, sbíhají se do Achillovy šlachy a ta se upíná na hrbol kosti patní – umožňuje natažení paty a stání na špičkách
  • svaly přední strany bérce – dlouhý natahovač prstů a palce
  • zevní strana bérce – dlouhý a krátký sval lýtkový – pronátory, dlouhý – zajišťuje podélnou a příčnou klenbu nohy
reklama