Germáni

Germáni

 • Oblast střední a seveerní Evropy
 • Vytlačují kelty na Britské ostrovy
 • Žili v kmenech nebo kmenových svazech – netvořili stát
 • Na českém území: Markomani (na území dnešních Čech), Kvádové (na území dnešn Moravy)
 • Markomani byli dominantní
 • Střet s Římskou říší – germánský král Marabud vystavěl silnou protiřímskou armádu a roku 9 n. l. se střetl s římskou armádou v bitvě u Teutoburského lesa – římské legie byly poraženy
 • Marabuda zradili náčelníci kmenů – jde od exilu do Říma, kde umírá
Sídliště:
 • Nepřijímají keltská sídliště
 • Využívají menší polozemnicové domky
 • Není kladen velký důraz na obranu
Společnost:
 • Patriarchální společnost
 • V čele germánská aristokracie – v období války volí krále
 • Obyvatelstvo se dělí na svobodné (mají částečné politické pravomoci) a nesvobodné (otroci z válečných zajatců)
 • Často válčí i mezi sebou – vzniká kmenový nebo vojenský svaz – účelově dochází ke spojení germánských kmenů k účelu obrany před společným nepřítelem
Kultura:
 • Žárový pohřební ritus
 • Důraz na pohřbívání
 • 1988 objevena v Mušové u Brna objeven královský hrob
 • Polyteistické náboženství (mnoho bohů)
 • Hlavní bůh Odin (nejvyšší bůh), Thor (bůh hromu a blesku)
 • Zasvěcovali bohům místa v přírodě
 • Písmo: Runy (např. epos Edda)
Umění:
 • Točená keramika
 • Šperkařství
 • Kovolitectví
reklama