Areny a surovinové zdroje organických sloučenin

Areny a surovinové zdroje organických sloučenin

Charakteristika aromatického stavu
 • aróma = vůně
 • areny jsou aromatické uhlovodíky – obsahují aromatické jádro
 • cyklická molekula, jádra atomů leží v jedné rovině
 • aromatický charakter: delokalizované π elektrony > vazby nemají přesné určení > ke každé vazbě jeden π elektron > rovnoměrně rozmístěné po cyklech (energeticky chudší, stálejší molekuly), delokalizační energie
 • Hückelovo pravidlo (určuje, zda je sloučenina aromatická): 4n + 2 = celkovému počtu π elektronů > n = celé kladné číslo > sloučenina je aromatická, + molekula musí být rovinná
 • x adice > delokalizované vazby
Fyzikální vlastnosti
 • kapaliny, charakteristický zápach
 • nepatrně rozpustné ve vodě x nepolární rozpouštědla
 • polycyklické: pevné l.
 • hořlavé, jedovaté, některé karcinogenní
Chemické vlastnosti
 • reakce s elektrofilními činidly (elektrofilní substituce – nitrace)
Benzen a jeho homology
 • všechny atomy i vazby leží v jedné rovině
 • každý C > nehybridizovaný p-orbital a 1 π elektron
 • málo reaktivní
 • z dehtu – karbonizací uhlí
 • rozpouštědla, syntézy, výroba aromatických sloučenin
 • nejjedovatější, hořlavý, toxický – narušení tvorby červených krvinek

Nejbližší homology: toluen a xyleny (ortho (1,2), meta (1,3), para (1, 4)

 • toluen (methylbenzen): vlastnostmi i použitím podobný benzenu
 • xyleny (dimethylbenzeny): směs – špatně oddělitelné – podobné t.v., nepolární rozpouštědlo, kyselina tereftalová a ftalová
Elektrofilní substituce u arenů
 • nitrace (výroba výbušnin): toluen + 3HNO3 > H2SO4 > trinitrotoluen + 3H2O
 • sulfonace (výroba čistících a mycích prostředků): benzen + H2SO4 > H2SO4 > benzen-SO3H + H2O
 • halogenace: benzen + Cl2 > HCl + chlorbenzen
 • alkylace (výchozí látky alkylhalogenidy): benzen + CH3Cl >  AlCl3 > toluen + HCl
 • acylace (reakce arenů s acylhalogenidy): benzen+ CH3COCl (acetylchlorid) > AlCl3 > benzen-CO-CH3 (fynylmethylketon/acetofenon) + HCl
Substituenty 1. a 2. řádu
 • po opakované substituci > druh prvního substituentu rozhoduje o navázání druhého
Substituenty 1. řádu
 • další s. do polohy ortho(2)/para(4)
 • -OH, halogeny, -NH2, alkyly
Substituenty 2. řádu
 • poloha meta (3)
 • NO2, COOH, SO3H

posuny elektronů způsobené substitienty = Indukční efekt (s), minomerní efekt (p)

možnosti adice a oxidace u arenů oxidace

 • na postranní řetězci (toluen > kyselina benzoová)
 • na aromatickém jádře (benzen > anhydrid kyseliny maleinové)

ADICE

 • za pomocí katalyzátorů, obtížná > narušen aromatický charakter
 • benzen + H2 > cyklohexan

zpracování ropy, uhlí a zemního plynu

 • zdroje energie
 • výroba organických sloučenin
 • neobnovitelné

ROPA

 • kapalná
 • převážně z uhlovodíků
 • vznik: pravěké organismy > aerobní > anaerobní bakteriální činnost, tlaky, teploty, katalyzátory
 • směs kapalných, pevných a plynných uhlovodíků (neobsahuje nenasycené uhlovodíky)
 • organické složky: sloučeniny O, N, S
 • anorganické složky: soli, voda

zpracování

 • při těžbě zbavení plynných uhlovodíků
 • čištění
 • frakční destilace > oddělí skupiny látek (frakce) dle teploty varu
  • destilační kolona (válec 50m/4m – 100 pater – 0,5m
  • ropa > 270°-320°C > plynná (kapalný – destilační zbytek = mazut)
  • uhlovodíky se v patrech zkapalňují a dělí se do frakcí
 • rektifikace: opakovaná destilace
 • krakování: různé štěpící procesy

význam jednotlivých frakcí

atmosférický tlak

 1. benzín
  • 30 – 200°c
  • 4c – 11c
  • primární benzín: bezbarvá hořlavá kapalina, se vzduchem výbušný, charakteristický zápach (areny)
  • palivo zážehových motorů, výroba nenasycených uhlovodíků > plasty
  • rozpouštědlo
  • sekundární benzín: z dalších frakcí – krakováním: složité alkany > jednoduché alkany a alkeny (vysoká teplota 500°C, tlak a bez kyslíku), tepelné a katalycké;
  • palivo – kritéria kvality: oktanové číslo (procentuální 2,2,4-trimethylpentan – ideální doba hoření)
  • zvýšení oktanového čísla: antidetonační látky, reformování > izomerací na rozvětvené řetězce, cykloalkany hydroformováním na areny
 2. petrolej
 • 180 – 270°c
 • 10c – 18c
 • krakováním na benzín a alkeny
 • letecké palivo
 1. plynový olej
 • 250 – 360°c
 • 15c – 24c
 • motorová nafta – směs s petrolejem: palivo dieselových motorů
 1. mazut
 • + 360°c
 • 25c +
 • palivo – průmyslové topeniště
 • většina >vakuová destilace > další frakce

vakuová destilace

 1. mazací olej
 • +350°c
 • 20 – 50c
 • lehký, střední a těžký olej (dle složitosti molekul > viskozita, t. v.)
 • mazací oleje a tuky (rafinace > odstraní nevhodné složky)
 • krakování na další produkty
 1. asfalt
 • ropné pryskyřice, nejsložitější uhlovodíky
 • destilačním zbytkem vakuové destilace
 • silnice, izolační materiál

ZEMNÍ PLYN

 • součást ropných ložisek/samostatná ložiska
 • plynné uhlovodíky (90-98% methan)
 • suchý zemní plyn – téměř čistý methan
 • občas sirné sloučeniny/síra
 • palivo: nejvýhřevnější plynné palivo)
 • surovina petrochemického průmyslu
 • chemické zpracování: přeměna na syntézní plyn (vodík, oxid uhelnatý)
 • syntézní plyn: surovina > organické i anorganické látky

UHLÍ

 • pevná fosilní paliva (rašelina, břidlice, uhlí): makromolekulární l., polykondenzací a polymerací těl odumřelých rostlin (sacharidy, bílkoviny, pryskyřice, oleje a vosky)
 • anorganické l. > popel po spálení
 • x vzduch, velké tlaky a teploty
 • palivo
 • surovina chemického průmyslu
 • vysokotepelná karbonizace černého uhlí
  • tepelný rozklad (1000°C) za nepřístupu vzduchu > pevné, plynné a kapalné produkty
   • koks: 96%C, 1%O, 0,5%H, S, N, palivo, redukční činidlo (kovy)
   • karbonizační plyn: 50%H, 25%methanu, 5%CO, N, CO2, nenasycené uhlovodíky > topný svítiplyn
   • koksárenský benzen > destilace > benzen, toluen, xylen
   • černouhelný dehet: frakční destilace > frakce >krystalizace > destilační zbytek černouhelná dehtová smola: brikety, izolační materiál
   • čpavková voda > amoniak
 • zplyňování: vodní pára, vzduch, 1000°C > generátorový plyn: 55%H, 18% methan, 20% CO, CO> energetika

stechiometrický výpočet

reklama