Alkoholy, fenoly, ethery, thioly

Alkoholy, fenoly, ethery, thioly

Charakteristika:
 • kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 • hydroxylová skupina OH (hydroxysloučeniny)
 • O: dvojvazný, -O-, O=
 • nejpočetnější deriváty
 • alkoholy: R – OH (alkyl)
 • fenoly: R – OH (aryl) FENOL
Názvosloví
 • 1. hlavní řetězec: nejmenší počet hlavních skupin
 • 2. hlavní skupina s nej. prioritou – přípona, ostatní hl. sk. – předpony
 • 3. uhlovodíkové zbytky a vedlejší skupiny – předpona – všechny předpony abecedně
 • koncovka: -ol
 • systematické: uhlovodík + ol
 • dvousložkové: alkoholy uhlovodík. zbytek + alkohol
 • triviální: líh

Rozdělení

 • jednosystné: 1 OH
 • dvousytné: více OH (dioly, trioly…)
 • primární: R/H – CH2 – OH
 • sekundární: R2 – CH – OH
 • terciální: R3 – C – OH
 • cyklické
 • alifatické

Fyzikální a chemické vlastnosti alkoholů

 • 2 OH na 1C: není stabilní
 • OH na C=: není stabilní
 • R – Oδ- – Hδ+: OH – částečně polární vazba
 • nižší alkoholy – kapalné látky, od 12C – pevné látky
 • teplota varu: závisí na hmotnosti molekuly (vyšší t. – vodíkové můstky)
  • methanol: Mr = 32 > 64,96°C
  • ethanol: Mr = 46 > 78,5°C
 • vodíkové můstky: vysoké teploty varu
 • rozpustné ve vodě (polarita vazby)
 • neomezeně rozpustné (methanol, ethanol, propanol) s rostoucím počtem C klesá rozpustnost
 • ―Oδ-►Hδ+ polární vazba
Amfoterní charakter
 • vlastnosti slabých kyselin + silné zásady > odštěpí kationt vodíku
 • volné elektronové páry > schopnost poutat kationt vodíku > vlastnost slabých zásad
 • hydroxysloučeniny + silné zásady: soli alkoholáty, fenoláty (nukleofilní činidla, acidobazické katalyzátory)
 • hydoxysloučeniny + silné kyseliny: alkyl/fenyloxoniové soli

Fyzikální a chemické vlastnosti fenolů

 • bezbarvé kapaliny, krystalické l.
 • málo rozpustné ve vodě
 • OH skupina na benzenovém jádře
 • pevné zapáchající látky
 • leptají pokožku a sliznice (některé dezinfekcemi)
 • snadná oxidace fenolů s dvěma OH (1,2; 1,4) > chinony
 • dvousytné oxidují na chinony
Příprava a výroba

alkoholy

 • příprava adicí vody (katalyzátor sírová/fosforečná kyselina)
 • ethanol: kvašením cukerných roztoků
 • glycerol: hydrolýzou tuků

fenoly

 • výroba: z aromatických uhlovodíků
 • zdrojem černouhelný dehet, tavením sulfonových kyselin a hydroxidem sodným

Objasnění příčin rozdílných acidobazických vlastností alkoholů a fenolů

 • fenoly: kyselejší vlastnosti než alkoholy, ale stále amfoterní
 • snadněji odštěpují H+ > vzniklý anion stabilnější (M-efekt – delokalizace záporného náboje)
Oxidace alkoholů
 • průmyslový význam
 • primární alkoholy redukce <> oxidace aldehydy redukce <> oxidace karboxylové kyseliny
 • sekundární alkoholy redukce <> oxidace ketony
 • terciální alkoholy neoxidují (silná oxid. činidla > uhlovodíky s násobnou vazbou + voda)
Použití glycerolu a fenolu při výrobě výbušnin
 • glycerol + kyselina dusičná > esterifikace > glyceroltrinitrát (nitroglycerin)
 • z fenolu: 2,4,6-trinitrofenol (kyselina pikrová)
Reakce
 • substituce
 • oxidace
 • eliminace: dehydratace, dehydrogenace (vznik aldehydů a ketonů)
 • esterifikace: alkohol + (karboxylová) kyselina > ester a voda
 • alkoxoniové soli: hydroxysloučenina + kyselina
 • alkoholáty (fenoláty) = hydroxysloučenina + zásada: 2CH3CH2OH + 2Na > 2CH3CH2ONa+ (ethanolát sodný) + H2
Ethery – charakteristika
 • kyslíkové deriváty uhlovodíků
 • na atomu kyslíku dva uhlovodíkové zbytky
 • R – O – R
 • alko-xy (ethoxyethan), alkyl – oxy (diethylether)
 • dimethylether (plyn), vyšší kapalné l. (pevné l.)
 • těkavé, hořlavé
 • nižší teploty varu než alkoholy (x vodíkové vazby)
 • nemísitelné s vodou, skvělá nepolární rozpouštědla
 • málo reaktivní (x ethylenoxid)
 • narkotické účinky
 • nukleofilní substituce
 • diethylether: těkavá kapalina, vysoce hořlavá, rozpouštědlo, extrakční činidlo, dříve anestetikum
 • ethylenoxid: reaktivní jedovatý plyn
Thioly – charakteristika
 • thioalkoholy, sirné alkoholy, merkaptany
 • thioly, thiofenoly
 • kyslík v OH nahrazen sírou (sulfanylová skupina SH)
 • předpona: sulfanyl (merkapto), přípona: thiol
Nejvýznamnější alkoholy a fenoly
Methanol (CH3OH)
 • toxický > slepota, smrt
 • bezbarvá kapalina příjemné vůně
 • neomezeně rozpustný ve vodě
 • > methanal (formaldehyd)
 • hořlavá kapalina, t.v. 65°C
 • rozpouštědlo, palivo, výroba formaldehydu
Ethanol (ethylalkohol, líh, CH3CH2OH)
 • bezbarvá kapalina příjemné vůně
 • neomezeně rozpustný ve vodě
 • významné rozpouštědlo
 • potravinářský průmysl
 • kvašením cukrů (ovoce, brambory, melasa): C6H12O6 (glukóza) > 2C2H5OH (ethanol) + 2CO2
 • toxický: odumírání mozkových buněk, poškození jater > smrt
 • závislost
 • denaturovaný = znečištěný proti zneužití
 • hořlavá kapalina, t.v. 78°C
 • kosmetika, léčiva, dezinfekce, rozpouštědlo, výroba kyseliny octové a acetaldehydu
Ethylenglykol (ethan-1,2-diol, HOCH2-CH2OH)
 • jedovatá olejovitá kapalina
 • neomezeně mísitelná s vodou
 • nasládlá chuť
 • do nemrznoucích směsí (Fridex), rozpouštědlo, výroba plastů
Glycerol (propan-1,2,3 – triol, HOCH– CHOH – CH2OH)
 • sirupovitá kapalina nasládlé chuti
 • neomezeně rozpustný ve vodě
 • hydrolýzou tuků/z propylenu
 • kosmetia, celofán, plasty
 • glyceroltrinitrát (ester glycerolu s kyselinou dusičnou) – výbušnina/lék
Fenol
 • bezbarvá intenzivně páchnoucí krystalická látka
 • jedovatý, leptá pokožku
 • z černouhelného dehtu
 • na vzduchu > do hnědočervena
 • umělé hmoty, pesticidy, ochrana dřeva, plasty, léčiva, barviva
 • nitrace > kyselina pikarová (2,4,6 – trinitrofenol): žluté krystalky, hořké, trhavina (ekrazit), organická syntéza
 • karbolová voda: 2% roztok, dezinfekce
reklama