Egypt

Egypt

 • Charakteristika – pro Egypt ve všech obdobích stejná
Geografické podmínky:
 • Na severu pobřeží Středozemního moře, na východě Rudé moře
 • Hlavní říční tok = řeka Nil
 • Nudlovitý tvar – zejména podél řeky Nil (délka 1000 km)
 • Nejhustěji obydlena delta Nilu
 • Dělí se na Dolní (na severu) a Horní (na jihu) Egypt
 • Suroviny: bohatý na suroviny,není problém s řemeslnou výrobou, stavební látky, zásoby drahých kovů
Zemědělství:
 • Velicé příznivé podmínky – sklízejí dvakrát do roka
 • Patří mezi nejvyspělejší oblasti světa
 • Nil označován za životodárný Nil
 • Zavlažovací a odvodňovací kanály – jsou připraveni na doby záplav i sucha
 • Díky záplavám se obohacuje zemědělská půda
 • Pěstování zeleniny (hlavní způsob obživy), ovoce (např. hodně oblíbená granátová jablka), luštěniny, obiloviny
 • Jednoduché nástroje – dřevěný/železný hák
 • Chov zemědělských zvířat: chov ovcí, oslů, skotu (hlavěn Dolní Egypt)
 • Rybolov po celé délce Nilu, nejvíce na severu u Střředozemního moře
Řemeslo:
 • Vyspělé
 • Např. těžeřství (kovy, kámen, dřevo)
 • Stavební ruch – díky dostatku stavebních materiálů
 • Textilní řemeslo – zpracování látek (plátenictví – plátno, luxusní látky)
 • Umělecká řemesla: šperkařství ,kovotepectví, kovolitectví, v menším množství výroba zbraní
 • Točená, glazurovaná, bohatě a výrazně zdobená keramika
 • Závislí na obchodu – obchod převážně Středozemní a Rudé moře
 • Námořní velmoc
 • Dříve typický výměnný obchod – převážně za měď, později za dřevo
Politický vývoj:
 • Od 4. tisíciletí př. n. l. do 1. století n. l.
Predynastické období:
 • Od počátku formování Egypta
 • Nevystupují konkrétní vládnoucí dynastie
 • Formují se sociální vrstvy
 • Formují se základy
 • 4. – 3. tisíciletí př. n. l.
 • Egypt existujev podobě Horního a Dolního Egypta
Dolní Egypt:
 • Spíše zemědělská oblast
 • Delta Nilu, Fajjúnská oáza
 • Pomaleji se vyvíjí spoječnost
Horní Egypt
 • Oblast středního Nilu
 • Spíše zaměřeni na řemeslo
 • Pastevectví – větší množství oáz
 • Převládá i lov
Společnost:
 • Hodně rozvrstvená
 • Hodně sociálních vrstev
 • Spojeno s dělbou práce
 • Existovali různí panovníci
 • Základem – vesnické občiny = nejstarší způsob správy – správa pomocí vesnického kolektivu – později narůstají majetkové rozdíly = formování majetkové vrstvy – rodí se funkce vládců
 • Po sjednocení bude jeden vládce
„Pyramida“ společnosti:
1) Faraon
 • Vnímán jako ztělesnění bohů
2) Královští úředníci
 • Byrokracie = úřednický aparát
 • Podílejí se s panovníkem na vládě – faraon se obklopuje členy své rodiny
 • Vezír = jakási pravá ruka faraonaa, královští pokladníci, dohlížiteli nad všemi stavbami ve státě
3) Správci krajů
 • Nómy = kraje, územě-správní jednotky
 • Určuje je fraon, aby vládli v krajích
 • Palácové hospodářství, vybírají daně, soudci atd.
4) Písaři
 • Velice často jediní lidé, kteří ovládali písmo, čísla atd.
 • Plnili i fci. stavitelů a architektů
 • Nejdůležitější úředníci u dvora
5) Kněží
 • Důležitou ideologickou oporou faraona – utvrzování obyvatelstva o božském původu panovníka
 • Udržovali kázeň a bázeň (poslušnost a strach)
 • Jediní, kteří mohli vstoupit do Egyptských svatostánků (chrámů)
 • Chrámy = centra vzdělanosti
6) Vojáci
 • Zajišťují klid v zemi
 • Ochrana země před cizími nájezdníky
7) Řemeslníci
 • Osobně svobodní
 • Povinnost odvádět daně, dělat práce atd.
 • Sochaři, právníci, lékaři apod.
8) Zemědělci
 • Povinné odvody vůči státu
 • Rekrutují se z nich dělníci
9) Otroci
 • Nesvobodní
 • Pocházejí většinou z expanzivní politiky
 • Dělají nejtěžší práce
 • Na konci archaického období sjednocení Horního a Dolního Egypta – sjednotitelem se stal faraon Meni
 • Meni položil základyy faraonské moci ve státě, zakládá město Mennofer (Menfis) – později sídelní město faraonů
Stará říše Egypta
 • 2700 – 2180 př. n. l.
 • Faraon Džoser – nechal postavit 1. egyptskou pyramidu – nestarší pyramida (Džoserova pyramida)
 • Vzniká také největší egyptská pyramida tzv. Chefuova (Cheopsova) pyramida
 • Položeny základy egyptského náboženství – polyteismus (existují i regionální božstva)
 • Formuje se kult nejvyššího boha Ra [Ré]
 • Usíres = bůh podsvětí
 • Vznikají posvátné a náboženské texty – připravují člověka na smrt (usnadňují jim cestu do posmrtné říše) – např. Knihy rakví (pohřební texty)
 • Na konci říše problémy dynastického řádu – boj potomků o moc => dynastická krize – oslabená moc Egypta
 • Vymyšlena funkce správce Horního Egypta (volený úředník) – správce a šlechta získávají moc => moc faraonů se zmenšuje
 • 2180 př. n. l. zaniká – rozpadem Egypta začíná První přechodné období
První přechodné období
 • Končí ještě ve 3. tisíciletí př. n. l.
 • 2040 př. n. l. obnoveno sjednocení Egypta
 • Ve městě Véset se formuje nová vládnoucí dynastie
Střední říše
 • 2040 – 1786 př. n. l.
 • Zakaldatel faraon Inintuhotep
 • Hlavní město = Véset
 • Vnitřní reformy
 • Důraz na stabilizaci státu
 • Podpora zemědělství
 • Důraz na obranu Egypta (Egypt pod útoky okolních nepřátelských kmenů z Núbie, Libie, Sinaje
 • Vystavovány tzv. Vládcovy zdi (soustava pohraničních pevností)
 • Reforma otázky nástupnictví – snaha zabránit dynastické krizi = vytvořena funkce spoluvladaře (faraon si zvolil nástupce ještě za svého života)
 • Posílení dálkového obchodu – z Egypta se stává obchodní mocnost – nejdůležitější oblastí = středozemní moře
 • Navázání obchodních styků s Krétou (Řeckými ostrovy)
 • 18. stol. př. n. l. – vnitropolitické problémy – vladaři mají problém se šlechtou
 • Do Egypta ze severu začínají pronikat kočovné kmeny Hyksósů (kmen Hyksů) – porážejí několikrát Egyptskou armádu. Hyksové používají jízdní lučištníky, dvoukoláky (válečné vozy)
 • Egypt je Hyksósy rozvrácen
Druhé přechodné období
 • Tzv. období Hyksů
 • Hyxósové převzali egyptský způsob života
 • Hyksové posilují a obohacují Egyptskou armádu
Nová říše
 • 1560 – 1080 př. n. l.
 • Nejvrcholnější období Egyptských dějin
 • Silné vládnoucí dynastie
 • Egypťané svrhli panství Hyksósů
 • Do čela se dostává město Veset
 • První panovník = faraon Ahmos I. – obnovil vládu egyptských faraonů, stabilizace egypta
 • Egypt = jeden z nejmocnějších států tehdejšího světa
Faraonka Hatšepsovet
 • Vládla v 15. stol. př. n. l.
 • Faktická vládkyně Egypta – stává se regentkou svého syna (regentská vláda = vláda za nezletilého následovníka trůnu)
 • Její syn (následník trůnu) = Thutmose II.
 • Rekonstrukce Egyptských měst, chrámů
 • Hatšepsovet vládla20 let, nechtěla se vlády vzdát – Thutmose III. jí musel odstranit
 • Navazuje ochodní styky
 • Neusiluje o expanzi – zaměřuje se na revitalizaci Egypta
Thutmose III.
 • Expanzivní politika
 • Buduje především silnou armádu
 • Snaha o rozšíření území Egypta
 • Podmanění Núbie (jižně od Egypta)
 • Podmanění území východního pobřeží Středozemního moře, podmaňuje si říši Mittani, dostává se do Malé Asie až k Eufradu
 • Ekonomická a hospodářská krize – zaapomíná na vlastní stát, soustředí se pouze na armádu, v Egyptě se proti němu buduje opozice – využívají toho především kněží (kněžská opozice proti panovníkovi)
 • Kněží získávají moc na úkor panovníka – velká část pozemků spadá pod kněží a chrámy – pozvolný přechod k chrámovému hospodářství
 • Krize o moc mezi kněžskou a vládnoucí vrstvou
Amenhotep IV.
 • Nedochovali se témeř žádné prameny
 • Poštvalsiproti sobě většinu Egypta
 • Náboženský reformátor – zakazuje polyteismus
 • Všichni Egypťané musí uznávat pouze boha slunce Atona
 • Amenhotep si mění jméno na Achnatona
 • Zakládá  nové sídelní město Achetaton
 • Boří chrámy starých bohů
 • Nutí nahradit celoegyptská božstva regionálním božstvem
 • Nezabývá se domácí ani zahraniční politikou
 • Egypt nevěnuje pozornost svým spojencům – spojenec říše Mittani dobyta Chetity
 • Velká opozice – vystupuje proti němu i armáda – Achnaton (Amenhotep) je zavražděn
 • Zaniká kult boha Atona
 • Jeho manželka královna Nefertiti (pokládána za nejkrásnější egypťanku)se přidává na stranu opozice vůči Achnatonovi
 • 1912 objevena hrobka Nefertiti
 • Po smrti Achnatona nastupuje na trůn jeho syn Tutanchamon
Tutanchamon
 • Nastupuje na trůn v 9 letech – na začátku regentská vláda – sestává se z vysokých vojenských hodnostářů – vládne Haremheb
 • Tutanchamon umírá v 17/18 letech
 • Nejčastěji se uvádí, že umírá na pád z koně
 • Podle 2. teorie byl otravován
 • Nikdy se nedostal k vládě
 • dochovala se jeho hroka – objevenav roce 1922 – známý je sarkofág, který je vykládán zlatem, na obličeji měl posmrtnou masku
 • Po Tutanchamonově smrti zůstává vláda v rukou Haremheba
Haremheb
 • Nastupuje tzv. vojenská dynastie
 • snažil se obnovit pořádek v zemi, snaha posílit královskou (faraonskou) moc
 • Vybral si nástupce, je zakladatelem Ramesovské dynastie
 • Jeho nástupce = Ramess II. Veliký
Ramess II. Veliký
 • Egypt se opět stává velmocí
 • Obnovuje expanzivní politiku – především do oblastí východního Středozemního moře (Blízký východ) a do Malé Asie – bo s říší Chetitů – 80. léta 13. století př. n. l. bitva u Kadeše – vznikla zde nejstarší dochovaná mírová smlouva, jsou tam vymezeny podmínky míru a zavázání vzájemné pomoci. Řeší se tam i problematika otroctví (výměna otroků, pokud utečou z jedné spojenecké země do druhé spojenecké země)
 • Ramess II. pojal za menželku dceru Chetitského krále
Rames III.
 • Poslední panovník Střední říše egyptské
 • Snaží se pokračovat v expanzivní politice
 • Egypt na severu pod útokem mořských národů (označování nepřátel, kteří útočí z moře, ale i národy, které se formovali na ostrovech) – útočí např. Thrákové
 • Ramessovi III. se je daří udržet pod kontrolou a odráží je
 • Ze zajatců nedělá otroky, ale dělá z nich své žoldnéře – Egyptská armáda se stává armádou cizineckou
 • Oslabena síla Egypta na úkor cizinců
 • Kulturní rozkvět: sochy a sochařské reliéfy Nefertiti, rozvoj písemnictví – stavba knihoven (vzniká i diplomatická knihovna)
 • Po jeho smrti dochází k rozpadu Egypta na několik samosprávných celků pod nadvládou kněžích, kteří si udržují vládu nad obyvatelstvem
 • Decentralizace – postupný rozpad Egypta (moc v rukou úředníků)
 • 8. století př. n. l. Egypt ohrožován cizími nájezdníky z oblasti Sýrie – rozpad Střední Egyptské říše – počátek přechodného období – příchod Novoasyřanů
Přechodné období (Novoasyrská říše)
 • Sais – politická kultura
 • Saijská dynastie – potupění Egypta (stále cizí panovníci) => povstání proti vládě
 • Znovucentralizace Egypta
 • Sájská dynastie = zakladatelé Pozdní říše
Pozdní říše
 • Během 6. stol. př. n. l. Asyřané z Egypta vyhnáni – do Egypta se tlačí Perská říše
 • Peršanům se podařilo dobýt Egypt v roce 525 př. n. l. v bitvě u Pelusia
 • Zaniká vláda Asyřanů – Egypt se stává perskou satrapií – potlačování Egyptské kultury a Egyptského obyvatelstva – Egypťané se sice bouří, ale Egypt „osvobodil“ až okolo 321 př. n. l. Alexandr Veliký – Alexandr vítán jako osvoboditel
 • Egypt se stává součástí říše Alexandra Velikého, Alexandr = kosmopolitní člověk (bral lidi a národy jako rovné)
 • Alexandr uznával Egyptskou kulturu, hodnoty, normy – obohatil a ukázal  jim Řeckou kulturu – smíšení Řecké a orientální kultury
 • Alexandr zakládá v Egyptě město Alexandrii
 • 323 př. n. l. Alexandr Veliký umírá – rozpad jeho říše
 • V Egyptě boj o moc
 • 305 př. n. l. se krize v egyptě vyřešil, moc nad Egyptem získal bývalý velitel Alexandrovi ochranky – diadok Ptolemaios I.
Ptolemaios I.
 • Zakládá poslední vládnoucí dynstii v Egyptě
 • Obnovil autoritu faraonů
 • Po vzoru Alexandra Makedonského  respektoval Egyptskou kulturu – vládnul jako Egypťan
 • Kulturní mecenáš – podporovatel umění, snaha o rozvoj umění, snaha o propojení Řecké a Egyptské kultury
 • Rozvoj města Alexandrie – na přelomu 4. a 3. stol. př. n. l. stává se jedním z nejvýznamějších měst
 • Alexandrijská knihovna = největší knihova – uchováno celé dílo Aristotela
 • Maják na ostrově faros = jeden ze 7 divů světa
 • 3. – 2. stol. př. n. l. problémy Egypt orientální mocnost, na západě politický konkurent Řím. Řím = hegemon, Ptolemaiovci vládnou v Egyptě až po rozpad Egypta, ale jsou dosazováni Římany
Ptolemaios XIII.
 • Bratr Kleopatry
 • Snaží se o nezávislost na Římu (Řím v období prvního triumvirátu)
 • Do Egypta utíká Caesarův odpůrce Pompeius
 • Ptolemaios XIII. podporuje Pompea – Caesar útočí na Egypt (popisování jako Římsko-alexandrijské války)
 • Knihovna v Alexandrii byla vypálena
 • Caesar poráží Pompea a Ptolemaia XIII. a na trůn Egypta dosazuje Kleopatru (Kleopatra VII.)
Kleopatra VII.
 • Egypt a Řím jsou spojenci
 • Kleopatra a Caesar se sbližují – mají spolu syna Caesariona a dvojčata
 • 44 př. n. l. Caesar zavražděn – v závěti ustanovuje svým nástupcem svého nevlastního syna Octaviana
Druhý triumvirát
 1. Octavianus Augustus – západní provincie
 2. Marcus Antonius – východní provincie (i Egypt)
 3. Lepidus
 • Marcus Antonius se sbližuje s Kleopatrou
 • 31 př. n. l. námořní bitva u Aktia – Egyptská flotila + lodě Marca Antonia prti lodím Octaviana – nepochopení rozkazů ve flotilách Kleopatry a Marca Antonia => Octavianus vítězí, MarcusAntonius umírá v bitvě, Kleopatra spáchala sebevraždu
 • 30 př. n. l. se Octavianus Augustus stává neomezeným panovníkem Římské říše
reklama