Halogenderiváty a dusíkaté deriváty

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty

Charakteristika

 • deriváty uhlovodíků, kdy jeden, nebo více H je nahrazeno X (halogenem)
 • nepolární látky > C-X polární vazba
 • ve vodě nerozpustné
 • dobře se mísí s jinými nepolárními organickými sloučeninami
 • substituční a eliminační reakce
 • nejčastější: chlorové deriváty
 • ohrožení životního prostředí > freony (2 halogeny > 1 z nich F)
 • nevyskytují se v přírodě

Rozbor struktury

 • R (aryl/alkyl) – X

Názvosloví

 • předpona halogen + uhlovodík chlormethan (systematické) <> methylchlorid (dvousložkové)
 • časté triviální názvy
 • CH2Cl – CH2Cl                    1,2-dichlorethan
 • CHCl3                                   trichlormethan (chloroform)
 • CH3 – CHBr – CH2Cl         2-brom-1-chlor-propan
 • CH3Cl                                    chlormethan (methylchlorid)
 • CH2=CHCl                           chlorethen (vinilchlorid)
 • CH2Br – CH2Br                   1,2-dibromethan
 • CHI3                                      trijódmethan (jodoform)
 •                                                1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH)

CH3-CH-CH-CH3>CH3-CH=CH-CH3+CH2=CH-CH2-CH3+HBr  – alkylhalogemidy

Chemické vlastnosti

 • Cδ+-Xδ- vazby
  • Polární > snadné heterolytické štěpení
  • > polarita vazby: rozdíl elektronegativit (polární vazba) – polarita ↑ stoupá (nej F)
  • polarizovatelnost vazby: schopnost vazby polarizovat se (posun páru k elektronegativnějšímu atomu) – polarizovatelnost ↓ stoupá
  • Nejreaktivnější: jodové deriváty (nej polarizovatelnost)

 

 • fyzikální vlastnosti
  • nejnižší plyny > ostatní kapaliny (charakteristický zápach – chloroform), pevné látky (jodoform)
  • fyziologické účinky: narkotické (chloroform, tetrachlormethan) nebo slzotvorné účinky (benzylchlorid)
  • jedovaté (složitější) > insekticidy
  • karcinogenní: ukládání v tucích (v organismu)
  • nerozpustné ve vodě, nepolárními rozpouštědly

Příprava: z uhlovodíků (adice, radikálová substituce)

Využití těchto sloučenin v praxi

 • Freony: nejedovaté, nehořlavé, stálé kapaliny (chladničky, spreje, hasící přístroje)
 • Halothan: anestetikum
 • Tetrafluorethylen: polymerace na teflon – odolný chemikáliím, tepelně odolný
 • Methylchlorid: plyn, chladící zařízení, narkotické účinky, karcinogenní
 • Di/tri/tetra chlormethan: karcinogenní, narkotické kapaliny, nepolární rozpouštědla
 • Trichlorethylen: kapalina, chemické čištění – čistírny, rozpouštědlo
 • Vinylchlorid: karcinogenní plyn > polymerací PVC
 • Chloropren: kapalina > chloroprenový kaučuk
 • Jodoform: žluté krystalky, dezinfekční účinky
 • Chlorbenzen: bezbarvá kapalina, výroba aromatických sloučenin

Objasnit principy výroby plastů na bázi halogenderivátů (PVC, teflon)

 • polymerace: adice

Pesticidy

Insekticidy

 • DDT: usazování v organismech, teratogen, karcinogen
 • HCH: jedovatý
 • Chlormethan
 • Herbicidy

Anestetika

 • Halothan
 • Methylchlorid
 • Trichlormethan
 • Chlorethan

Role halogenderivátů při znečišťování životního prostředí

 • DDT: usazování v organismech, teratogen, karcinogen
 • freony (CCl2F2, CCl3F): ozónová díra
 • ftaláty: toxické, nemocniční vybavení, do PVC, karcinogenní
 • PCB (polychlorované bifenyly): karcinogenní, špatně odbouratelné, barvy
 • dioxiny: při spalování Cl, karcinogenní, toxické, špatně rozpustné, TCDB – dioxin, Spolana Neratovice

Nitrosloučeniny – charakteristika, výroba, význam

 • obsahují nitroskupinu NO2
 • rezonanční struktura (delokalizované π elektrony)
 • systematické názvosloví (nitro…)
 • příprava: nitrací (nitrační směs HNO3 + H2SO4)
 • významné aromatické sloučeniny
 • nitrobenzen: kapalina vonící po hořkých mandlích > anilin (jedovatý, barvičky)
 • 2,4,6-trinitrotoluen TNT/tritol – vysoce explozivní

Aminy – rozdělení, chemické vlastnosti a význam

 • deriváty amoniaku NH3 – aminoskupina, trojvazný N
 • zásadité (volný elektronový pár na dusíku)
 • nukleofilní činidlo
 • aromatické > volný elektronový pár do struktury > méně reaktivní
 • konjugované elektronové páry: střídají se > stabilizovanost
 • primární: R-NH2    sekundární: R-NH-R  terciární: R-NR-R
 • nejnižší: plyny, zápach po amoniaku, rozpustné ve vodě(vodíkové vazby)
 • vyšší kapaliny/od kondenzovaných uhlovodíků: pevné, krystalické, bez zápachu
 • s molekulovou hmotností klesá rozpustnost ve vodě
 • Hexan-1,6-diamin: polyamid > nylon
 • Benzenamin (anilin): jedovatá kapalina, syntéza
 • Aromatické aminy: azobarviva (diazotace, kopulace)

Diazotace

 • reakce aryl-aminů s kyselinou dusitou (HNO2) v přítomnosti anorganické kyseliny (HCl) za vniku diazoniových solí (výchozí látky pro výrobu a přípravu dalších organických látek)
 • anilin (benzen-NH2) + HNO2 + HCl > benzendiazonium chlorid [benzen-N+XN]Cl + H2O
 • Ar–NH2 + HNO2 + HCl —–> [Ar–N+≡N]Cl + 2 H2O

Kopulace

 • reakce diazoniové soli s fenoly/arylaminy > azobarviva
 • [Ar–N+≡N]Cl + Ar–NH2 —–> Ar–N=N–Ar–NH2 + HCl
 • [Ar–N+≡N]Cl + Ar–OH —–> Ar–N=N–Ar–OH + HCl

Další reakce

 • benzendiazonium chlorid + H2O > fenol + N2 + HCl
 • benzendiazonium chlorid + jodidy (KI) > jódbenzen + N2 + KCl (Cl)

Potravinářská barviva

 • barviva: látky rozpustné ve vodě
 • pigmenty: nerozpustné ve vodě (jako suspenze)
 • E100 – E199
 • azobarviva – N = N – (Tartazin)
 • deriváty triarylmethanu
 • deriváty chinonů (ketony)
 • polyenová barviva (nenasycené uhlovodíky)
 • deriváty indolu (heterocyklus)
 • olygopyrrolová barviva
reklama