Nasycené a nenasycené uhlovodíky

Nasycené a nenasycené uhlovodíky

Charakteristika
 • dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku
 • uhlík: schopnost řetězení se
 • zdroje: ropa, zemní plyn, uhlí (získávání rafinací ropy)
Dělení:
 • alifatické x cyklické
 • rozvětvené x nerozvětvené
 • nasycené x nenasycené (násobné vazby) x aromatické
Typy vzorců:
 • obecný (homologický): CnH2n+2
 • sumární (souhrnný): udává skutečný počet atomů v molekule
 • empirický (stechiometrický): udává nejmenší poměr atomů zastoupený v molekule
 • racionální (funkční): udává charakteristická seskupení kolem atomu C
 • strukturní: vyjadřuje uskupení jednotlivých vazeb v molekule
Vaznost:
 • C – čtyřvazný
 • H – jednovazný
 • kovalentní nepolární vazby
 • nerozpustné ve vodě
 • nepolární rozpouštědla (cyklohexan, benzen, toluen)
Uhlovodíky
 • alkany, alkeny, alkiny, areny
 • homologická řada: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16
 • homologický rozdíl: CH4, C2H6 = CH2 >homologický vzorec
Deriváty uhlovodíků
 • kyslíkaté
  • alkoholy, fenoly, ethery
  • aldehydy, ketony
  • karboxylové kyseliny
 • halogenderiváty
  • alkyl
  • aryl
 • dusíkaté
  • nitrosloučeniny
  • aminy (deriváty amoniaku)
Struktura
 • dána pořadím a polohou atomů/vazeb a prostorovou orientací
Konstituční izomerie
 • řetězová (liší se uspořádáním, tvarem uhlíkového řetězce)
 • polohová (liší se polohou substituentů/násobné vazby)
 • funkční = skupinová (liší se typem funkční skupiny)
 • tautomerie (liší se polohou vodíku a polohou a typem dvojné vazby)
Prostorová izomerie (konformace)
 • geometrická (cis (Z) a trans (E) – energeticky výhodná)
 • optická = konfigurační = stereoizomerie (zrcadlové obrazy)
Názvosloví organických sloučenin
Systematické
 • vztah ke struktuře
 • substituční: předpona + uhlovodík + přípona
 • dvojsložkové: uhlovodíkový zbytek + název derivátu (pouze u některých derivátů)
Triviální
 • vztah k vlastnostem (objevitel, výskyt…)
Příklady:
 • substituční: ethanol
 • dvousložkové: ethylalkohol
 • triviální: líh
Názvosloví uhlovodíků
Alkany:
 • zakončení: an
 • uhlovodíkový zbytek: yl
 1. určím hlavní řetězec (největší počet C)
 2. uhlovodíkové zbytky – co nejmenší číslo – abecedně
 • mezi čísly a písmeny tvoří pomlčka
Alkeny a alkiny:
 • en (enyl)
 • in (inyl)
 1. hlavní řetězec (největší počet násobných vazeb)
 2. vazby – co nejnižší číslo – dvojná přednost před trojnou
Cyklické uhlovodíky:
 • cyklo + uhlovodík
Fyzikální a chemické vlastnosti
 • kapalné dobrými nepolárními rozpouštědly
 • důležité teploty tání a varu
 • lehčí než voda
Alkany
 • nasycené alifatické uhlovodíky
 • CnH2n+2
 • C1-C4: plyny
 • C5-C15: kapaliny
 • C16-Cx: pevné látky
 • nepolární
 • stálé, málo reaktivní (parum affinis = málo slučivé)
 • vazby sigma (σ)
 • homolytické štěpení (souměrné, nepolární vazby, radikály)
 • nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech, bezbarvé
 • nízké teploty tání a varu (stoupá v homologické řadě), (rozvětvené nižší)
 • kapalné a pevné: Van der Waalsovy síly
 • rozpouštějí některé organické látky (tuky, oleje)
 • substituce (radikálová), eliminace (dehydrogenace), přesmyk (izomerace)
Cykloalkany
 • nasycené cyklické uhlovodíky
 • CnH2n
 • vlastnosti podobné alkanům (cyklopropan a cyklobutan reaktivnější)
 • konformace (židličková – stálejší, vaničková)
Alkeny
 • nenasycené uhlovodíky s 1 dvojnou vazbou v molekule
 • CnH2n
 • fyzikální vlastnosti jako alkany
 • reaktivnější
 • vazby 1σ a 1π
 • adice (radikálová, elektrofilní), polymerace
 • heterolytické štěpení
 • alkadieny: 2 dvojné vazby – nenasycené
Alkiny
 • nenasycené alifatické uhlovodíky s 1 trojnou vazbou v molekule
 • CnH2n-2
 • fyzikální i chemické vlastnosti jako u alkenů
 • reaktivní
 • vazby 1σ a 2π
 • adice (elektrofilní, nukleofilní )
Areny
 • aromatické uhlovodíky
 • aromatické – benzenové jádro
 • Hückelovo pravidlo (určuje, zda je sloučenina aromatická): 4n + 2 = celkovému počtu π elektronů
 • x adice > delokalizované vazby, n = celé kladné číslo – sloučenina je aromatická
Řetězové izomery alkanů
 • liší se uspořádáním/tvarem uhlíkového řetězce
 • butan, 2-methylpropan, pentan, 2-methylbutan, 2,2-dimethylpropan
Geometrické izomery alkanů
 • konformace: cis (Z, zákrytová), trans (E, nezákrytová, energeticky výhodná)
 • čím dále od sebe jsou atomy nebo skupiny atomů, tím menší je jejich vzájemné ovlivňování a tím energeticky výhodnější je toto uspořádání
 • nestejná energie
Příprava ethenu a ethInu

Ethen

 • nejjednodušší alken
 • dehydrogenací (odštěpením vodíku z ethanu)
 • dehydratací (odštěpením vody z ethanolu)
 • dehydrochlorací (odštěpením  chlorovodíku z chlorethanu)
 • debromací zinkem z 1,2-dibromethanu (za odštěpení bromidu zinečnatého)

Ethin (Acetylen)

 • z karbidu vápenatého (energeticky náročné)
 • z methanu
Využití
 • methan: palivo, syntézy (výroba acetylenu, ethenu, sazí, kyanovodíku)
 • ethan: průmyslová výroba ethenu
 • propanbutan: palivo
 • petrolether (směs izomerů pentanu): laboratorní rozpouštědlo
 • ethenpropen: polymerace – plasty
 • buta-1,3-dien: výroba syntetického kaučuku
 • acetylen: svařování, vinylchlorid
 • areny: barviva, léčiva, pesticidy, plasty…
 • cyklopropan: narkózy
 • cyklohexan: nepolární rozpouštědlo
Radikálová substituce a eliminace (Alkany)

Substituce radikálová

 • náhrada H jiným prvkem
 • 3 fáze: iniciace, propagace, terminace
 • za drastických podmínek (UV, teplo, katalyzátor)
 • halogenace, oxidace (katalytická – kontrolovaná, hoření), nitrace, sulfochlorace

Halogenace – radikálová řetězová reakce, fáze:

 • iniciace: vznik radikálů

– Cl2 >UV, světlo, teplo > Cl• + Cl• (radikály chloru (volné atomy)

 • propagace: vznik dalších radikálů (jeden z radikálů rozštěpí CH > zbytek)

– Cl• + CH4 > HCl + CH3

– CH3• + Cl2 > CH3Cl + Cl•

 • terminace: zánik radikálů, ukončení reakce

– 2 Cl• > Cl2

– 2 CH3• > CH3CH3

– Cl• + •CH3 > CH3Cl

Eliminace

 • vznik násobné vazby
 • dehydrogenace, dehydratace, dehalogenace, krakování
Adice elektrofilní (Alkeny a Alkiny)
 • zánik násobné vazby
 • hydrogenace, halogenace, hydrohalogenace, hydratace
Důkazy násobné vazby

Odbarvení bromové vody

 • podstatou je adice bromu na nenasycenou vazbu, kterou se brom spotřebuje a zbarvení zmizí (viz výše)

Odbarvení roztoku hypermanganu

 • podstatou je oxygenace dvojných vazeb, která se uskuteční díky kyslíku vzniklému rozkladem manganistanu draselného. Ten se rozkládá za katalytického působení nenasycených sloučenin.
Polymerace
 • alkeny
 • za přítomnosti katalyzátoru vznik makromolekul
 • ethen, propen
 • druh adice > zánik pí vazeb, spojení několika strukturních jednotek v jednu
 • 2 různé monomery: kopolymerace
 • VL (monomery) > P (polymery)
Určení empirického vzorce uhlovodíku
 • analýza neznámého vzorku
 • kvalitativní analýza: přítomné prvky
 • kvantitativní analýza: relativní zastoupení prvků ve sloučenině: empirický vzorec
 • AXBYCZ
 • x:y:z = wA/Ar(A): wB/Ar(B) :wC/Ar(C)
reklama