Pletiva, Vegetativní orgány rostlin

Pletiva, Vegetativní orgány rostlin

Pletiva
 • soubory buněk stejného tvaru a stavby, přizpůsobené k plnění určité funkce

Podle způsobu vzniku:

 • Pravá
  • vznikla dělením buněk na buňky dceřinné
  • zůstávají navzájem spojené
  • tvoří těla vyšších rostlin
 • Nepravá
  • vznikla druhotným seskupením volných buněk
  • např. plektenchym v plodnicích hub

Podle schopnosti dělení:

 • Dělivá
  • zachovalá dělivá schopnost
 • Trvalá
  • vznikají činností dělivých pletiv
  • funkčně rozlišené buňky
  • ztratily dělivou schopnost
  •  

Podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn:

 • Parenchym
  • tvořeny živými buňkami
  • neztloustlé buněčné stěny
  • palisádový parenchym (v jednom směru protáhlé, vzájemně rovnoběžné buňky – např.:asimilační pletivo listu)
  • mezenchym (kulovitý tvar, mezibuněčné prostory, v mladých rostlinách)
 • Prozenchym
  • podélně protáhlé buňky
  • šikmé přihrádky
  • např.:v cévních svazcích
 • Kolenchym
  • ztluštělé stěny v rozích buněk
  • živé buňky
  • v mladých rostoucích orgánech
  • např.: řapíky listů
 • Sklerenchym
  • sině ztluštělé stěny
  • nemají živý obsah
  • brzy odumírají a plní se vzduchem
  • např. sklerenchymatická vlákna lnu, v plodech peckovin
Pletiva dělivá
 • umožňují růst rostlin
 • velké jádro, hodně cytoplasmy, vysoká intenzita látkové přeměny
 • Protomeristém
  • původní dělivé pletivo
  • jedna nebo několik buněk
 • Primární meristém
  • vzniká z protomeristému
  • ve vegetačních vrcholech kořenů a stonků, v růstových zónách listů
 • Sekundární meristém
  • Kambium ( činností kambia vznikají druhotná vodivá pletiva = druhotné lýko a dřevo)
  • Felogén ( činností felogenu vzniká druhotná kůra)
  • vyskytuje se u druhotně tloustnoucích orgánů
Pletiva krycí
 • pokrývají povrch rostlinných orgánů, chrání před nepříznivými vlivy
 • zprostředkovávají výměnu látek mezi rostlinou a prostředím
 • Pokožka
  • jedna vrstva buněk
  • neobsahují chloroplasty
  • na povrchu je kutikula
  • chrání buňky
  • nadzemních orgánů = epidermis
  • kořene = rhizodermis
 • Chlupy (trichomony)
  • vyrůstají z pokožkových buněk
  • rozmanitý tvar, délka a hustota
  • krycí:
  • doplňují ochrannou funkci pokožky
  • umožňují rozšiřování semen
  • žlaznaté:
  • slouží k vyměšování látek
  • např. silic(máta)
  • žahavé:
  • po odlomení koncové části dojde k uvolnění pálivé tekutiny
  • např. kopřiva
 • Průduchy
  • v pokožkových pletivech nadzemní části rostlin
  • regulace výměny plynů a odpařování vody
  • ve všech mladých zelných částech rostlin
  • na listech jsou průduchy na spodní straně, pouze u vodních rostlin na svrchní
 • Vodní skuliny
  • mají stejnou stavbu jako průduch
  • jejich prostřednictvím se vytlačuje přebytečná voda
 • Korek
  • druhotné krycí pletivo, u většiny zdřevnatělých stonků
  • nahrazuje pokožku
  • tvořen odumřelými buňkami, nepropouštějí vodu ani plyny
  • tepelný a mechanický izolátor
  • někdy se odlupují a vzniká borka (kůra), nejsilnější u Dubu korkového
Pletiva vodivá
 • umožňují transport vody

Cévní svazek:

 1. dřevní část
  • přivádí roztoky minerálních látek z půdy kořeny a stonkem do listů = transpirační proud
  • cévy, cévice (vyskytují se hlavně u jehličnanů a kapradin)
 2. lýková část
  • vede z listů asimiláty = produkty fotosyntézy = asimilační proud
  • sítkovice (řada živých buněk, fungují jen jedno vegetační období)

Uzavřený cévní svazek:

 • druhotně netloustne

Otevřený cévní svazek:

 • může druhotně tloustnout činností kambia
 • tvoří se druhotné dřevo a druhotné lýko
 • na průřezu druhotně tloustnoucího stonku se rozdílnost letního a jarního dřeva projevuje letokruhy

Podle postavení lýka a dřeva rozeznáváme:

 • soustředné
  • jedna část obklopuje druhou
  • lýkostředné lýko je obklopeno dřevem ( jednoděložné r. )
  • dřevostředné dřevo obklopeno lýkem ( kapradiny)
 • paprsčité
  • oddělené dřevní a lýkové části
 • bočné
  • jsou umístěny za sebou
  • dřevo na vnější, lýko na vnitřní
 • dvoubočné
  • dřevní část je mezi dvěma lýkovými
Pletiva základní
 • vyplňují prostor mezi krycími a vodivými pletivy
 • funkce asimilační
  • velké množství chloroplastů
  • fotosyntetická asimilace oxidu uhličitého
 • funkce vyměšovací
  • vylučování nebo hromadění produktů metabolismu
 • funkce zpevňovací
  • zajišťují pevnost a pružnost
  • tvořeny kolenchymem a sklerenchymem
 • funkce zásobní
  • ukládání zásobních látek (tuky, cukry, bílkoviny, voda)
  • v kořenech, oddencích, hlízách…
 • funkce vodní
  • hromadí se v nich voda (kaktusy)
Rostlinné orgány

VEGETATIVNÍ

 • zabezpečují život
 • kořen, stonek, list
Kořen  – podzemní orgán
 • příjem vodynenese listy
 • heterotrofní (nemá fotosyntetické barviva)
 • nemá kutikulu ani průduchy
 • nasávací, vodivá, mechanická, zásobní funkce
 • dužnaté = byliny
 • dřevnaté = keře, stromy

tvary kořene:

 • nitkovitý
 • válcovitý
 • vřetenovitý
 • řepovitý

kořenový systém:

 • soubor všech kořenů
 • allorhizii
  • hlavní kořen a kořeny postranní
 • homorhizii
  • hlavní kořen zaniká
  • funkci přebírají kořeny adventivní

Podélný řez kořene:

 • absorpční
  • kořen touto zónou přijímá živiny, zakládají se zde kořenové vlásky
 • prodlužovací
  • oblast růstu kořene
 • dělivá
  • část s nejvyšší koncentrací meristému

Příčný řez kořene:

 • kořenová pokožka – rhizodermis
 • primární kůra
 • pericykl – zakládají se zde postranní kořeny
 • cévní svazek
 • dřeň

Modifikace kořenů: :

 • zásobní kořeny: kořenové hlízy (vstavač) bulvy (řepa)
 • vzdušné kořeny umožňují přijímat vzdušnou vlhkost
 • příčepivé kořeny mají přichycovací funkci Př: břečťan
 • haustoria – kořeny parazitů a poloparazitů vysávají živiny z dřevních částí

hostitelské rostliny např.: jmelí

Stonek
 • nadzemní část rostliny
 • spojuje kořen a list
 • rozvádí i roztoky minerálních látek
 • místo styku stonku a listu = uzlina a mezi ní jsou články

Druhy stonků bylin    -lodyha (olistěný bylinný stonek)

-stvol (bezlistý stonek)

-stéblo (dutý stonek, rozdělený kolénky)

Druhy stonků dřevin -strom

-keře

-polokeře

Modifikace stonků

 • oddenky -podzemní část stonku
 • oddenkové hlízy – lilek brambor
 • stonkové hlízy– vznikají ztloustnutím stonku (kedluben)
 • šlahouny– plazivé zakořeňující prýty (jahodník)
 • stonkové úponky– umožňují uchycení (vinná réva)
 • brachyblasty– zdřevnatělé (borovice)
 • kolce-trnité výběžky (trnka)
List

Stavba listu

– postranní orgán, vytváří se pouze na stonku

– základy jsou už v pupenu, ty se u dřevin vytvářejí již v předcházející vegetační sezóně

Funkce:

 • asimilační
 • transpirační odpařování vody
 • výměna plynů
 • fotosyntéza

Hlavní části listu:

 • ČEPEL
 • plochá část listu, může být jednoduchá nebo složená
 • ŘAPÍK
 •  stopková část listu, která nese listovou čepel
 • pokud řapík chybí, jsou listy přisedlé
 • jsou v něm vodivá pletiva (transport l.) a mechanická pl. udržování polohy listu v době zvýšeného mechanického namáhání (déšť, vítr..)

Palisty

 • párové listy na bázi řapíku
 • mohou být trvalé, přirůstat k řapíku
 • někdy mohou být přeměněny v trny (akát)

Listy z hlediska postavení na stonku:

 • střídavé – listy uspořádány ve spirále (bříza)
 • vstřícné – v každé uzlině proti sobě dva listy (hluchavka)
 • přeslenité – z každé uzliny vyrůstají nejméně 3 listy (vraní oko)

Podle tvaru čepele:

 • jednoduché
 • celistvé (s nečleněnou čepelí)
 • dělené (čepel členěná různě hlubokými zářezy)
 • složené
  • čepel rozdělená na samostatné části (lístky)
 • zpeřené – dvojice lístků vyrůstají naproti sobě

-lichozpeřené, sudozpeřené

 • dlanitě složené – lístky vyrůstají z vrcholu řapíku

-listy trojčetné, pětičetné, sedmičetné, mnohočetné

Příčný řez:

 1. pokožka
  • na svrchní i spodní straně listu, pokryta kutikulou
 2. mezofyl – mezi spodní a svrchní pokožkou
 • palisádový parenchym
  • pod svrchní pokožkou listu, hodně chloroplastů
 • houbový parenchym
  • menší množství chloroplastů
 1. cévní svazky
  • vodivá fce, zpevňují list
  • žilnatina = uspořádání cévních svazků v listové čepeli
 • souběžná, zpeřená, dlanitá, rovnoběžná

Modifikace listů

 1. trny
  • trnité výběžky, ochranná fce (trnovník akát)
 2. listové úponky
  • umožňují přichycení (hrách)
 3. cibule
  • zdužnatělé listy
  • slouží k hromadění látek a vegetativnímu rozmnožování (cibule kuchyňská)

Listy mohou sloužit jako:

  • potrava člověka (špenát, salát, kapusta)
  • léčivo (máta)
  • koření (vavřín – bobkový list, majoránka)
  • pochutina (čajovník)
  • surovina pro průmysl (tabák)
  • krmivo pro zvířata (pícniny)
reklama