Chemické rovnováhy

Chemické rovnováhy

Předmět reakční kinetiky
 • reakční mechanismus: způsob, jak se VL přeměňují v P
  • reakční rychlost: rychlost chemických reakcí
  • závislost reakční rychlosti na podmínkách, při nichž daná chemická reakce probíhá

Reakční rychlost (okamžitá)

 • udává, jaké látkové množství reaktantu se za jednotku času změní v produkt
 • mol/s
 • org. ch: enzymy – velice výkonné katalyzátory
 • (-): úbytek látkového množství
 • (+): příbytek látkového množství
 • objem 1l (možnost používat látkovou koncentraci)
 • k = rychlostní konstanta (závislá na teplotě)
 • kinetická rovnice: rychlost chemické reakce je přímo úměrná součinu koncentrací výchozích látek umocněných na stechiometrické koeficienty
  •  aA+bB → cC+dD, kdy a,b,c,d jsou koeficienty (0,1,2,…)     v = k * [A]a * [B]b

Činitelé ovlivňující rychlost chemické reakce

 • Koncentrace reaktantů (PÚ): zvýšená KR způsobí více srážek, a tudíž zvýší rychlost dané reakce, naopak snížená KR způsobí opak – méně srážek a tudíž menší rychlost dané reakce; neovlivňuje rovnováhu
 • Plocha povrchu (PÚ): větší plocha reaktantu umožní více srážek a tím i zvýší rychlost reakce
 • Teplota (PÚ): čím vyšší teplota, tím vyšší energie, částice se tedy pohybují rychleji a zvyšují tím pravděpodobnost účinné srážky.
  • Tuto skutečnost popisuje tzv. Van´t Hoffovo pravidlo – zvýšení teploty výchozích látek o 10°C má za následek až čtyřnásobné zvýšení reakční rychlosti.
 • Katalyzátory: látky měnící rychlost reakce, které se ale samy nemění (proto zápis nad šipku v chem. rci)
  • Neposouvají chemickou rovnováhu a nemění složení systému. Jejich vlivem má reakce jiný mechanismus s nižší aktivační energií.
  • Katalyzátorů je několik typů:
   • Homogenní – VL i P ve stejné fázi
   • Heterogenní – VL a P v různé fázi, pro snazší oddělení katalyzátorů (například v palivech)
 • Pozitivní: snižují aktivační energii, urychlí celý průběh reakce
 • Negativní (inhibitory): zvyšují aktivační energii a zpomalují tím reakci
 • Katalytické jedy: zabraňují působení katalyzátorů
 • Stabilizátory: látky reagující s meziprodukty řetězových reakcí (radikály) – zastavení reakce
 • Autokatalýza: jako katalyzátor funguje již jeden z reaktantů
 • Tlak: zvláště u plynných směsí, jinde se nevyužívá
 • dále může reakci ovlivnit například míchání, drcení…

Srážková teorie a teorie aktivovaného komplexu

 •  teorie snažící se vysvětlit přeměnu reaktantů v produkty

srážková teorie:

 • vychází z předpokladu, že mají-li částice spolu zareagovat, musí se nejprve srazit. Aby byla srážka účinná (vedla k reakci), musí mít částice v okamžiku srážky vhodnou prostorovou orientaci a dostatečně velkou energii, tzv. aktivační energii, která je rovna energii potřebné k rozštěpení zanikajících vazeb v reaktantech. Tato teorie byla překonána teorií novější, tzv. teorií aktivovaného komplexu, jejíž výhodou na rozdíl od srážkové teorie je přesnější energetická bilance průběhu reakce.
 • podmínky reakce: srážka molekul, vhodná prostorová orientace, dostatečná energie

teorie aktivovaného komplexu:

 • vychází z představy, že při uskutečnění účinné srážky vytvoří reagující částice nejprve aktivovaný komplex (nestálý meziprodukt), který je charakterizován určitou hodnotou aktivační energie (EA)

Průběh chemické reakce s katalyzátorem a bez katalyzátoru (křivka)

 • katalýza: ovlivňování chemické reakce katalyzátorem (heterogenní x homogenní), menší aktivační energie

Enzymy jako biokatalyzátory

 • biokatalyzátory: převážně v organické – biochemii
 • zvyšují rychlost chemických reakcí – vždy pozitivní katalyzátory
 • reakce probíhá přes meziprodukty
 • substrát se nekovalentní vazbou naváže na aktivační místo enzymu > rekce > substrát opustí enzym
 • nejčastěji bílkoviny
 • apoenzym (bílkovinná složka) + kofaktory (nebílkovinná složka) = holoenzym
  • koenzym = kofaktory dočasně navázaný na apoenzym (Koenzym A)
  • prostetická skupina = kofaktory pevně vázán na apoenzym (Hem)

Rozdělení enzymů dle reakcí

 1. Oxidoreduktasy
  • oxidačně-redukční reakce
  • přenos elektronů/H/reakce s kyslíkem
  • př. alkoholdehydrogenasa (alkohol > aldehyd)
 2. Transferasy
  • přenos skupin
  • př. fosfotransferasa (přenáší PO4-III)
 3. Hydrolasy
  • reakce s vodou a štěpení látek
  • př. štěpení dipeptidu na 2AK
 4. Lyasy
  • štěpení, adice na dvojnou vazbu (ne hydrolyticky, ne oxidačně)
  • př. dekarboxylasa –  (COOH)2 > HCOOH + CO2 (dekarboxylace)
 5. Isomerasy
  • změna uvnitř molekul
  • př. D-cukr > L-cukr)
 6. Ligasy
  • slučování + štěpení ATP (ADP<>ATP)
  • př. vázání AK na tRNA

Názvosloví enzymů

 • triviální názvy: pepsin, trypsin
 • racionální názvosloví: substrát + rekce + koncovka – asa (fosfo – transfer – asa)

Regulační mechanizmy

 • transkripce
 • proenzym (nutná aktivace)
 • působení efektorů – inhibice, aktivace

Inhibice

 • znemožnění fungování enzymu
 1. kompetitivní inhibice (soutěživá)
  • založena na podobnosti molekul
  • inhibitor obsadí aktivní místo v enzymu > zabrání substrátu se navázat
  • např. CO na hemoglobin místo O2 (CO se váže pevněji než O2)
  • např. Krebsův cyklus: CH3-COOH > CH2F-COOH  – zabrání uvolnění energie do organismu
 2. nekompetitivní inhibice (nesoutěživá)
  • inhibitor se neváže na aktivní místo, ale v jiné části enzymu > poškození enzymu
  • např. otravy těžkými kovy (kationty: Cd, Hg, Pb, As)
 3. akompetitivní
  • inhibitor se naváže na enzym až po navázání substrátu > zabránění přeměně na metabolit a enzym

Zdroj enzymů

 • rostlinný (proteasy)
 • živočišný (trávící enzymy, chymosin (z telat) > kvašení mléka)
 • mikrobiální (geneticky upravované)

Využití enzymů

 • potravinářství, lihovarství, lékařství
 • kvasné a fermentační procesy
 • mléčné výrobky, sýry, alkohol, kynutí těsta
 • prací prostředky (proteasy, lipasy)
 • invertasy: štěpení sacharózy (droždí)
 • proteasy: štěpení bílkovin
 • amylasy: pivo
 • lipasy: štěpí tuky

Činitelé ovlivňující funkčnost enzymu

 • množství substrátu (PÚ > obsazení všech aktivních center > konstantní rychlost)
 • množství enzymu (PÚ – dostatečná zásoba substrátu)
 • pH (každý enzym ideální pH)
 • teplota (PÚ > denaturace enzymu > zastavení reakce)
 • katalytické jedy (inhibice enzymů)

Rozdíly mezi anorganickým katalyzátorem a biokatalyzátorem

 • cílené reakce dle genetického plánu
 • specifický průběh reakce
 • regulovaná aktivita, dle potřeb organismu
 • vyšší reakční rychlost
 • mírnější podmínky (lidské tělo)
 • málokdy vedlejší produkty
 • schopnost regulace
 • Rozdílné vlastnosti anorganických a organických sloučenin jsou důsledkem rozdílných typů chemických vazeb. Zatímco pro mnohé anorganické sloučeniny je charakteristická vazba iontová, v molekulách organických sloučenin se převážně uplatňují vazby kovalentní.
reklama