Doba Římská

Doba Římská

 • Existence 2 hlavních kultur (Římská říše – určující kultura, dominantní kultura; Germánské kmeny – barbaři, neřímané)
 • /Barbar je slovo řeckého původu, znamená neznámý, neřecký/
 • Obě kultury měli písmo (Řím – latinka, Germáni – runy)
 • Charakteristika doby pouze od římanů, germánské letopisy se nedochovali
 • Římské impérium v největším rozmachu
 • Římská říše se dělí na provincie (vojensko – správní jednotkaú
 • Severní provincie – styk s Germány
 • Střední Evropa – aktivní styk s Germány
 • Římané postavili obranou hradbu na hranici s germány -Limes Romanes (v překladu římské hranice)
Limes Romanes
 • V době míru ekonomicko-společenský ruch, aktivní styk (obchod) mezi římany a germány
 • Docházelo zde k prolínání kultur
 • V období války Limes Romanes byli téměř neprostupná hranice, poblíž stavěny vojenské tábory (tzv. castra – např. Vídeň – Vindebonna, Budapešť)
 • O jejich stavbu se zasloužili především 2 císaři (Hadrianus, Traianus) – zastavují expanzi Říma a zaujmou obranu
reklama