Karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty

Karboxylové kyseliny

a jejich funkční a substituční deriváty

Rozbor struktury

 • COOH: karboxylová skupina
 • = O: oxoskupina
 • – OH: hydroxyskupina
 • rozšířené v organismech

systematické: přídavné jméno (sloučenina + ová) kyselina (butanová kyselina = propankarboxylová kyselina)

 • triviální: kyselina mravenčí

Fyzikální vlastnosti

 • kyselina mravenčí: nejmenší molekula, kapalná
 • nevyskytují se v plynném skupenství
 • kratší alifatické řetězce (mravenčí, octová): většina rozpustná ve vodě (polární vazba v karboxylové skupině)
 • rozpustnost ve vodě klesá s délkou řetězce > roste rozpustnost v organických rozpouštědlech (oktan, benzen)
 • nižší kapalné, vyšší pevné, dvojsytné a aromatické krystalické látky
 • vysoké teploty varu > kapalné vodíkové můstky
 • silnější kyseliny než alkoholy, jinak slabé, nej. mravenčí
 • slabé elektrolyty

Chemické vlastnosti (Podstata acidity karboxylových kyselin)

 • O – H: polarita vazby > snadné odštěpení H > kyselost
 • RCOOH + H2O <> H3O+ + RCOO
 • -C
 • deriváty karboxylových kyselin – silnější než k. k.
 • síla kyselin: závisí na uhlovodíkovém zbytku, + dvojná vazba, aromatické jádro, disociační konstanta
 • indukční efekt (změna elektronové hustoty): zvýšení polarity i polarizovatelnosti (snadné odštěpení H)
 •  
 • reakce s hydroxidy (neutralizace) > sůl a voda
 • reakce s neušlechtilými kovy (redoxní) >sůl a vodík
 • reakce s alkoholy (esterifikace) > ester a voda (důležitá reakce metabolismu)

Výskyt

 • hojně v přírodě
 • jedny z nejstarších objevených a izolovaných látek v přírodě
 • volné/soli/estery
 • hojně v živých organismech

Rozdělení

 • dle počtu karboxylů: 1sytné, 2sytné, 3sytné… vícesytné
 • dle uhlovodíkových zbytků: alifatické, cyklické, aromatické
 • dle typu vazeb: nasycené, nenasycené

Monokarboxylové kyseliny – výskyt, význam, vlastnosti

 • kyselina mravenčí HCOOH
  • kopřivy, mravenci, vosy, včely
  • bezbarvá, leptavá, ostře páchnoucí kapalina, baktericidní vlastnosti
  • schopnost tvořit vodíkové můstky: teplota varu i tání podobné vodě
  • soli: mravenečnany = formiáty
  • využití: součást barviv, výroba dalších org. látek, konzervační látky E – 236
 • kyselina octová CH3COOH
  • 8% roztok = ocet
  • bezbarvá kapalina štiplavého zápachu
  • konzervační l., odstraňování vodního kamene, léčiva, acetátové hedvábí
  • v kvasných procesech (ox. ethanolu > acetaldehyd > kys. octová)
  • netoxická (acetaldehyd – toxický)
  • výroba kyseliny acetylsalicylové (v acylpyrinu)
  • soli: octany, acetáty
 • kyselina máselná (butanová) CH3CH2CH2COOH
  • olejovitá, nepříjemně páchnoucí kapalina
  • ester: v másle
  • soli: butyráty
 • vyšší mastné kyseliny (součástí tuků)
  • kyselina palmitová (C15H31COOH) – pevná látka, palmový olej, deriváty k výrobě napalmu
  • kyselina stearová (C17H35COOH) – pevná látka, soli stearany, mýdlo a prací prostředky
  • kyselina olejová (C17H3COOH) – nenasycená > kapalná
  • palmitová + stearová > stearin (svíčky, krémy), estery s glycerolem v tucích, alkalická hydrolýza > soli (mýdla)
 • aromatické kyseliny
  • kyselina benzoová (benzen karboxylová kyselina)
   • bezbarvá krystalická látka
   • potravinářství a lékařství
   • soli: benzoáty, konzervant, E 120, soli – konzervační l.
  • cyklohexan karboxylová kyselina
 • kyselina ftalová: bílá krystalická látka, zahřátí > ftalanhydrid – výroba barviv, indikátorů, plastů

Dikarboxylové kyseliny

 • kyselina tereftalová: soli tereftaláty, bílá krystalická látka, umělá vlákna (polyester)
 • kyselina šťavelová (ethandiová): krystalická jedovatá látka, v rostlinách jako soli, mořidla, analytická chemie
 • kyselina adipová (hexandiová): bílá krystalická látka, syntetická vlákna
 • kyselina fumarová (trans – butendiová): potravinářství – prášek do pečiva, šumivé prášky
 • kyselina vinná
 • kyselina malonová (propandiová)
 • kyselina jantarová (butandiová)
 • kyselina glutarová (pentandiová)
 • kyselina maleninová (cis – butendiová)

Charakteristické reakce KK (neutralizace a esterifikace)

 • neutralizace:
  • reakce kyseliny s hydroxidem za vzniku soli a vody
  • CH3COOH + NaOH > H2O + CH3COO Na+
  • CH3COO Na+ + HCl > NaCl + CH3COOH
 • esterifikace:
  • reakce karboxylové kyseliny s alkoholem za vzniku esteru
  • HCOOH + CH3OH > HCOOCH2 + H2O
  • estery: esence – potravinářství, estery vyšších mastných kyselin a glycerolu > součástí tuků a olejů, organická rozpouštědla
 • zahřívání k. k.:
  • uvolňují H2O
  • uvolňují CO2
  • uvolňují H2O i CO2
 • alkalická hydrolýza:
  • reakce s H2O a NaOH/KOH > soli (zmýdelnatění, základ mýdel)

Rozdíl mezi substitučními a funkčními deriváty a jejich přehled

 • funkční deriváty: k záměně dochází ve funkční skupině
  • soli (neutralizace)
  • nahrazení celé OH skupiny
   • acyl halogenidy (R-COX)
   • anhydridy >
   • estery (R-COOR)
   • amidy (NH2)
  • nitryly (R-CΞN)
 • substituční deriváty: k záměně dochází na uhlíkovém řetězci
  • halogenkyseliny (R-CHX – COOH)
   • kyselina trichloroctová (nejsilnější k. k.)
  • aminokyseliny (R – CHNH– COOH)
   • tvoření vnitřní soli (neutralizace uvnitř kyseliny)
  • hydroxykyseliny (R – CHOH – COOH)
   • kyselina citrónová
   • kyselina jablečná
  • ketokyseliny (R – CO – COOH)
   • kyselina pyrohroznová

Význam kyseliny acetylsalicylové

 • aromatická karboxylová kyselina
 • bílá krystalická látka
 • mírně rozpustná ve vodě, slabě kyselá
 • léčba bolesti (analgetikum), horečky (antipyretikum) a zánětu (antiflogistikum)
 • nejstarším synteticky připraveným léčivem (aspirin, acylpyrin, anopyrin)
 • obsažena ve vrbové kůře
 • příprava z fenolu
 • zahříváním kyseliny salicylové

Deriváty kyseliny uhličité a jejich význam

 • fosgen
  • obě – OH skupiny jsou nahrazeny chlorem
  • bezbarvý plyn, jedovatý, dusivé účinky, leptá sliznice
  • používal se v 1. světové válce jako bojový plyn – při styku s vlhkými sliznicemi se fosgen
  • rozkládal na CO2 a kys. HCl. Ta ničila tkáně plic a dalších orgánu, které byly vystaveny
  • působení fosgenu. Vojáci se proti působení fosgenu, před tím něž jim byly přidělovány
  • plynové masky chránily tím, že si přes obličej vázaly mokré kusy látky
  • dnes se využívá k organickým syntézám
 • močovina
  • bezbarvá krystalická látka
  • produkt katabolismu bílkovin u savců, ryb a obojživelníků
  • první organická sloučenina připravená uměle z anorganických surovin, a to zahříváním kyanatanu amonného. Připravil ji F. Wöhler v roce 1828.
  • využití: výroba hnojiv, přidává se do krmných směsí pro dobytek (je obsažena i v ledové
  • čokoládě)

Mísení roztoku organických kyselin.

reklama