Karbonylové sloučeniny a izomerie

Karbonylové sloučeniny a izomerie

Aldehydy x Ketony

 • karbonylová skupina C = O
 • aldehydy: R-CO-H
 • keton: R-CO-R
 • v přírodě: složky různých chuťových látek a vonných silic
 • metabolicky významné

Příprava i výroba: především oxidací

 • z alkoholů – oxidace, dehydrogenace
 • acetaldehyd: katalyzovaná adice vody na ethin
 • aromatické ketony: z arenů reakcemi s chloridy/ anhydridy k. k.

Názvosloví

 • systematické aldehydy: koncovka al, ketony: koncovka on
 • dvousložkové: uhlovodíkové zbytky – přípona keton
 • triviální: propanon – aceton

Fyzikální vlastnosti

 • formaldehyd: plyn
 • většinou kapaliny
 • toxické (především formaldehyd)
 • x vodíkové vazby > nižší teploty varu (než alkoholy, vyšší než uhlovodíky)
 • zapáchají, dráždivé / příjemná vůně (spíše vyšší)

Chemické vlastnosti

 • Cδ+ = Oδ- > polární vazba
 • a uhlík (1. uhlík, na němž je vázána skupina) – snadné odštěpení vodíku > kyselý charakter
 • polární vazba > rozpustné ve vodě > schopnost klesá s délkou řetězce (molekulovou hmotností)
 • aldehydy reaktivnější než ketony (reaktivita klesá s délkou řetězce)
 • aldehydy: redukční účinky lze prokázat reakcí s Tollensovým či Fehlingovým činidlem
 • redukce zpět na alkoholy

Nukleofilní adice (vznik acetalu a poloacetalu)

 • reakce karbonylových sloučenin s alkoholy
 • vznik poloacetalu: 2R – C = O + R´OH > 2R – C – OH,OR´
 • vznik acetalu: 2R – C – OH,OR´ + R´OH > 2R – C – 2OR´

Aldolová kondenzace (adice)

 • aldehyd + aldehyd
 • CH3COH + CH3COH > CH3 – CHOH –CH2 – CH – HO

Oxidační a redukční reakce

 • primární alkoholy < redukce, oxidace > aldehydy < redukce, oxidace > karboxylové kyseliny
 • sekundární alkoholy < redukce, oxidace > ketony
 • ketony > oxidace (rozklad)

Význam karbonylových sloučenin

 • methanal (formaldehyd):
  • plynný, toxický, žíravý, karcinogenní, štiplavý zápach
  • dříve formaldehydová lepidla > lepení dřevotřísek > uvolňování
  • 40% roztok = formalín > nakládání exponátů
  • výroba makromolekulárních látek (fenolformaldehydové a močovinoformaldehydové pryskyřice)
 • acetaldehyd (ethanal):
  • páchnoucí kapalina
  • dobře rozpustná ve vodě
  • páry se vzduchem: explozivní směs
  • výroba voňavek, léčiv, kyseliny octové
 • benzaldehyd (benzenkarbaldehyd)
  • kapalina
  • hořká vůně mandlí
  • špatně rozpustná ve vodě
  • v mandlích, pecky broskví a meruněk
  • aroma (potravinářství, kosmetika)
  • výroba kyseliny mandlové > lékařství
 • aceton (dimethylketon, propanon)
  • bezbarvá, hořlavá, toxická kapalina, charakteristická vůně
  • páry se vzduchem – výbušné
  • rozpouštědla, ředidla, výroba organických sloučenin
 • cyklohexanon
  • kapalina vonící po mátě peprné
  • výroba plastů

Izomerie

 • jev, kdy sloučeniny mají stejný sumární vzorec, ale liší se chemickými a fyzikálními vlastnostmi

konstituční izomerie

 • řetězová (liší se uspořádáním, tvarem uhlíkového řetězce)
 • polohová (liší se polohou substituentů/násobné vazby)
 • funkční = skupinová (liší se typem funkční skupiny)
 • tautomerie (liší se polohou vodíku a polohou a typem dvojné vazby)

prostorová izomerie

 • geometrická (cis (Z) a trans (E) – energeticky výhodná)
 • optická = konfigurační = stereoizomerie (zrcadlové obrazy)
 • karbonylové skupiny:
  • polohová: propanon x propan-1-en-2-ol
  • skupinová
  • především tautomerie (keto/enol forma), keto forma stabilnější, enol forma méně stabilní – OH na C s =
reklama