Sacharidy

Sacharidy

 • sacharón = cukr

Obecná charakteristika a klasifikace sacharidů.

 • glycidy (glýkys = sladký), uhlovodany, uhlohydráty
 • vznikají při fotosyntéze:   6CO2 + 12H2O > 6O2 + C6H12O6 + 6H2O  (slunce, chlorofyl – biokatalyzátorem)
 • funkce: zásoba (škrob, glykogen) a zdroj energie, zdroj uhlíku (houby), struktura buněk rostlinných pletiv (celulosa)
 • výskyt: rostlinné a živočišné buňky
 • C, H, O
 • příjem: v potravě (krátkodobě – z AK, glycerolu)
 • průmysl: sladidla, papír, alkohol, výbušniny, umělá vlákna, kyseliny
 • nejrozšířenější přírodní látky (v organismech)

rozdělení

 • Monosacharidy – 1 sacharidová jednotka
 • Oligosacharidy – 2-10 monosacharidových jednotek
 • Polysacharidy – 10 a více monosacharidových jednotek
 • (cukry: sladké a ve vodě rozpustné monosacharidy/oligosacharidy)

vzorce

 • Fischerovy: necyklické
 • Tollensovy: naznačení cyklu
 • Haworthovy: cyklické

Monosacharidy – rozdělení, výskyt, vlastnosti, optická izomerie, reakce monosacharidů, význam

rozdělení

 • dělí se dle počtů uhlíků v řetězci (3-7C): triosy, tetrosy, pentosy, hexosy, heptosy
 • 2 řady: aldosy a ketosy

výskyt

 • D-Ribosa:            nukleové kyseliny
 • D-Glukosa:         ovoce, med, krev
 • D-Galaktosa:     v mléku
 • D-fruktosa:        ovocný cukr

vlastnosti

 • bílé krystalické látky, sladké
 • krystalické struktury, dipól
 • velký počet OH skupin (polární vazba) > dobře rozpustné ve vodě
 • nevedou elektrický proud (vodné roztoky)
 • poloacetalový hydroxyl > redukční vlastnosti, narazení vodíku zbytkem > glykosidy > glykosidická vazba
 • glykosidy: salicin (v kůře vrby), amygdalin (mandle)

optická izomerie

 • chirární uhlíky: C* – nese 4 další různé navázané ligandy > opticky aktivní – stáčí rovinu polarizovaného světla doprava/doleva > izomery = enantiomery D a L (dle OH na posledním C*)
 • epimery: nejsou izomery, ale 2 odlišné látky (nejsou zrcadlové, ale mají otočen třeba jen jeden článek)
 • Fischerova projekce/Fischerovy vzorce
 • sacharidy většinou v cyklické formě: furanosy (5ti členný cyklus) a pyranosy (6ti členný cyklus)

cyklické struktury monosacharidů

 • vznik adicí některé z hydroxylových skupin > aldehydická/keto
 • > poloacetal  – furanosa/pyranosa (častější)
 • na prvním vodíku od cyklického kyslíku > poloacetalový hydroxyl
 • monosacharidy – α anomery (hydroxyl dolů- D)  β anomery (hydroxyl vzhůru – D) – L opačně

 • mutarotace: rovnováha mezi formami – změna rotace (Změna optické otáčivosti cukru pozorovaná okamžitě po rozpuštění izolovaného anomeru cukru ve vodném prostředí, která je důsledkem ustavování rovnováhy mezi α- a β- formou pyranosy nebo furanosy )

zápis:

 • pyranosy – O vpravo nahoře, furanosy – O nahoře
 • aldózy (C1), ketózy (C2) – vpravo od kyslíku (pokračuji ve směru hodinových ručiček)
 • substituenty: vpravo > dolů, vlevo > nahoru

reakce:

  • acyklické cukerné alkoholy > alditoly
  • D-glukosa > D-glucitol

OXIDACE

 • aldóz > aldonové kyseliny
 • D-glukosa > kyselina glukonová

ESTERIFIKACE

 • reakce s kyselinami (fosforečná – trihydrogenfosforečná)
 • D-glukosa-1-fosfát

význam:

 • D-Ribosa:            nukleové kyseliny, nukleoidy, ATP
 • D-Glukosa:         hroznový cukr, příroda-ovoce, významný zdroj energie, v krvi

složka oligosacharidů a polysacharidů

výroba: etanolu, butanolu, acetonu, kys. citrónové

karamel – barvivo v potravinářství

výroba hydrolýzou škrobu

 • D-Galaktosa:     v mléku
 • D-Fruktosa:       ovocný cukr, vznik hydrolýzou sacharosy, ketosa, nejsladší cukr
 • funkce: zásoba (škrob, glykogen) a zdroj energie, zdroj uhlíku (houby), struktura buněk rostlinných pletiv (celulosa)

Výpočet na oxidaci glukózy.

Význam disacharidů

 • bezbarvé, krystalické látky
 • dobře rozpustné ve vodě > sladké roztoky
 • součástí potravin
 • Maltosa:             glukosa/glukosa, sladový cukr, hydrolýzou škrobu, redukující
 • Laktosa:              galaktosa/glukosa, mléčný cukr, v mléce savců, redukující, kvašení > mléčná kyselina
 • Sacharosa:         fruktosa/glukosa, řepný/třtinový cukr, neredukující, nejrozšířenější cukr, inverze > rozklad na

monosacharidy, potravinářství – invertní cukr

Polysacharidy

 • více než 10 monosacharidových jednotek
 • biopolymery
 • glykosidová vazba
 • nemají redukční vlastnosti
 • různě rozpustné ve vodě
 • HOMOPOLYSACHARIDY: všechny jednotky stejné
 • HETEROPOLYSACHARIDY: složeny z různých jednotek
 • různé struktury: lineární (celulosa), větvené (glykogen)
 • různý význam: stavební (celulosa, chitin), zásobní (škrob, glykogen), se specifickými vlastnostmi

Celulosa

 • homopolysacharid: glukosa
 • primární stavební složka stěny rostlinných buněk
 • váže v biosféře více než ½ uhlíku
 • řetězce seřazeny a stabilizovány pomocí vodíkových můstků
 • nerozpustná ve vodě, rozpustná v hydroxidech
 • výroba papíru, estery s kyselinou dusičnou > střelný prach, výroba hedvábí a celofánu

Chitin

 • homopolysacharid, N
 • exoskelet členovců, buněčné stěny hub a některých řas

Glykogen

 • homopolysacharid
 • zásobní látka živočichů
 • játra, svaly
 • rozpustný ve vodě

Zászbní – méně vodíkových můstků, částečně rozpustné

Škrob

 • homopolysacharid: glukosa
 • 2 složky – α amylosa (nevětvená, rozpustná ve vodě), amylopektin (větvený, bobtná ve studené vodě)
 • zásobní látka rostlin
 • koloidní roztoky
 • brambory, obiloviny
 • výroba D-glukosy

Pektiny

 • zásobní
 • polysacharidy
 • jablka, citrusy
 • zahřátí > gely > džemy

Vysvětlit podstatu redukujících a neredukujících sacharidů pomocí Fehlingova a Tollensova činidla

 • oxidace – Fehlingovým/Tollensovým činidlem > monosacharidy redukující cukry
 • Důkaz:
  • Pomocí Fehlingova nebo Tollensova činidla (oxidace)
  • Fehlingovo činidlo:
   • Obsahuje měďnaté ionty, které se po kontaktu s monosachridy mění na oxid měďný (červená barva)
   • Z namodralého roztoku (modrá skalice) vzniká fialový nebo červený roztok
  • Tollensovo činidlo:
   • Obsahuje stříbrné ionty, které se po kontaktu s monosacharidy mění na stříbro
   • Z roztoku se vysráží tenký stříbrný povlak (stříbrné zrcátko)
 • Redukující sacharidy:
  • Obsahují poloacetalový hydroxyl
 • Neredukující sacharidy:
  • Neobsahují poloacetalový hydroxyl

Popsat důkaz škrobu roztokem jodu.

 • Provádí se pomocí Lugolova činidla
  • Složené z roztoku jodu a jodidu draselného s vodou
 • V případě přítomnosti škrobu se látka zbarví temně modrofialově
 • Jod reaguje s α-amylosou -> vznik barevné soli

Metabolismus sacharidů.

 • oxidace > CO2 + H2O + ATP
 • oxidace glukózy: C6H12O6 + 6O2 > 6CO2 + 6H2O
 • slinivka břišní (inzulín, glukagon)
 • 1 molekula glukózy > 38 molekul ATP
 • nevyužitá glukóza > ukládání v organismu jako polysacharidy (glykogen, rostliny – škrob)
 • odbourávání glukózy:
 1. glykolýza (anaerobní oxidace sacharidů) > pyruvát (sůl kyseliny pyrohroznová)
 2. přítomnost kyslíku: oxidační dekarboxylace = pyruvát > acetylkoenzym A

nepřítomnost kyslíku: mléčné kvašení ve svalech = pyruvát > laktát (kyselina mléčná) > kyslík > pyruvát (1 molekula glukózy > 2 ATP)

 1. acetylkoenzym A > citrátový cyklus > CO2 + H2O + ATP

reklama