České země v 16.století

České země v 16.století

část Habsburské monarchie (celkem svobodná)

Ferdinand I. Habsburský (1526-1564)

jeho žena Anna Jagellonská (16 synů – Maxmilián, Ferdinand, Karel)

 • –       velmi drsný panovník
 • –       českým králem se stane na základě, že je manžel královny (Anna Jagellonská)
 • –       šlechta se měla s králem setkat na hranici, ale šlechta přijela o 5 hodin později, protože se na cestě pobili o to, kdo pojede první,… . Ferdinand poznal, že je šlechta rozmazlená a je potřeba něco s tím udělat
v Evropě jsou 2 styly vlády:
 • 1.  Absolutismus – hlavní slovo má král (Habsburkové-Ferdinand)
 • ·      Král si sestaví vládnoucí orgány (ministerstva,…) – král si najde kohokoliv chytrého a tím pádem jsou dobré vztahy s novou šlechtou a všechno je rychlé, snadné,…
 • 2.  Stavovství – zemský sněm, který má hlavní slovo (u nás – Jagellovci)
 • ·      nevýhoda: těžká a pomalá domluva, podplácení, právo rodiny a tak může být vedoucí kterýkoliv blbec z dobré rodiny,…
 • –       Ferdinandovi se jako prvnímu podaří zkrotit českou šlechtu
 • –       vybuduje si kolem sebe své rádce:
 •    Dvorskou komoru – odborníci finance
 •    Dvorskou radu – odborníci na všechno
 •    Dvorská vojenská rada – odborníci na válku
 • –       Ferdinand to udělá chytře – velmi pomalu (20let) a nenápadně odebírá šlechtě práva a dává je svým orgánům
1547 – Stavovská revoluce
 • –       začíná v Německu Šmalkaldská válka (Karel V.) a Ferdinand sebere českou armádu a jde pomoct bráchovi do Německa
 • –       domluví se zástupci měst a prohlásí, že je král svržen – celou dobu šlechta jedná a jedná, v Německu vyhrají katolíci, Ferdinand zjistil co se doma děje, půjčí si bráchovu španělskou armádu a jde domů – zůstane v Litoměřicích a ten, kdo se mu přijde omluvit, tak mu odpustí
 • –       všem odpustil, ale vybral si 4 bezvýznamné šlechtice a popravil je
 • –       šlechtice nechá být, ale vyřádí se na městech (obrovské pokuty – platí se 300let)
 • –       po 20-ti letech se odstěhuje z Prahy do Vídně a udělá z ní hlavní město
 •    v Praze nechá vládnout syna Ferdinanda (místodržící)
Ferdinand Tyrolský (místodržící)
 • –       české země se do Evropy zařadí kulturně i ekonomicky (začínají prosperovat)
 • –       přivádí do Čech školský jezuitský řád
1564 umírá Ferdinand I. a řeší se nástupnictví:
 • –       Maxmilián se moc skamarádil s protestanty a to u Habsburků je nemožné
 • –       Ferdinand Tyrolský – tajně se oženil s Filipínou Welserovou
 • –       Karel je moc mladý
 •    vládnout bude Maxmilián, ale musí složit přísahu, že nebude protestant, ale vždy bude nábožensky tolerantní + ožení se sestřenicí Marií (krutá katolička)
Maxmilián II.
 • –       vede válku proti Turkům
 • –       mají 16 dětí – 3 syny: Rudolf, Arnošt, Matyáš
 •    v Čechách a v Uhrách nemají Habsburkové nástupnické právo, a tak musí vždy přemlouvat šlechtu
 • –       1572 je naplánována v Prešpurku monumentální korunovaci Rudolfa Habsburského
 •    všichni vyjedou, ale na cestě to otočí a vrátí se domů a zabarikádují se, protože se celá Evropa bojí, že se protestanti pomstí za to, co se stalo ve Francii (další velká oslava – velké příležitost)
1575 – Česká konfese
 • –       úplná náboženská svoboda v Čechách (islám, křesťanství,…)
 •    nebyla podepsána a nedodržovala se
 • –       Maxmilián měl obrovský pohřeb, ale propukla panika, že jsou tam protestanti a do 3minut všichni zmizeli – pak se vrátili a pohřeb dokončili
Rudolf II. Habsburský (1576-1611)
 • –       panovník špatný (psychicky nemocný), ale velmi kulturně vzdělaný
 •    přivedl do Prahy umělce a udělal z ní nejvíce umělecké město Evropy
 • –       Rudolf uteče kvůli matce z Vídně do Prahy a spraví vyhořený Pražský hrad, ale hned jak ho zpraví, tak se za ním přestěhuje matka a po chvíli se zblázní
 •    má silnou mánio-depresivní poruchu
 • –       zajímá ho jen umění a věda
13-ti letá válka proti Turkům (1593-1606)
 • –       vedení Habsburské armády si vzali na starosti Rudolfovi bratři (špatná volba)
 •    válku zachrání to, že každý z 5-ti bratrů dostane přiřazeného generála, který jim bude radit
 • –       nakonec Habsburkové válku vyhrají, ale pojmou výhru jako rekatolizaci v Uhrách a ti pochopí, že jim za Turkům bylo lépe a tak se začnou bouřit – hlavně v Sedmihradsku
Povstání Štěpána Bočkaje
 • –       připojí se všichni Uherští šlechtici, a tak v podstatě Habsburkové válku prohrají
 • 1606 – Štěpán Bočkaj se svým vojskem vtrhne na Moravu a vyplení pár měst
 • –       oblehne Vídeň, ve které sídlí Matyáš (Rudolf proti Bočkajovi bojuje černou magií)
 • –       Matyáš podepíše se Štěpánem mír – povolení protestantství
 • –       jelikož je Rudolfův stav neúnosný, tak se k Matyášovi připojí Moravská šlechta, ale Česká šlechta ne!
 •    Matyáš dojde k Praze, ale nic se nestane (bude podepsána smlouva)
1608 – Libeňský mír – mír mezi Matyášem a Rudolfem
 • –       území Habsburků se rozdělí na 2 části
 •    Rudolf – Česko + titul císaře
 •    Matyáš – Moravu, Rakousko, Slezsko, Uhry
1609 – Majestát na náboženskou svobodu
 • –       Rudolf musel podepsat, protože to slíbil šlechtě za to, že mu pomůže proti Matyášovi
 •    nevídaný dokument v celé Evropě
 • –       na konci své vlády se ještě pokusí zrušit majestát
1611 – Pasovští
 • –       pozval si 2000 mužů, kteří vyplenili Čechy – šlechta to odhalila a Rudolfa zbavila titulu český král a za chvíli zemře
 • –       Rudolf nebyl ženatý, ale měl stálou milenku hraběnku Stradovou, se kterou měl syna:Julius Caesar d´Austria – rozmazlený fracek – zabil svoji milenku a zemřel v domácím vězením
Rudolfínská Praha:
 • –       Rudolf byl hlavní sponzor umění v Praze
 • –       má největší sbírku umění v Evropě (vetší než v Louvru)
 • Hans von Aachen – v té době velmi známý umělec (dnes moc ne)
 • Archimboldo – další známý umělec
 • –       Rudolf podporuje vědu:
 •    vysoká kvalita astronomie
 • §  Tycho de Brahe
 • §  Tadeáš Hájek z Hájku
 • §  Johanes Kepler
 •    alchymie
 • §  snaží se sestrojit umělého člověka + najít kámen mudrců(elixír mládí,…)
 • §  Edvar Kelley
 • §  John Dee
 • §  rabín Lev – Golem
 • –       Rudolf umírá a panovníkem se stává Matyáš (koruna císaře)
Matyáš (1611-1619)
 • –       šlechta si s ním dělá co chce
 •    nechce se hádat se šlechtou, tak vůbec nevybírá daně
 • –       nastává období náboženských válek
 •    nové katolické „organizace“ – Katolická liga; Maxmilián Bavorský
 •    nové protestantské „organizace) – Protestantská unie; Fridrich Falcký
Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic
 • o   nejbohatší a nejvlivnější šlechtic; šéf státu(premiér) = purkrabí
 • –       Vilém Haugwitz – silný katolík
 • –       Vilém Slavata – při defenestraci letěl z okna – místodržící
 • –       Jaroslav Bořita z Martinic – při defenestraci letěl z okna – místodržící
Protestanti:
 • –       Jáchym O.Šlik – Šlikové razili mince
 • –       Jindřich M.Thurn – zorganizuje 2.pražskou defenestraci
 • –       Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – spisovatel, skladatel, vědec
 • –       Václav Bundovec – znalec Islámu a arabistiky
Povstání protestantů:
 •    Povstanou kvůli budoucímu katolickému králi Ferdinandovi Štýrském
 • –       začíná to 2.pražskou defenestrací
 • –       1618 – vtrhnou na Pražský hrad, uspořádají soud a odsoudí je(Slavata + Bořita z Martinic + Fabricius) na smrt a vyhodí z okna, ale nic se jim nestane
 • –       typický rys povstání protestantů:
 •    nic nedotáhnou do konce (nedokončí defenestraci,…)
 •    píšou dopis Matyášovi, jaké má špatné poddané a tak je vyhodili z okna, ale dopis si přečte Ferdinand, zjistí že je to záminka že právě teď může porazit čechy a tak postaví vojsko

1608 – České stavovské povstání

 • –       žádají pomoc od Katolické ligy a od Fridricha Falckého a mnoho dalších a tak získávají peníze a vojáky, ale pořád mají češi pověst kacířů
 • –       Ferdinand Štýrský sežene pomoc od Španělů (Filip III.) a ten posílá moc peněz a vojáky
 • –       moravská šlechta se připojí k Habsburkům (pomsta za to, že se česká šlechta připojila k Rudolfovi a ne k Matyášovi)
Karel starší ze Žerotína – nevýznamnější šlechtic všech dob

–       císař Matyáš je obklíčen na 14 dní (velmi nadějná situace; připojila se i Morava)

 • 1619 – Morava – Karel ze Žerotína bude svržen svým synovcem Ladislavem
 • 1619 – umře Matyáš a nastoupí Ferdinand II. a zemře i český král, ale je až moc slíbených titulů, že z toho vznikne problém – králem bude Fridrich Falcký)
 • –       nová „ústava“ – z českého státu dělá republiku (král Fridrich bude jen loutka a všechno bude řídit zemský sněm
 • –       česká šlechta doplatí na to, že je lakomá a neplatí vojsko – úpadek morálky a odchod vojáku pryč
 • 1620 – G.Bethlen – jezdí k Vídni, kde si nechá zaplatit od krále za to, že na ni nezaútočí
1620 bitva na Bílé Hoře
 • –       česká armáda je blokována na kopci u Prahy – císařské vojsko je malé, stojí pod kopcem a začíná zima (všechny výhody mají češi)
 •    vojevůdce Buquoy, Maxmilián Habsburský (Katolická liga), generál Tilly
 •    J.M.Thurn, Kristián z Anhaltu
 • –       rakouské vojsko se jde jen podívat k Bílé Hoře, ale jak je uviděli češi, tak utekli – ostudná porážka v bitvě, která nebyla
 • –       Kristián z Anhaltu ml. + 20 kamarádů se rozjeli proti císařské armádě – byli chyceni
 • –       vojáci utekli do Prahy a císařské vojsko má jen kopec (Praha je nedobytná), ale nikdo ji nebránil a tak za 2 dny jde Maxmilián Habsburský s vojskem do Prahy, která je prázdná (král, šlechtici, měšťané utekli na své hrady)
 • –       Ferdinand II. – má velkou radost a do Prahy posílá místodržícího:
Karel z Lichtenštejna

–       dostal od Ferdinanda II. seznam 30 lidí, kteří mají být popraveni (kromě Thurna byli chyceni všichni)

1621 poprava 27 českých pánů na staroměstském náměstí

–       Kat: Jan Midlář … postupně jdou všichni chycení podle bohatství

koncem českého stavovského povstání začíná 30-tiletá válka 

reklama