Metabolismus

Metabolismus

Zastoupení významných prvků a sloučenin v organismu a jejich uplatnění.

Biogenní prvky

 • nezbytné pro stavbu a činnost organismů
 • základní makroprvky (makrobiogenní prvky) – přibližně 95% hmotnosti organismu: C, H, N, O
 • ostatní makroprvky: P, S, Ca, Mg, Na, Cl, K, Fe
 • mikroprvky (mikrobiogenní prvky): Zn, Cu, Se, Cr, Co, Mn, Mo, I

Organismus – výchozí látky při vzniku živých systémů

 • anorganické látky (tvoří biomolekuly):                 CO2, H2O, NH3 (NO3, N2), SO(H2S)

lze získat z okolního prostředí

 • 20 aminokyselin, 5 monosacharidů, kyselina octová, 6 mastných karboxylových kyselin, glycerol, 2 purinové a 3 pyrimidinové báze, nikotinamid, cholin

Živé systémy  – složení

 • anorganické látky:  H2O, Na+, K+, Mg+II, Ca+II, Cl, HCO3, SO4-II, HPO4-II

stopové množství – ionty těžkých kovů

 • organické látky:
  • malé a střední molekuly: aminokyseliny, nukleotidy, cukry, lipidy, kofaktory enzymů (vitaminy), karboxylové kyseliny, aminy, močovina
  • velké molekuly: bílkoviny, polysacharidy, nukleové kyseliny

Uplatnění

 • stavba tkání (> vlastnosti): kosti a zuby (Ca, P)
 • součástí enzymů (Mg)
 • uchování informací (nukleové kyseliny)
 • zásobní látky (sacharidy, lipidy)
 • nervové vzruchy: stahy svalů (K, Na)
 • voda: 60-90% hmotnosti organismu, prostředí dějů, aktivní účast na dějích, rozpouští l., tepelná regulace, pohyb látek
 • lipidy: zásobní (energie), ochranná (obalení tukem), výstavbová (součást biologických membrán), váží vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K)
 • sacharidy: zásoba (škrob, glykogen) a zdroj energie, zdroj uhlíku (houby), struktura buněk rostlinných pletiv (celulosa)
 • bílkoviny: stavební, zásobní, transportní, imunitní, syntéza DNA, membránové proteiny, katalyzátor
 • nukleové kyseliny: přenos genetické informace mezi generacemi, realizace genetické informace v buňce

Metabolismus.

 • soubor chemických reakcí probíhajících v každé buňce (soubor všech reakcí probíhajících v organismu)
 • substrát (VL) > enzymy (biokatalyzátory) > metabolity (P)

Charakteristické rysy metabolismu

 1. Velké množství, ale málo typů reakcí (viz. enzymy)
 2. Zásadní roli má 100 druhů molekul
 3. Metabolické dráhy, cykly
 4. Regulační systém – enzymy

Podmínky biochemických reakcí

 • tělesná teplota
 • atmosférický tlak
 • většinou pH 7 – neutrální prostředí (výskyt kyselin v podobě solí)

Přeměna hmoty na živý organismus

 • přísun energie a stavebního materiálu (vývoj, růst)
 • soubor reakcí zajišťující přísun energie a stavebního materiálu je látková přeměna neboli METABOLISMUS
  • probíhá uvnitř živého systému, nebo mezi živým systémem a prostředím

Děje

 • anabolické: skladné > biosyntéza – vnik nových složitějších látek
 • katabolické: rozkladné > přijímán materiál a energie
 • různá intenzita dějů v různých organizmech, částech organismů, typech (stáří) organismů

Katabolické a anabolické reakceUplatnění těchto reakcí.

 1. Anabolické (skladné)
 • syntéza (glukosa, ribosa, lipidy, bílkoviny)
 • redukce – aktivní látky
 • jednodušší látky > složitější
 • je třeba energii dodávat
 • děje endergonické
 • většinou redukce substrátu
 • fotosyntéza, syntéza mastných kyselin, proteosyntéza
 1. Katabolické (rozkladné)
 • štěpení živin na základní stavební jednotky
 • uvolňuje aktivní vodík
 • dodává energii anabolickým dějům (ve formě ATP)
 • exergonické děje
 • většinou oxidace substrátu
 • glykolýza, β-oxidace

Makroergní sloučeniny.

 • velké množství energie – makroergické vazby
 • bílkoviny, polysacharidy, nukleové kyseliny, ATP > fosforylace

Přenašeče vodíku a elektronů a jejich význam.

KOFAKTORY (nebílkovinné části enzymů – organické l., kovy, ionty – látky nízké hmotnosti)

 1. Přenašeče vodíkových atomů
 2.  

– redukovaná forma kofaktoru, schopen navázat H

– regenerace odštěpením H

 1.  
 2. Přenašeče elektronů

Hem- hemoglobin, myoglobin, cytochromy dýchacího řetězce

– FeII při přenášení na FeIII

 1. Koenzym A
  • přenašeč acylových zbytků (zbytek po odtržení OH skupiny)
  • acetyl = zbytek CH3COOH > acetylkoenzym A

Propojení metabolismu bílkovin, lipidů a sacharidů.

Trávení

dělení organismů:

 • dle zdroje energie
  • chemo: energie chemickou reakcí
  • foto: energie ze světla
 • dle zdroje uhlíku
  • organo: z organických látek
  • lito: z anorganických látek
 • dle prostředí
  • aerobní: potřebují kyslík
  • anaerobní: nepotřebují kyslík
 • člověk: chemoorganotrofní a aerobní

potrava:

 • vše co slouží k výživě organismu
 • bílkoviny, sacharidy, lipidy, vláknina, vitamíny, minerální látky, stopové prvky

trávení:

 • rozklad potravy na jednodušší látky pomocí hydrolytických enzymů
 • vznikají: nové sloučeniny/CO2/H2O/energie
 • sacharidů
  • škrob (hydrolytické štěpení, amylasy) > maltosa > glukosa
 • bílkoviny
  • aminokyseliny (hydrolytické štěpení peptidových vazeb, aminopeptidasy, endopeptidasy, karboxypeptidasy > tripeptidasa, endopeptidasa > dipeptidasa
 • triacylglyceroly
  •  tuky (hydrolytické štěpení, lipasa) > mastné kyseliny + monoacylglycerol

Fyzikálně-chemické děje v živých soustavách

Difúze

 • vyrovnávání koncentrací látek
 • nižší koncentrace > přechod částic do místa vyšší koncentrace (koncentrační spád)
 • hnací síla iontů a molekul
 • plynné a kapalné prostředí

Osmóza

 • samovolný průchod molekul polopropustnou membránou
 • snaha vyrovnat koncentrace
 • osmotický tlak  – pú koncentraci a teplotě
 • propuštěny pouze molekuly vody
reklama