Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin

 • je to základní vlastnost rostlin
 • umožňuje zachování druhu, udržení jeho charakter. znaků a vlastností
1. Pohlavní rozmnožování
 • jedinec vzniká splynutím dvou pohl. buněk=GAMET – dochází ke splynutí haploidních samičích a samčích buněk za vzniku zygoty. Ta se mnohonásobně dělí a vzniká zárodek  nového organismu
 • gamety pocházejí ze dvou rodičovských organismů->potomek má vlastnosti obou rodičů
 • tento typ rozmnožování je u nižších rostlin – řasy
  • vyšších rostlin – mechorosty,…
 • významné z důvodu dědičnosti a evoluce
 • často střídání pohl. a nepohl. generace=RODOZMĚNA (metageneze)
 • pohl. generace=GAMETOFYT
 • nepohl. generace=SPOROFYT
2. Nepohlavní rozmnožování
 • charakteristické pro výtrusné rostliny (řasy, mechorosty, kapraďorosty, houby)
 • z části těla jednoho rodičovského organismu vzniká nový jedinec
 • tvorba výtrusů – SPOR = speciální haploidní částice, tvoří se ve výtrusnicích = sporangiích
3. Vegetativní rozmnožování
 • jedinec vzniká z vegetativní části mateřského organismu
 • biologický význam
 • u některých rostlin je to jediná forma rozmnožování, zabezpečují jejich rozšíření na Zemi
 • vznik klonů
 • hodně rostlin si vytvořilo zvláštní útvary, které jim umožní se rozmnožovat:
 • přirozené:
  • šlahouny (jahodník)
  • cibule (sněženka)
  • hlízy (brambor)
  • oddenky (pýr)
  • opadavé pupeny
 • umělé:
  • řízkování (pelargonie, rybíz)
  • roubování (ovocné dřeviny)
  • očkování (růže)
  • rozmnožují se tak i kulturní rostliny (obiloviny,…)
  • význam v zahradnictví-roubování,…
ŽIVOTNÍ CYKLUS NIŽŠÍCH ROSTLIN – ŘAS
Rozmnožování

1.) NEPOHLAVNÍ

 • pomocí zoospor(jednobuněčné výtrusy,pohyblivé s bičíkem)
 • nebo pomocí nepohlavních bezbičíkatých výtrusů à oboje vznikají uvnitř mateřské buňky a prasknutím se dostanou do okolí =vzniká tím nový jedinec

2.) POHLAVNÍ

 • vytváří se haploidní gamety s polovičním počtem chromozomů

a) samčí = spermatozoidy

 • s bičíkem à pohyblivé

b) samičí = vaječné buňky

 • nepohyblivé
 • při spojení vzniká diploidní zygota (úplný počet chromozomů)
 • setkáváme se i s rodozměnou

Střídání generací=RODOZMĚNA

 • generace pohlavní = gametofyt(pohl.gamety,kt.splynou) à *diploidní zygota(z ní vyrůstá stélka) à *sporofyt = generace nepohlavní à *haploidní spory à nový gametofyt
 • sporofyt žije nezávisle na gametofytu
 •  
ŽIVOTNÍ CYKLUS MECHOROSTŮ
 • dochází k  rodozměně
 • převládá gametofyt nad sporofytem
 • rostlina je gametofytem
 • sporofyt je štět s tobolkou
 • jediné oddělení, kde gametofyt převládá nad sporofytem
 • gametangia= pohlavní orgány
 • dvoudomé= zvlášť samčí a samičí pohlavní orgány
 • samčí pohlavní orgány: pelatky= antheridia è spermatozoid (pohyblivá gameta opatřená bičíky)-haploidní
 • samičí pohlavní orgány: zárodečníky = archegonia → vaječná buňka (oosféra)- haploidní oplození → zygota(diploidní) è vyrůstá diploidní sporofyt – nese výtrusnice è redukčním dělením výtrusy
 • k oplození je potřeba voda
 • mechorosty jsou nízké i kvůli vysokému umístění pohlavních orgánů
 • pohlavní generace je haploidní, sporofyt je diploidní
ŽIVOTNÍ CYKLUS KAPRAĎOROSTŮ
 • kapradiny: Na rubu či okraji listů vyrůstají výtrusnicové kupky, chráněné u mnoha druhů blanitou ostěrou. Výtrusnice mívají často na obvodu řadu charakteristicky ztloustlých buněk – prstenec, který při vysychání v době zralosti výtrusů umožňuje otvírání sporáangií a uvolňování drobných spor.
 • převládá sporofyt nad gametofytem- ten je redukovaný a je výživou na sporofytu nezávislý
 • sporofyt – stonek, listy, pravé kořeny
 • netvoří květy ani semena
 • výtrusy:
  • stejně velké = stejnovýtrusné kapraďorosty
  • velikostně i funkčně rozděleny na menší(samčí) = mikrospory a větší(samičí) = megaspory
ŽIVOTNÍ CYKLUS SEMENNÝCH ROSTLIN
 • sporofyt převládá nad gametofytem-ten není schopen samostatné existence a je jen součástí sporofytu
 • dva důležité momenty:
  • nezávislost oplození na vodním prostředí
  • tvorba dokonalých (mnohobuněčných) rozmn. částic- semen
 • nedokonalá ochrana vajíček-vyrůstají volně na listech, dozrávají v semena,semenné plody
 • absence květních obalů i blizny, k opylení dochází přenosem pylu přímo na vajíčko
 • k opylení dochází větrem
REPRODUKČNÍ ORGÁNY KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN
 • slouží k rozmnožování, rozšiřování, udržování rostlin v určitém prostředí
KVĚT
 • k pohl. rozmn.
 • zákl. stavba:
 • květní stopka
  • připevňuje květ ke stonku
 • květní lůžko
  • horní část stopky
  • ploché a vyklenuté
  • vyrůstají z něj květní obaly
 • květní obaly
  • ve šroubovici nebo v kruhu
  • tvarově a barevně rozlišené -kalich, koruna
 • kališní lístky ( kalich)
  • volné X srostlé
  • vnější část obalu, zelené
  • chrání ostatní části květu
  • značí se symbolem K v květním vzorci
 • koruna
  • vnitřní část obalu
  • pestré – lákají opylovače
  • volné, srostlé
  • značí se C
  • po opylení korunní lístky opadají
  • tvarově a barevně nerozlišený obal-okvětí ( jednoděložné rostliny) -značí se P
  • mohou chybět obaly-bezobalné květy
  • uvnitř obalů jsou tyčinky a pestík (y)
  • pokud jsou v rostlině tyčinky i pestík-OBOUPOHLAVNÉ KVĚTY
  • pokud jsou v rostlině jen tyčinky nebo pestík-JEDNOPOHLAVNÉ KVĚTY
  • jen tyčinky=samčí (prašníkové) květy
  • jen pestík=samičí (pestíkové) květy
  • oboupohlavné r.=JEDNODOMÉ – samčí i samičí květy
  • rostliny s jedním typem květů=DVOUDOMÉ – rozlišujeme samčí i samičí rostliny
 • tyčinka – samčí pohl. orgán květu
  • nitka, na ní je prašník -obsahuje 2 prašné váčky a uvnitř váčků jsou 2 prašná pouzdra, v kterých vznikají pilová zrna (haploidní)
  • pilová zrna se liší tvarem, barvou a stavbou
  • soubor všech tyčinek v 1 květu=ANDRECEUM – značí se A
 • pestík – samičí pohl. orgán květu
  • vzniká srůstem jednoho i více plodolistů
  • soubor plodolistů v 1 květu=GYNECEUM – značí se G
  • horní část – blizna-lepkavá, vylučuje tekutinu obsahující cukr
  • prostřední – čnělka
  • dolní – semeník – uvnitř jsou vajíčka
  • podle toho odkud vyrůstají květní obaly rozlišujeme semeník:
 • svrchní – kv. obaly vyrůstají zpod semeníku
 • polospodní – kv. obaly vyrůstají uprostřed semeníku
 • spodní – vyrůstají nad semeníkem
  • vajíčka v semeníku jsou mnohobun. útvary
  • na povrchu kryto vaj. obaly, v nichž je otvor-prorůstá jím pylová láčka
  • pod obaly je zárodečný vak, uvnitř jsou buňky – vaječná, pomocné buňky, jádro, protistojné b.
 • květní vzorec-slouží k vyjádření stavby květu

k. oboupohlavný

k. jednopohlavný

k. pravidelný

k. souměrný               ↓

okvětí                          P

koruna                        C

kalich                          K

 • souměrnost květu
  • souměrný-jedna osa souměrnosti-dvě stejné části
  • pravidelný-několik os souměrnosti(trojčetný, pětičetný,..)
  • nepravidelný-žádná osa
 • květenství
 • jednoduchá – dělení dle způsobu větvení stonku
 1. hroznovitá – postranní stonky nepřerůstají hlavní stonek
 • hrozen – rybíz
 • chocholík – jabloň
 • okolík – prvosenka
 • jehněda – vrba
 • hlávka – jetel
 • klas – jitrocel
 • úbor
 • šiška – jehličnany
 1. vrcholičnatá – postranní stonky přerůstají hlavní stonek
 • vijan – pomněnka
 • šroubel – třezalka
 • vidlan – bez černý
 • vějířek – kosatec
 • složená – několik stejných květenství nebo více typů jednoduchých
 • složený okolík
 • složený klas – obiloviny
 • význam květů: estetický, léčivky, koření, potrava, pivovarnictví, kosmetika, med
OPYLENÍ
 • přenos pylových zrn z tyčinek na bliznu
 • opylení vlastním pylem=SAMOSPRAŠNOST (samoopylení)
 • opylení cizím pylem=CIZOSPRAŠNOST-častá
 • k přenosu pylových zrn dojde pomocí hmyzu=ENTOMOGAMIE, takovým rostlinám se říká HMYZOSNUBNÉ
 • k přenosu pyl. zrn dojde i větrem=ANEMOGAMIE= rostliny VĚTROSNUBNÉ
 • životaschopnost pylu je různá (několik dní-let)
 • alergie dých. cest na pyl=senná rýma
 • pyl. zrna se zachytí na bliznu, klíčí v pylovou láčku, prorůstá celým pestíkem až do semeníku, pylová láčka otvorem proroste do vajíčka v semeníku
 • u krytosem. rostlin dochází uvnitř vajíčka k dvojímu oplození:

1. spermat. buňka splývá s bun. vaječnou->zygota->zárodek

2. spermat. buňka splývá s jádrem zár. vaku->živné pletivo=ENDOSPERM(výživa zárodku)

 • po oplození se cel vajíčko mění v semeno, z vaj. obalů vzniká OSEMENÍ
 • semení se mění v OPLODÍ
 • semena +oplodí tvoří PLOD
 • semena = mnohobuněčný útvar
 • nejmenší semena –vstavačovité rostliny
 • největší semena –palma(18kg)
 • skladba: osemení, živné pletivo, zárodek (tvoří ho kořínek, 1.článek podděložní, 1 nebo 2 dělohy, vzrostný vrchol)
PLOD
 • rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin
 • vzniká ze semeníku
 • čnělka a blizna usychají a  opadávají
 • funkce: chrání a vyživuje semena, rozšiřuje je

1) plody pravé

 • vznikají jen z pestíku

a)suché

 • pukavé – jedno i vícesemenné, v době zralosti se otevírají
  • měchýřek – blatouch, pivoňky
  • šešule – kokos, řepka olejka
  • lusk – fazole, hrách
  • tobolka – mák, tulipán
  • šešulka – penízek rolní, kokoška
 • nepukavé – jednosemenné i vícesemenné, neotevírají se, odděluje se od mateřské rostliny
  • oříšek – líska, lípa
  • nažka – smetanka lékařská
  • obilka – obilniny, trávy
 • poltivé – vícesemenné, neotevírají se, rozpadají se na jednotlivé dílky
  • struk
  • tvrdka – hluchavky
  • dvojnažka – javor

b)dužnaté

 • malvice – hruška
 • peckovice – broskev
 • bobule – borůvka

2) Plody nepravé

 • patří sem i malvice
 • vznikají ze semeníku a tzv. ČEŠULE=spodní část kalichu, koruny a tyčinek
 • SOUPLODÍ=hustě nahloučené plody vzniklé z 1 květu
  • souplodí měchýřků – blatouch
  • souplodí peckoviček – jahoda, ostružina
  • souplodí nažek – jahoda
 • HESPERIDIUM = zvláštní typ bobule – citrus
 • význam plodu: potrava, koření (kmín, pepř) , technické suroviny (lisování oliv → olej)
reklama