I.A, II.A, III.A skupina

I.A, II.A, III.A skupina

Obecné fyzikální a chemické vlastnosti kovů

 • kovy: elektronegativita < 1,7
 • hranice mezi nekovy (spolu s polokovy) a kovy vede v PSP zhruba po úhlopříčce B – At/Po
 • snadno tvoří kationty
 • kovová vazba – elektronový plyn
 • kladná ox. čísla
 • redukcí ze svých sloučenin

fyzikální vlastnosti

 • atomová krystalová struktura, elektronový plyn
 • > kujnost, tažnost, tepelná a elektrická vodivost
 • hustota elektronového plynu > pevnost krystalové struktury > tvrdost, t. t.
 • schopnost tvořit slitiny (ztuhlá roztavená směs kovů, homogenní směsi)
 • > dle vzájemné mísitelnosti  – dle velikosti atomů

slitiny

 • menší elektrická vodivost
 • nižší teploty tání
 • větší tvrdost
 • změna vlastností: změna poměru
 • v přírodě – vázané: rudy (minerály pro průmyslovou výrobu)
 • volné: zlato, stříbro, platina, rtuť

sloučeniny v přírodě: oxidy, sulfidy, halogenidy, sírany, uhličitany

a) oxidy – krevel (Fe2O3), hnědel (Fe2O3.nH2O), magnetit (Fe2O3.FeO), burel (MnO2), bauxit (Al2O3).

b) sulfidy – galenit (PbS), sfalerit (ZnS), pyrit (FeS2).

c) halogenidy – fluorit (CaF2), sůl kamenná (NaCl).

d) sírany – sádrovec (CaSO4.2H2O), baryt (BaSO4).

e) uhličitany – siderit (ocelek) (FeCO3).

-Rozdíly ve vlastnostech prvků I. A a II. A skupiny

 • alkalické kovy (x H): Li, Na, K, Rb, Cs, Ra
  • jeden valenční elektron > vždy jednovazné
  • nízká teplota tání
  • s vodou silné hydroxidy (alkálie)
 • kovy alkalických zemin: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
  • dva valenční elektrony > jednovazné > ex. dvojvazné
  • tvrdší, méně reaktivní, vyšší hustota
 • společné vlastnosti:
  • nízká elektronegativita
  • vždy kladné ox. číslo ve sloučeninách
  • iontové vazby
  • elektronegativita a ionizační e. klesá ve skupině, schopnost tvořit kationty stoupá
  • silná redukční činidla, velmi reaktivní
  • stříbrolesklé > na vzduchu oxid, hydroxid
  • malá hustota (Be – velmi měkké)

Výskyt

 • pouze vázané

alkalické kovy:

 • Na: sůl kamenná (NaCl), Glauberova sůl (Na2SO4.10H2O, chilský ledek NaNO3
 • K: draselný ledek (K NO3), sylvín (KCl)
 • Na, K – biogenní prvky

kovy alkalických zemin:

 • uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany
 • magnezit (MgCO3), dolomit (MgCa(CO3)2, vápenec (CaCO3), sádrovec (CaSO4.2H2O), apatit (CaCl2), fosforit, celestyn (SrSO4), baryt (BaSO4)
 • Mg, Ca – biogenní prvky

Výroba

I. A

 • Na, Li: elektrolýzou tavenin chloridů
 • K: redukcí KCl sodíkem > destilace draslíku

II. A

 • elektrolýzou tavenin chloridů
 • redukcí halogenidů sodíkem

Plamenové zkoušky

 • test obsahu kovu
 • Li            purpurově červeně
 • Na          intenzivně žlutě
 • K             fialově (do růžova)
 • Rb          fialově
 • Cs           fialově
 • Ca          cihlově červeně
 • Sr           karmínově červeně
 • Ba          žlutozeleně
 • B             jablečně zeleně (jako H3BO3)
 • In           modrofialově až modře
 • Tl            smaragdově zeleně
 • Mo        sírově žlutě (jako MoO2)
 • Cu          modrozeleně (jako CuCl2)
 • Se          chrpově modře
 • Mn        zeleně za současného jiskření (jako MnCl2)

Příprava a výroba hydroxidu sodného a jeho využití

příprava

 • 2Na + 2H2O > 2NaOH + H2
 • NaH + H2O > NaOH + H2

výroba

 • elektrolýzou NaCl, v prostoru mezi elektrodami vzniká NaOH
 • amalgámová metoda (amalgám – slitina rtuti)
  • Na+ + rtuť (katoda) > amalgám > teplá voda > hydroxid, vodík, rtuť, grafitová anoda – Cl
 • diafragmová metoda (diafragma – polopropustná přepážka)
  • anoda – chlor, katoda vodík, oddělení diagfragmou, v roztoku sodné a hydroxidové ionty

využití

 • výroba mýdel a dalších povrchově aktivních látek
 • příprava dalších sloučenin sodíku, syntézy
 • v textilním průmyslu, v průmyslu celulózy a papíru, v hutnictví a hliníkárenství,
 • ve vodárenství při úpravách pitné vody.
 • zpracování tuků a olejů
 • desinfekční činidlo pro vymývání strojů.
 • čištění odpadních potrubí a při praní.
 • V chemických laboratořích se používá kalibrovaný roztok hydroxidu sodného jako titrační činidlo při kvantitativním stanovování obsahu kyselin ve vzorcích.

Výroba sody (uhličitan sodného)

 • z roztoku NaCl (Solanky) Solvayova metoda
 • NaCl + H2O + NH3 + CO2 > NaHCO3 (jedlá soda) + NH4Cl
 • 2NaHCO3 > t > Na2CO3 + CO2 + H2O
 • výroba skla a pracích prostředků (s KCO3)

Zpracování vápence

 • stavební kámen, výroba vápna a cementu
 • hydrogenuhličitany (Ca/Mg(HCO3)přechodná tvrdost vody

CaCO> CaO (pálené vápno) + CO2

CaO + H2O > Ca(OH)2 (hašené vápno – vodní suspenze: vápenné mléko)

Ca(OH)2 + CO2 > CaCO3 + H2O (tvrdnutí malty)

Uhličitan vápenatý (vápenec), CaCO3

Vápenec je v přírodě nejrozšířenější sloučeninou vápníku. Vyskytuje se ve dvou krystalových modifikacích. Nejčastěji jako kalcit (šesterečná krystalová struktura), méně často jako aragonit (kosočtverečná krystalová struktura). (Pozn.: mramor je technické pojmenování pro vápenec, který lze leštit, křída je vápenec vzniklý ze schránek mořských organismů). Uhličitan vápenatý se rozpouští ve vodě obsahující oxid uhličitý:

CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) <—–> Ca(HCO3)2(aq)

Obě reakce (přímá i zpětná) jsou rozhodující pro oběh vápníku v přírodě a vznik krasových útvarů (vápencová pohoří, krasové jeskyně s krápníky apod.).

Vápenec má použití jako stavební kámen, je surovinou pro výrobu páleného vápna. Jemně rozemletý vápenec se používá k úpravě těžkých a kyselých zemědělských půd.

Vápenec spolu s křemičitanem vápenatým (CaSiO3) a hlinitokřemičitanem vápenatým (Ca(AlSi3O8)2 ) je surovinou pro výrobu cementu. Cement je směs látek (vápenec, křemičitan a hlinitokřemičitan vápenatý), která po smísení s vodou a pískem nebo štěrkem tvrdne v beton. Beton je důležitý stavební materiál.

Hydrogenuhličitan vápenatý, Ca(HCO3)2

Způsobuje přechodnou tvrdost vody.

Některé vápenaté sloučeniny se používají jako průmyslová hnojiva, např. Ca(NO3)2 – vápenný ledek, Ca(H2PO4)2 – superfosfát.                                                                             Význam prvků v biologických systémech.

Biogenní prvky

 • nezbytné pro stavbu a činnost organismů
 • základní makroprvky (makrobiogenní prvky) – přibližně 95% hmotnosti organismu: C, H, N, O
 • ostatní makroprvky: P, S, Ca, Mg, Na, Cl, K, Fe
 • mikroprvky (mikrobiogenní prvky): Zn, Cu, Se, Cr, Co, Mn, Mo, I

Uplatnění

 • stavba tkání (> vlastnosti): kosti a zuby (Ca, P)
 • součástí enzymů (Mg)
 • uchování informací (nukleové kyseliny)
 • zásobní látky (sacharidy, lipidy)
 • nervové vzruchy: stahy svalů (K, Na)
 • voda: 60-90% hmotnosti organismu, prostředí dějů, aktivní účast na dějích, rozpouští l., tepelná regulace, pohyb látek

Významné sloučeniny.

alkalické kovy

 • hydridy: s vodíkem, bílé krystalické látky, roztavené vedou e. proud
 • peroxidy (superoxidy): hořením
  • peroxid sodný Na2O2: bělící účinky, silné oxidační schopnosti, výroba peroxidu vodíku
  • superoxidy: barevné
 • halogenidy: bezbarvé, krystalické l., iontový charakter, dobře rozpustné ve vodě
  • NaCl (potravinářství, konzervant, chemický p.), KCl (hnojiva)
 • sulfidy: se sírou, dobře rozpustné ve vodě, oxidují se na thiosírany
 • hydroxidy: bílé krystalické l, dobře rozpustné ve vodě > silné zásady, hydroskopické, leptavé (sklo, porcelán), agresivní, korozivní, mýdla, celulóza, oxid hlinitý, čištění ropných produktů, NaOH
 • uhličitany, hydrogenuhličitany: bílé krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě, Na2CO3 (soda)
 • dusičnany: bezbarvé krystalické l., dobře rozpustné ve vodě, chilský a draselný ledek
 • sírany, hydrogensírany: bezbarvé krystalické látky dobře rozpustné ve vodě, síran draselný – hnojivo

kovy alkalických zemin

 • hydridy: bílé krystalické l., bouřlivá reakce s vodou, CaH2 (silné redukční činidlo)
 • oxidy: bílé krystalické l. s iontovými vazbami, oxid vápenatý (pálené vápno) – stavebnictví, hutnictví, hnojivo
 • hydroxidy: silné zásady, omezeně rozpustné ve vodě, pohlcují oxid uhličitý, hydroxid vápenatý (hašené v.)
 • halogenidy: fluoridy ve vodě nerozpustné (kazivec CaF2 – metalurgie, optika)
 • karbidy: iontové sloučeniny, karbid vápenatý CaC2
 • uhličitany, hydrogenuhličitany: CaCO3 – vápenec, hydrogenuhličitany – přechodná tvrdost vody (Ca, Mg)
 • sírany: ve vodě rozpustné, sádrovec CaSO4.2H2O > 100°C pálená sádra CaSO4. ½ H2O, CaSO4 (trvalá tvrdost vody), BaSO4 (baryt, rentgenování)

Krasové jevy

 • CaCO3 + CO2 + H2O <> Ca(HCO3)2
 • vápenec – vodou obohacenou o oxid uhličitý > hydrogenuhličitan – rozpustný > krápníky CaCO3 – nerozpustný

III. A

 • 3 valenční elektrony
 • s protonovým číslem roste kovový charakter
 • B (nekov), Al, Ga, In, Tl (kovy)
 • ox. číslo III, (I)

Charakteristika boru a hliníku.

Bor (B)

 • pevná, tvrdá. černá látka s kovovým leskem
 • několik alotropických modifikací
 • polovodič
 • vlast. podobné křemíku
 • málo reaktivní
 • kovalentní vazby, ¾ vazný
 • vysoká ionizační energie
 • výroba: elektrolýzou boritanů, redukcí oxidu kovu
 • řídící tyče jaderných reaktorů, hutnictví (dezoxidační prostředek)

Hliník (Al)

 • stříbrobílý, lesklý, kujný, tažný kov
 • tepelně i elektricky vodivý
 • voda, vzduch > stálý (vrstva oxidu a hydroxidu), nepodléhá korozi
 • redukční vlastnosti (získávání kovů)
 • na vzduchu – intenzivní plamen > oxid 4Al + 3O2 > 2Al2O3
 • velmi slučivý s kyslíkem
 • až šestivazný
 • malá elektronegativita (silně polární kovalentní vazby)
 • oxid hlinitý: korund, spalováním hliníku, nerozpustný ve vodě, amfoterní, brusné a žáruvzdorné materiály
 • hydroxid hlinitý: hydrátem oxidu, amfoterní
 • hlinité soli: dobře rozpustné ve vodě, od silných kyselin

Výskyt

 • B: ve formě kyslíkatých sloučenin (sasolin, borax, boracit, kernit)
 • Al: ve formě sloučenin (hlinitokřemičitany – živce, slídy, součást jílů, hlín), bauxit (hydráty oxidu hlinitého), kryolit, korund

Významné sloučeniny boru

 • boridy: s kovem, vodivé, tvrdé, žáruvzdorné, brusné a žáruvzdorné materiály
 • borany: s vodíkem, reaktivní, samozápalné B2H6
 • oxidy: B2O6 – boritý – bezbarvá sklovitá látka, hořením boru, > kyselina boritá
 • kyseliny: H3BO3 – boritá – bílé šupinkovité krystaly, málo rozpustná ve vodě, roztok borová voda – lékařství
 • boritany: rozpustné ve vodě (jen alk. kovů), struktura jako křemičitany
 • borax: Na2[B4O5(OH)4].8H2O (oktahydrát tetrahydroxotetraboritanu disodného), smaltové nádoby, optická skla, k úpravě glazur keramiky

Hliník- výroba, využití

výroba

 • elektrolýzou taveniny oxidu hlinitého a kryolitu (tavidlo), 950°C (hlavní surovina bauxit)
 • na katodě – elementární hliník
 • na grafitové anodě – kyslík + C > oxid uhelnatý CO

využití

 • chemická odolnost, nízká hmotnost > mince, kuchyňské nádoby, alobal
 •  
 • elektrické vodiče
 • výroba slitin (dural, magnalium)
 • v hutnictví jako redukční činidlo při aluminotermické výrobě kovů

Aluminotermie

 • výroba ostatních kovů díky redukčním schopnostem Al
 • Cr2O+ 2Al > Al2O3 + 2Cr
 • Aluminotermická reakce je silně exotermní chemická reakce využívající práškový hliník a někdy i s peroxidem barnatým jako redukční činidlo. Tato reakce využívá velké afinity hliníku ke kyslíku. Nejznámějším příkladem je termit, což je směs práškového hliníku a oxidu železitého v poměru 1/3.
 • Fe2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Fe
 • Aluminotermie byla dříve využívána pro svařování kolejnic. Je možné ji také použít pro získávání některých kovů z jejich oxidů, ale velkým nedostatek této metody je nízká čistota produktu.

Reakce hliníku s kyselinami a zásadami

 • amfoterní
 • + kyseliny (x koncentrovaná dusičná): hlinité socdli – 2Al + 6HCl > 2AlCl3 + 3H2
 • + hydroxidy: hydroxohlinitany – 2Al + NaOH + 6H20 > 2Na[Al(OH)4] + 3H2
reklama