Doba železná

Doba železná

Starší doba železná – Období Halštatské
 • Využívání nového kovu – železa
 • Železo přichází z východu v 15. století př. n. l.
 • V evropě 1. tisíciletí př. n. l.
 • Řecko – období archaické a dominantní
 • Zbytek Evropy lehce zaostávaly za Řeckem
 • Řecko určující oblastí politiky
 • Těžba soli (hlavně oblast Halštat v Rakousku) – zásoby schopny vyplnit potřeby celé Evropy
 • Zpracování železa a těžba železné rudy
 • Železo vytlačuje kámen
 • Balkán – archeologické nálezy na železo
 • V Brně nalezeny archeologické nálezy – doly železné rudy a pecí na železo
 • Posun řemesla – nové řemeslo (kovářské řemeslo)
Hospodářství:
 • V zemědělství využívány železné nástroje
 • Pokračuje domestifikace zvířat (zmenšování již domestifikovaných zvířat)
Sídliště:
 • stále hradiště (bezpečí)
 • Sociální rozdělení společnosti – privilegované vrstvy si stavějí nová sídliště – hrad (halštatský) – cíl: ukázat privilegované postavení majitele (Řecká architektura zcela jiná)
 • Kolem hradu se staví prosté domky – vzniká podoba měst
Společnost:
 • Ve společnosti roste diferenciace (široké rozvrstvení):
 1. V čele vládnoucí vrstva – náčelník a aristokracie
 2. Vojenská družina
 3. Kněží
 4. Zbytek společnosti
 • Kmeny mezi sebou navazují obchodní styky – dominuje řecké zboží, Evropa se snaží Řecko napodobit
 • Rozvoj polyteismu
 • Nové situlové umění = specifický druh umění na keramiku, zachycuje každodenní výjevy (každodenní život) – Řecko, západní a střední Evropa
 • Prpojení duchovna a umění – sošky, amulety, nodobky
 • Nemůžeme v souvislosti s náboženstvím hovořit o církvi (církev = organizace)
 
Mladší doba železná – Období Laténské
 • 5. stol. př. n. l.
 • Název mu byl dán podle bohatého naleziště soli La Tene ve Švýcarsku
 • Do popředí se dostávají Keltské kmeny
 • Expanze keltů – v době od 5. do počátku 3. století př. n. l. – směrem najihovýchod, dospěli až do Malé Asie, na západě zasáhli celou Francii, Belgii, dostali se i do Španělska
 • Na území Čech byl keltský kmen Bójů => pojmenování Čech Bohemia
 • Vznik rozsáhlých pohřebišť (muži pohřbíváni s výzbrojí, ženy s milodary v podobě šperků)
Umění:
 • Např. opasky zdobené zlatými nebo bronzovými nášivkami, nákrčník, opuková hlava keltského héroa (hrdiny) objevené v Mšeckých Žehrovicích (nedaleko Kladna)
 • Velmi zruční řemeslníci
 • Hutnění železa a kovářství
Hospodářství:
 • Železné zemědělské nástroje
 • Na mletí obilí používali kruhové rotační mlýnky
 • Keramika vyráběna na hrnčířském kruhu – vypalována v kupulových hrnčířských pecích, později byla i malovaná
Sídliště & společnost:
 • Základ společnosti = rod a rodina
 • Vedoucí postavení má muž, patrně i ženy měly významný vliv
 • Zvláštní úloha – téměř celoživotní studium
 • Málo známé náboženství – důležitou úlohu hrály především duby a jmelí – posvátné dubové háje, uctívána i některá posvátná zvířata a měsíční symboly
 • Sídliště – tzv. oppida – výrazněji opevněná, důraz kladen na strategii
 • 2. stol. př. n. l. kromě zemědělských osad i vznik velkých hradišť (není ve smyslu sídliště náčelníka)
 • Hradiště = správní a hospodářská centra – někdy označována za předchůdce měst
 • Gaius Julius Caesar je poprvé nazval (označil) oppida
 • Oppida v Čechách; je jich mnoho, nejstarší a největší je na jižním okraji pražské kotliny na Závisti nad Zbraslaví – navázalo tam na staré hradiště, rozloha tohoto oppida je 170 ha
 • Další oppida v Čechách (cca 10 oppid) – např. Stradonice, Hrazany, Staré Hradisko u Přerova)
 • Někdy budována v blízkosti surovinových zdrojů
 • 1. stol. př. n. l. mnoho oppid i v Evropě (např. Manching, Bibracke ve Francii)
 • Propracovaný systém opevnění
Systém opevnění:
 • Základ = mohutný val z dřevěných komor zasypaných hlínou a kameny, na vrcholu ochoz, vně vystavěna opěrná kamenná zeď
 • Na val navazoval příkop
 • V centrální poloze Sídlo velmože
 • Předhradí řemeslná výroba
 • Razili vlastní peníze (mincovní platidla) = tzv. duhovky
Umění:
 • Skleněné korálkya náramky
 • Ražba mincí – Závist na Stradonicích – 1. ražba mincí na našem území – jako předloha sloužily řecké mince
 • Od 3. století př. n. l. postupně vytlačováni Germány – vytlačováni z Evropského kontinentu na Britské ostrovy
 • Období, kdy končí Řecká samostatnost – do popředí se dostává Římská kultura (kmen Etrusků) na Apeninském poloostrově
 • Po vyhnání keltů germány mincovní obchod zaniká
Společnost:
 • Základ rodina a rod – patriarchální rodina (v čele rodiny je muž)
 • Ženy poměrně svobodné postavení
 • Politická diferenciace: v čele náčelníci, obklopeni aristokracií
 • Druidové – kněží (duchovní funkce), orientovali se v botanice a lékařství, velice vzdělaní
 • Jazyky: Galština, Řečtina, Latina
reklama