Halogeny

Halogeny

Charakteristika halogenů

 • halogeny = tvoří soli (hals = řec. sůl, gennaó = řec. tvořit)
 • VII. A skupina

Příprava, výroba a využití halogenů

Výroba

 • elektrolýza taveniny NaCl (nebo vodného roztoku: solanky) – vylučování Cl na anodě
  • NaCl + H2O > NaOH + Cl2 + H2

příprava:

 • Cl: 16HCl + 2KMnO4 -> 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl+ 8H2O
 • vytěsnění halogenu z halogenidu 2NaBr + Cl2 -> 2NaCl + Br2
 • oxidací silnými oxidačními činidly

využití

 • F: freony (spreje, ledničky), florování past, NaF, sklovina a kosti
 • Cl: plasty, PVC, bělící a dezinfekční účinky
 • I: barvy, jodová tinktura – lékařství (5% roztok v ethanolu)
 • Br: přísada do barviv, fotografický průmysl AgBr3, lékařství Bromhexin

biogenní význam

 • F: kosti, zuby (CaF2)
 • I: hormon štítné žlázy (thiroxin)
 • Cl: Cl > udržování osmotického tlaku tělních tekutinách, HCl – žaludeční šťávy

Elektronová konfigurace

 • konfigurace: ns 2 np 5
 • zestabilnění konfigurace
  • vytvořením kovalentní vazby – polární i nepolární, Cl2
  • přijetím elektronu: Cl- > halogenidy
 • 7 valenčních elektronů (+ 1 nespárovaný)
 • jednovazné (V excitovaných stavech jsou atomy halogenů (s výjimkou fluoru) tří-, pěti- a sedmivazné)

Vyvození základních vlastností (vaznost, oxidační čísla)

fyzikální vlastnosti

 • s rostoucím protonovým číslem roste teplota tání a varu
 • s rostoucím protonovým číslem klesá elektronegativita a schopnost tvořit anionty X
 • Van der Waalsovy síly

chemické vlastnosti

 • 1 nepárový elektron: základní stav – 1vazné
 • excitují: 3x, max. 7 vazné, krom F jen jedno vazný – neexcituje
 • oxidační čísla: -I, I, III, V, VII ( F jen –I: velká elektronegativita, nemá komu předávat e-, plný d orbital)
 • velmi reaktivní: výskyt ve sloučeninách
 • krom F mají několik kovalentních vazeb (hlavně s O2)
 • vysoká elektronegativita (nej F)
 • iontová vazba (přijetím e)
 • kovalentní vazba (sdílením e)
 • slučivé s většinou kovů

Společné vlastnosti halogenů

 • tvoří dvouatomární molekuly X2
 • jedovaté: leptají sliznici
 • oxidační účinky
 • typické nekovy
 • 1e pro získání stabilní konfigurace

Výskyt

 • At – nevyskytuje se v přírodě, radioaktivní látka
 • reaktivní > v přírodě pouze vázané ve sloučeninách
 • nej. halogenidy (dvouprvkové sloučeniny s kovy)
 • nej. F, Cl (kazivec – fluorit – CaF2, sůl kamenná NaCl)

Oxidačně – redukční vlastnosti

 • silná oxidační činidla (účinky klesají s elektronegativitou)
 • halogen s větší elektronegativitou vytěsňuje v roli oxidačního činidla z halogenidů halogen s menší elektronegativitou

Sloučeniny halogenů

Bezkyslíkaté

Halogenovodíky

 • plynné l., rozpustné ve vodě, polární
 • HF, HCl, HBr, HI – kovalentní hydridy s polární vazbou
 • bezbarvé plyny, štiplavý zápach
 • rozpustné ve vodě
 • vodné roztoky > halogenovodíkové kyseliny (nemají oxidační účinky, reakce pouze s neušlechtilými kovy)

Halogenovodíkové kyseliny

 • nejsilnější HI – největší atomový poloměr
 • HF: slabá kyselina, rozpouští sklo (SiO2)  4HF + SiO2 -> SiF4 + 2H2O, úschova v plastových lahvích

HCl

 • kyselina chlorovodíková/solná
 • důležitá pro chemický průmysl
 • 36-37% koncentrovanost
 • v žaludku (- žaludeční šťávy 0,3%)
 • > trávení, zabíjí mikroorganismy, aktivuje enzym pepsin
 • čistící prostředky, dezinfekce

Halogenidy

 • soli halogenovodíkových kyselin
 • dobrá rozpustnost ve vodě
 • Iontové:
  • NaCl, KCl, MgCl
  • iontové vazby
  • kovy s malou elektronegativitou
 • kovalentní:
  • kovalentní vazba
  • molekulové: nekovy, polokovy (TiCl2, PCl5, PbCl4)
  • s atomovou strukturou: kovy ze střední části PSP (CdCl2, CuCl2)
 • AgBr: fotografický průmysl
 • KCl: Sylvin, draselné hnojivo (v H2O rozpustný)
 • NH4Cl: Salmiak – posypový materiál na silnice
 • NaCl: nejdůležitější halogenid, sůl, konzervace, dochucování
 • floridy: CaF2 (nerozpustný, zubní sklovina, kosti), NaF (prevence zubního kazu)
 • bromidy: tlumí činnost CNS, sedativa/hypnotika (návykové/vedlejší účinky), NaBr, KBr

Kyslíkaté

Oxidy

 • 19, nejsou moc důležité
 • nestálé, kyselinotvorné
 • nejstálejší I2O5 – oxid jodičný

Kyseliny

 • HClO: nejstabilnější (kyselina chlorná), snadno uvolňuje at. kyslík (oxidační, desinfekční a bělící účinky)
 • HClO2, HClO3 (silné oxidační činidlo)
 • HClO4: nejsilnější (kyselina chloristá) – bezbarvá explozivní kapalina, oxidační účinky, soli – pyrotechnika, výbušniny
 • pevné (HIO4, H2IO6, HIO> soli pevné krystalické látky)
 • Cl2 + H2O > HClO + HCl (voda se upravuje ozonizací – nejdříve chlorem a poté ozonem)
 • Cl2 + 2NaOH > NaClO + NaCl + H2O (bělící a dezinfekční účinky – Savo atd)
 • 2Cl2 + Ca(OH)2 > Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O (dezinfekční účinky, do vápna)
 • KClO3 – v pyrotechnice, v sirkách – silné ox. činidlo > dobře uvolňuje kyslík > dobře hoří
 • HClO > NaClO (silné oxidační činidlo, bělící účinky)
 • HClO2   > CaOCl2 (chlorové vápno, bělení papíru a textilu, silné oxidační činidlo)

> NaClO2 (silné oxidační činidlo)

 • HClO3 > NaClO3, KClO3 (ox. činidla, třaskaviny, zápalky)
 • HClO4 > KClO4, NH4ClO4 (slabá ox. činidla, pyrotechnika)

nejdůležitější

 • Chlorové vápno (směs chloridu a chlornanu vápenatého). Používá se k bělení vláken a jako dezinfekční prostředek.
 • Chlorečnan draselný KClO3 se používá jako laboratorní oxidační činidlo a pod názvem Travex k ničení trávy a plevelů.
 • Chloristan draselný KClO4 se používá při výrobě výbušnin, ve kterých působí jako oxidační činidlo.

Síla těchto kyselin

 • nejsilnější kyseliny (síla roste: chlorná, chloritá > chlorečná > chloristá – klesají ox. vlastnosti)
  • HI, HClO4 – jedna z nejsilnějších anorganických kyselin

Halogenkyseliny

 • krystalické, jedovaté látky, leptají pokožku
 • halogenací
 • čím blíže je atom halogenu ke karboxylové skupině, tím je kyselina silnější
 • čím vyšší je počet atomů halogenů v molekule, tím je kyselina silnější
 • kyselina chloroctová: leptavé účinky, organická syntéza
 • kyselina trochloroctová: k nejsilnějším kyselinám, hubení plevele

Neutralizace kyselin obsahujících halogen

 • příprava halogenů – neutralizací
 • reakce kyselin se zásadami (především hydroxidy) se nazývá neutralizace
 • je charakterizována vznikem molekul vody a příslušné soli
 • reakce většinou probíhá v roztoku (někdy i v tavenině). Obecnou rovnici lze zapsat:
 • H+ + OH > H2O kde H+ představuje kyselinu a OH hydroxid.
 • HCl + NaOH → NaCl + H2O
 • H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2 H2O
halogenFlorChlorBromJód
skupenstvíplynplynkapalinakrystal. pevná l.
barvazeleno žlutážluto zelenáčerveno hnědáčerná
rozpustnost H2Odobředobředobřejen v benzinu
sublimacexxxano
využitíflorování past, NaF, sklovina a kostiČištění vod, bojová látka – leptá slizniceFotograf. průmysl AgBr3, lékařství BromhexinJodová tinktura – dezinfekce (5% roztok l. v ethanolu)

 

reklama