D-prvky

D-prvky

 • přechodné prvky
 • společné vlastnosti ve skupinách i periodách
 • elektronegativita: neliší se příliš
 • elektropozitivní: snadno tvoří kationty

Elektronová konfigurace

 • valenční elektrony v orbitalech ns (n-1)d
 • stabilní konfigurace (z poloviny, nebo zcela zaplněna d slupka)
 • 3-12 valenčních elektronů
 • U některých d-prvků existují odchylky od očekávaného obsazení valenčních orbitalů podle výstavbového pravidla (např. Cr, Mo, Pt, Cu, Ag, Pd). Tyto odchylky lze vysvětlit větší stabilitou z poloviny obsazených nebo úplně obsazených d-orbitalů.

Vazebné možnosti d-prvků závisí na:

a) celkovém počtu valenčních elektronů

b) počtu nespárovaných elektronů utvořených excitací

c) zapojení prázdných (n-1)d orbitalů do tvorby koordinačních chemických vazeb jako příjemců elektronových párů

Společné vlastnosti d-prvků.

 • kovy, velká tvrdost a vysoké teploty tání
 • velká hustota
 • barevnost: ionty a sloučeniny: barevné, díky přechodům mezi d orbitaly (krom iontů s prázdnými, či plně zaplněnými orbitaly), Cr+II modrý, Cr+III zelený, Cr+VI žlutý
 • proměnlivost ox. čísel: ve sloučeninách – v několika různých kladných oxidačních číslech
 • tvorba komplexních (koordinačních) sloučenin (použití, jako katalyzátory, nepostradatelné pro organismy (např. hemoglobin – komplexní sloučenina železa, chlorofyl – komplexní sloučenina hořčíku, vitamin B12 – komplexní sloučenina kobaltu).)

Komplexní sloučeniny

 • přechodné prvky
 • 2 části: centrální atom/iont (akceptor, M) + lyganda vázána koordinačními vazbami (donor, L)
 • komplex. sloučenina > hranatá [Wernerova] závorka
 • [centrální atom (nejčastěj d – prvek), 1 a více ligand]
 • molekula komplexní sloučeniny = komplexní částice + zbývající část
 • počet ligandů = koordinační číslo (nejčastěji 4 a 6)
 • centrální částí atomy/kationty d-prvků, volné (=prázdné) valenční orbitaly > akceptor
 • ligandy volný elektronový pár molekuly (např. H2O, NH3, CO) nebo anionty (nejčastěji F1-,Cl1-,Br1-,I1-,CN1-,OH1-)
 • elektricky neutrální, komplexním kationtem, komplexním aniontem

Závislost oxidačního čísla na kyselinotvorných a zásadotvorných vlastnostech sloučenin

 • různá ox. čísla prvků (různě stálé)
 • různé acidobazické vlastnosti (+I, +II, +III > hydroxidy; +IV, +V > amfoterní; +VI, +VII > kyselinotvorné)
  • různé redoxní vlastnosti (nižší ox. číslo: redukční činidla, vyšší oxidační)
 • s oxidačním číslem roste kovalentní povaha vazby

Základní přehled významných prvků a sloučenin d-prvků.

III. B skupina

 • Sc (Skandium), Ac (Aktinium) : radioaktivní
 • Y (Yttrium) : základ luminoforů (vrstvy schopné absorbovat světlo) – dřív v Tv červená barva, zpomalení neutronů v jaderných reaktorech
 • La (Lanthan) : kamínky v zapalovačích, optická skla

IV. B skupina

 • Ti (Titan) : nejrozšířenější, lehký >konstrukční materiály (letadla, motory), endoprotézy, TiO2 – titanová běloba – krycí schopnosti – potravinářství, malířství
 • Zr (Zirkonium) : korozivzdorná ocel, klenotnictví – ZrSiO4 – zirkon
 • Hf (Hafnium), Rf (Rutherfordium)

V. B skupina

 • V (Vanad) : tvrdý, chemicky odolný kov, přísada do oceli > zjemňuje strukturu (zušlechtění – legování) > větší odolnost – nože, kleště, vrtáky, V2O5 – katalizátor při výrobě H2SO4
 • Nb (Niob) : šedý, tvrdý kov, přidává se do slitin
 • Ta (Tantal) : mechanicky a chemicky odolný kov, pro chirurgické nástroje a trysky
 • Nb a Ta > inertní kovy – nereagují > slitiny, odolnost proti chemikáliím – trysky a trubky

VI. B skupina

 • Cr (Chrom): stříbrolesklý tvrdý kov, galvanické pokovování, ferochrom > ocel
  • oxid chromitý: amfoterní zelený prášek, olejové barvy (chromová zeleň), impregnace
  • chromany: žluté, ox. účinky, chromová žluť, dichromany > + ox. účinky
 • Mo (Molybden): čistý jako katalizátor, antikorozivní ocel – legování
 • W (Wolfram): vlákna žárovek, žáruvzdorné slitiny – legování

VII. B skupina

 • Mn (Mangan), Tc (Technecium), Re (Rhenium)

VIII. B skupina

triáda železa (Fe, Co, Ni) – neušlechtilé kovy, pouze ve sloučeninách

 • Fe (železo): stříbřitě lesklé, tažné, kujné; feromagnetické (zesiluje magnetické pole); složka oceli, konstrukční materiál, strojní součásti
 • Co (kobalt): tvrdý, kujný kov, nekoroduje, v B12 používaném na chudokrevnost, do ocelí – legování, stroje na ovoce – odolává kyselým šťávám, lékařství 60Co – ozařování; CoIImodré, s vodou růžové, CoII  barví sklo modře
 • Ni (nikl): stříbrolesklý kov, na vzduchu stálý, pokovování, slitiny, součást akumulátorů,  NiO k barvení skla – zelené,

lehké platinové kovy (Ru, Rh, Pd)

 • Ru (Ruthenium): šedobílí kov, legování
 • Rh (Rhodium): stříbřitý kov, rozpustné jen v lučavce královské, sklářský průmysl > při výrobě optických vláken
 • Pd (Palladium): šedobílí kov, výroba průmyslových katalyzátorů a jako součást slitin pro dentální a šperkařské využití

těžké platinové kovy (Os, Ir, Pt)

 • Os (Osmium): modrošedý kov, slitiny
 • Ir (Iridium): šedobílí kov, mimořádná chemická odolnost
 • Pt (Platina): velmi těžký a chemicky mimořádně odolný drahý kov stříbřitě bílé barvy, slitiny

Významné rudy těchto kovů.

Titan – letectví, raketová technika – lehké a pevné konstrukční materiály, odolnost proti korozi

Chrom – povrchová ochrana proti korozi, barviva

Wolfram – výroba ušlechtilých slitin – ocelí, výroba žhavících vláken žárovek

Mangan – slitiny, katalyzátor, KMnO4 – dezinfekční činidlo

Železo – ve slitinách s ostatními kovy

Nikl – povrchová ochrana železa před korozí

Platina – šperky, laboratorní nádoby, elektrody, termoelektrické články, katalyzátor

Měď – elektrické dráty, plechy, slitiny (bronz, mosaz

Stříbro – fotografické materiály, klenotnictví

Zlato – klenotnictví, elektrotechnika, barvení skla

Zinek – pozinkování kovů, slitiny

Rtuť – teploměry, výbojky, amalgámy

 • magnetit (magnetovec) Fe3O4
 • hematit (krevel) Fe2O3
 • limonit Fe2OnH2O
 • siderit (ocelek) FeCO3
 • pyrit FeS2  > výroba oxidu siřičitého
 • zelená skalice => FeSO4  * 7H2O   > výroba pigmentů
 • červená krevní sůl                          K3[Fe(CN)6] > barvení textilu, analytická chemie
 • žlutá krevní sůl                                                K4[Fe(CN)6  > barviva
 • chalkopyrit => CuFeS2
 • kuprit => Cu2O
 • malachit => CuCO3.Cu(OH)2
 • modrá skalice                                   CuSO4*5H2O  > rozpustná ve vodě, dezinfekční účinky > plísně, postřiky v zemědělství, dezinfekce v bazénech
 • AgBr  > černobílé filmy (Ag+ + světlo > Ag0 koloidní stříbro)
 • lápis AgNO3  > vypalování bradavic, také citlivé na světlo
 • koloidní stříbro Ag0  > projímadlo, ve vyšší koncentraci jedovaté
 • Ag2S > stříbro na vzduchu černá, ve znečištěných oblastech
 • bílá skalice                         ZnSO4*H2O > oční kapky, emetické účinky > vyvolává zvracení
 • zinková běloba ZnO > nátěrová hmota – bílí pigment, lékařství – zinková mast (proti proleženinám, proti nadměrnému pocení)
 • rumělka HgS > nejedovatá sloučenina – nerozpustná ve vodě, červená barviva > do nátěrových hmot, jako pigment
 • kalomel:                             Hg2Cl2    > bílí prášek do mastí, nejedovatý
 • HgCl2: sublimát, prudce jedovatý
 • slitiny rtuti – amalgámy – nejčastěji s Ag do plomb v zubním lékařství
 • ZnS: světélkuje, CdS: kadmiová žluť
 • burel (pyroluzit) => MnO2 > sklářství, katalyzátor
 • rodonit  => MnSiO3

Výroba a zpracování železa.

 •  vysoká pec
 • železná ruda, koks (C – redukční činidlo, mění se nejprve na CO – nepřímá redukce, na CO2 přímá redukce), vápenec (struska – chrání železo před oxidací)
 • zdola se vhání kyslík
 • surové železo (použití na litinu – tvrdá a křehká – vysoký obsah C)

C + O2 → CO2

SiO2 + CaO → CaSiO3

přímá redukce uhlíkem

Fe2O3 + 3 C → 2 Fe (s) + 3 CO

nepřímá redukce oxidem uhelnatým

3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2

FeO + CO →Fe + CO2

 • zkujňováním železa (snižováním obsahu uhlíku) > ocel
 • kalení (prudké ochlazení): tvrdá a křehká
 • popouštění (pomalé zahřívání): odstranění křehkosti

I. B a II. B skupina.

I. B Skupina (Cu, Ag, Au)

 • ns 2, (n-1)d 9 > zestabilnění excitací > výskyt ns 1 (n-1) d 10
 • ox. čísla: I, II, III (Au až V)
 • ušlechtilé kovy
 • všechny se vyskytují jako ryzí, ušlechtilé kovy
 • vysoce vodivé (e. proud, teplo), kujné, tažné
 • stálé
 • rozpustné v roztocích se silnými ox. účinky, Au – pouze lučavka královská
 • Ag a Au: baktericidní účinky – nereaktivní, odolné proti bakteriím (zuby, plomby, chirurgické nástroje)
 • Cu: na vzduchu vytváří na povrchu potah – měděnku, Cu + CO2 > měděnka Cu(HCO3)2 – jedovatá
 • Au: lékařství, mince, klenotnictví, pozlacování
 • Ag: fotograf. prům., zrcadla, elektrotechnika, lékařství
 • Cu: elektrotechnika, výroba katalyzátorů, slitiny (Bronz (s Sn), Mosaz (s Zn))

II. B Skupina (Zn, Cd, Hg)

 • ns2, n-1d 10
 • rtuť ušlechtilá, kadmium a zinek neušlechtilé
 • stříbrolesklé kovy
 • nízká teplota tání
 • rtuť kapalná
 • ox. číslo II (Hg i I)

Zn (zinek): výroba slitin (mosaz), k pozinkování, na vzduchu vrstvička ZnO, redukční činidlo

Cd (kadmium): pokovování, jaderná technika, výroba akumulátorů

Hg (rtuť): teploměry, lampy, zářivky, katody, amalgámy, léčiva

Cd, Hg: těžké jedovaté kovy, ukládání v organismu > různé poruchy (krvetvorba, nádory)

Manganistan draselný jako významné oxidační činidlo.

Mangan

 • VII. B, neušlechtilý kov
 • pouze ve sloučeninách
 • stříbrolesklý, tvrdý kov
 • ox. č. II – VII
 • rozpustný v kyselinách i zásadách
 • feromangan (Fe, Mn): přísada do oceli

Manganistan draselný KMnO4

 • temně fialové, lesklé krystalky
 • silné oxidační činidlo
 • dezinfekční prostředek, bělení textilu, analytická chemie (manganometrie)
 
reklama