Chemické děje

Chemické děje

Charakteristika

 • děj, při kterém vlastní látky zanikají a vznikají látky nové
 • nemění se jádra atomů – pouze rozložení elektronů ve valenční vrstvě
 • zachován celkový počet elektronů

Zákon zachování hmotnosti a energie.

 • zákon zachování hmotnosti: hmotnost VL (výchozích látek, reaktantů) = hmotnosti P (produktů)
 • zákon zachování energie: celková energie izolované soustavy se nemění, může se jen přeměnit v energii jinou

Kritéria pro třídění chemických reakcí (porovnání reakcí v anorganické a organické chemii).

chemické reakce

 • homogenní: VL a P – stejné skupenství
 • heterogenní: VL a P – různá skupenství (např. 2roztoky -> sraženina = pevná l. )

chemické reakce dle vnějších změn při reakci

 • skladné: víc VL než P
 • rozkladné: víc P než VL
 • substituční: Fe + CuSO4 -> Fe SO+ Cu
 • podvojná záměna: 2subtituce

organická chemie

 • adice = skladné
 • eliminace = rozkladné
 • substituce
 • přesmyk

dle přenášených částic

 • oxidačně-redukční: přenos elektronů, změna oxidačních čísel
 • protolytické: přenos protonu H+
 • komplexotvorné: přenos skupin atomů, molekul, nebo funkčních skupin

dle tepelné bilance

 • exotermní: uvolňuje se teplo
 • endotermní: spotřebovává se teplo

dle reakční kinetiky

 • izolované: pouze 1 reakce
 • simultánní: několik reakcí současně
  • vratné – průběh oběma směry
  • následné – produkt 1 reakce, výchozí látkou následné reakce
  • bočné – výchozí látka se rozpadá za vzniku 2 i více významných produktů (především org. chemie)

dle vazebných změn

 • štěpení vazeb (dodám energii)
 • homolytické: rovnoměrné štěpení vazby (nepolární molekuly) vznik radikálů
 • heterolytické: nesouměrné štěpení vazby (polární molekuly) vznik nukleofilů (-) a elektrofilů (+)
 • vznik vazeb (energie se uvolní)
 • současné štěpení a vznik vazeb (adice, eliminace, přesmyk…)

dle reagujících částic

 • molekulové
 • radikálové
 • iontové
Způsoby zápisu chemické reakce.
 • chemické schéma – nevyčíslené, přerušovaná/škrtnutá šipka
 • chemická rovnice – vyčíslená, plná šipka
 • reakční podmínky – tlak, teplota, katalyzátory atd. (píšeme nad či pod šipku)
 • VL → P
 • zvratná reakce
 • L = P
 • stechiometrické koeficienty: poměry vyjadřují látková množství reagujících složek a poměry počtu molekul reaktantů a produktů

Fáze (skupenství)

 • s = pevná látka (solidus)
 • l = kapalina (liquidius)
 • g = plyn (gas)
 • aq = vodný roztok (aquaeus)

Chemická rovnice a její význam.

 • chemická rovnice: zápis chemického děje
 • charakterizuje VL a P
 • stechiometrické koeficienty: počet reagujících molekul
 • poměry látkového množství (stechiometrické koeficienty)
 • Tepelné zabarvení chemických reakcí – termochemické zákony, reakční teplo, enthalpie a tepelná bilance chemických dějů.
 • Termochemie: zabývá se tepelnými změnami při chemických reakcích
 • reakční koordináta: diagram vyjadřující energetické změny v průběhu reakce
 • termochemické rovnice: reakční teplo, skupenství
 • kalorimetr: měření energetických (tepelných) změn soustavy, (tepelné změny teploměrem)

zápis:

 • uvádíme skupenství a údaj o teplotě (ZnSO4 (aq) + H2 (g) → Zn (s) + H2SO4 (aq)) ΔH0298 = – 167,23 KJ/mol
 • termochemické reakce: udávány v jednotkovém rozsahu (nejnižší poměr stechiometrických koeficientů)
 • Q = teplo [J] (starší Cal – calorie)
 • (-): exotermická reakce: teplo se vydává (vazebná E > disociační E), (Qm < 0)
 • (+): endotermická reakce: teplo se přijímá (vazebná E > disociační E), (Qm > 0)

reakční teplo (reakční enthalpie)

 • teplo vyměněné při reakci s okolím
 • značím: Qm (H) (KJ/mol)
 • teplo za daných podmínek (je-li teplo soustavou přijaté/vydané probíhající v jednotkovém rozsahu a je-li teplota VL a P konstantní)

standardní reakční teplo: enthalpie

 • teplo za konstantní teploty (298K) a tlaku (atmosférický), ΔH0298, stálá modifikace (nejstálejší formy látek)
 •        za konstantního tlaku
 • ∆H0298  =  entalpie,  ∆ – delta/změna
 •            teplota v Kalvinech, teplo měřené za konstantního tlaku, atmosférický tlak

termochemická rovnice

 1. rozštěpení vazeb – dodávám energii
 2. vznik vazeb – energie se uvolní
 3. 1) – 2) = hodnota entalpie

Termochemické zákony

1.TCHZ

 • – Laplace, Lavoisier
 •   – přímá reakce: ZnSO4 (aq) + H2 (g) → Zn (s) + H2SO4 (aq)  ∆H0298  =  -167,23KJ
 •   – zpětná reakce: Zn (s) + H2SO4 (aq) → ZnSO4 (aq) + H2 (g)   ∆H0298  =  167,23KJ
 •   – Hodnota entalpie přímé a zpětné je stejná, liší se pouze znaménkem.

2.TCHZ

 •         – Hessův zákon
 •         – ∆H0298(I) =  ∆H0298 (II) + ∆H0298  (III)
 •         – Reakční hodnota reakčního tepla je závislá pouze na počátečním a konečném stavu, jinak se počítá,      jako součet.

Slučovací a spalné teplo.

 • počítání standardního reakčního tepla

Standardní spalné teplo

 • teplo které se uvolní při spálení 1molu látky
 • ∆H0298,sp
 • u organických sloučenin
 • v tabulkách
 • exotermická reakce
 • oxidace
 • konečné produkty vždy CO2 a H2O
 • 1C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O
 • standardní reakční teplo: součet spalných tepel P/VL násobený jejich stechiometrickými koeficienty
 • ΔH0 = Σprod.(ΔH0)sl. – Σreakt.(ΔH0)sl.

Standardní slučovací teplo

 • teplo které se uvolní při vzniku 1 molu látky přímo z prvků
 • ∆H0298, sluč.
 • u anorganických sloučenin
 • v tabulkách
 • 1Cl2 + 1Zn -> 1ZnCl2
 • 1/2H2 + 1/2Cl2 -> 1HCl
 • standardní reakční teplo: součet slučovacích tepel P/VL násobený jejich stechiometrickými koeficienty
 • ΔH0 = Σreakt. (ΔH0)spal. – Σprod.( ΔH0)spal.

Termochemické výpočty.

 • spalování methanu: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O          ∆H0298  = – 804 KJ/Mol, exotermická reakce
 • kolik tepla se uvolní, jestliže je spáleno 2,5 molu?

1mol ………….  – 804KJ

2,5mol ………. x KJ

—————————–

2,5 * – 804 = 1x   x = – 2010KJ

 • vypočtěte reakční teplo, z hodnot vazebných energií
 • CH4 + 4F2 → CF4 + 4HF
 • EC-H = 415,47KJ/Mol
 • EF-F = 158,99KJ/Mol
 • EC-F = 485,34KJ/Mol
 • EH-F = 569,02KJ/Mol

∆H0298  =  4*415,47 + 4*158,99 – (4*485,34) – (4*569,02)

2. Termochemický zákon v praxi

C2H4(g) + H2 (g) -> C2H6 (g)   ∆H0298  = x

1) C2H4(g) + 3O2 (g) -> 2CO2 (g) + 2H2O (g)     ∆H0298  = -1410,9KJ/mol

2) 2C2H6 (g) + 7O2(g) -> 4CO2(g) + 6H2O(g)  ∆H0298  = -3119 KJ/mol

3) H2(g) + 1/2O2 (g) -> H2O(g)    ∆H0298  = -285,9KJ/mol

C2Hi H2 jsou v původní rovnici výchozí látky a protože jsou výchozí látky i v mezi reakcích nic s nimi neděláme.

Ale C2H6 je v původní reakci produkt a nyní je VL a tak reakci otočíme, tudíž teplo bude kladné, ale stále je 2xvětší než v původní reakci a tak rovnici vydělíme 2 a tudíž i teplo.

Dále už jen sečteme tepla. Můžeme pro kontrolu sečíst i všechny VL a P a měla by nám vyjít původní rovnice vše se totiž zkrátí.

=> ∆H0298  = -1410,9 + 3119/2 + (- 285,9) = -137,3 KJ/mol

reklama